До български браншови организации на вниманието на изпълнителния директор/управителя/председателяДата25.09.2017
Размер38.52 Kb.


ДО
БЪЛГАРСКИ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ


НА ВНИМАНИЕТО НА
Изпълнителния директор/управителя/ПРЕДСЕДАТЕЛЯ


ОТНОСНО: Търговска мисия в Австрия в периода 11 – 13 април 2011 г.


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с изпълнението на Дейност 5 по Проект „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”, договор №BG-161-PO003-4.2.01-0001-C0001 за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 4 „Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика” на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, по който ИАНМСП е институционален бенефициент, Ви информираме, че в периода 11 – 13 април 2011 г. Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организира търговска мисия за български малки и средни предприятия от секторите с най-голям дял в българския износ за Австрия – електротехника, металургия, машиностроене, както и от секторите занаяти, строителство и строителни материали.


В рамките на търговската мисия ще бъдат организирани бизнес форуми в гр. Санкт Пьолтен, провинция Долна Австрия, и в гр. Виена на тема „Потенциал на българската икономика – бизнес климат и инвестиционни възможности”. Форумите се организират съвместно със Служба по търговско-икономическите въпроси — Виена, Австрийската занаятчийска камара и Икономическата агенция на провинция Долна Австрия.

ИАНМСП организира търговската мисия при следните условия:

Агенцията поема разходите за:

самолетен билет, трансфер и хотелско настаняване за един представител от предприятие в размер до 1200 лв. на участник;


логистика за провеждане на бизнес форумите.

Фирмите, участници в търговската мисия, следва да поемат всички други разходи, както следва:

разходи за самолетен билет, трансфер и хотелско настаняване, надхвърлящи сумата от 1200 лв. на участник;
разходи за дневни, свързани с командироването и пребиваването на представителя;
в случай на отказ от участие, разходите направени от ИАНМСП или избрания туроператор за организиране на участието в търговската мисия на представителя на предприятието.

Организирането на участие на български фирми в търговски мисии от ИАНМСП по своята същност представлява минимална помощ по смисъла на Регламент №1998/2006 г. на Европейската комисия относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора към минималната помощ (ОВ L 379/28.12.2006). Информация за предоставени минимални помощи на Вашата фирма може да получите на интернет страница: www.sme.government.bg или http://www.stateaid-bg.com/finance/opencms/finance.Кандидатстването за участие в организирани от агенцията търговски мисии се извършва чрез подаване на следните документи, посочени в Условията за участие:

- Заявка/договор, придружена от документи, доказващи заявените обстоятелства (копия от сертификати, патенти, свидетелства, договори, удостоверения, протокол №4 към ЕСА и др.).
- Декларация за получените държавни помощи, подписана и подпечатана от представляващия предприятието.
- Декларация за получените минимални помощи за предходните две финансови години и за текущата година, подписана и подпечатана от представляващия предприятието.
- Удостоверение по чл. 87, ал. 6 от ДОПК от териториалното бюро на НАП по месторегистрация на предприятието, че кандидатът няма отразени задължения в данъчно осигурителната си сметка (до 6 месеца валидност) – оригинал или заверено от фирмата копие с текст “Вярно с оригинала”, подписано и подпечатано от представляващия предприятието.
- Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия, съгласно образеца, публикуван в ДВ, бр. 75/2006 г., стр. 127, подписана и подпечатана от представляващия предприятието.
- ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. В случай че кандидатът няма извършена пререгистрация, трябва да представи удостоверение за актуално състояние.
- Декларация за нефинансиране от други източници (по образец), подписана от представляващия предприятието и подпечатана.

Всички документи следва да бъдат актуални към датата на сключване на договора за участие в съответната търговска мисия.
Забележка: Когато подаването на документите се е извършило в година предхождаща годината на провеждане на търговската мисия, предприятието представя актуални декларации (Декларация за получени държавни помощи; Декларация за получените минимални помощи за предходните две финансови години и за текущата година; Декларация за обстоятелствата по чл.3 и чл.4 от Закона за малките и средните предприятия) в срок от 20 работни дни преди началната дата на търговската мисия, ако има промяна в декларираните обстоятелства.

Отчитането на резултатите от организираните по проекта промоционални мероприятия е строго обвързано с индикаторите за измерване изпълнението на проекта. Това налага предварителна детайлна обосновка на селектираните за участие български предприятия (регистрационна форма и приложени писмени документи, доказващи изложените във формата обстоятелства).

След одобрение на предприятието за участие в търговската мисия, ИАНМСП ще подпише заявката/договор, който препраща към Общите условия на конкретната мисия като неразделна негова част. С Общите условия се регламентират правата и задълженията на участниците, обезщетения за щети, неустойки и други към организаторите на търговската мисия.

При интерес, предприятията следва да представят попълнените документи за кандидатстване лично или да ги изпратят по куриер в срок до 7 март 2011 г. на адрес 1000 София, площад „Света Неделя” №1.

За допълнителна информация можете да се обръщате към:
Росица Пешева, телефон: 02 9329 238, email:rpesheva@sme.government.bg
Боряна Минчева, телефон: 02 9329 267 email:mintcheva@sme.government.bg

Приложение: документи за кандидатстване, сканирано копие на официално писмо

Каталог: content -> news -> files
files -> За оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони
files -> Програма „ развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013
files -> List of Moldovan companies participating in the economic mission to Bulgaria organized within the official visit of the Prime-minister
files -> Важни срокове: Краен срок за изпращане на заявките
files -> Среща на церн с българската индустрия
files -> Проучване на пазара на кари в Узбекистан
files -> Програма за организиране на участия в международни специализирани изложения за периода 23 април 2013 г. 22 април 2014 г
files -> Pnb ltd International Business Cooperation
files -> Информация за традиционната годишна среща на леярските фирми
files -> Откриване – на 6 март (сряда) от 17 ч


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница