Днес списъкът от 8 000 „жени, готови да заемат позиции в управителни съвети в световен мащаб" в рамките на инициативата „Жени в управителни съвети" се прехвърля в онлайн база данниДата18.02.2017
Размер63.95 Kb.Европейска комисия

Съобщение за медиите

Страсбург, 12 декември 2012 г.Преодоляване на предразсъдъците и на невидимите бариери: откриване на база данни „Жени, готови да заемат позиции в управителни съвети в световен мащаб“

Днес списъкът от 8 000 „жени, готови да заемат позиции в управителни съвети в световен мащаб“ в рамките на инициативата „Жени в управителни съвети“ се прехвърля в онлайн база данни. Всички жени, включени в този списък, отговарят на строгите критерии за корпоративно управление, определени от дружествата, допуснати до борсова търговия, притежават нужните квалификации и са готови да участват в управителните съвети от днешна дата. Този все по-дълъг списък с „жени, готови да заемат позиции в управителните съвети“, който сега ще бъде достъпен за справки онлайн за предприятия и агенции за подбор на ръководни кадри, ясно показва наличието на голям брой жени с високи квалификации, които могат да допринесат за управлението на дружествата в Европа и по света през 21-ви век, както и това, че е време да се преодолее невидимата бариера, която възпира тези жени да станат членове на управителните съвети.

Трябва да използваме целия трудов потенциал на нашето общество, за да дадем тласък на европейската икономика. Ето защо Европейската комисия предложи европейско законодателство за подобряване на баланса между половете в управителните съвети на дружествата“, заяви заместник-председателят Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието. „Често се изтъква доводът, че няма достатъчно квалифицирани жени, които да заемат позиции в управителните съвети. Днес европейските бизнес училища и бизнес училищата по света преодоляват тези предразсъдъци и невидимите бариери! Списъкът показва, че квалифицираните жени са налице — и че техният брой е 8 000. Дружествата следва да се възползват от този неизползван резерв от потенциал.

Списъкът и форумът в справочната база данни на жените, готови да заемат позиции в управителни съвети в световен мащаб, ще бъдат под управлението на „Financial Times Non-Executive Directors’ Club“ в рамките на световната бизнес платформа „LinkedIn“. Всички жени, изброени в справочната база данни на жените, готови да заемат позиции в управителни съвети в световен мащаб, се считат за подходящи за позиции на управленско равнище в дружества, допуснати до борсова търговия, и отговарят на точен набор от критерии, разработени и определени през последната година и половина от членовете на организацията на европейските бизнес училища/инициативата „Жени в управителните съвети“ (вж. по-долу).

За да бъде част от тази база данни, всяка кандидатура официално се оценява и преразглежда, като се допускат единствено тези жени, които отговарят на критериите. Участващите бизнес училища и професионални организации прилагат същите критерии за своите участващи бивши ученици и членове.

По-специално, всички жени в списъка имат най-малко пет години опит на една или повече от следните позиции:  • председател и/или директор без изпълнителни правомощия на предприятия, допуснати до борсова търговия/частни предприятия,

  • президент, главен оперативен директор, главен финансов директор или друг пост на главен директор или директор с изпълнителни правомощия в предприятия, допуснати до борсова търговия/частни предприятия,

  • член на семейството и управляващ акционер на управителни съвети на големи семейни дружества,

  • директор на правителствени агенции,

  • директор на организации с нестопанска цел,

  • професионалист в институционална инвеститорска общност,

  • старши партньор в професионални одиторски дружества, чиито клиенти са управителни съвети и техните комитети,

  • предприемач,

  • старши учени със съответния опит

Контекст

През ноември 2012 г. Европейската комисия предложи законодателство за подобряване на баланса между половете в управителните съвети на дружествата въз основа на постижения и квалификации. В предложената директива се набелязва минималната цел до 2020 г. 40 % от членовете без изпълнителни пълномощия в управителните съвети на европейските дружества, допуснати до борсова търговия, да бъдат от по-слабо представения пол, а за публичните предприятия, допуснати до борсова търговия — 2018 г.

Като допълнителна мярка в предложението са включени също „гъвкави квоти“: за дружествата, допуснати до борсова търговия, се предвижда задължение да си определят сами цели за саморегулиране относно представителността на двата пола сред директорите с изпълнителни пълномощия, които трябва да бъдат постигнати до 2020 г. (или 2018 г. за публичните предприятия).

Квалификацията и постиженията ще останат основни критерии за членство в управителните съвети. С предложението за директива се установява минимално хармонизиране на изискванията за корпоративно управление, тъй като решенията за назначаване на длъжност ще трябва да се основават на обективни квалификационни критерии. Чрез заложените предпазни мерки ще се гарантира, че по-слабо представеният пол няма да бъде безусловно и автоматично привилегирован. В съответствие с практиката на Европейския съд относно утвърдителните действия при еднакви квалификации предпочитание се отдава на по-слабо представения пол, освен ако една обективна оценка, при която се вземат предвид всички критерии, които са специфични за отделните кандидати, не наклони везната в полза на кандидата от другия пол. Държавите членки ще трябва също да предвидят целесъобразни и възпиращи санкции за дружествата, които нарушават предложената директива.

Законодателните правомощия на ЕС в областта на равенството между половете датират от 1957 г. (вж. SPEECH/12/702). Препоръките на Съвета относно насърчаването на балансираното участие на мъжете и жените в процеса на вземане на решения датират от 1984 г. и 1996 г. Освен това в няколко резолюции Европейският парламент призова за правно обвързващи квоти.

От доклада на Комисията от март 2012 г. стана ясно, че управителните съвети на дружествата в ЕС понастоящем са доминирани от един пол. Освен това между отделните държави съществуват големи разлики, така например съответно 27 % и 26 % от членовете на управителните съвети на най-големите предприятия във Финландия и Латвия са жени, а в Малта и Кипър този процент е съответно 3 % и 4 %. Напредъкът е видим само в държави, които са въвели правно обвързващи разпоредби за управителните съвети на дружествата. Франция, която през януари 2011 г. въведе със закон квоти, допринася сама за повече от 40 % от общото изменение в целия ЕС, отчетено между октомври 2010 г. и януари 2012  г.

За повече информация

Видео със съобщението на заместник-председателя Вивиан Рединг:http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I075488

Материали за пресата — Жени в управителните съвети:http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-equality/news/121114_en.htm

Проучване на Евробарометър за равенството между половете :http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_376_en.pdf

Информационни фишове за равенството между половете:

Равенството между половете в Европейската комисия

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/womenonboards/factsheet-general-4_en.pdf

Равенството между половете в държавите членкиhttp://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/womenonboards/factsheet-general-2_en.pdf

Правното основание за европейска инициативаhttp://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/womenonboards/factsheet-general-3_en.pdf

Икономическата обосновка на законодателство за равенство между половетеhttp://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/womenonboards/factsheet-general-1_en.pdf

Уебсайт на заместник-председателя Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието:http://ec.europa.eu/reding

База данни на Европейската комисия за жените и мъжете, заемащи ръководни длъжности:http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/index_en.htm

Приложение 1: Участващи европейски бизнес училища/инициатива „Жени в управителните съвети“

Бизнес училища

Bocconi


Cambridge Judge Business School

EADA


EDHEC Business School

EFMD – European Federation of Management Development

ESMT

ESSEC business schoolHR College of Commerce and Economics

IAUW – International Association of University Women

IESE

IFPM Female Board Pool at the University of St.GallenIMD

INSEAD


Kellogg School of Management

London Business School

Oxford

RSM


Sabanci University

Skema


University of Mumbai

Професионални организации

American Chamber of Commerce France and Spain

Bellisario Foundation

BoardEx


Business and Industry Advisory Council

Canadian Women in Communications

Deutscher Juristinnenbund e.V.

EPWN (European Professional Women’s Network)

Forte Foundation – Major Corporations and Business Schools

The Financial Times Non-Executive Directors' Club

G16+

GTWN - The Global Telecom Women’s NetworkGGI – Geneva Group International

IFA Institut Francais des Administrateurs

International Corporate Women Directors

TIAW - The International Alliance for Women

WiTT - Women in Telecoms and Technology

WCD - Women Corporate Directors

Women’s Forum of New York

Жени на ръководни постове

Lady Barbara Judge

Bridget Cosgrave

Lori Gonnu

Cristina Vicini

Lesley Stephenson

Brigitte Boone

Candace Johnson

Audrey Mandela

Diane Morgan

Irene Natividad

Anne Negre

Indu Shahani

Susan Ness

Marina Niforos

Ingrid Silver

Susan Stautberg

Myla Villanueva

Европейската инициатива вече включва бизнес училища и други професионални групи от цял свят, които подкрепят инициативата и предоставят имена за списъка. Пълният списък на училища и организации, които допринасят за инициативата можете да видите тук.
Приложение 2: The List of 8 000 Board Ready Women – Where They Come From

Business School Alumnae, Faculty and Board Members

1) London Business School has 330 Alumnae they have identified as Board Ready – 330.

2) Cambridge Judge Business School has identified 160 women from its networks who are either already on boards or board ready according to the criterion provided - 160.

3) EDHEC Business School has 300 Alumnae, Faculty and Board Members they have identified as board Ready – 300.

4) ESMT European School of Management and Technology ‐ Out of 24 women Executive MBA alumni from its three graduated Executive MBA classes, ESMT has identified 6 board ready women - 6.

5) IESE has identified 900 women in top executive positions, 155 of whom are on boards already and 300 of which are board ready currently and the rest will become board ready in the coming years – 455/900.

6) The IFPM Female Board Pool at the University of St.Gallen/Switzerland has identified 526 women who are Board ready (245 from their Female Board Pool Network and 281 women who work at the Board of Directors or Top Management Team level of Swiss companies) - 526.

7) IMD has identified amongst its alumni 348 board-ready women with more than 25 years of experience plus 12 senior Faculty – 360.

8) INSEAD has identified 2000 women - 67 of whom are on boards already 500 of which are currently board ready and the rest will become board ready in the coming years – 670/2000.

9) RSM (Rotterdam School of Management/Erasmus University) has identified 32 board ready women -150.

10) Bocconi Business School, Italy has identified 150 board-ready women amongst their alumnae and faculty – 150.

11) SKEMA Business School, France has identified 467 board-ready women amongst their alumnae and faculty – 467.

12) Academic Council of the University of Mumbai, India has identified 20 board-ready women in India – 20.

Professional Women and Corporate Governance Organizations:

13) IFA (Institut Francais des Administrateurs) has 250 women board-ready or active on boards with readily available biographies - 250.

14) The Financial Times Non-Executive Directors' Club currently have 105 people undertaking the new Financial Times Non-Executive Director's Certificate which provides a formally recognized qualification for non-executive directors, 27 of whom are women - 27.

15) TIAW - The International Alliance for Women has 425 board ready women throughout their 36,000 members worldwide - 425.

16) GTWN - The Global Telecom Women’s Network which has contributed more than 60 names to the names and profiles publicly listed - 60.

17) WiTT - Women in Telecoms and Technology has identified more than 70 individual senior executive women publicly supporting this initiative - 70.

18) WoB – Women on Board has identified 90 Senior Executive board-ready women in Belgium alone - 90.

19) The EPWN (European Professional Women’s Network) has identified 349 members across their networks throughout Europe – 349.

20) Bellisario Foundation, Italy has identified 793 board-Ready women amongst their prize-winners from over 20 years – 793.

21) Woman Corporate Directors has identified 1800 board-ready women from their members around the world including 25 different countries – 1800.

22) Deutscher Juristinnenbund e.V. Vereinigung der Juristinnen, Volks- und Betriebswirtinnen has identified 93 board-ready women among their members in Germany – 93.

23) Geneva Group International has identified 20 board-ready women from their members in Bulgaria, Romania, Estonia, and Hungary – 20.

24) Forte Foundation as identified 200 board-ready women from their members which are major Corporations and Business Schools around the world – 200.

25) G16+ Administrateurs au feminine has identified 54 board-ready women from Harvard Business School alumnae in Europe plus France’s top engineering schoos – 54

26) Canadian Women in Communications has identified 100 board-ready women from their membership – 100

27) American Chamber of Commerce in France and Spain has identified 47 women from their memberships – 47IP/12/1358


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница