Дизарх” еоод проект за обсъжданестраница8/12
Дата17.01.2018
Размер2.22 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Мярка 1.1.1. Насърчаване на развитието на производства, базирани на високи технологии, успешно адаптивни към промените в пазарната среда.
1.1.1.1. Програма за развитие на високотехнологични производства в областта на енергетиката, електропромишлеността и енергийната ефективност.

Необходимостта от разработване на посочената програма произтича от специализацията на община Перник в сферата на енергетиката и електро­про­мишлеността, които са традиционни за промишления спектър на общината. Конкретните мерки, заложени в посочената програма са свързани с:

- Подготовка за преструктуриране от „енергетика, базирана на въгле­до­бив” в „енергетика, базирана на природен газ”;

- Въвеждане на нови технологии в областта на електро- и оптичното про­изводство на основата на коопериране с други водещи производители.

1.1.1.2. Програма за използване на потенциала на възобновяемите и алтерна­тивните енергийни източници

Необходимостта от разработване на тази програма е обусловена от проявяващата се световна тенденция за нарастване на инвестициите в развитието на нетрадиционни, алтернативни източници на енергия – слънчева, ветрова, геотермална и др. Възможностите за това са посочени в предлаганите действия по мерки 1.5.1. и 1.5.2.


1.1.1.3. Програма за развитие на високотехнологични производства в областта на новите материали и компоненти

Необходимостта от тази програма е породена от възможността за утвърждаването на община Перник като център на модерно металургично производство. Съвременното оборудване на металургичното производство (високотехнологичната линия „Даниели”) може да се използва за нови мате­риали от черната металургия, намиращи приложение в страната и на чуждите пазари.

 • Мерки, програми, проекти и действия за реализиране на втория при­оритет (1.2.): „Съхраняване на традиционни жиз­нени отрасли и производства и допълването им алтернативни производства с потенциали за ускорено развитие”


Мярка 1.2.1. Създаване на условия и стимулиране развитието на кон­курентен среден и малък бизнес във всички отрасли
1.2.1.1. Програма „Институционална подкрепа на бизнес намеренията за разви­тие на конкурентоспособен малък и среден бизнес

Реализацията на програмата е свързана с анализи и оценки на бизнес ситуацията на територията на общината, с оценяване на ролята на малкия и средния бизнес за реализация на стратегическите насоки за развитие на реалния икономически сектор. Действията по тази програма са насочени към: • Анализ на незаетите ниши в икономическия профил на общината и възможностите за подкрепа на инвестиционни инициативи за разви­тие на малък и среден бизнес от страна на общината;

 • Провеждане на координирани действия с представители на браншови и други бизнес асоциации за подкрепа на бизнес намерения, свързани реализация на общински проекти;
 • Мерки, програми, проекти и действия за реализиране на третия при­оритет (1.3.): „Развитие на нови и доизграждане на съществуващи структури, свързани с подпомагане развити­ето на бизнес средата”Мярка 1.3.1. Изграждане на високотехнологичен парк Перник

Мярката е свързана със създаване на съвременна научно-техноло­ги­ческа инфраструктура, генерираща нови технологии и създаваща условия за внедряването им в икономическия сектор. Важна предпоставка за появата на бъдещ високотехнологичен парк на територията на община Перник е твърде голямата близост до значим университетски център с технически университети, наличие на подготвени кадри с техническо образование. В общинската ико­номика е належаща необходимостта от развитие на иновативни производства, за да се постигне целта за конкурентноспособност. Мярката включва следните дейности:


1.3.1.1. Програма „Високотехнологичен парк (технопарк) Перник”

Програмата е с дългосрочен хоризонт, който надхвърля периода на Общинския план 2013 г. Причината е в продължителния период на реализиране на идеята и етапното изграждане на технопарка за срок над 15 години. Действията по реализацията на програмата обхващат следните стъпки:1.3.1.1.1. Учредяване на инициативен комитет за създаване на технопарк.

1.3.1.1.2. Прединвестиционни проучвания. Тук се включват предварителните тех­нико-икономически проучвания за ролята на технопарка; възможния инвес­ти­ционен интерес; специализацията; неговата големина и др. Паралелно с това се осъществяват и устройствени проучвания за неговата окончателна локали­зация на територията на общината, разработва се ПУП на основание ОУПО.

1.3.1.1.3. Институционално изграждане.

Това мероприятие обхваща действия по: учредяването и съдебната регистра­ция на технопарка: разработване на устав, правилник и структура на органите за управление; разработване на концепция за ресурсно обезпечаване (финан­сово, кадрово и др.);маркетингова стратегия и др.;1.3.1.1.4. Физическо изграждане на технопарка

Посочените действия по физическото изграждане на технопарка включ­ват подготвителни работи (проектиране, провеждане на процедури по придобиване на собственост, инвестиционни проекти, провеждане на тръжни процедури и др.). Строителството включва всички необходими действия като подготовка на терена за строителни работи, изграждане на инфраструктурата, на сградния фонд, ландшафтното устройство и т.н.;

В срока на действие на Общинския план като реалистично изпълними се очертават тези по учредяване на инициативния комитет, прединвестиционните проучвания, институционалното изграждане и част от подготвителните работи по физическото изграждане на технопарка.
1.3.1.2. Програма „Изпреварващо изграждане на система от бизнес инкубатори.

Програмата може да се разглежда като етапна реализация на концеп­цията на изграждане на високотехнологичен парк. Конкретните действия по така формулираната програма са насочени към: • Регламентиране на допустимите дейности на бизнес инкубаторите, в които община Перник участва с определено дялово участие;

 • Определяне на потенциалните чуждестранни и местни инвеститори донори на рисков капитал в създаване на мрежа от бизнес инкуба­тори на територията на общината;

 • Осъществяване на партньорство с регионалната структура на Бъл­гар­ската търговско-промишлена палата, на другите неправителст­вени структури на местния бизнес за разкриване на браншови бизнес инкубатори;

 • Привличане на представители на местния бизнес в текущата издръж­ка на бизнесинкубаторите.


Мярка 1.3.2. Разработване и прилагане на общинска маркетингова стра­тегия за привличане на инвестиционен интерес и осигуряване на свежи ин­вестиции (местни и чуждестранни)
1.3.2.1. Разработване на пакет от финансови инструменти за стимулиране на биз­неса на местно ниво в условията на действащата законова уредба. Тук се включват действия, свързани с:

 • Предлагане на стимули (преференции) в областта на местни данъци и такси;

 • Създаване на общински гаранционен фонд;

 • Провеждане на общинска политика за придобиване на нови позем­лени ресурси – общинска собственост и за целево, по- ефек­тивно използване на свободните общински терени за привличане на свежи инвестиции в реалния икономически сектор (Вж. и мерки 5.2.1. и 5.2.2. по приоритет 5.2) ;

 • Засилване на регистрационния (за сметка на разрешителния и лицензионния) режим, в рамките на действащата законова уредба, при проявен инвестиционен интерес.


1.3.2.2. Програма за рекламиране на икономическия комплекс на Перник и Пернишкия регион.

Програмата включва конкретни действия свързани с:

- провеждане на периодични изложения под мотото „Произведено от нас” и (под патронажа на регионалната структура на Българската търговско - промишлена палата в Перник) на постоянно действаща изложба под мотото „Производственият облик на Перник и региона”.

- организиране на Общински център на предприемача – партньор на местните власти.

Общинският център на предприемача е неправителствена структура, коя­то има за задача да рекламира възможностите на общината за инвестиране в печеливш бизнес. В него може да се създаде информационна база за програми и проекти, към които има потенциален интерес.

Мерки, програми, проекти и действия за реализиране на чет­вър­тия при­оритет (1.4.): „Възстановяване на позициите на аграрния сектор чрез развитие на съвременно фермерство (не изискващо висока трудова заетост”
Посоченият приоритет е насочен към възстановяване на изгубените позиции на аграрния сектор и към по-ефективното използване на качествата на териториалните поземлени ресурси и природно-климатични условия в границите на общината. Извеждането на този приоритет е в пряка връзка с опре­деляне на аграрния сектор като един от националните приоритети на развитието. По четвъртия приоритет могат да се формулират следните мерки:
Мярка 1.4.1. Развитие на нови технологии на селскостопанско производ­ство, базирани на научното обслужване в аграрния сектор

Конкретните действия по посочената мярка засягат:

- Укрепване и по-нататъшно развитие на структурите (звената) за рас­тителна защита, за агротехническо обслужване, ветеринарно обслужване и др.

- Изграждане на общинско тържище за селскостопанска продукция.Мярка 1.4.2. Създаване на условия за изграждане на ефективни произ­вод­ствени структури на базата на едрото фермерско и арендното стопанство

Конкретните действия по посочената мярка включват:

- Изграждане на разсадник за овощни фиданки и на разсадник за деко­ративни растения;

- Създаване на овощни масиви по склоновете на оградните планини на Пернишката котловина;

- Развитие на средни и големи животновъдни ферми с елитни стада от животни.

Мярка 1.4.3. Стимулирано развитие на вертикалните интеграционни процеси между аграрния сектор и преработващата промишленост с възможност за зат­ва­ряне на цикъла – производство на селскостопански суровини – производство на храни

Тази мярка касае развитието на трайни насаждения (овощия), зърно­про­из­водството и интензивното животновъдство. Наред с ролята на средните и го­ле­мите производствени селскостопански структури, мярката е насочена и към развитието на съвременни семейни фермерски стопанства (с минимален брой на селскостопанските животни и размери на обработваемите масиви, които са обект на подпомагане от сега действащите, както и от структурните фондове на ЕС (животновъдни ферми с минимум 15 крави, 50 овце, 1500 пилета на едно зареждане, 50 пчелни семейства и т.н., обработваеми земи минимум 100 дка и др.). Произведената от семейните фермерски стопанства продукция, отговаря­ща на по-високите екологични стандарти, може да се използва като суровина в малки преработващи предприятия, сертифицирани за екологическа продукция. Действията по реализация на мярката са:

- Изграждане на нови производствени мощности на преработващата промишленост (мляко, месо, мелничарска и др.), отговарящи на европейските санитарно-хигиенни изисквания;

- Изграждане на малки преработващи мощности за производство на екологични хранителни продукти.Мярка 1.4.4. Развитие на алтернативни производства, свързани с рационал­ното използване на необработваеми земеделските поземлени ресур­си

Мярката е продиктувана от възможността за използване на нископродуктивните, продължително неизползвани земеделски земи за отглеждане на билки и на култивирани храстовидни растения (лешници, шипка и др.).1.4.4.1. Проект „Изграждане на предприятие за производство на билкови фармацевтични екстракти”

1.4.4.2. Проект „Изграждане на предприятие за производство на “стабилизатор – подобрител” на почвата”. Проектът има отношение и към приоритет 3.1. тъй като за целта ще се използват производствени отпадъци, замърсяващи ланд­шафта.   • Мерки, програми, проекти и действия за реализиране на пе­тия при­оритет (1.5.):Развитие на енергийна инфраструк­тура, създаваща предпоставки за устойчив икономически рас­теж”


Мярка 1.5.1. Оптимизиране структурата на енергопотреблението чрез програми и проекти за енергийна ефективност

Енергоинтензивната структура на потреблението определено влошава икономическите показатели на общината. Амортизираните отоплителни инста­лации и котли в сградите, лошото физическо състояние на сградните облицовки и осветлението с енергоемки светлоизточници изискват организирана дейност за повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяеми енергийни източници /ВЕИ/.

Действията за подобряване на енергийната ефективност разкриват голям потенциал за подобряване както на конкурентноспособността на икономиката чрез намаляване на енергоемкостта на произведения продукт, така и за пови­шаване стандарта на обитаване чрез подобряване структурата на енергопотре­блението в бита и обществените сгради. Необходими са не само технологични мерки, но и разяснителна и информационна дейност.
1.5.1.1 Програма – повишаване енергийната ефективност на топлоенергийния комплекс, в т.ч:

1.5.1.1.1. Проект - Рехабилитация на топло­пре­носната мрежа.

1.5.1.2. Програма – Повишаване енергийната ефективност на промишления комплекс

1.5.1.3. Програма – повишаване енергийната ефективност на обществените и жилищните сгради

- енергийно обследване и сертифициране на сградите;

- реализиране на енергоспестяващи мероприятия в обществените сгради, общинска собственост;

- реализиране на енергоспестяващи мероприятия в жилищата и жилищните сгради, общинска собственост;

- подпомагане и стимулиране реализирането на енергоспестяващи меро­приятия в сградите, частна собственост;

- въвеждане на възобновяеми енергийни източници в сгради общинска собственост;

- въвеждане на модерни отоплителни системи

( Гледай програми №№ 3.3.3.1, 3.3.5.1, 3.3.5.2 и 3.2.4.1.4)1.5.1.4. Програма „Подобряване ефективността на уличното осветление чрез енергоспестяващи осветителни тела в населените места»
Мярка 1.5.2. Използване на природни ресурси за алтернативни източници на енергия
1.5.2.1. Програма „Оценка на климатичния потенциал от възобновими източни­ци на енергия и разработване на проекти за изграждане на съответни съоръ­жения – ветроцентрали, хелиоинсталации и др”.

1.5.2.2. Проучвания на възможността за изграждане на ветросъоръжения в местата с подходящ ветроенергиен потенциал.

 • Приоритети, мерки и действия по втората стратегическа цел

Стратегическите насоки за развитие на община Перник по функционално-предметното направление, засягащо териториалното развитие и преодоляване на териториалните дисбаланси, са аргументация за формулиране на следните основни приоритети по втората стратегическа цел:  • Първи приоритет (2.1.) Създаване на устройствени условия за реали­зиране на територи­алните резерви на град Перник, за ста­билизиране на селищ­ната мрежа на общината чрез декон­цен­три­ране на ико­номически актив­ности към групите селища с общи потенциали за раз­витие и подпомагане уедряването на селскостопанското произ­вод­ст­во;

  • Втори приоритет (2.2.)  Създаване на устройствени условия за пъл­ноценно реализиране и раз­витие на рекреационния и турис­ти­чески потен­циал на те­ри­торията и превръщането на общи­на Перник в при­вле­кателен район за (масов) отдих на Со­фий­ско-Пернишката агломе­рация;

  • Трети приоритет (2.3.)  Създаване на устройствени условия за пълно­цен­но реализиране на потенциала на общоевропейските транспортни коридори № № 4 и 8 за развитието на мест­на­та икономика и за прихо­доносно обслужване на трафика;

  • Четвърти приоритет (2.4.)  Осигуряване прилагането на действа­щите и новопредвидените регионални стимули, зало­жени в Националната стратегия за регио­нално развитие с цел на­соч­ване на инвестиционния интерес към усвояване на наличните ресурси и потенциали на тери­торията за преодоляване на териториалните дисбаланси на иконо­ми­ческото развитие.   • Мерки, програми, проекти и действия за реализиране на Първия при­оритет (2.1): „Създаване на устройствени условия за реали­зи­ра­не на терито­ри­алните резерви на град Перник, за ста­билизиране на селищ­ната мрежа на общината чрез деконцентриране на иконо­ми­чески актив­ности към групите селища с общи потенциали за развитие и подпомагане уедряването на аграрния сектор”


Мярка 2.1.1. Създаване на необходимата кадастрална и обща планово-устройствена основа за пъл­ноценно и рационално използване на потенциалите и ресурсите на територията.

Мярката е насочена към преодоляване на много сериозното изоставане в подготовката на те­ри­торията за посрещане, както на настоящите, така и особено на очакваните след присъеди­ня­ва­нето на страната към ЕС инвес­ти­ционни инициативи. Едновременно тя трябва да съдейства за подготовката на територията да посрещне “инвазия” на население и на дейности, свързани с очакваното пренатоварване (респ. необходимостта от деконцентрация ) на София и качест­веното усъвършенстване на транспортните връзки между двете територии. Между впрочем, придобиване на жилищни имоти от жители на Со­фия е вече реален факт от няколко години. Мярката се реализира чрез:2.1.1.1. Изработване на кадастрална карта на територията на гр. Перник и кварта­ли­те му.

2.1.1.2. Създаване на единна кадастрална основа на цялата територия на общината, чрез свър­зване на кадастралната карта на гр. Перник, кадастрите на земеделските и горските земи и наличните кадастрални планове на останалите населени места (и селищни образувания).

2.1.1.3. Програма - Общ устройствен план на територията на общината, вклю­ч­ващ и ак­ту­­ализация на действащия Общ градоустройствен план и комуникационно-транс­портния план на град Перник и устройствено зони­ране на градската територия. Програмата следва да включва дей­ствия по:

- информационното осигуряване на изработването му;

- изготвяне на задание за плана;

- осигуряване на обществено участие при изработването му;

- популяризиране на плана като инструмент за хармонично устрой­ване на общинската територия и създаване на съвременни въз­мож­ности за публичен до­с­тъп до цялата му документация.

2.1.1.4. Програма – Поетапно обновяване на кадастралната основа за подробно устройствено планиране, в т.ч. изработване на специализирани кадастрални карти.
Мярка 2.1.2. Създаване на благоприятни условия за оползотворяване на теренните резерви на градските производстве­ни зони и конверсията им за нови производствени и складови дей­ности, чрез градоустройственото им преструк­туриране.

Мярката трябва да позволи едновременно предоставяне на пазара на инфраструктурно оси­гу­рени уре­гулирани поземлени имоти за изграждане на производствени и други стопански обе­к­ти от различна величина (респ. кон­вертиране на съществуващи сгради за нови нужди) и ос­во­бож­даване на големите предприятия от обременяващи ги дълготрайни активи. Реализира се чрез:2.1.2.1. Поетапно изработване на подробни устройствени планове (планове за регулация) за пре­струк­туриране на съществуващите градски производствени зони - Кара­маница [Куциян], зоната на строителните пред­­приятия, зоната в строителни граници около бившия завод “Крис­тал”, кв. “Божилова махала”, както и цялостен или частичен нов подробен ус­тройст­вен план на м. Ладовица. (Предпоставя се един­ствено от въвеж­дането на устройствено зониране и наличието на попълнени кадастрални планове или (специализирани) када­стрални карти за съот­ветните терито­рии, без изчакване на ця­лостния общ устройствен план на общината).

2.1.2.2. Доизграждане, реконструкция или подмяна - при необходимост – на довеж­да­щата тех­­ническа инфраструктура на отделните зони или създаване на готовност (чрез предвари­тел­но осигуряване на проектна тех­нологична готовност и механизъм за финансиране) за своевре­менно изпълнение на същото в отделни участъци, при възник­ване на конкретни инвести­ци­онни интереси.

2.1.2.3. Подпомагане инициативи на единични собственици на големи индустриални пло­щад­ки за преструктурирането им в производствени зо­ни (по примера на собствени­ка на при­ва­тизирания циментов завод в Ба­тановци).
Мярка 2.1.3. Устройване на приградски и междуселищни произ­водствени зони за МСП. Зо­ните се спе­ци­­­ализират за нуждите на хранително-вкусова и дру­га индустрия, преработваща селскостопански суровини; за производствени и развойни дейности, съответстващи на про­филирането на перниш­кия промиш­лен комплекс; за развитие на производствено-техничес­ка­та база на строител­ст­вото. Предмет на тази мярка е и локализирането на Технологичния парк.

Мярката е породена от предпочитанието на много чуждестранни инвес­титори да изграждат предприятията си на свободни терени извън градските промишлени зони и от необходи­мост­та възможности за прилагане на труд в промишлени дейности да се приближат до местожи­веенето на обитателите на селата на общината. Изграждането на нови индустриални зони може да бъде подпомагано с държавна помощ (по линия на Закона за държавната помощ – ДВ бр. 28 от 2002 г.). Условията за това са да има инвеститори с проекти, фи­нан­сирани със собствени инвестиции и стратегически виждания за развитие на зо­ната. Държавната помощ се изразява с осигуряване на субсидии за из­граждане на инфраструктура в зоната и с предоставяне на терени държавна соб­ственост. Тази мярка се реализира чрез:2.1.3.1. Проучване за установяване на подходящи територии за устрой­ване на из­вънградски производствени зони с различна специали­зация. Из­вършва се в рамките на програма 2.1.1.3. – изработ­ва­не на Общ ус­трой­ствен план на общината.

2.1.3.2. Осигуряване на специализирани кадастрални карти на тери­ториите на зони­те, пред­ви­дени за устройване. Осигуряват се в рамките на програма 2.1.1.4. – изработ­ване на специ­а­ли­зирани кадастрални карти на териториите за по­дробно устройствено планиране.

2.1.3.3. Изработване на подробни устройствени планове (планове за регулация) на зо­ни­те, пред­ви­дени за устройване.

2.1.3.4. Провеждане на процедури по промяна на предназначението на земеделските земи, върху които ще бъдат устройвани производствено-складовите зони, когато са разположени върху земеделски земи).

2.1.3.5. Изграждане на довеждащи пътища и захранваща инфраструктура на произ­вод­­ст­ве­но-складовите зони, пред­ви­дени за устройване.
Мярка 2.1.4. Улесняване придобиването на едро­модулни земеделски зе­ми за раз­витие на съвременно уедрено фермерско стопанство, чрез усъвър­шенстване на нор­­мативната уредба (за предоставяне ползването на земи пуб­лична собственост) и групи­ране на земеделски имоти.

Мярката е предназначена за ускоряване на процеса на уедряване в аг­рар­ния сектор на общи­на­та, който се проявява на редица места на територията й (особено в малките села с ограни­чен трудов ресурс). Реализира се чрез:2.1.4.1. Извършване на постъпки пред Министъра на земеделието и горите за въвеж­дане на предимство при провеждането на конкурсите по чл. 24а на ЗСПЗЗ (във връзка с чл. 47с, ал., т.3 на ППЗСПЗЗ) за отдаване под наем или аренда на земи от държавния поземлен фонд за кан­дидатите, желаещи да придобият големи площи земеделски земи.

2.1.4.2. Въвеждане от Общинския съвет на предимство при провеж­да­нето на конкур­сите по чл. 39 на ЗОбС за отдаване право на ползване вър­ху земеделски земи – общинска собстве­ност за кан­дидатите, желаещи да обработват големи площи земедел­с­ки земи.

2.1.4.3.  Насърчаване и техническо съдействие за извършване на добро­вол­на кома­сация на земеделски земи (споразумение ме­ж­­ду собстве­ни­ци и арендатори) в рамките на едно или повече землища при наличието на такива инициативи.

2.1.4.4. Програма за приоритетна комасация на земеделски земи в изпъл­нение на Закона за комасацията (след приемането му от Народното съб­рание).
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница