Днес университетът е мястото, в което паметта се предавастраница5/6
Дата22.07.2016
Размер1.15 Mb.
1   2   3   4   5   6

ЛитератураНАУЧНА ЛИТЕРАТУРА НА КИРИЛИЦА:


НАУЧНА ЛИТЕРАТУРА НА КИРИЛИЦА:

Адорно, Т. 1990 [1949]. Философия на новата музика. София:

Антонова, В., Д. Каменова. 2008. Демонтаж. Русе: Авангард Принт.

Аполинер, Г. 1998. Божественият маркиз. В: Аполинер, Г. Литературна критика. София: Издателство “ЛИК”.

Аренд, Х. 2004. Айхман в Йерусалим. Репортаж за баналността на злото. София: Сиела.

Аренд, Х. 1993. Тоталитаризмът. София: Панорама.

Арент. Х. 2007. Насилие и политика. София: ИК “Критика и хуманизъм”.

Барт, Р. 1991. Въображението на знака. София:

Бауман, З. 1999. Глобализацията. Последиците за човека. София:

Бодрияр, Ж. 1995. Илюзията за края. София: Критика и хуманизъм.

Бодрияр, Ж. 2003. Системата на предметите. София: ИК “Лик”.

Браун, Л. 2006. План Б 2.0 - Да спасим планетата от стрес и цивилизацията в беда. София: Книжен тигър.

Бушев, М. 1992. Синергетика. Хаос, ред, самоорганизация. София: Университетско издателство “Св. Климент Охридски”.

Гаврилова, Р., Д. Колева. 2005. На мегдана край трите чешми, Житейски разкази от село Искър. София:

Гачев, Г. 1988. Национальные образы мира: Общие вопросы Русский. Болгарский. Киргизский. Грузинский. Армянский. Москва: Сов. Писатель.

Гатоу, Дж. 2010. Затъпяване: скритата цел на държавното образование. София: Изток-Запад.

Даймънд, Дж. 2013. Светът преди вчера. София: Изток-Запад.

Дел’Агата, Дж. 2014. Българистични изследвания. София: Университетско издателство “Св. Климент Охридски”.

Знеполски, И. 2010. Политическата природа на „реалния социализъм". В: Тоталитаризмите на ХХ век в сравнителна перспектива. (съст. Знеполски, И.). София: Сиела.

Канев, П. 2007. Българските православни свещеници между маргиналността и традиционната нравственост. В: Вероизповедания и нови религиозни движения в България – проблеми и перспективи. София: Синодално издателство на БПЦ.

Канев, П. 2007а. Етническа и религиозна толерантност на българските православни свещеници след 1989 година. В: Диалог и толерантност в политиката. София: ЦИПИ.

Кант, И. 1993 [1798]. Към вечния мир. София

Клайн, Н. 2013. Шоковата доктрина. Възходът на капитализма на бедствията. София: Изток-Запад.

Кръстанова, Р. 2007. Сюрреализмът преди всичко и винаги. В: сп. Списание за университетска култура Следва, 18/2007. София: НБУ

Кръстанова, Р. 2008. Гражданско общество и гражданско участие в природозащитата в България в контекста на европейските ценности. В : Европейски ценности и гражданско общество. Сборник. София: Фондация ‘Жан Жорес” и Фондация “Солидарно общество”.

Кръстанова, Р. 2009. Устойчиво развитие и гражданско участие: има ли време за бъдещето? В: Място за бъдеще. Година първа. (съст. Кръстанова, Р., Канев, П.). София: СГС-Щастливеца.

Кръстанова, Р. 2012. Зеленото движение и зелените партии в България: Между интеграция в системата и системна промяна. София: Фридрих Еберт.

Канев, П. 2009а. В търсене на място за бъдеще. В: Място за бъдеще. Година първа. (съст. Канев, П., Р. Кръстанова), София: СГС-Щастливеца.

Кун, Т. 1996 [1969]. Постскриптум-1969. В: Кун, Т. Структура на научните революции. София:

Кьосев, А. 2010. Престъпления към всекидневието. За патоантропологията на комунизма. В: Тоталитаризмите на ХХ век в сравнителна перспектива. (съст. Знеполски, И.). София: Сиела.

Кюнг, Х. 2003. Една ли е истинната религия? Опит за установяване на икуменически критерии. В: ХРИСТИЯНСТВОТО И НЕХРИСТИЯНСКИТЕ РЕЛИГИИ, Силистра: Фондация “Демос”.

Кюнг, Х. 2003а. Проект за световен етос. София: Критика и хуманизъм.

Липовецки, Ж. 2005. Време срещу време, или хипермодерното общество В: Липовецки, Ж., С. Шарл. Хипермодерните времена. София: Изток-Запад.

Липовецки, Ж. 2005а. Време, консумиране и начин на живот в хипермодерните общества, Академично слово за присъждане на почетната титла Doctor honoris causa Нов Български Университет, 21 април 2005 година. София: Библиотека НБУ, превод: Лидия Денкова

Лок, Дж. 1996 [1690]. Два трактата за управлението. София: Изд. “ГАЛ-ИКО”.

Луман, Н. 2009. Общество общества. Москва: Логос/Гнозис.

Маргаритова, С. 2007. Съответствие на българския закон и практика по проблемите на свободата на мисълта, съвестта и религията с Европейската конвенция за правата на човека и стандартите, установени от Европейския съд по прилагането й. В: Вероизповедания и нови религиозни движения в България – проблеми и перспективи. София: Синодално издателство на БПЦ.

Маринов, Д. 1984. Избрани произведения, т. 2. София:

Маслоу, Е. 2010. Мотивация и личност. София: Кибеа.

Мейлър, Н. 1989 [1968]. Армиите на нощта. София: Народна култура.

Място за бъдеще. Година първа. 2009. (съст. Канев, П., Р. Кръстанова), София: СГС-Щастливеца.

Независимо сдружение Екогласност 1989. 2009. (съст. Александриева, Л., А. Каракачанов). София: Сиела.

Новите млади и новите медии. 2009. (съст. Дичев, Ив., О. Спасов). София: Институт Отворено общество – София.

Палашев, Н. 2010. Обществена комуникация. Частна теория за комуникацията. София: За буквите – О писменехь.

Парижкова, Л. 2013. Общуване vs комуникация. София: За буквите – О писменехь.

Петрова, Е. 2010. Аморализмът. София:

Ридли, М. 2002. Геномът. София: Сиела.

Ритзър, Дж. 2008. Макдоналдизация на обществото. София: Емас.

Русенският комитет. Документален сборник. 2002. (съст. Дърева, В., Г. Мишев). София: Фондация “Д-р Жельо Желев”.

дьо Ружмон, Д. 1997. Бъдещето е наша работа. София: Златорог.

Стефанов, А. 2010. За науката и нейната приложимост. София: Изд. „Парадигма”.

Стефанов, А. 2005. Философия на времето. София:

Леви-Строс, К. 1995. Сравнително изучаване на религиите на безписмените народи В: Леви-Строс, К. Структурална антропология ІІ. София:

Тахиров, М. 2014. Време и културно общуване. София: За буквите – О писменехь.

Тодоров, Цв. 2013. Интимните неприятели на демокрацията. София: Изток-Запад.

Тоталитаризмите на ХХ век в сравнителна перспектива. 2010. (съст. Знеполски, И.). София: Сиела.

Турен, А. 2012. За екологизма, новите социални движения и жените. Интервю с Ален Турен от 2012 г.

http://placeforfuture.org/?p=1621 (видяно на 15. 10. 2014)Фром, Е. 2005. Бягство от свободата. София: ИК “Захарий Стоянов”.

Фром, Е. 2005а. Ще бъдете като боговете. София: ИК “Захарий Стоянов”.

Фром, Е. 1996. Да имаш или да бъдеш. София: Кибеа.

Хайдегер, М. 1992. Платоновото учение за истината. В: Теории за истината. част І. София:

Хофстеде, Х. 2001. Култури и организации. Софтуер на ума. Културното сътрудничество и значението му за оцеляването. София: Издателство “Класика и стил”.

Юнг, К. 2005. Психологически типове. София: Университетско издателство “Св. Климент Охридски”.

Янарас, Х. 1992. Вера Церквы. Москва: Центр по изучению религий.

Янарас, Х. 2001. Изтокът и Западът за личността и обществото. Велико Търново: ИК “Праксис”.

Янарас, Х. 2002. Кризата като предизвикателство. София: ИК “Лик”.

НАУЧНА ЛИТЕРАТУРА НА ЛАТИНИЦА:


Auge, M. 1995. Non-Places: Introduction to an Anthropology of Supermodernity.

Béhar, Н., M. Carassou. 1947. Le Surréalisme. Paris: Le Seuil.

Freud, S. 1960 [1905]. Jokes and their relation to the unconscious. New York: W. W. Norton.

Fromm, Е. 1976. To Be Or To Have. New York: Harper Collins Publishers.

Inglehart, R. 1977. The Silent Revolution. Princeton University Press.

Inglehart, R. 1990. Culture Shift in Advanced Industrial Society. Princeton University Press.

Kanev, P. 2009. Models of interaction between ethno-religious communities in the Central and East Rhodope Mountains. Does a uniform Bulgarian ethnic model exist? in: THE BALKAN AS REALITY. LIVING FAITHFULLY, LIVING TOGETHER. Todorova, B. (ed.). Sofia: Avangard Prima.

Kanev, P. 2010. The Dialogue as a Precondition for the Freedom of Belief and as Prerequistite for the Christian Inculturation: The Experience of the Bulgarian Orthodox Priests after 1989. IN The Philosophical Basis of Inter-religious Dialogue: The Process Perspective. (Edited by Mirosław Patalon). Cambridge: Cambridge Scholars Publishing.

Krastanova, R. 2009. Écologie et contestation: La nouvelle vague verte en Bulgarie. In: Engagement citoyen, (е. Krasteva, А., Todorov, A. (dir.), V. Tirnovo: Faber Publiscehrs.

Küng, Н. 1997. A Global Ethic for Global Politics and Economics. London: SCM Press.

Küng, Н. 1991. Global Responsibility. In Search of a New World Ethic. London: SCM Press.

Lehmann, D. 2002. Religion and Globalization IN: RELIGION IN THE MODERN WORLD. Traditions and Transformations. (edited by Linda Woodhead). London: Routledge.

Morin, E., А. Kern. 1999. Homeland Earth: A Manifesto for the New Millennium. London: Hampton Press.

Schumacher, Е. 1973. Small Is Beautiful: Economics As If People Mattered. London:

Todorov, Tz. 2000. Memoire du mal, Tentation du bien, Enquete sur le siecle. Paris: Robert Laffont.

Touraine, A. 2005. Un nouveau paradigme. Pour comprendre le monde d’aujourd’hui. Paris: Fayard. http://shtastlivetzadiary.blogspot.com/2012/04/2012.html

ЦИТИРАНИ ХУДОЖЕСТВЕНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ:


БИБЛИЯ сиреч КНИГИТЕ НА СВЕЩЕНОТО ПИСАНИЕ на ВЕТХИЯ И НОВИЯ ЗАВЕТ, ИЗДАВА СВ. СИНОД НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА, София, 1995

Воев, Д. 1992. Отвъд смъртта. Нещо. София: Рива Саунд.

Воев, Д. 1996. Поздрави от мен боговете. Посмъртно. София: Кръг.

Воев, Д. 2012. Поздрави от мен боговете. София: Кръг.

Ленън, Дж. 1984. Поезия. Проза. Интервюта. София: Народна култура.

Хъксли, О. 2011 [1932]. Прекрасният нов свят. София: Фама.

André Breton, «Nadja», in Œuvres complètes, t.1, Gallimard, Bibliothèque de La Pléiade, Paris 1988(основни заглавия):

 1. Алексиева, Соня, Бизнес комуникации. Изд. НБУ, С., 2006

 2. Алексиева, Соня, Пъблик рилейшънс. Изд. НБУ, С., 2008

 3. Алмонд, Г., Верба, Гражданската култура, ГАЛ ИКО, С.,1998

 4. Бейкър, Рандал, Бъдещето не е това, което беше, София, ИК „Парадигма“, 2007

 5. Генов, Н. Устойчиво развитие и екологичен риск, София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 1993

 6. Денчев, С., Информационна среда за трансфер на технологии, „Захарий Стоянов”, С., 2003

 7. Дичев, Ив., Спасов, О., Новите млади и новите медии, сборник, Институт Отворено общество - София, С., 2009

 8. Канев, П. “Ценностите на модерността и глобализацията” В: сп. “Философия”, бр. 3/4 2008

 9. Кюнг, Х. Проект за световен етос, ИК “Критика и хуманизъм”, С., 2003

 10. Липовецки, Ж., Шарл, С. Хипермодерните времена, С., 2005

 11. Маклуън, М., Маклуън, Е. Закони на медиите, С., Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 1997

 12. Маринов, Р., Бял, черен и реверсивен пъблик рилейшънз, „ВН”,С., 2003

 13. МЯСТО ЗА БЪДЕЩЕ, Година първа, сборник, съст. Кръстанова, Р., Канев, П., София, СГС-Щастливеца, 2009

 14. Палашев, Н., Въведение в корпоративните комуникации, „За буквите О писменах”, С., 2008

 15. Палашев, Н., Да създаваш реалности, „За буквите О писменах”, С., 2007

 16. дьо Ружмон, Д. Бъдещето е наша работа, С., ИК „Златорог“, 1997

 17. Сотирова, Даниела, Бизнес етика: луксът, който си заслужава, без да струва много, София, НБУ, 2009

 18. Тодоров, Цв, Завладяването на Америка или въпросът за Другия, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 1993

 19. Уотсън, П., Модерната мисъл, Интелектуалната история на XX век, изд. Кръгозор, София, 2005

 20. Фаут З., Икономика и социална демокрация, София, Фондация Фридрих Еберт, 2011

 21. Фром, Е. Изкуството да обичаш., С., 1992

 22. Хофстеде, Хеерт, Култури и организации: софтуер на ума. Междукултурното сътрудничество и значението му за оцеляването, София, ИК „Класика и стил“ ООД, 2001

 23. Inglehart, R. The Silent Revolution, Princeton, Princeton University Press, 1977

 24. Kuhn, T., Second Thoughts on Paradigms, 1974

 25. Luhman, N., Die Gesellschaft der Gesellschaft, Frankfurt: Suhrkamp, 1997

 26. Morin, Edgar, La Method

 27. Putnam, Robert, Making Democracy Work, Princeton Univ.Press: Princeton, 1993

 28. Ritzer, G., The McDonaldization of Society: An Investigation into the Changing Character of Contemporary Social Life, Thousand Oaks, CA: Pine Forge Press, 1993

 29. Schumacher, E. F.; Small Is Beautiful: Economics As If People Mattered, Hartley & Marks Publishers,1999

 30. Watts, Duncan,. Six Degrees: The Science of a Connected Age. W. W. Norton & Company., 2003

Алмонд, Г., Верба, Гражданската култура, ГАЛ ИКО, С.,1998

Антонова, В., Каменова, Д., Демонтаж, Авангард Принт, Русе, 2008

Аренд, Хана, Тоталитаризмът

Байков, Б., Екология за всеки, Планета-3, 2000

Браун, Л. План Б 2.0 - Да спасим планетата от стрес и цивилизацията в беда. Книжен тигър, С., 2006 - http://www.knigabg.com/index.php?page=book&id=9035

Дичев, Ив., Спасов, О., Новите млади и новите медии, сборник, Институт Отворено общество - София, С., 2009

Канев, П. “Ценностите на модерността и глобализацията” В: сп. “Философия”, бр. 3/4 2008

Карсън, Р. Смълчаната пролет, С.,

Кръстанова, Р. “Гражданско общество и гражданско участие в природозащитата в България в контекста на европейските ценности”, В : Европейски ценности и гражданско общество, сборник на фондация ‘Жан Жорес” и фондация “Солидарно общество”, София, 2008

Кюнг, Х. Проект за световен етос, ИК “Критика и хуманизъм”, С., 2003

Липовецки, Ж., Шарл, С. Хипермодерните времена, С., 2005

МЯСТО ЗА БЪДЕЩЕ, Година първа, сборник, съст. Кръстанова, Р., Канев, П., СГС-Щастливеца, С., 2009

Недялков, С., Теория на екологията, Изд. на БАН, 2005

Независимо сдружение Екогласност, 1989 г., сборник, съст. Александриева, Л., Каракачанов, Ал, Сиела софт енд пъблишинг АД, С., 2009

Ридли, М., Геномът, София, ИК Сиела, 2002

дьо Ружмон, Д. Бъдещето е наша работа, С.,

Тодоров, Цв, Завладяването на Америка или въпросът за Другия, С.,

Уотсън, П., Модерната мисъл, Интелектуалната история на XX век, изд. Кръгозор, София, 2005

Фром, Е., Бягство от свободата, С., 1992

Фром, Е., Да имаш или да бъдеш, ИК “Кибеа”, С., 1996

Хокинг, С., Черни дупки и бебета вселени и други есета. С., 1994

Цеков, П., Пряката демокрация. Преглед на историята и практиките, С, изд. Сдружение “Болкан Асист”, 2005

Шумахер, Ф, Малкото е красиво, С.,

Юнг, К. Г., Автобиография, спомени, сънища, размисли, записани и издадени от Аниела Яфе, Издателство ЕА, Плевен, 1994

Янарас, Х., Кризата като предизвикателство, ИК “Лик”, С., 2002

Baker, Randall, Enviornment: Science, Polity and Value, Paradigma, Sofia, 2010

Bevor, Antoine, Pour une democratie participative, Presses de Sciences Po, Paris, 2000

Inglehart, R. The Silent Revolution, Princeton, Princeton University Press, 1977

Luhman, N., Die Gesellschaft der Gesellschaft, Frankfurt: Suhrkamp, 1997

Morin, Edgar, La Method

Papadopulos,Y., Démocratie directe, Economica,Paris, 1998

Ritzer, G., The McDonaldization of Society: An Investigation into the Changing Character of Contemporary Social Life, Thousand Oaks, CA: Pine Forge Press, 1993

Schumacher, E. F.; Small Is Beautiful: Economics As If People Mattered, Hartley & Marks Publishers,1999

 

Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future 

КОНВЕНЦИЯ ЗА ДОСТЪПА ДО ИНФОРМАЦИЯ, УЧАСТИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА В ПРОЦЕСА НА ВЗЕМАНЕТО НА РЕШЕНИЯ И ДОСТЪПА ДО ПРАВОСЪДИЕ ПО ВЪПРОСИ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

изготвил: гл. ас. д-р Петър Канев
Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Временно класиране „В”-1” рг мъже – Югоизточна България
2013 -> Конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент в професионално направление Растителна защита; научна специалност Растителна защита
2013 -> 1. Нужда от антитерористични мерки Тероризъм и световната икономика
2013 -> Програма за развитие на туризма в община елхово за 2013 г
2013 -> Йордан колев ангел узунов
2013 -> 163 оу „ Ч. Храбър в топ 30 на столичните училища според резултатите от националното външно оценяване
2013 -> Гр. Казанлък Сугласувал: Утвърдил
2013 -> Подаване на справка-декларация по чл. 116 От закона за туризма за броя на реализираните нощувки в местата за настаняване
2013 -> Св. Климент Охридски” Исторически факултет


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница