Дизарх” еоод проект за обсъжданестраница7/12
Дата17.01.2018
Размер2.22 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Раздел ІІ

2.1.Стратегическо развитие на общината

2.1.1. Визия за развитие на общината

Визията за община Перник през следващите години е представа за бъ­де­щото й състояние (базирано на желано и очаквано развитие). Тя включва въз­­можностите за реализация на стратегическите насоки за развитие на общината и очакванията за постигане на стратегическите цели и приоритети, т.е. на общинския план за развитие на община Перник в периода 2007-2013 г.

Визията е предварителна представа за бъдещия имидж на общината, който ще се оформи като резултат от очакваното балансирано развитие в икономическата, социалната и инфраструктурната сфера на общинската територия, водещо до стабилен и устойчив икономически ръст, добър стандарт на живота и повишаване качествата на жизнената среда.

Община Перник: промишленото ядро на Граово; територия с възроден аграрен сектор и с възможности за развитие на отдиха и туризма; тери­то­риална общност със силно развити транспортни, енергийни, админис­тра­тивни и културни функции в Югозападния район за планиране; стратеги­чес­ки партньор на съседните общини.

2.1.2. Подходи при разработване на Програмностратегическата част на Плана за развитие на община Перник

Последователността при разработване на програмно-стратегическата част на Общинския план е определена с утвърдените Методически указания на МРРБ. Тя премина през няколко основни етапа (стъпки): • Първа стъпка. В този етап на работата по стратегическата част на плана се използваха резултатите от извършените аналитични проучвания, изводите от анализа и на силните и на слабите страни, възможностите и заплахите, заложени в SWOT анализа. Същите послужиха за формулиране на стратегическите насоки за развитие на община Перник във възприетия прогнозен период.При формулиране на стратегическите насоки бе отчетено и влиянието на системата от фактори със стимулиращ и със задържащ характер;

 • Втора стъпка. Тя бе ориентирана към решаване на една от основните задачи на стратегическата част на Общинския план . Включва формулиране на основната цел на Общинския план, както и дефиниране на основните акценти, съдържащи се в нея;

 • Трета стъпка. Включва работа по декомпозиране на основната цел на цели на развитието по основни направления:

- икономическият сектор

- териториалното икономическо развитие

- жизнената среда

- човешкия ресурс- административния капацитет

 • Четвърта стъпка. Обхваща проучвания с по-конкретен характер - формулиране на комплекс от мерки (действия) по реализацията на основната и на стратегическите цели на плана. Предлаганите мер­ки са реалистични от гледна точка на възможностите за тяхното осигуряване – ресурсно (финансово-инвестиционнно, кадрово, ин­сти­туционално и др.). Същите са и времево ориен­ти­рани. Конкретното параметриране на предлаганите мерки е извър­ше­но в последния стадий (пета стъпка);

 • Пета стъпка. Това е последният етап от работата по разработ­ване на Общинския план – финализиран с финансово-индикатив­ната таблица.

Така използваният подход за разработване на програмно-целевата част на Общинския план е илюстриран графично с блок-схема, включена в приложе­ние 4

   1. Стратегически насоки за развитие на община Перник

 • Фактори на развитието

Социално-икономическото и инфраструктурно развитие на общината ще се осъществява под комбинираното влияние на две групи фактори:

 • стимулиращи развитието;

 • задържащи развитието.

Програмноцелевата част на Общинския план е базирана основно на очаква­но­то въздействие на система от условия и фактори, които ще имат положи­тел­но, позитивно въздействие върху комплексното развитие на община Перник. В това отношение е акцентирано на отчитането на стратегическите измерения на факторите със стимулиращо влияние, засягащи:

 • Традициите в развитието на индустрия, базирана на местни ресурси и на възможностите за постигане на затворен цикъл на производството (въглища – електроенергия и топлоенергия; черни метали – машино­стро­ене);

 • Утвърденият „имидж” на общинския център Перник като промишлено сре­­дище и ядро в Софийско-Пернишката промишлено-селищната агло­ме­рация. Тази представа за промишления център може да „работи” и за бъдещото развитие на общината;

 • Транспортно-комуникационните предизвикателства на европейските тра­н­­­спортни коридори, които ще пресичат територията на общината – с предимствата от териториалното им въздействие, използвано за целите на икономическото развитие и инфраструктурното обезпечение на об­щи­на Перник;

 • Използване на природно-климатичните и почвено-биологични ресурси на територията за възраждане на аграрния сектор и затваряне на цикъла „сел­скостопански суровини – преработваща промишленост (производ­ство на храни и напитки)”;

 • Използване на традициите и производствения опит на кадрите от стро­ителния бранш за новите предизвикателства на инвестиционните ини­ци­а­тиви на територията на общината (транспортно, промишлено, жилищно и др. вид строителство), свързано с реализацията на Общинския план и с усвояване на инвестиционните ресурси;

 • Конкретизация на националния приоритет за развитие на туризма, чрез използване на разполагаемите в общината туристически ресурси за развитие на алтернативни форми на туризъм – фестивален, религиозен, екотуризъм, селски и на балнеоложки и използване на възможностите за междуобщинско сътрудничество в сферата на туризма;

 • Концентрацията на функции в общината и в административния й център, които увеличават икономическия, административния и обслужващия им потенциал не само в рамките на Пернишка област, а и на Югозападния район за планиране

 • Съседството с гр. София и Столична община - с подчертаване и из­пол­зване на предимствата и с търсене на средства за намаляване на не­доста­тъците от териториалната близост;

Развитието на община Перник ще изпитва и съпътстващото влияние на фактори със задържащ характер. Такива са: • Непреодоляното инерционно проявление на спад в икономическото раз­витие на структуроопределящите отрасли – въгледобив, машино­строене, производство на строителни материали и др.;

 • Реалната декапитализация на територията на общината (гр. Батановци, кв. Църква, и др.), която трудно се компенсира поради недостатъчна привлекателност на тези части от територията за нови инвестиции;

 • Недостатъчният размер на общинска собственост, ограничаващ въз­мож­ностите на местната власт да провежда инвестиционна политика в интерес на общината;

 • Липса на достатъчно терени - общинска и частна собственост - с добра инфраструктурна обезпеченост, провокиращи инвестиционен интерес;

 • Наличие на силно амортизирани (физически и технологично) елементи в производствените зони и липса на идеи и ресурси за повишаване на инвестиционната им привлекателност чрез подходяща рехабилитация;

 • Наличие на диспропорция между потреб­ността от публични инвести­ции (за кадастър и устройствено планиране, за местни пъ­тища, за улични нови настилки, за канализация, за разнообразни благоустрой­ст­вени меро­при­ятия и други подобни) и очакваните възможности за бюджетно осигуряване на сред­ства за капиталови разходи

Една от основните задачи на Общинския план е създаване на организа­ци­онно-управленски и инвестиционни условия за разширяване на кръга от фак­то­ри със стимулиращ развитието характер и постепенното ограничаване и ели­ми­ниране на факторите, задържащи комплексното развитие на община Перник.
2.2. Стратегически цели, приоритети и мерки
2.2.1.Общи изисквания към програмно-целевата част
Формулирането на стратегическите цели и мерките за тяхното постигане е част от същността на програмно-целевия раздел на Общинския план. От начина на целеполагане до голяма степен се очертават и възможностите за изпълнение на стратегическите насоки в развитието на общината през плановия период.

С оглед осмислянето на терминологията, използвана в стратегическата част на плана се предлага следното съдържание на използваните основни понятия: • Целите – се разглеждат като елемент на провеждана политика за по­сти­гане на определени, предварително зададени (очаквани) резултати от развитието. В общинския план са заложени обща цел и страте­гически цели на развитието:

- Общата цел е свързана с основните насоки на развитието, съобра­зени с формулираната визия на общината. Общата цел има отношение към постигане на рамковите (най-обобщените) параметри на развити­ето на общината в прогнозния период. Постигането на общата цел на Общинския план се свързва с изпълнението на стратегическите цели (формулирани от декомпозирането на общата цел на плана);

 • Стратегическите цели конкретизират общата цел на Общинския план, отчитайки спецификата на отделните функционално-секторни направ­ле­ния на общинското развитие. Степента на конкретизация на стратегическите цели се постига чрез формулиране на отделни прио­ри­­тети, мотивите за подреждането на приоритетите и очакваните ре­зултати от постигане на стратегическите цели;

 • Приоритетите се свързват със система на подреждане на действията за постигане на стратегическите цели, при отчитане на конкретните, реални ресурсови условия и възможности на територията на общи­ната;

 • Мерките включват конкретни действия, свързани с реализацията на целите и приоритетите на плана. Те обхващат отделни проекти, про­грами и други програмно-проектни документи, който са финансово, кад­рово и институционално параметрирани, времево ситуирани в срока на действие на Общинския план. Отделните мерки се обвързват с една или повече на брой стратегически цели.

В стратегическата част на плана се съдържат изпълними цели, при­оритети и мерки (действия), с изпълнението на които община Перник получава възможности да извършва планирани и добре обосновани инициативи в областта на местното икономическо развитие. Това предполага:

 • добро познаване и обективно оценяване на ресурсите и потен­ци­алите, с които разполага територията;

 • институционална подкрепа на всички субекти, осъществяващи сто­панска дейност на територията на общината;

 • маркетинг на възможни инициативи и предприемане на действия за привличане на нов бизнес;

 • институционално съдействие (в рамките на законово опреде­ле­ните правомощия) за привличане и обслужване на инвеститорски интерес (местен, национален, чуждестранен);

 • Нормативно уреждане на възможността за привличане на частни инвестиции за мероприятия с публичен характер (в сферата на благоустрояването), както и за насърчаване използването от общината на небюджетни финансови изто­чници.

 • перманентно иницииране на партньорство между представителите на местната власт, бизнеса и неправителствените структури;

 • иницииране на партньорство за общи действия със съседните общини ( в рамките на Стратегията за развитие на Пернишка област) за обосноваване, планиране и реализиране на инициативи от общ интерес ;

 • установяване на трайни (във времето) контакти със Столична община (в рамките на Регионалния план за развитие на Югоза­падния район за планиране) по реализацията на междуобщински (междуобластни) програми и проекти, свързани с ефективното използване на териториалните и човешките ресурси на двете об­щини;

 • създаване на партньорство със съседните общини от Пернишка област за развитие на съвместни инициативи в областта на ту­ризма, опазване на околната среда, на съвместни действия при природни бедствия, производствени и други аварии и др.

При идентифицирани и добре проучени проблеми на демографското, ико­номическото, социалното и инфраструктурното развитие, на добре оценени предимства и недостатъци на жизнената среда, предприеманите от тук нататък действия на местната власт следва да бъдат насочени към прилагане на печеливша, настъпателна стратегия за развитие на общината. Сценариите на тази стратегия следва да изключват протичането на тенденциалните процеси на развитието (на основата на пълно съхраняване на досегашната отраслова структура и специализация на икономическия комплекс, на игнориране на възможностите на аграрния сектор и на задълбочаване на диспропорциите в териториалното развитие).

Формулираните в Общинския план цели и приоритети, на предлаганите мерки, отнесени към националните, регионалните и областните цели и при­оритети на развитието (заложени в Националната стратегия за регионално развитие) предполагат развитието на процеси, водещи до интензификация и конкурентоспособност, до повишаване качествата на жизнената среда в общи­на Перник. Това е необходимото условие за успешното „вписване” на общи­ната в групата от териториални общности в Югозападния район за планиране, които ще имат водещо място в социално-икономическото развитие на целия район.


Печелившата стратегия, свързана с подготовката и реализацията на Общинския план се изразява в готовността на местните власти и на много­бройните нейни партньори за посрещане на предизвикателствата на приема­не­то на страната в ЕС – развитие в конкурентна среда, обхващащо голямото многомилионно европейско пространство. Това налага предприемане на изпреварващи стъпки за:

 • Проектна техническа готовност (предварително разработени планове и технически проекти) на включените в Общинския план мерки (със съответните действия), с оглед използване възможностите на структур­ните фондове на ЕС за финансово-ресурсното подпомагане на вклю­чените в плана програми и проекти;

- осигуряването на съответствие между потребностите на бизнеса от изпълнителски кадри с висока квалификация и умения и профилирането на професионалното образование;

- подобряване на общото образователно равнище на населе­ни­ето (вкл. и по линия на езиковото и ИКТ подготовка на ученици­те в средните учили­ща);

- създаване на условия за обучение през целия живот (периодична ква­лификация и преквалификация) и др.;


 • Изграждане на административен капацитет за успешна реализация на целите, приоритетите и мерките на Общинския план, включително на отделни групи в състава на структурно звено за координация и евро­ин­теграция към Общинската администрация с функции по:

- координацията и партньорството с бизнеса, браншовите и дру­ги­те неправителствени структури;

- общински маркетинг и реклама;

- наблюдение, анализ и оценка (мониторинг) на изпълнение на О­б­щин­ския план.

Прилагането на подобна стратегия в оперативната управленска дейност на местните власти създава условия, общината да придобие увереност и готовност да отговори на огромното предизвикателство – за превръщането й във водеща територия (с конкурентна икономика, с туширани териториални диспропорции и качествена жизнена среда) в рамките на ЮЗР и Пернишка област – съизмерима с целите заложени в Националната стратегия за регио­нално развитие, в Регионалния план за развитие и в Областната стратегия за развитие на Пернишка област.2.2.2.Цели на Общинския план

Основна цел: „Постигане на стабилни темпове на икономически растеж на основата на разполагаемите ресурси и потенциали и подобряване качествената характеристика на жизнената среда”

Така формулираната основна стратегическа цел на Общинския план е с възможни проявления в следните насоки: • Развитие, базирано на икономически растеж;

 • Преодоляване на териториалните дисбаланси в икономическото развитие и инфраструктурното осигуряване на територията чрез насочване на инвестиционния интерес за използване на наличните ресурси и потенциали на територията;

 • Повишаване на качествата на жизнената среда;

 • Подобряване качествата на човешкия ресурс;

 • Изграждане на административен капацитет за реализация на Об­щинския план;

 • Стимулиране на междуобщинското (в рамките на Пернишка об­ласт) и междуобластното (в рамките на Югозападния район за планиране) сътрудничество при реализация на мерки от взаимен интерес

Основната цел е декомпозирана на стратегически цели, които са с по-кон­кретна насоченост. Същите са ориентирани към стратегическото развитие на определени функционално- предметни направления – икономическо и социално развитие, териториално развитие, жизнена среда, човешки ресурс, административен капацитет, междуобщинска интеграция и др. Важна особеност на възприетия функционално-предметен подход е търсенето на терито­риално-локализационното обвързване на приоритетите и мерките по отделните стра­тегически цели. В най-висока степен това се отнася за конкретните действия (програми и проекти), включени във финансово-индикативната таблица.

 • Направление „Развитие, базирано на устойчив икономически растеж”

В това функционално-предметно направление е формулирана първата стратегическа цел, представена по следния начин:

Стратегическа цел 1: Постигане на конкурентоспособност на община Пер­ник чрез финализиране на преструктурирането на традиционния икономи­чески (производствен) комплекс и привличане и насочване на инвестиции в:

- нови, съвременни материални активи;

- съвременни високопроизводителни конкурентоспособно технологии;

- знаещи и можещи, високообразовани човешки ресурси;

- активен маркетинг и реклама

Реализацията на така определената стратегическа цел, конкретизираща основната цел на Общинския план в икономическото направление, включва конкретни мерки за създаване на активна бизнес среда, основаваща се използване на икономическия потенциал и на ресурсите на общината.

В посоченото стратегическо направление за развитие на община Перник в периода 2007-2013 г. са формулирани няколко приоритета, насочени към развитието на структуриращи промишлени отрасли, на малкия и среден биз­нес, на конкурентен аграрен сектор, на инфраструктура, подкрепяща развитие­то на бизнеса и др.


 • Направление „Териториално развитие и дисбаланси на икономи­чес­кото развитие”

Стратегическата цел по посоченото функционално-предметно развитие е с подчертано териториални измерения, което се съдържа и в самата форму­лировка на предложеното направление. Стратегическата цел е определена как­то следва:

Стратегическа цел 2: Ускоряване на териториалното развитие и прео­до­ляване на териториалните дисбаланси

Втората стратегическа цел е конкретизирана чрез 4 приоритета. Три от тях са с подчертана устройствена насоченост, а четвъртият – с осигуряване и прилагане на регионални и други стимули за усвояване на територията и за преодоляване на реално съществуващи диспропорции н икономическото и со­ци­алното развитие.
 • Направление „Повишаване качествата на жизнената среда”

Функционално-предметното направление,свързано с качествата на жиз­нената среда е вторият важен акцент на основната цел на Общинския план за развитие на община Перник в периода 2007-2013 г. То е с подчертан комплек­сен и териториално измерим характер. Формулираната стратегическа цел по по­со­ченото направление засяга насоките за развитие както на соци­алната и техническата инфраструктура, така и на жилищния сектор, на дости­гането на екологичните норми и стандарти за опазване на средата и т.н. Целта по това направление има отношение към т.нар. 4 свободи – за свободно движение на стоки, идеи и информация, хора, капитали.

Но основата на посочените стратегически изисквания в направлението, засягащо качествата на жизнената среда, е формулирана и самата стратеги­ческа цел, а именно:Стратегическа цел 3: Балансирано развитие на инфраструктурни системи и дейности (със социален и технически характер), осигуряващи :

- духовното израстване и душевен мир на хората

- живота и сигурността на населението

- възможностите за свободно движение на идеи, информация, стоки и

капитали

- териториално насочване на инвестиции за постигане на съвременни

стандарти в обитаването, отдиха, обслужването

- достигане на екологичните норми и стандарти за опазване на

при­родната среда и населението на общината

 • В направление „Повишаване качествата на човешкия ресурс

Качеството на човешките ресурси на настоящия етап все още е едно от основните конкурентни предимства на общинската икономика. За това допринася относително доброто образователно равнище на населението, относително високата квалификационна подготовка на работната сила в общината. Сегашната качаствена характеристика на човешкия ресурс с на­личните параметри (ако не се създават предпоставки за тяхното по-нататъшно подобряване) през плановия период 2007-2013 г. могат да се окажат сериозен проблем за ефективното развитие на общината в силно конкурентна среда. Качествата на човешкия ресурс се оценяват съобразно изискванията на новите технологии, на възможността за бързото адаптиране на работната сила към динамично променящите се условия

В този смисъл е формулирана и съответната стратегическа цел:Стратегическа цел 4: Инвестиране в човешкия капитал (по линия на об­щото и професионалното образование и в обучение през целия живот) с цел лесна адаптация към динамично променящите се изисквания на пазара на труда

 • Направление „Създаване на административен капацитет”

Стратегическите насоки за развитието на община Перник по посоченото функционално-предметно направление са свързани с реализацията на приори­тети, действия и други конкретни инструменти засягащи възможностите на местната власт чрез специално формирани структурни звена да осъществява функциите по стратегическото планиране и партньорство с бизнеса и другите структури на неправителствения сектор, както и с функции по наблюдението, анализите и оценките (мониторинга) на протичащите териториални и други про­цеси.

На тази основа е формулирана и съответната стратегическа цел, пред­ставена както следва:Стратегическа цел 5: Увеличаване на капацитета за ръководство на общинското развитие

2.3. Приоритети и мерки по стратегическите цели • Приоритети, мерки и действия по първата стратегическа цел

По първата стратегическа цел са формулирани следните приоритети:
 • Първи приоритет (1.1.) „Насърчаване развитието на високотех­но­логични и динамични производства в традиционно развитите и новоразвиващи се отрасли на преработващата промишленост”

 • Втори приоритет (1.2.) „Съхраняване на традиционни жизнени отрасли и производства и допълването им с алтернативни произ­водства с потенциали за ускорено развитие”

 • Трети приоритет (1.3.) „Развитие на нови и доизграждане на съ­ществуващи структури, свързани с подпомагане развитието на бизнес средата”

 • Четвърти приоритет (1.4.) „Възстановяване на позициите на аграрния сектор чрез развитие на съвременно фермерство”

 • Пети приоритет (1.5.) „Развитие на енергийна и информационно-комуникационна инфраструктура, създаваща предпоставки за ус­тойчив икономически растеж”

Посочените пет приоритета по първата стратегическа цел на Общинския план са насочени към създаване на условия за развитие на конкуренто­спо­собен икономически сектор. В реализацията както на стратегическата цел, така и на конкретизиращите я приоритети местните власти са основен партньор на бизнес субектите. • Мерки, програми, проекти и действия за реализиране на пъ­р­вия при­оритет (1.1.): „Насърчаване развитието на високо­тех­нологични и динамични производства в традиционно раз­витите и новоразвиващи се отрасли на преработващата про­мишленост”

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница