До директора на гдпбзн-мвр главен комисар николай николовДата19.05.2017
Размер30.62 Kb.
ДО

ДИРЕКТОРА

НА ГДПБЗН-МВР

ГЛАВЕН КОМИСАР

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ
София 1309

ул. “Пиротска” №171А

ИСКАНЕ

От....................................................................................................................................................................................

(име, презиме, фамилия на възложителя или упълномощено от него лице)

Адрес за кореспонденция:.......................................................................................................................................... ...................................................... тел:........................., факс:..........................., ел.поща:.........................................

Представляващ:...........................................................................................................................................................

(наименование на юридическото лице)

ЕИК (ЕГН):...................................................................................................................................................................
За издаване на Становище за съответствие на инвестиционните проекти с правилата и нормите за пожарна безопасност, съгласно чл. 125, ал.1, т.9 от ЗМВР, във връзка с чл.143 от ЗУТ за строеж:……... .........................................................................................................................................................................................

планоснимачен номер:................................................................................................................................................

административен адрес: ............................................................................................................................................

РЗП:.......................м2, прилежащ терен:..........................м2, лин. м.: ................ .

Основание за искане на становище от ГДПБЗН (посочва се поне едно от изброените):

във връзка с чл. 1, ал. 3 от Наредба № 2 за ПСТН;

във връзка с чл. 7 от Наредба № 2 за ПСТН;

във връзка с чл. 15, чл. 36 или чл. 455 от приложението към чл. 1 от Наредба № 2 за ПСТН;

строежът се води на отчет в ГДПБЗН;

строежът се изгражда на територията на две или повече области в страната;

съгласно изискванията на .........................................................................................................;

(посочва се нормативното основание)

по местоживеене.Прилагам:

1. копие от пълномощно (договор) - когато заявителят е различен от собственика на обекта;

2. □ за юридически лица, регистрирани в чужбина-оригинал или копие на регистрационен акт (съдебно решение или друго удостоверение според законите на държавата по регистрация на юридическото лице) с положен Апостил;

3. □ документ за платена държавна такса по Тарифа №4 за таксите, които се събират в системата на МВР по Закона за държавните такси, обн. ДВ, бр. 27 от 1998 г.;

4. □ виза за проектиране (копие) или извадка от действащ ПУП, а при застрояване в неурегулирани територии - документите по чл. 58 и 59 от ЗУТ;

5. □ проектни материали по части...................................................................................................

..................................................................................................................................................... - ..........броя;

Желая да получа искания документ: □ на мястото на заявяване □ на посочения в искането адрес, чрез лицензиран пощенски оператор, като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка

по електронен път на електронна поща.


Дата:.................. Подпис:............................

(име, фамилия)

Внесена държавна такса по Тарифа №4, чл.......ал..........т..........-.....................лв.

....................м2 (лин.м) по ................лв-.....................лв.

прилежащ терен ...............м2 по ........лв-.................лв.

Общо:..............лв.

Проверил:......................

(име, фамилия)


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница