До директора на риосв гр. Плевен у в е д о м л е н и еДата05.08.2018
Размер35.05 Kb.

ДО


ДИРЕКТОРА НА

РИОСВ гр. Плевен


У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение
От “Шопов комерс – Емил Шопов” ЕООД, от

с. Българене, област Плевен, община Левски, ул.“Васил Априлов” № 5, с управител Емил Георгиев Шопов, ЕИК 201120588, сл. тел.: 0878296060. email shopovkomers@gmal.com


Уважаеми г-н/г-жо Директор,
Уведомяваме Ви, че “Шопов комерс – Емил Шопов” ЕООД има следното инвестиционно предложение: Площадка за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали /ТДОЧЦМ/ и център за разкомплектоване / предварително третиране/ на ИУМПС и ИУЕЕО в поземлен имот № 211018, в местността "Курвенец", землището на с. Българене, община Левски, област Плевен.
Характеристика на инвестиционното предложение:
1. Цел и предмет на инвестиционното предложение- Площадка за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали /ТДОЧЦМ/ и център за разкомплектоване / предварително третиране/ на ИУМПС и ИУЕЕО в поземлен имот № 211018, в местността "Курвенец", землището на с. Българене, община Левски, област Плевен.

2. Резюме на предложението: Изграждане и лицензиране на площадка за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали /ТДОЧЦМ/ и център за разкомплектоване / предварително третиране/ на ИУМПС и ИУЕЕО в поземлен имот № 211018, в местността "Курвенец", землището на с. Българене, община Левски, област Плевен.

с площ от 886 кв.м.

Намеренията ни са за обработване и съхраняване до 5 тона метални отпадъци на ден.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение:

Няма връзка с други дейности.

4. Местоположение на площадката за инвестиционното предложение /населено място, община, област, квартал, парцел, землище, поземлен имот, собственост/:

поземлен имот № 211018, в местността "Курвенец", землището

на с. Българене, община Левски, област Плевен.

5. Срок за реализация и етапи на изпълнение на инвестиционното предложение:

До месец март 2011 година.

6. Засегнати елементи на Националната екологична мрежа, близост до или засягане на защитени територии, очаквано трансгранично въздействие:

Проектното предложение не засяга защитени територии.

7. Необходимост от нова инфраструктура, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура, пътища, електроснабдяване, ВиК;

Проектът няма необходимост от изграждане на нова инфраструктура или промяна на съществуващата.

8.Срок за реализация и етапи на изпълнение:

До месец март 2011 година.

9.Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията (водоползване);

Няма да се използват такива.

10.Отпадъци, които се очаква да се генерират:

Отпадъците, които се очакват в следствие на рязането и сортирането на металите ще бъдат минимално количество и няма да оказват негативно влияние върху околната среда. Ще се генерират минимални количества смесени битови отпадъци (с код 20 03 01) от двамата работници на площадката. Отпадъците се събират организирано и транспортират на депо от община Левски.

11. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (тип на отоплението, вид на горивото и мощнст на топлинния източник, третиране на отпадъчните води-вид на пречиствателното съоръжение място на заустване); Не се предвиждат други дейности.

12.Орган, отговорен за одобряването на инвестиционното предложение е Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, след съгласуване с община Левски и РИОСВ - Плевен.

Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и чл.31а на Закона за Биологичното разнообразие.Прилагам:

  • характеристики на засегнатата територия – вид и начин на ползване на земите;

  • актуални скици на имотите, в които ще се реализира инвестиционното предложение;

  • карта или друг актуален графичен материал на засегнатата територия, схеми, скица и партида на имота (от КВС или скица с координати на определящите точки от кадастрална карта, снимков материал и др. по преценка на възложителя;

  • документи, доказващи уведомяване на съответната/ съответните община/общини, район/райони и кметство/кметства и на засегнатото население (копие от писма, копие от обява) /съгласно изискванията на чл.4, ал.2 на Наредбата, (ДВ бр.25/2003, изм. ДВ бр.3/2006г)

Други документи, по преценка на уведомителят:

  • допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;

Съгласно чл. 10, ал. 1 от Наредба по Постановление № 201/31.08.07 год. на МС, ДВ бр.73/11.09.07 уведомлението се подава на хартиен и електронен носител.

Дата: 21.02.2011 г. Уведомител:.....................................Емил Георгиев Шопов
Каталог: ovos


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница