Днес университетът е мястото, в което паметта се предавастраница6/6
Дата22.07.2016
Размер1.15 Mb.
1   2   3   4   5   6

Приложения:


ПРИЛОЖЕНИЕ: ОПИСАНИЕ НА КУРСА

. Учебни резултати за курса – реферат на дисциплината, усвоени знания, умения, компетенции (цели):Целта на курса е студентите да придобият базови знания в областта на теорията и историята на културата от гледна точка на комуникациите в актуалния контекст на глобалните промени и на световните проблеми в зората на ХХІ век. След завършването на курса студентите придобиват знания за различните култури в историческо-географски план и в контекста на проблемите на съвременността ни, за базовите теории за културата и за комуникациите в контекста на актуалните предизвикателства пред обществата и пред науката на ХХІ век, за основните конфликти и алтернативи, свързани с диалога между културите и с комуникационните иновации и технологии в зората на ХХІ век.

10. Начин на преподаванеОбучението по „Култура на комуникацията” се провежда в рамките на курс, обхващащ аудиторно 60 ч., в това число – 30 ч. лекции и 30 ч. упражнения.

11. Предварителни изисквания (знания и умения от предходно обучение) и изисквания за други (едновременни) курсове:Предварителни знания са необходими в областта на теорията и практиката по обществени комуникации, корпоративната култура, креативното мислене.

12. Съдържание на курса:

Лекционният курс запознава студентите с основните теории за културата и комуникациите. Тази задача предполага понятно и конспектирано представяне едновременно на класическите теории на културата и на комуникациите, както и на най-новите проблеми, свързани с тях в съвременността ни.

План на курса по теми:І. Увод в науките за културата и комуникациите

1. Увод в проблематиката

2. Историческо-географски подход за изследване на културите и комуникациите

3. Култури и цивилизации в човешката история и в съвременността

4. Култура и комуникация в античността. Зараждане на науките за културата и за комуникациите

5. Култура и комуникация в християнското Средновековие

6. Култура и комуникационна революция на Новото време и Модерността

7. Демокрация и комуникация. Култура и комуникация на демократичните общества

8. Психологически теории за културата и комуникациите

9. Култура и комуникация в контекста на научните революции на ХХ век

10. Култура и комуникация на научната общност

11. Теории за информацията и комуникацията в контекста на новата наука

12. Антропологически теории за културата и за комуникацията

13. Култура и комуникация в контекста на теориите за системите и структурите

14. Въпросът за Другия

15. Холистичен подход в изследването на културите и на комуникациите

ІІ. Новата култура и новите комуникации

1. След Втората световна война: революция в комуникациите и новата „постматериалистична“ култура като „социален капитал“

2. Глобализъм, глобализация и критика на индустриалната цивилизация

3. Новата „хипермодерна“ култура и комуникации на ХХІ век

4. Теории за социалните мрежи

5. Теории за масмедиите

6. Култура и комуникация в бизнеса

7. Преоценка на културното многообразие и на комуникационните принципи в контекста на новите идеи на екологизма и на устойчивото развитие

8. Интернет комуникацията и новите социални мрежи и движения

9. Многообразие и различие на културите в зората на ХХІ век в контекста на глобализацията

10. Международни организации и международна геополитическа и икономическа комуникация

11. Комуникация и достъп до информация

12. Алтернативи на развитието и предизвикателства на ХХІ век

13. Рисково общество, кризи и принцип на предпазливостта

14. Култура и комуникация в Европейския съюз

15. Културата на диалога. Диалог и кризи на диалога в регионален и в международен план – рискове и перспективи

14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване текст (общо описание):Планираните учебни дейности обхващат провеждане на лекции и упражнения; задаване на курсов проект; провеждане на ситуационна игра; самоподготовка; консултации.

Планирани учебни дейности:

- 30 лекции,

- Семинари и колоквиуми, включващи студентски презентации, дискусии по текстове, по визуални и филмови материали и по практически проблеми- Самоподготовка по определен текст или книга

15. Методи и критерии на оценяване:Оценяването се базира на текуща оценка от показани резултати по време на ситуационната игра и от курсовия проект и завършва с изпит.

Методи на оценяване: на базата на четири компонента: устен и писмен изпит; тест, текуща оценка

Устен и писмен изпит – устен изпит върху темата на предварително предадена писмена работа (научна есе) и на базата на попълнен изпитен тест;

Текуща оценка – по време на упражненията ситуационната игра-дискусия ще бъде провеждана на базата на студентски презентации по определен проблем от темите на курса;Оценяването на студентите се извършва на четири етапа и представлява средно аритметично от оценките на базата резултати от представянето им на четирите изпитни компонента – презентация по време на семинар, изпитен тест, научно есе и устно събеседване с преподавателя. За формиране на оценка от всеки студент се изисква да се представи чрез:

1. Самостоятелна или колективна студентска презентация по определен проблем в рамките на ситуационна игра – дискусия по време на семинарите

2. Самостоятелна или колективна писмена работа, посветена на конкретен проблем – научно есе

3. Основни фактологични и теоретични знания от областта на дисциплината, които студентът демонстрира като попълва он-лайн по Интернет или на хартиен носител задължителен изпитен тест

4. Устно събеседване с преподавателя по избран от студента проблем

Оценката се формира на базата на средно аритметично от оценките по отделните четири критерия.Отлично представителите се студенти ще имат възможност да публикуват писмените си работи на книжен или на електронен носител.

16. Език на преподаване:Български език

17. Изготвил описанието:Гл. ас. Д-р Петър Канев

1Op. cit.

2 „Стилът на мислене“ е едно от понятията, въведени от Томас Кун. „Стилът на мислене“ зависи от образованието. За Кун революционната смяна на парадигмите задължително минава през образованието и смяната на поколенията, защото за него парадигмата е в същността си и „практически пример за следване”, който се предава в непосредственото общуване от знаещия на желаещия да научи „чалъмите” как се действа и постига определено нещо, от учител на ученик, от „майстор“ на „чирак“. В този смисъл Кун критикува модерното образованието за липсата на достатъчно практическо осмисляне на усвояваните знания, защото знанията могат да се осъзнаят и усвояват единствено чрез пример и практика. „Пример за следване“ е основното определение, което Томас Кун дава на въведеното от него понятие за парадигма – ние винаги се учим от примера, на който подражаваме и който следваме и развиваме, а не от абстрактните понятия и класификации. Без практически пример не може да има истинско образование, нито е възможно да се осъзнае и усвои нова парадигма. В много отношения идеиите на Кун напомнят за тези на Имануел Кант. Ключовата роля, която той залага на образованието ни позволява да определим възгледите му като нео-просвещение или ренесанс на Просвещението.

3 Кюнг, Ханс, Проект за световен етос, ИК “Критика и хуманизъм”, С., 2003

4Автор на текста е Васил Гюров от легендарната в края на 80те години в България пънк-рок група Ревю, олицетворила младежкия бунт срещу системата в края на режима на БКП - http://muzikalni.com/pesni/174894/ ; http://www.youtube.com/watch?v=2gKkTCm-gCY ;

5 Заглавието на цитирания поетичен текст на Воев, което той самият му дава в оригиналната версия от 1992 г. е “Отвъд смъртта. Нещо.” (Воев 1992)

6http://daspasimirakli.org/index.php?lang=en

7Сайтът Граждани за Рила http://www.france-rila.fr/

8http://fr.forthenature.org/

9Сайт на Велоеволюция http://velobg.org/

10Сайт на Трансформаторите http://transformatori.net/en/

11Anita Dimitrova, Les nouveaux habits de l'Armée rouge, Le Monde, 12 aout 2013

http://www.courrierinternational.com/article/2011/06/23/les-nouveaux-habits-de-l-armee-rouge12Блоговете и сайтовете на някои от тези организации и на свързани с тях социални центрове и мрежи - http://saprotiva.org/kakvo-e-saprotiva/ ; https://www.facebook.com/OkupirajOrlovMost ; http://xaspel.net/ ; http://www.sc-adelante.org/?lang=en

131968 : Norman Mailer,: В тази автобиографична книга Норман Мейлър е направил едно от най-добрите описания и анализ за същността на този процес, при това още през самата прословута 1968 г.
1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница