До "астроида" оод (Бенефициент- наименование)Дата04.02.2018
Размер110.53 Kb.

ДО

"АСТРОИДА" ООД

(Бенефициент- наименование)

ул. ИВАН КОМИТАТА 46

гр.Панагюрище 4500


(Адрес на бенефициента)

О Ф Е Р Т А

От:________________________________________________________________________

(наименование на кандидата)


за участие в процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет:
“Избор на изпълнител за доставка и въвеждане в експлоатация на машини и оборудване по четири обособени позиции:

1. Обособена позиция 1- Хоризонтален обработващ център – 5 оси синхронизирани - 1 бр.

2. Обособена позиция 2 - Металообработващ център – 5 оси - 1 бр.

3. Обособена позиция 3 - Стационарен въздушен винтов компресор - 1 бр.

4. Обособена позиция 4 - Ултразвукова миеща машина - 1 бр.

В рамките на изпълнение на проект „Повишаване на производствения капацитет в "АСТРОИДА" ООД”, съгласно Договор № BG16RFOP002-2.001-0078-C01, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност ” 2014 – 2020 г.

(наименование на предмета на процедурата)
с адрес: гр. _____________________ ул._______________________, № ______________,

тел.: __________________, факс: ________________, e-mail: _______________________

регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на __________________ съд,

ЕИК /Булстат: _____________________________,

представлявано от _____________________________________________, в качеството му на ___________________________________.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас процедура за определяне на изпълнител с предмет:

“Избор на изпълнител за доставка и въвеждане в експлоатация на машини и оборудване по четири обособени позиции:

1. Обособена позиция 1- Хоризонтален обработващ център – 5 оси синхронизирани - 1 бр.

2. Обособена позиция 2 - Металообработващ център – 5 оси - 1 бр.

3. Обособена позиция 3 - Стационарен въздушен винтов компресор - 1 бр.

4. Обособена позиция 4 - Ултразвукова миеща машина - 1 бр.

В рамките на изпълнение на проект „Повишаване на производствения капацитет в "АСТРОИДА" ООД”, съгласно Договор № BG16RFOP002-2.001-0078-C01, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност ” 2014 – 2020 г.

(наименование на предмета на процедурата)

Нашето предложение се отнася за посочената по-горе процедура и по-конкретно за:


 • Обособена позиция ……………………

 • Обособена позиция ……………………

 • Обособена позиция ……………………

 • Обособена позиция ……………………

Декларираме, че сме разгледали документацията за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.


Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в нормативноустановения срок.

Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата ______________________ подизпълнители. ще ползваме/няма да ползваме


Предлагаме срок за изпълнение на предмета на процедурата ________________ календарни дни/месеца, считано от датата на подписване на договора за изпълнение.
Декларираме, че представената от нас оферта е валидна до ________________ (посочва се срокът, определен от бенефициента в публичната покана).


ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Относно изискванията и условията, свързани с изпълнението на предмета на настоящата процедура, ще изпълним следното:


Изисквания и условия на

"АСТРОИДА" ООД

(наименование на бенефициента)

Предложение на кандидата

Марка/модел/производител/тех-нически характеристики

Забележка

Изисквания към изпълнението и качеството на стоките:

1. Обособена позиция 1 /ОП 1/ - Хоризонтален обработващ център – 5 оси синхронизирани - 1 бр.:

-Размер на масата – 600х600 мм

-движение по осите – 1000/890/800

-бързи ходове – 70000 mm/min

- охладителни системи-охлаждане високо налягане 70 Bar

-възможност за автоматично изключване при завършване на програмата

-основен мотор на вретеното – 30 KW

-скорост на въртене – min 12000 rpm /АС 47НР/ въртящ момент min 400 Nm

-активен вибрационен контрол

-двупалетна смяна

- min. Брой инструменти 60 бр.

- конус на шпиндела ISO502. Обособена позиция 2 /ОП 2/ - Металообработващ център – 5 оси - 1 бр.

-Размер на масата – ф500х400 мм

-движение по осите – 350/550/510

-шпинделмотор – 12000 rpm/22 kW

- охладителни системи

-система за абсолютно позициониране

-движение по 5 оси едновременно

-постоянна скорост на подаване

-директно вкарване на размери от чертеж

-многоточкова ориентация на шпиндела

-подготовка за палетех

3. Обособена позиция 3 /ОП 3/ - Стационарен въздушен винтов компресор - 1 бр.

-дебит на изхода – до 5,30 м3/мин

-максимално налягане – до 8 bar

-номинална мощност на електродвигателя -30 kW

-необходим въздух за охлаждане – 7000 м3/h

-клас на защита – IP 55

-мощност на основния двигател – 30 kW

-захранващо напрежение – 400V/3Ph/50Hz

-скорост на двигателя – 2950 rpm

-въздушно охлаждане4. Обособена позиция 4 /ОП 4/ - Ултразвукова миеща машина - 1 бр.

-ултразвукуви генератори – 3 броя – общо 10 kW

-сепараторен резервоар

-манипулатор за вертикално преместване и агитация – 200 кг.

-отвор за директно допълване от водоснабдителната мрежа

-филтрираща система с помпа и филтър – неръждам

-отвор за отвеждане на парата

-транспортна количка пред машината

-нагревател – 12,5 kW

-обем на резервоара – 717 литра


Изисквания към гаранционната и извънгаранционната поддръжка (ако е приложимо): 1. Гаранционен срок в календарни месеци

Не по-малък от 12 (дванадесет) календарни месеца, считано от датата на подписване на двустранния финален приемо-предавателен протокол за изпълнение предмета на процедурата и не по-дълъг от 48 (четиридесет и осем) календарни месеца.


 1. Време за реакция при възникнала и сигнализирана повреда в часове

Не под 5 минути и над 12 (дванадесет) часа от момента на подаване на сигнал от страна на Бенефициента за наличие на проблем с функционирането/работата на ДМА - обект на настоящата процедура, в които кандидатът се задължава да предприеме необходимите действия по идентифициране на проблема.


 1. Време за идентифициране на повредата /проблема/ в часове

Не под 10 минути и над 24 (двадесет и четири) часа.


 1. Време за отстраняване на идентифицираната повреда /проблем/ в часове

Не под 30 минути и над 24 (двадесет и четири) часа.
Изисквания към документацията, съпровождаща изпълнението на предмета на процедурата (ако е приложимо): НП
Изисквания към правата на собственост и правата на ползване на интелектуални продукти (ако е приложимо). НПИзисквания за обучение на персонала на бенефициента за експлоатация :

Няма, но кандидата може да предложи по свое желание. Това не подлежи на оценка. Обучението не следва да се включва в цената на оферираното оборудване и ще е за сметка на изпълнителя.Подпомагащи дейности и условия от бенефициента (ако е приложимо).

НПДруги: НП

При така предложените от нас условия, в нашето ценово предложение сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на предмета на процедурата в описания вид и обхват, както следва:
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
І. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА
Изпълнението на предмета на процедурата ще извършим при следните цени:

Обособена позиция ……………………………….Описание на доставките
/услугите/дейностите/ строителството

К-во /бр./

Единична цена в лева

(с изключение на процедурите с предмет услуги)Обща цена в лева без ДДС

(не се попълва при извършване на периодични доставки)1

2


За изпълнение предмета на Обособена позиция … от процедурата общата цена1 на нашата оферта възлиза на:
Цифром: ……………..лв., без ДДС

Словом:__________________________________


Обособена позиция …………………………….Описание на доставките
/услугите/дейностите/ строителството

К-во /бр./

Единична цена в лева

(с изключение на процедурите с предмет услуги)Обща цена в лева без ДДС

(не се попълва при извършване на периодични доставки)1

2

За изпълнение предмета на Обособена позиция …. от процедурата общата цена2 на нашата оферта възлиза на:
Цифром:………………лв., без ДДС

Словом:__________________________________
/Моля поставете толкова таблици, колкото е нужно, за да посочите оферираното от Вас по съответната / обособена/и позиция/и.
За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата процедура, общата цена3 на нашата оферта за ….. обособени позиции възлиза на:
Цифром: ………………….. лв. без ДДС

Словом:__________________________________

(посочва се цифром и словом стойността без ДДС)


Декларираме, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда (за случаите, когато процедурата е за избор на изпълнител на договор за строителство).

ІІ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Предлаганият от нас начин на плащане е, както следва: __________________________( описва се)

1. Авансово плащане в размер на ……………. от стойността на договора, платима в …… (………) дневен срок след подписване на договора срещу представен от Изпълнителя оригинал на фактура, издадена за стойността на дължимото авансово плащане;

2. Междинно плащане в размер на ..................... от цената на договора, платима преди доставка на обекта на поръчката;

3. Окончателно плащане в размер на ………………….. от цената на договора, платима в …….. (………) дневен срок след подписване на финален двустранен финален приемо-предавателен протокол за изпълнение, придружен от издаден от Изпълнителя оригинал на фактура за стойността на дължимото окончателно плащане.

При разминаване между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната/общата (моля, уточнете) цена на офертата. В случай че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата/единичната (моля, уточнете) цена в съответствие с единичната/общата (моля, уточнете) цена на офертата.
При несъответствие между сумата, написана с цифри, и тази, написана с думи, важи сумата, написана с думи.

Като неразделна част от настоящата Оферта, прилагаме следните документи:
 1. Декларация с посочване на ЕИК/Удостоверение за актуално състояние;

 2. Декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1 .от Постановление № 160 на Министерския съвет от 2016 г.;

 3. Доказателства за икономическо и финансово състояние (ако такива се изискват);

 4. Доказателства за технически възможности и/или квалификация (ако такива се изискват);

 5. Декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на предмета на процедурата и дела на тяхното участие (ако кандидатът е декларирал, че ще ползва подизпълнители);

 6. Документи по т. 1, 2 ,3 и 4 за всеки от подизпълнителите в съответствие с Постановление № 160 на Министерския съвет от 2016 г. (когато се предвижда участието на подизпълнители);

 7. Други документи и доказателства, изискани и посочени от бенефициента в документацията за участие;

ДАТА: _____________ г. ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________

___________________________________________

(име и фамилия)

___________________________________________

(длъжност на представляващия кандидата)


1 Не се посочва при извършване на периодични доставки.

2 Не се посочва при извършване на периодични доставки.

3 Не се посочва при извършване на периодични доставки.

------------------------- www.eufunds.bg ------------------------

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на проект „Повишаване на производствения капацитет в "АСТРОИДА" ООД”, съгласно Договор № BG16RFOP002-2.001-0078-C01, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "АСТРОИДА" ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

Стр. отКаталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> 4 дни/3 нощувки 14. 04. 2017 17. 04. 2017
2017 -> Бисер Иванов Райнов “подобряване на корпоративното управление чрез изграждане на базисен модел за вътрешен контрол”
2017 -> Синхрон медия” оод
2017 -> за нашият клас. Пътуването ще се проведе от (10. 07) до
2017 -> Средно училище „антон попов”-петрич изпитни програми за определяне на годишна оценка на ученици
2017 -> До (Бенефициент- наименование)
2017 -> Четвърто основно училище “ иван вазов”
2017 -> Айфоны-москва рф +7(967)199-80-08 +7 (903) 558-01-95 (Москва)


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница