Дизарх” еоод проект за обсъжданестраница9/12
Дата17.01.2018
Размер2.22 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Мярка 2.1.5. Определяне на подходящи локализации за разполагане на обек­ти на селско­сто­панската ин­фраструктура (складове за селскостопанска про­­­дук­ция, базиране на специализи­рана техника и др. п.) и крупни живот­но­въдни ферми, чрез използване на евентуалните резер­ви на бившите стопански дворове и ферми на ТКЗС и подходящо разположени непродук­тив­ни земе­дел­ски земи.

Мярката е предназначена да компенсира промененото предназначение за неземеделски нуж­ди на значителна част от селскостопанската инфраструк­тура на бившите ТКСЗС, както и да създаде условия за коопериране на уси­лията на фермерите при изграждане на новата база, вкл. и при реализиране на мероприятия по опазване на околната среда. Мярката се реализира чрез:2.1.5.1. Проучване и инвентаризиране на теренните резерви на бившите стопански дворове и ферми на ТКЗС за евентуално разполагане (вкл. изграждане) на допълнителни обекти на сел­­скостопан­с­кат­а инфраструк­тура.

2.1.5.2. Проучване и идентифициране на непродуктивни земи, подходящи за разполагане на обекти на селскостопанската инфраструктура – разпо­ло­жени централно спрямо съответ­ните сел­скостопански райони, прите­жа­ващи добър транспортен достъп и необходимото за­хран­ване с инфра­струк­тура, респ. добри възможности за осигуряването им. Извършва се в рам­ки­те на програма 2.1.1.3. – из­ра­бот­ва­не на Общ устройствен план на общината.

2.1.5.0.3. Публично разпространяване на инфор­ма­цията за резул­та­тите от проучванията преди завършването и одобряването на пла­на.
Мярка 2.1.6. Създаване на целеви публично- (общинско- и/или държав­но-) частни партньор­ства с ин­вес­тиционно пред­наз­начение за преструкту­ри­ране на съществуващи и устройване на нови производствено-складови зони, как­то и за промоцията им на инвестиционния пазар.

Мярката има за цел да компенсира острия недостиг на общински позем­лен ресурс и финан­сови средства, като активизира и улесни реализацията на частния инвестиционен интерес, вкл. поемане от предприятията, експлоа­ти­ращи системите на техническата инфраструктура на отговорността по тяхното развитие, като един от факторите за общото развитие на терито­рията. Пред­виж­да се да се реализира чрез комплексна програма, а именно:2.1.6.1. Програма за създаване на целеви публично- (общинско- и/или дър­жавно-) частни парт­ньор­ства за конверсия на съществуващи и ус­трой­ване на нови произ­вод­ствено-складови зони. Партньорствата следва да обединяват усилията най-малко на соб­ствениците на инду­с­триални урегулирани поземлени имоти, респ. на имоти или земи, общината / дър­жа­вата, елек­троразпределителното предприятие и предприятие „В и К”, както и на заинтересувани инвес­титори и/или банки, респ. инвестиционни фон­дове.

Програмата трябва да включва:

- действия по правното осигуряване;

- маркетингово проучване на потенциални и реални инвестиционни интереси;

- организационни действия за обединяване на усилията;

- пилотна реализация с относително малък териториален обхват.


Мярка 2.1.7. Усъвършенстване на междуселищните пътни връзки в об­щи­ната и транспор­тно­то обслужване, особено на  малките и отдалечени от глав­­ната пътна мрежа се­ла.

Мярката е ориентирана към преодоляване на радиалния характер на път­ната мрежа на тери­торията на об­щината и осигуряване възможност за преки транспортни връзки между селата без пре­ми­на­ване през Перник. Едновре­мен­но с това трябва да съдейства за консолидиране на групите селища със свър­зан потенциал за развитие, осигурявайки им общ и специализиран тран­спорт с необходимата честота. Мярката се реализира чрез комплексна програма, а имен­но:2.1.7.1. Програма за усъвършенст­ване и развитие на местната пътна мре­жа (вкл. меж­дуоб­щин­ска) и на междуселищното транс­портно обслуж­ване. Програмата трябва да включва:

- допълване на предимно радиалните направления на пътната мре­­жа с ново трасе из­ток-запад, вкл. свързването му с автома­гис­трала „Люлин” (в района на Го­лемо Бучи­но);

- рехабилитация на пътя Мало Бучино – Големо Бучино след из­граж­­дането на автома­гистрала „Люлин”;

- завършване изграждането на пътя Дивотино – кв. Михайлово (Бан­­кя);

- изграждане на нов път от с. Радуй до с. Златуша (община Божу­рище);

- насърчаване на повишаване честотата на рейсовете на общите транспортни линии, въвеждане малогабаритни автобуси, гъвкава тарифна политика и разши­ряване фор­ми­те на специализираното тран­с­­портно обслуж­ване (учени­ческо, „ра­ботническо” и др.) на мал­ките и отдалечени от глав­ната пътна мрежа села в и извън групите със свързан потенциал за развитие.


Мярка 2.1.8. Създаване на условия за обогатяване на набора от функции на малките села чрез из­пол­з­ване за нови нужди на съществуващи неизпол­з­ва­ни сгради и друга база (сградите на закрити учи­лища, бившата тренировъчна база на ФК „Миньор” в Дивотино и др.). Ре­али­зи­ра се чрез комплексна програ­ма, а именно:

2.1.8.1. Програма „Нови функции на стари сгради” за използване на из­ва­дените от употреба и/или недовършени сгради и друга база в селата (и града) – общинска и държавна соб­ственост.  • Мерки, програми, проекти и действия за реализиране на Втория приоритет (2.2.): „Създаване на устройствени условия за пълноценно реализиране и развитие на рекреацион­ния и ту­рис­­ти­чески потенциал на те­ри­торията и превръщането на община Перник в привлекателен район за отдих на Со­фий­ско-Пернишката агломе­рация”.

Мярка 2.2.1. Разширяване и обогатяване реализацията на рекреацион­ния и курортен потен­циал на Пер­ниш­кия дял на Природен парк „Витоша” и на селищата от района.

Мярката е мотивирана от осъзнатата необходимост за подобряване на достъпността до Вито­ша откъм западните и южните склонове на планината, за всестранно използване на многооб­раз­ните й рекреационни ресурси, както и за превръщане на селата в приемната й зона в цен­трове на приходоносен туризъм. Благоприятен фактор за реализиране на потенциала на планината е наличието на Плана за управление на природния парк и готовността на Дирекцията на парка за съвместни действия.. Реализи­рането на мярката се предвижда да стане чрез три комплексни програми, а именно:2.2.1.1. Програма „Развитие на функциите на селата Рударци, Кладница, Студена и Бос­нек, разполо­же­ни в прием­ната зона на Природния парк „Витоша”, като изходни пун­ктове за туризъм, чрез:

- на­сърчаване из­граждането на обща приемна и специализирана ту­ристическа инфра­струк­­тура (турис­тически комплекси – хотели, рес­торанти, наемане на ве­ло­сипеди, туристическа информация и еки­пировка и др.п.)

- организиране на маршрутен екологичен транспорт до същест­вуващия турис­ти­чески център „Се­ли­мица” (най-добре - въ­же­ни ли­нии, но Планът за управление на парка не до­пус­ка из­граж­дане на нови въжени линии?) и до с. Чуйпет­ло­во.

2.2.1.2. Програма за утвърждаване на курортната функция на с. Рударци, насочена към:

- ограничаване териториалното раз­растване на селищната му те­ри­то­рия за вилно строи­тел­ство;

- създаване на условия (устройствени и други) за развитие на ку­рор­т­ното стро­и­тел­ство чрез изменение на действащия подробен устройствен план;

- постигане обявяването му за селище курорт по смисъла на На­редба № 14 от 1979 г. на Ми­ни­с­­терството на здравеопазването за ку­рортните ресурси, ку­рорт­ните местности и курортите, на осно­вание утвърдения курортен ресурс – нахо­дище на минерална вода.2.2.1.3. Програма за съвместни действия с Дирекцията на Природен парк „Витоша” по реализацията на предвиж­да­нията на Плана за управление на парка, отнасящи се до частта му, разположена на те­ри­торията на об­щина Перник, свързани с:

- опазването, поддържането и възстановяването на биологичното и ланд­шаф­тното му раз­но­­о­б­ра­зие;

- устройството и доразвитието на туристически център „Селимица” и района на Чуй­петлово; раз­­криване на допълнителни места за към­пиране и отдих, погледни места и др.; ус­тройването на специализирани туристически маршрути за хора с увреждания, ве­ло­­тури­зъм, маунтийн­байк, езда и др.п.

- развитието на екотуризъм, в т.ч. изграждане (устройване) на ту­ристически еко­мар­шрути;

- експонирането на културно-историческото наследство на терито­ри­ята на парка и създаване на условия за развитие на културен туризъм.
Мярка 2.2.2. Разширяване и интензифициране потенциала за отдих – вилен и излетен - на юж­ните скло­но­ве на Люлин и стимулиране рекреацион­ните функции на селата от района.

Мярката цели създаването на териториален баланс между показващия тен­денции за пре­то­варване район на Витоша и района на Люлин, чийто ре­сурси за отдих далеч не са пълно­цен­но оползотворени. Едновременно с това мярката разчита, че активизирането на рекре­а­ци­он­ната дейност в планината ще „реанимира” в значителна степен разположените в подно­жието й села, както и че ще се осъществява проникване на функцията трайно обитаване в терито­ри­ите за отдих, с което общината би могла да поеме евентуален прилив на население от столич­ния град. Мярката се реализира чрез:2.2.2.1.. Частта от програма 2.1.7.1. за усъвършенстване и развитие на местната път­на мре­жа, отнасяща се до разширяване на достъпността на юж­ните склонове на Лю­лин, вкл. от­към Столицата и община Божурище, включваща:

- рехабилитация на пътя Мало Бучино – Големо Бучино след из­граж­­дането на ав­тома­гис­трала „Люлин”;

- завършване изграждането на пътя Дивотино – кв. Михайлово (Бан­кя);

- изграждане на още един нов път от с. Радуй до с. Златуша;2.2.2.2. Програма „Люлин – територия за излетен и вилен отдих”, включ­ва­ща дейст­вия и проекти за:

- извършване на устройствени проучвания и на възможностите за водо­снаб­дя­ване и инфраструктурно осигуряване с цел локализи­ране на подходящи райони за екскурзи­онен туризъм в планината и вилен отдих, вкл. чрез даване на статут на местности със земе­делски земи по § 4 на ЗСПЗЗ. Извършва се в рамките на програма 2.1.1.3. – изработване на общ устройствен план на общината;

- създаване на условия за изграждане на приемна туристическа инфраструктура, чрез предоставяне (при привилегировани усло­вия) на терени от държавния горски фонд или от територията на об­щин­ските гори и инфраструктурното им осигуряване (и в този слу­чай е възможно публично-частно партньорство);

- определяне на територии от държавния горски фонд, респ. от общин­ските го­ри, под­хо­дящи за устройване на вилни зони (вилни се­лища) и привличане на ин­вес­титорски интерес към тях за из­граждане на готов продукт и продажба (и в този случай е въз­можно публично-частно партньорство);

- насърчаване вилното строителство и подобряване на качествата на средата за обитаване в прилежащите села (Люлин, Дивотино, Радуй, Рас­ник, Вискяр);

2.2.2.3. Програма за залесяване на западната част на Люлин планина (съвместна с Минис­терството на земеделието и горите).
Мярка 2.2.3. Активизиране използването на рекреационния потенциал и ресурси на Голо бър­до.

Непосредствената близост на планината Голо бърдо до град Перник е утвърдила трай­но ро­лята й на крайградска зона за отдих. Едновременно с това флористичното богатство на по­дър­жания резерват „Острица” представлява познавателен интерес и за посетители на плани­ната извън местното насе­ление. Съществуващата към момента туристическа инфраструкту­ра, нито на селищата в приемната й зона Калкас, Кралев дол и Бела вода, нито на самата пла­нина съответства на рекреационния й потенциал и се нуждае от рехаби­литация и до­из­граждане. Реализацията на мярката се предвижда да стане чрез комплексна програма, а имен­но:2.2.3.1. Програма за пълноценно използва­не на рекреационния потенциал и ресурси на Голо бърдо, включваща дей­ствия и проекти за:

- насърчаване развитието на с. Кралев дол и кварталите Калкас и Бела вода ка­то из­ход­ни туристически пунктове с изграждане на съ­от­ветна туристическа ин­фра­струк­ту­ра;

- развитие на приемната туристическа инфраструктура в плани­на­та;

- устройване на общи и специализирани туристически маршрути;

- развитие и доизграждане на създадената начална инфра­струк­ту­ра за зимни спортове и поетапно изграждане на пълноценна съ­временна база.
Мярка 2.2.4. Реализиране на значителния природен потенциал на общината - поддържания резерват „Острица” в Голо бърдо, Бос­неш­кия карстов район с пещерата „Духлата” и остана­ли­те пещери във Витоша - за развитие на екологичен и други форми на ал­­тернативен тури­зъм, както и повишаване на ефективността им чрез междуобщинска ко­ор­динация и коопери­ране с общи­ните Брезник, Трън и Земен (а вероятно и Ковачевци).

Мярката се предпоставя не само от собствения й потенциал за екологи­чески туризъм и възможността да се съчетава с културен, селски, религиозен и други форми на алтернативен ту­ризъм, но и от из­годното местоположение на об­щи­ната спрямо съседните общини и въз­мож­ността за из­ползване на тран­зитния туристически поток към Трън, Земен и туристичес­ки­те центрове в Кюс­тендилска област, а така също и от обстоятелството, че териториалният обхват на природ­ните морфоструктури с високи природни и екологични характе­рис­тики, чес­то надхвърлят об­хвата на общинските граници. Реализацията на мяр­­ката се осъществява чрез следните програми и проекти:2.2.4.1. Програма - Разработване на концепция и програма за развитие на екотуризъм в защитените територии и природни феномени на тери­торията на община Перник;

- Проекти (идеен, инвестиционен и ОВОС) за включване на пещерата „Дух­­лата” в екомаршрут.

- Проект (инвестиционен) за благоустрояване на нови участъци от пеще­рата „Духлата” (вкл. и на довеждащата инфраструктура – път, паркинг, на информаци­он­на система – указа­тел­ни табели, знаци и маркировка);

- Проекти за нови „зелени” и „тематични” екопътеки в природен парк „Ви­то­ша” и по­дър­жания резерват ”Острица” в Голо бърдо;

- Действия за учредяване на междуобщински консорциум за интегрирано раз­ви­тие на алтерна­тив­ни форми на туризъм в рамките на Пернишка об­ласт.
Мярка 2.2.5. Създаване на условия за реализиране на потенциала на материалното и духовно културно-исто­рическо­ наслед­ство, като фактор за стимулиране на туризма и на целеви посещения с културно-познавателни цели и за фестивални участия

 Мярката се аргументира с обективните възможности за използване на културно-истори­чес­кото наследство (недвижими паметници на културата, музейните експозиции и художествена галерии, както и традиционните обичаи, празници и фолклор, сред които и Международният фестивал на маскарадните игри „Сурва” – уникален за страната и с утвърдено международно признание и интерес) и с разбирането, че добре експонирано и рекламирано по подходящ начин, то може да играе ролята на един от стимулаторите за комплексното социално-икономическо развитие на община Перник. Реализира се чрез:

2.2.5.1. Програма - Разработване на концепция и Програма за опазване и социализация на културно-историческото наследство на община Перник като обект на туристически интерес Програмата да включ­ва следните действия и проекти:


  • По отношение недвижимото културно-историческо наследство:

- валоризация и специфициране на обектите на културно-истори­ческото наследство по отношение качествата им на потенциален туристически ресурс;

- изпълнение на специализирани дейности по експо­ни­рането, както и текущото поддържане на памет­ниците на култу­рата – обект на туристически интерес: поетапно осигуряване на необходи­мите условия за достъп­ност, благоустройство и приемна ин­фра­структура, в т.ч. традицион­ни информационни средства на място, художествено осветление и пр. (за специализираните дейности по издирването, проучването, физическото опазване вж. програма 4.3.0.3.).  • По отношение движимото културно-историческо наследство, музе­и­­те и Художествената галерия

- обогатяване, опазване и експониране в съответствие със съвременните изисквания на фондовете на музеите и гале­рията

- съхраняване и разширяване дейността на уникалния Музей на минното дело, евентуално чрез присвояване на нови фун­к­ции, например грижа за ревитализацията и подходящото показ­ване на Мемориалния комплекс в центъра на града и/или грижа за документирането и популяризирането на процесите и резултатите от “конверсията” в минното дело;

- създаване, евентуално на базата на Художествената гале­рия, на музей на тоталитарното изкуство


  • По отношение духовното наследство:

- мерки за по-нататъшно развитие и популяризиране на Меж­ду­народния фестивал на маскарадните игри “Сурва”, както и на други прояви от културния календар с надлокално зна­че­ние;

- стимулиране съхраняването на традициите в местните праз­­ници, обичаи, както и др. форми на проучването, опаз­ва­нето и представянето на автентичен фолклор, вкл. чрез разширяване и развитие дейността на читалищата  • По отношение популяризирането и туристическата промоция на ку­л­тур­но-историческото наследство

- действия по провеждане на активен маркетинг и реклама на културно-ис­то­­ри­ческото на­следство на община Перник

- разширяване на международния културен обмен и съвмест­ните културни изяви по линия на побратимените градове

- включване на културните институти и дейности в мрежата на европейските културни институти

2.2.5.1.1. Изработване специализирана териториалноустройствена схе­­ма за развитие на туризма в обхвата на общините в област Перник.

Това е необходимо действие от взаимен интерес, в контекста на меж­дуобщинското сътрудничество (вж. и мярка 2.2.4.). Цели изяс­няване на ресурсите (културно и природно наследство) и обвърз­ването им в туристически маршрути, с оглед стимулиране на турис­тическите посещения, чрез предлагане на по-богат и разнообразен туристически продукт.


Мярка 2.2.6. Трансформиране на местностите със земи по § 4 на ЗСПЗЗ, с подходящи за то­ва качества и условия в селищни образувания „вилни зони” на основание на § 4 , ал. 2 до 5 на ЗСПЗЗ.

Мярката се мотивира от значителната по площ територия, заета от земи по § 4 на ЗСПЗЗ – близо 4 000 дка, върху значителна част от които е извър­шено и продължава да се извършва строителство на вилни сгради, значително по-големи от разрешените 35 кв.м. Възможността и целесъобразността от при­даването на определена част от тях на статут на вилни зони е обоснована и с общинския териториалноустройствен план за отдиха от 1988 г. Реализира се чрез комплексна програма, а именно:2.2.6.1.. Програма за създаване на селищни образувания „вилни зони върху земи по § 4 на ЗСППЗЗ, респ. за включване на такива земи в гра­ниците на урбанизирани тери­то­рии, включ­ваща действия и проекти за:

- определяне на местностите със земи по § 4 на ЗСПЗЗ, подходящи за транс­фор­миране във вилни зони или за включване в границите на урбанизирани територии, съобразно резулта­тите от проучва­нето по програма 2.2.2.2, пред­виж­данията на общинския те­ри­то­риално-устройствен план за отдиха на от 1988 г., заповедта на МСА (МРРБ) от 1991 год. и евентуални до­пълнителни про­уч­вания; (местопо­ложение, изграденост, въз­мож­ности за водоснабдяване и т.н.);

  завършване и одобряване (при необходимост) на плановете на новообразу­ва­ните имо­­­ти (§ 4к на ЗСПЗЗ);

- изработване при необходимост на цялостни или частични улично-регулаци­он­ни пла­нове;

- осигуряване захранване с техническа инфраструктура.
Мярка 2.2.7. Устройване на зони за отдих край водни площи и в лесопар­кова среда.

Предпоставките за тази мярка са на първо място трите микроязовира край Мещица и Яр­джи­ловци, които от години са обекти за краткотраен отдих и риболов на перничани (и гости из­вън общината). По­­тенциални възможности за отдих предлагат и рекултивирани терени на бивши минни раз­работки, както и изведени от експлоатация открити рудници. Предходни проучвания под­с­каз­ват възможности за устройване на изкуствени езера на такива места, както и на тематични паркове (План за ланд­шаф­тно устройство на крайселищни тери­тории Север и Юг – Перник от 1992 г.). Реализацията на мярката се осъщест­вява чрез комплексна програма:2.2.7.1. Програма за устройване на зони за отдих край водни площи и в лесопаркова среда, включваща действия и проекти за:

- проучване за определяне обхвата на зоните, собствеността върху земята и водоемите, въз­мож­ностите за създаване на изкуствени езера в открити рудници, изведени от експлоатация, възможнос­тите за осигуряване с техническа инфраструктура. Извършва се в рамките на програ­ма 2.1.1.3. – изработване на ОУПО.

- създаване на публично-частни партньорства за устройване на зоните и лесопаркове, респ. изкуствените езера;

- изработване на необходимите подробни устройствени планове;

- осигуряване захранване с техническа инфраструктура.  • Мерки, програми, проекти и действия за реализиране на Третия приоритет (2.3.): „Създаване на устройствени условия за пълноценно реализиране на потенциала на общоевропейските транспортни коридори № № 4 и 8 за развитието на местната икономика и за прихо­доносно обслужване на трафика”


Мярка 2.3.1. Активно участие на местния строителен, и в по-широк сми­съл, стопански, по­тен­циал на об­щи­ната в изграждането както на автома­гис­тра­ла “Люлин, така и на скоростната ж. п. линия София-Солун и двете - елементи на общоевропейския транспортен коридор № 4.

Транспортната ос Коридор 4 Солун-Перник-София-Видин е приоритетен евро­пейски транспортен коридор. По нейното направление в следващите десе­тилетия се съсредоточават значителни инвестиции за изграждане на модерна транспортна инфраструктура от най-висок клас. За активното участие на общи­ната в инвестиционните процеси на национално равнище мярката предвижда дейности от административен и стопански характер.


2.3.1.1. Програма за взаимодействие на общината и общинските органи и служби с държавните органи по планирането и изграждането на нацио­нал­нните транспортни инфраструктурни системи

2.3.1.1.1. Подпрограма за взаимодействие по планирането и изграждането на автомагистралите “Струма” и “Люлин”, както и на дублиращата и допълващата пътна мрежа за съгласуване на проектите по вид, място и време, а също и на съпътстващите и до­пъл­ващи дейности и инвестиции.

2.3.1.1.2. Подпрограма за взаимодействие по планирането и из­граждането на скоростната железопътна връзка Видин-София-Пер­ник-Кулата. Програмата трябва да гарантира включването на мо­дер­низацията на Пернишкия железопътен възел и на двойната електрифицирана скоростна железопътна линия за 160 км/ч Со­фия-Перник-Радомир като първи приоритет на модернизацията на коридора.
2.3.1.2. Програма за използване на инвестициите в областта на транс­портната инфраструктура като стимул за стопанското развитие на тери­торията.

Изграждането на големи инфраструктурни обекти предизвиква дълго­сроч­но увеличаване на потреблението и развитие на стопанските отрас­ли, свързани с обслужването на населението. Програмата следва да набележи и съгласува изпреварващи мерки, за да могат териториалните системи за производство и услуги да посрещнат повишеното потребле­ние на платежоспособното население.


Мярка 2.3.2. Осигуряване на те­ренни, инфраструктурни и други устройст­вени ус­­ло­вия за осъ­ществяване и развитие на дейности, необходими за об­служване на инфраструктурата на кори­дорите и тра­фика по тях в два типа ло­кализации – линейни по протежение на трасетата на коридорите и в две или повече съсредоточия, евентуално с изграждане на комплексен тран­спортен терминал.

Близостта на София изисква активни изпреварващи действия от страна на общината, за да не допусне чисто транзитното преминаване на коридорите през територията й, опасността от което е заложена в избора на крайно неблагоприятно трасе за преминаване на автома­гис­трала „Люлин” и връзката й единствено с входящия път на града. За постигане на успех при ос­тро конку­рентни условия, мярката предвижда действия, въз основа на съответни програми, насочени към осигуряване на три вида обслужване – на инфраструк­турата на коридорите, на движението по тях и на товарите. Изпреварващите действия биха могли да бъдат и фактор, насочващ към търсене на решение в мрежа. Програмите за реализация на мярката са:2.3.2.1. Програма за създаване на теренни, инфраструктурни и други ус­тройствени условия за локализация по протежението на трасетата на коридорите на обекти и дейности (единични и/или в средоточия) за теку­ща поддръжка и ремонт, контрол и управление на движението (и про­дукто­пре­носа – при хипотеза на комплектуване на коридорите и с про­дук­топроводи), по екс­пло­а­та­ци­ята и управлението на специфичните далеко­съобщителни средства и мре­жи.

2.3.2.2. Програма за създаване на теренни, инфраструктурни и други ус­тройствени условия за локализация на обекти и дейности (единични и/или в средоточия) за техническо и битово обслуж­ване на превозните средства и път­ниците - автосервизи, бензиностанции, газостанции, депа и др.п., както и обекти за информа­ционно и фи­нансово обслужване, хоте­ли и заведения за хранене, бю­ра за ко­ли под на­ем и т.н.;

2.3.2.3. Програма за създаване на теренни, инфраструктурни и други ус­тройствени условия за локализация, с възможности за едновременни преки връзки с пътната и железопътната инфра­структура на коридорите, на обекти за комплексно обслужване на товаропотоците, спе­­­цифично обслужване и управление на това­рите, вкл. дейностите по преструк­ту­риране и групиране им и промяната на ви­да тран­спорт, спедиторските ус­лу­ги и логистиката, адми­нистратив­ното, финансовото, по­щен­ско­то и др. обслужване. Програмата трябва да изясни евентуалната целесъо­браз­ност на устройването за тази цел на ком­плексен тран­спортен тер­ми­­нал (евентуално изграден като терминал за интермо­дален транс­порт и логистичени център), който да осигурява едновременно функциите по смя­на на ви­довете транспорт и евен­туално по смяна на посоката, в слу­чай че се реа­ли­зира раз­дел­но провеждане на двата ко­ри­дора.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница