До български браншови организации относно: Участие в търговска мисия с провеждане на двустранни срещи 17. 03. – 24. 03. 2012 гДата07.08.2018
Размер51.83 Kb.
ДО БЪЛГАРСКИ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
ОТНОСНО: Участие в търговска мисия с провеждане на двустранни срещи 17.03. – 24.03.2012 г. в Рабат, Казабланка, Агадир, Маракеш, Кралство Мароко
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В изпълнение на Дейност 5 „Организиране на промоционални прояви в страната и чужбина” по проект „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”, договор №BG-161-PO003-4.2.01-0001-C0001 за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 4 „Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика” на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, по който Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) е институционален бенефициент, Ви информираме, че в периода 17.03. – 24.03.2012 г., ИАНМСП организира участието на български малки и средни предприятия (МСП) в търговска мисия с провеждане на двустранни срещи 17.03. – 24.03.2012 г. в Рабат, Казабланка, Агадир, Маракеш, Кралство Мароко за секторите: химическа промишленост, машиностроене, електроника и електротехника, металургия, мини и минно дело и строителство.

Агенцията поема разходите за самолетен билет и хотелско настаняване за един представител от предприятие, които се покриват от бюджета на проекта.

Предприятията, участници в търговската мисия, следва да поемат всички други разходи, а именно:

 разходи, свързани с осигуряването на вътрешен транспорт и трансфер и хотелско настаняване (в случай, че надхвърлят допустимия по проекта лимит);

 разходи за дневни, свързани с командироването и пребиваването на представителя на предприятието;

 в случай на отказ от участие, разходите направени от ИАНМСП или избрания доставчик на самолетни билети и хотелски резервации за организиране на участието в търговската мисия на представителя на предприятието, съгласно Общите условия за участие в търговски мисии, представени в приложение.

Организирането на участие на български фирми в търговски мисии от ИАНМСП по своята същност представлява минимална помощ по смисъла на Регламент №1998/2006 г. на Европейската комисия относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора към минималната помощ (ОВ L 379/28.12.2006). Информация за предоставени минимални помощи на Вашата фирма може да получите на интернет страница: www.sme.government.bg или http://www.stateaid-bg.com/finance/opencms/finance.Кандидатстването за участие в организирани от Агенцията търговски мисии се извършва чрез подаване на следните документи, посочени в Общите условията за участие:

- Заявка/ договор, придружена от документи, доказващи заявените обстоятелства (копия от сертификати, патенти, свидетелства, договори, удостоверения, протокол №4 към ЕСА и др.).

- Декларация за получените държавни помощи, подписана и подпечатана от представляващия предприятието.

- Декларация за получените минимални помощи за предходните две финансови години и за текущата година, подписана и подпечатана от представляващия предприятието.

- Удостоверение по чл. 87, ал. 6 от ДОПК от териториалното бюро на НАП по месторегистрация на предприятието, че кандидатът няма отразени задължения в данъчно осигурителната си сметка (до 6 месеца валидност) – оригинал или заверено от фирмата копие с текст “Вярно с оригинала”, подписано и подпечатано от представляващия предприятието.

- Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприяти (по образец) подписана и подпечатана от представляващия предприятието.

- ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. В случай че кандидатът няма извършена пререгистрация, трябва да представи удостоверение за актуално състояние.

- Декларация за нефинансиране от други източници (по образец), подписана от представляващия предприятието и подпечатана.

- Удостоверение от НСИ за кода на икономическа дейност, която предприятието извършва.

- Справка за приходите и разходите по видове и икономически дейности за предходните две финансови години и за текущата година (по образец).

- Справка за производството и продажбите на промишлени продукти за предходните две финансови години и за текущата година (по образец);Всички документи следва да бъдат актуални към датата на сключване на договора за участие в съответната търговска мисия.

Отчитането на резултатите от организираните по проекта промоционални мероприятия е строго обвързано с индикаторите за измерване изпълнението на проекта. Това налага предварителна детайлна обосновка на селектираните за участие български предприятия (заявка/договор и приложени писмени документи, доказващи изложените в заявката обстоятелства).

След одобрение на предприятието за участие в търговската мисия, ИАНМСП ще подпише заявката/договор, който препраща към Общите условия на конкретната мисия като неразделна негова част. С Общите условия се регламентират правата и задълженията на участниците, обезщетения за щети, неустойки и други към организаторите на търговската мисия.

На основата на прилагане на Общите условия за участие в търговски мисии ще бъдат избрани 12 участника, представители на български МСП. Кандидатите ще бъдат оценени и класирани на основата на заложените в Общите условия критерии за класиране. При получаване на равен брой точки от двама или повече участника, с предимство се класира участникът представил първи пълен комплект от изискуемите документи.

В случай на проявен интерес към търговската мисия за своя сметка могат да се присъединят:

- фирми, кандидатствали, но не успели да се класират;

- фирми, не отговарящи на критериите за МСП;

Тези фирми е необходимо да попълнят приложената региострационна форма. Всички разходи, свързани с участието на представител/и на регистрираните фирми извън търговската мисия, са за сметка на участниците.

Посоченият период на провеждане на проявата е индикативен. Организаторът си запазва правото, след уточняване на параметрите на мисията (брой участници, полети, хотелски настанявания и др.) да промени, при необходимост, началната и/или крайна дата на провеждане на мисията.

За допълнителна информация можете да се обръщате към Боряна Минчева, началник на отдел „Международно сътрудничество”, тел. 02 9329 267, e-mail: b.mintcheva@sme.government.bg, Светла Запрянова, държавен експерт в отдел „Международно сътрудничество”, тел. 02 9329 234, e-mail: s.zapryanova@sme.government.bg

При интерес, предприятията следва да представят попълнените документи за кандидатстване лично или да ги изпратят по куриер в срок до 22 февруари 2012 г. на адрес: 1000 София, ул „6-ти септември” № 21, отдел „Международно сътрудничество”.

С настоящото се обръщам с молба към Вас за разпространение на поканата сред фирмите – членове на асоциацията/камарата.Всички документи могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на ИАНМСП.

Приложения:

1. Заявка/ договор;2. Общи условия за участие в търговски мисии;

3. Декларация за получени държавни помощи;

4. Декларация за получените минимални помощи;

5. Декларация за финансиране;

6. Декларация за обстоятелствата по чл.3 и чл.4 от ЗМСП.

7. Регистрационна форма (за самофинансиращите се участници)
С уважение,

Нина тодорова

Заместник изпълнителен директор
Каталог: content -> news -> files
files -> За оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони
files -> Програма „ развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013
files -> List of Moldovan companies participating in the economic mission to Bulgaria organized within the official visit of the Prime-minister
files -> Важни срокове: Краен срок за изпращане на заявките
files -> Среща на церн с българската индустрия
files -> Проучване на пазара на кари в Узбекистан
files -> Програма за организиране на участия в международни специализирани изложения за периода 23 април 2013 г. 22 април 2014 г
files -> Pnb ltd International Business Cooperation
files -> Информация за традиционната годишна среща на леярските фирми
files -> Откриване – на 6 март (сряда) от 17 ч


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница