До директора на риосв-бургас у в е д о м л е н и еДата18.06.2018
Размер124.88 Kb.
ДО

Директора на РИОСВ-Бургас


У В Е Д О М Л Е Н И Е
за инвестиционно намерение по смисъла на чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда / Приета с ПМС № 59 от 07.03.2003 г. Обн. ДВ. бр.25 от 18 Март 2003г., изм. ДВ. бр.3 от 10 Януари 2006г., изм. ДВ. бр.80 от 9 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.29 от 16 Април 2010г., изм. ДВ. бр.22 от 11 март 2014г./

От Златка Панчева Бимбалова от гр. Бургас, ж. к. „Изгрев“, бр. 31, вх. 2, ет. 4, ап. 10 с ЕГН 7912060450, Бейзат Аднянов Баадиев от гр. Свищов, ул. „Искър“ №12 с ЕГН 7810251448 и Емил Тодоров Петрушев гр. Свищов, ул. „Акад. Ал. Божинов“ №6, мх. „А“, ет. 2 и с ЕГН 7908141504

/име, адрес и телефон за контакт, гражданство на възложителя – физическо лице/


Пълен пощенски адрес: гр. Бургас 8000, ж.к-с „Братя Миладинови“ бл. 89А, ет.6, ап.9, Ангелин Ангелов Братанов

Телефон, факс и е-mail: 0882 024 465


Лице за контакти: Ангелин Ангелов Братанов с адрес за получаване на кореспонденцията: гр. Бургас 8000, ж.к-с „Братя Миладинови“ бл. 89А, ет.6, ап.9


Уважаеми г-н Директор,
Уведомяваме Ви, че Златка Бимбалова, Бейзат Баадиев и Емил Петрушев имат следното инвестиционно предложение:
Характеристика на инвестиционното предложение:
1.Резюме на предложението: "Изграждане на многокорпусна сграда със смесено предназначение – комплексно обществено обслужване (КОО) в северната част на ПИ с идентификатор 07079.3.1085, по К.К на гр. Бургас, местност „Хаджи Тарла“, община Бургас, област Бургас".

ПИ с идентификатор № 07079.3.1085, е с площ по документ за собственост 17 417 м2. Трайното предназначение на територията е: „Земеделска“ и с начин на трайно ползване: „Друг тип нива“.

Съгласно предвижданията на актуалния ОУП на град Бургас, ПИ с идентификатор № 07079.3.1085, местност „Хаджи тарла“ попада в земеделска територия с устройствен режим „с допустима промяна предназначението за (Смф)“.

ФИГУРА №1Извадка от действащия ОУП на град Бургас, нанесено местоположението на ПИ с идентификатор № 07079.3.1085. С бял полигон и бяла стрелка към него е обозначена частта от него, в която ще се реализира инвестиционното предложение. Частта от имота, която остава за земеделско ползване (без промяна предназначението) е обградена с черен контур и черна стрелка към нея.


ФИГУРА №1 - Продължение


ФИГУРА №1 - Продължение

Намерението на Възложителя е да изгради и експлоатира една многокорпусна сграда със смесено предназначение – комплексно обществено обслужване (КОО) в северната част на ПИ с идентификатор 07079.3.1085, по К.К на гр. Бургас, местност „Хаджи Тарла“, община Бургас, област Бургас". В сградата ще бъдат ситуирани офиси, складове за текстил, бяла и офис техника и ще бъде обособена жилищна част с максимален капацитет за максимум 100 човека, подземни гаражи и богато озеленяване в размер на минимум 30% от площта на парцела. В офисите и складовете максимално ще работят до 50 човека.

Частта от имота, на която ще се сменя предназначението, и в която се предлага да се реализира инвестиционното предложение е с площ 7 117 м2. Останалата част от ПИ с идентификатор 07079.3.1085, която ще остане за земеделско ползване е с площ 10 300 м2.

Съгласно дестващия ОУП на град Бургас, ПИ с идентификатор 07079.3.1085 попада в устройствена зона (07079/35) – „земеделски територии с допустима промяна на предназначението за (Смф)“ и заложени градоустройствени показатели:

- плътност на застрояване – Пзастр. mах 60%;

- кота корниз – mах 15м (пет етажа);

- интензивност на застрояване – Кинт от 2,5 до 3,0;

- необходима озеленена площ – Поз min 30%.

За водоснабдяване ще се използва преминаващия през северната половина на имота етернитов водопровод с Ø300, собственост на „В и К„ ЕАД гр. Бургас, за което възложителя е получил формално разрешение от водоснабдителното дружество. Водоснабдяването ще се извърши чрез изграждане на 10 метрово отклонение (това 10 метрово отклонение е изцяло в площадката на ИП).

За приемане на формираните отпадъчни води ще бъде сключен предварителен договор със собственика на прилежащия имот от западната страна на площадката, непосредствено до западната граница на имота за ползване на изградения от него канализационен колектор, отвеждащ собствените му отпадъчни води до канализационната мрежа на кв. Лозово, съгласно дадените указания от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД – Бургас за присъединяване към водоснабдителните и канализационни системи в района при съгласуване на скицата. Връзката с този канализационен колектор ще бъде с дължина около 25 метра и ще бъде прокарана изцяло в сервитута на съществуващия път по северната граница на имота.

Електроснабдяването на прощадката на ИП ще се осъществи от изградения в съседния от западната страна обслужващ обект. Електрозахранващия кабел ще бъде прокаран подземно изцяло в имота на възложителите и собственика на съседния имот.

Пътната връзка на площадката на ИП с общинската и национална пътна мрежа ще се извърши по съществуващ асфалтиран общински път, свързащ кв. Лозово с намиращия се до западната граница на площадката на ИП функционеращ обект. Този път е част от съществуващ общински полски път с трайна настилка. Непосредствената връзка на имота с асфалтирания път ще се осъществи чрез съществуващ общински полски път с трайна настилка, преминаващ по северната граница на ПИ с идентификатор 07079.3.1085 (трасето е означено с жълт пунктир на фигура №2), като тази част от трасето е с дължина около 50 метра. На около 30 метра северно от северната граница на площадката на ИП е предвидено да премине трасето на „Северозападната тангента“ на околовръстния път на гр. Бургас – за транзитно преминаващото движение от София и Варна към южното Черноморие (двойна пунктирана линия на фигура №3).ФИГУРА №2Сателитна снимка на района на ПИ с идентификатор 07079.3.1085, като частта от него, в която ще се реализира ИП е с червен пунктир. Пътната връзка с асфалтирания общински път е показана с жълт пунктир.

ФИГУРА №3Извадка от действащия ОУП на град Бургас с предвиденото трасе на околовръстния път с черна пунктирана стрелка към него и нанесеното местоположение на площадката на ИП (бяло оцветен полигон)

При започване на строителството, част от изкопаните земни маси ще се използват при вертикалната планировка на площадката и не се налага тяхното изнасяне. Предварително се отделя хумусния слой от местата, където ще бъдат изградени сградата и вътрешните обслужващи площадки и алеи и същия ще се използва за подобряване почвеното плодородие на терените където е предвидено да се извърши озеленяването и частта от поземления имот, на която не се предвижда промяна на предназначението на земята.

Строителството ще се извършва през периода октомври - април, когато курортния сезон и миграция на прелетните птици не са започнали и/или са приключили.

Отоплението и климатизацията на сградата ще се извършва с инверторни климатични инсталации. Подгряването на вода за битови цели ще става с монтирани на покрива високо ефективни слънчеви панели.

Сградата ще бъде изпълнена с външна топлоизолация и с описаните по-горе технически решения за отопление и подгряване на вода ще отговаря на всички съвременни изисквания за енергийна ефективност.

Предполагаемата дълбочина на изкопите, свързани с изграждането на сградата е около 3 метра. Геоложката характеристика на терена и прилежащия район не предполагат извършването на взривни работи.

При експлоатацията на сградата се предвижда ежедневно да се извършват максимално до три курса с тежки товарни коли и до 50 курса с леки и лекотоварни автомобили.
2. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение е в пряка връзка и в пълно съответствие с актуалния ОУП на град Бургас и Програмата за развитие на Община бургас за тази част от нейната територия. Реализирането на ИП по никакъв начин няма да затрудни и/или влоши експлоатацията на съседните имоти, тъй като последните са със същото предназначение и характер и част от общата идея за развитие на града и общината.


3.Местоположение на площадката /населено място, община, квартал, поземлен имот, географски координати (по възможност във WGS 1984), собственост, близост до или засягане на защитени територии и територии за опазване обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура/.

Инвестиционното предложение ще се реализира изцяло и само в северната част с площ 7 117 м2 на ПИ с идентификатор № 07079.3.1085, местност „Хаджи Тарла“, землището на гр. Бургас, община Бургас, област Бургас.

Строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение не е свързано с необходимост от промяна на съществуващата пътна инфраструктура. На разстояние 20 метра от най-северозападната част на имота преминава съществуваща общинска асфалтирана обслужваща улица, която свързва съседния имот с квартал Лозово и чрез уличната мрежа на квартала с общинската и републиканската пътна мрежи. Тази асфалтирана улица е част от съществуващ общински полски път с трайна настилка, като последния тангира изцяло по северната граница на ПИ № 07079.3.1085. Транспортната връзка е показана на фигури №2 и №4.

Цялата външна инфраструктура необходима за функционирането на ИП е налична и не се предвиждат никакви строителни дейности, извън неговата площадка.ФИГУРА №4Сателитна снимка на района на площадката на ИП и съществуващите общински асфалтирани улици, по които ще се осъществява транспортното обслужване на обекта, без да се преминава през жилищните части на кв. Лозово.
ФИГУРА №5ФИГУРА №5 - Продължение

ФИГУРА №6


Извадка от картата на Защитените природни територии в региона на РИОСВ-Бургас с местоположението на ПИ №07079.3.1085, местност „Хаджи Тарла“, землище гр. Бургас (с червен полигон и стрелка) и прилежащите защитените природни обекти и територии
ФИГУРА №7Извадка от Карта на ЗЗ "Бургаско езеро" BG 0000273 и местоположението на ПИ № 07079.3.1085, местност "Хаджи Тарла", землище на гр. Бургас спрямо нейната най-северна част. Площадката отстои на около 3 500 метра от територията на ЗЗ
ПИ с идентификатор 07079.3.1085, местност „Хаджи Тарла“, землище на гр. Бургас, община Бургас е собственост на възложителите.

Територията на целия имот е с площ в размер на 17 417 м2. Инвестиционното предложение се предлага да се реализира в северната част на имото с площ 7 117 м2. Останалата част от имота с площ 10 300 м2 остава със същото предназначение – „Земеделска“.

Площадката на ИП не попада в защитени територии. Най-близко разположени защитени територии са разположени на повече от 3 км югозападно и североизточно от анализираната площадка. Площадката на имота не попада и в Защитени зони. На около 3 500 метра в южна посока от южната граница на площадката на ИП е ситуирана ЗЗ "Бургаско езеро" BG 0000273 по Директивите за опазване на птиците и природните местообитания (хабитатите).
4. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията, предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови:

При експлоатацията на ИП ще е необходимо използването на вода за питейни и санитарни нужди, като същата ще се осигури от обществена водоснабдителна система. За целта ще бъде сключен предварителен Договор с „В и К“ ЕАД за осигуряване на необходимото количество питейна вода от преминаващия през имота етернитов водопровод Ø300 и за приемане на отпадъчните битови води за пречистване и договор със собствениците на прилежащия канализационен колектор за присъединяване към него.

При нормалната експлоатация на обекта максимално ще са необходими до 26 м3/денонощие питейна вода.
5. Отпадъци, които се очаква да се генерират и предвиждания за тяхното третиране:
По време на реализиране и експлоатацията на ИП се очаква формирането на битови и строителни отпадъци.

По време на строителството ще се генерират строителни отпадъциРазличните по вид и количество отпадъци ще бъдат представени и класифицирани, като наименования и код, съгласно Приложение 1 към чл. 5 ал.1 на Наредба № 2 от 23.07.2014 год. за класификация на отпадъците, на МОСВ и МЗ (ДВ бр. 66/2014 год.).

Вид на отпадъка

Количество, t

Третиране

Код

Наименование

Строителни [t/периода на строителство]

1

20 01 01

Хартия и картон

≤ 0.078

Събиране, предварително съхраняване и предаване на лицензирани фирми за оползотворяване

2

20 01 39

Пластмаса

≤ 0.111

Събиране, предварително съхраняване и предаване на лицензирани фирми за оползотворяване

3

17 04 11

Кабели

≤ 0.135

Събиране, предварително съхраняване и предаване на лицензирани фирми за оползотворяване.

4

17 01 01

Бетон

≤ 0,86

Събиране, предварително съхраняване и оползотворяване на площадката за обратно засипване и извършване на вертикалната планировка и като основа на вътрешните алеи и паркингите

5

17 04 05

Желязо и стомана

≤ 0,67

Събиране, предварително съхраняване и предаване на лицензирани фирми за оползотворяване

ТБО [t/y]

7

20 03 01

Смесени битови отпадъци

≤ 90,5

Предаване на извозваща фирма по договор за депониране на общинско депо „Братово“ и в последствие на Регионално депо.Всички генерирани отпадъци по време на строителните дейности ще се събират и съхраняват разделно на обособени за тази цел площадки, като в последствие ще се предават на лицензирани фирми за оползотворяване. Отпадъците от бетон ще се използват за обратна засипка и основа на вътрешната алея. Единствено смесените битови отпадъци ще се предават по договор за депониране по съществуващата система за района.

Съгласно чл.2, ал.2, т.4 от Закона за управление на отпадъците, изкопаните земни маси по време на строителството не се считат за отпадъци, когато ще се използват в естественото си състояние за строителни цели – обратна засипка на площадката на имота и извършване на необходимата вертикална планировка. Излишните земни маси ще бъдат насочени по направление дадено от Кмета на община Бургас, което ще бъде описано в строителното разрешение.
6. Очаквани количества и тип отпадъчни води (битови/промишлени), предвиден начин на тяхното третиране - локално пречиствателно съоръжение/станция, заустване в канализация/воден обект, собствена яма или друго, сезонност и др.

При строителството на обекта, работниците ще ползват две химически тоалетни.

При експлоатацията на обекта, формираните битови отпадъчни води в количество до 24 м3 за денонощие ще се подават в обществената канализационна система на квартал „Лозово“ и чрез нея ще се транспортират до ГПСОВ – Бургас, където ще се пречистват до необходимета степен. За приемане на отпадъчните битови води ще бъде сключен предварителен Договор с „В и К“ ЕАД.

Обекта ще се експлоатира целогодишно.


І. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда.
ІІ. /не е задължително за попълване/

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС /В случаите по чл. 91, ал. 2 ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 от ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС/, поради следните основания (мотиви):

........................................................................................................................................................................

Прилагам:


  1. Уведомление по чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда в един екземпляр на хартиен носител и в два екземпляра на електронен носител.

  2. Документи, доказващи уведомяване на съответната/съответните община/общини, район/райони и кметство или кметства и на засегнатото население (копие от писма, копие от обява)/съгласно изискванията на чл.4, ал. 2 на Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, /обн.ДВ бр.25 от 18.03.2003г.,изм. ДВ бр.3 от 10.01.2006 г., изм. ДВ бр.80 от 9.10.2009 г./.

  3. Актуална скица на имота, координатен регистър на характерните точки в цифров вид на имота за уточняване местоположението му или кадастър от възстановената собственост.

  4. Документ за собственост.

  5. Пълномощно на името на Ангелин Братанов да представлява възложителя:

Дата:.15.12.2014 г. Уведомител:...................................../подпис/

Забележка: Възложителят е задължен да осигури еднаквост на съдържанието на хартиения и в електронния носител на информацията, като при установено несъответствие РИОСВ-Бургас взема предвид хартиения носител.


Каталог: ovos


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница