До директора на риосв, гр. Пловдив и с к а н еДата13.11.2018
Размер185 Kb.
На Ваш изх. №ОВОС-483/23.08.2012 г. ДО

ДИРЕКТОРА НА

РИОСВ,

гр. Пловдив


И С К А Н Е

за издаване на преценка на необходимостта от извършване на екологична оценка

Уважаема г-жо Директор,
Моля да ми бъде издадена Преценка на необходимостта от екологична оценка на:

ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на част от имоти №,№ 99087.2.3 и 99087.2.5, по кадастралната карта на кв. Горни Воден, общ. Асеновград, с цел «Изграждане на животновъдни ферми»

Във връзка с това предоставям следната информация, изискваща се по чл.8, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на ЕО на планове и програми - ПМС №139/ДВ бр57 / 2004 г:


I. Информация за възложителя на плана/ програмата (орган или оправомощено по закон трето лице)
Община Асеновград

Гр. Асеновград

Пл.”Акад. Н. Хайтов” №9

Д-р Емил Кабаиванов – кмет
Лице за контакти: Красимира Михайлова – гл. спец. в Община Асеновград

Тел. за контакти: 0331/20-310 и 0889587093
II. Обща информация за предложения план/програма

Основанието за изготвянето на настоящия ПУП-ПРЗ е издадена Заповед № А-724/21.05.2012 г. на Кмета на община Асеновград, с която се разрешава изработването на ПУП - ПРЗП на част от имот № 99087.2.3 за животновъдни ферми и на част от имот № 99087.2.5 за път към тях. Заповедта е издадена на основание Решение № 193/14.03.2012 г. на общински съвет – гр. Асеновград.
 • Период на действие и етапи на изпълнение

Разработеният ПУП-ПРЗ влиза в сила от датата на одобряването му. Съгласно действащото законодателство не е предвиден срок на действие на Подробния устройствен план. За реализирането му е необходимо преминаване през следните етапи на изпълнение:

- Разрешение от Кмета на Община Асеновград за изработване на ПУП-а, въз основа на Решение №193/14.03.2012 г. на Общински съвет - Асеновград;

- Изработване на задание за ПУП;

- Преценка необходимостта от извършване на Екологична оценка от Директора на РИОСВ-Пловдив;

- Приемане на ПУП от общински експертен съвет и одобряването му от Кмета на общината;

- Получаване на виза за проектиране;

- Изработване на технологичен проект, архитектурен проект и проекти по отделните части /ОВ, ВиК и Ел.инст./;

- Получаване на строително разрешително;

- Изграждане на животновъдните ферми, предвидени с ПУП-ПРЗ.
 • Териториален обхват

Територията, предмет на устройствено планиране попада в териториалния обхват на гр. Асеновград, кв. Горни воден общ. Асеновград, обл.Пловдив. Същата засяга следните имоти:

- № 99087.2.3 с обща площ 105, 365 дка и начин на трайно ползване „за кариера за пясък, чакъл и глини за строителната „керамика”;

- № 99087.2.5 с обща площ 40, 603 дка и начин на трайно ползване „със сгради и съоръжения за добив на полезни изкопаеми”.

Двата имота са собственост на община Асеновград. С ПУП-ПРЗ се предвижда промяна предназначението само на част от двата имота с обща площ 100 дка, с цел изграждане на животновъдни ферми за отлеждане на животни.


 • Засегнати елементи от Националната екологична мрежа

Имот № 99087.2.3 и № 99087.2.5, землище на кв. Горни воден, гр. Асеновград, за които, с настоящия ПУП – ПРЗ се предвижда промяна предназначението на земята с цел изграждане на животновъдни ферми и път към тях, не попадат в границите на защитени територии, съгласно Закона за защитените територии.

Давата имота попадат в обхвата на защитена зона, съгласно Закона за биологичното разнообразие – част от националната екологична мрежа - защитена зона „Река Чая” (BG0000194), определена по Директивата за хабитатите.

Към документацията е приложена информация за въздействието на ПУП-ПРЗ върху предмета и целите на опазване на защитената зона, както и картен материал, показващ местоположението на плана спрямо зоната.
 • Основни цели на плана/програмата

Основната цел на Подробния устройствен план – план за застрояване и регулация е промяна предназначението на земята с цел отреждане на част от площта на имоти № 99087.2.3 и № 99087.2.5, землище на кв. Горни воден, гр. Асеновград за “Животновъдни ферми и път към тях”. За да бъдат изградени фермите, теренът трябва да има съответен статут съгласно изискванията на Наредба №7/2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, издадена от МРРБ.

Към настоящият момент имотите са определени в кадастралната карта за землището на кв. Горни воден, както следва:

- имот № 99087.2.3 с обща площ 105, 365 дка и начин на трайно ползване „за кариера за пясък, чакъл и глини за строителната „керамика”;

- № 99087.2.5 с обща площ 40,603 дка и начин на трайно ползване „със сгради исъоръжения за добив на полезни изкопаеми”.

Целта на настоящия ПУП-ПРЗ е извършване промяна на предназначението на част от двата имота с обща площ 100 дка и определяне на: допустимите плътност и интензивност на застрояване; височина и начин на застрояване; линии на застрояване; процент на озеленени площи и т.н.

Предвижда се на площ от 100 дка в горе цитираните имоти да се изградят модерно оборудвани животновъдни ферми, в които частни стопани от гр. Асеновград да отглеждат животни. Общия брой на фермите ще бъде 15 бр., от които 4 бр. за отглеждане на овце до 100 бр. и 11 бр. ферми за отглеждане на крави до 50 бр. всяка.

Предвижда се животните да се отглеждат на затворено и пасищно. За храна ще се използват готови фуражи. Почистването на фермите за отглеждане на овце и крави от торовата маса ще се извършва механизирано. Доенето ще се извършва механизирано и млякото ще се предава на млекопреработвателни предприятия.

Устройственият план за имотите цели да се гарантира устойчиво развитие на района - съчетаване на обществените интереси и нужди на населението на Община Асеновград с опазване на естествените ландшафти и природни дадености. В тази връзка, устройствените показатели на ПУП-а не предвиждат цялостно застрояване на територията, а максимум на 60 % от нея, като останалата площ да бъде предвидена за озеленяване.

Настоящия ПУП – ПЗР се фининсира от възложителя – Община Асеновград.
 • Срокове и етапи на изготвянето на плана; наличие на изискване за обществено обсъждане или др. процедурна форма за участие на обществеността

Етапите на изготвяне на плана са описани по-горе. Изработения проект за подробен устройствен план се съобщава от общината на заинтересованите лица, като за този тип проекти не се изисква обявление в Държавен вестник и провеждане на обществено обсъждане (чл.127 от ЗУТ).III. Информация за органа, отговорен за прилагането на плана/програмата
Органите, отговорни за одобряване на плана са РИОСВ-Пловдив, Община Асеновград и РЗИ – Пловдив.


приложение:
Характеристика на плана/програмата относно:

 1. Място на предлагания план/програма в цялостния процес или йеархия на планиране, степен на подробност на предвижданията

 2. Обосновка за конкретната необходимост от плана/програмата.

 3. Информация за планове и програми и инвестиционни предложения, свързани с предложения план/програма

 4. Характеристики на засегнатата територия и очакваните въздействия върху околната среда

 5. Скици и ситуации на имотите, съгласно КК.


Възложител:………………………

Д-р Емил Кабаиванов

Кмет на Община Асеновград


ПРИЛОЖЕНИЕ

Характеристика на ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на част от имоти №,№ 99087.2.3 и 99087.2.5, по кадастралната карта на кв. Горни Воден, общ. Асеновград,

с цел «Изграждане на животновъдни ферми»


1. Инвестиционните предложения по приложение № 1 към чл. 92, т.1 и приложение №2 към чл. 93, ал.1, т.1 и 2 от ЗООС и/или други инвестиционни предложения с предполагаемо значително въздействие върху околната среда, спрямо които предлагания план определя критерии, нормативи и др. ръководни условия от значение за бъдещото им разрешаване или одобряване по отношение на местоположение, характер, мащабност и експлоатационни условия
Основната цел на Подробния устройствен план – план за застрояване и регулация е промяна предназначението на земята с цел отреждане на част от площта на имоти № 99087.2.3 и № 99087.2.5, землище на кв. Горни воден, гр. Асеновград за “Животновъдни ферми и път към тях”. Инвестиционното предложени «животновъдни ферми» попада в обхвата на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), като в зависимост от броя на животните може да бъде отнесено към приложение 1 или към приложение 2 на ЗООС. С настоящият ПУП-ПРЗ ще се определят изискванията, съгласно ЗУТ за изграждане на тези обекти. В случай, че възникне необходимост впоследствие от разширяване на тези обекти и/или изграждане на други такива, ще се проведе необходимата процедура съгласно изискванията на ЗООС.
1. Място на предлагания план/програма в цялостния процес или йерархия на планиране, степен на подробност на предвижданията
Подробните устройствени планове определят конкретното предназначение и начин на устройване на отделните имоти, обхванати от общия устройствен план. В тази връзка настоящия подробен устройствен план е неразделна част от общия устройствен план на общината. Разработването му е в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията и разрешение за проектиране на Кмета на Община Асеновград.

Съгласно изискванията на чл. 46, ал.2 от Наредба №8/14.07.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, Планът за регулация и застрояване е задължителен за територии с неурегулирани поземлени имоти и за територии с неприложена първа регулация, включени в строителните граници по предходен устройствен план. Настоящият ПУП - ПРЗ ще бъде разработен в степен, отговаряща на изискванията на Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и Наредба № 8/14.07.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.

Основна цел на плана е да се осигурят оптимални устройствени условия за развитие на територията, предназначена за изграждане на животновъдни ферми в съответствие с принципите на устойчивост и природосъобразност. В този смисъл настоящия ПУП е в непосредствена връзка с плановете и програмите за развитие на местно, регионално и национално ниво. Той ще допринесе за изпълнение на общинската програма за развитие на община Асеновград, тъй като прилагането му е свързано с привличане на инвестиции на територията на общината, които ще подобрят условията за живот на местното население.
2. Обосновка за конкретната необходимост от плана/програмата
Реализирането на настоящия ПУП, свързан с промяна предназначението на част от имоти № 99087.2.3 и № 99087.2.5, землище на кв. Горни воден, гр. Асеновград за “Животновъдни ферми и път към тях” е от съществено значение за община Асеновград, поради следните причини:

Млечното говедовъдство у нас е разпокъсано, с ниска рентабилност и степен на механизация. Ръчното доене, неправилното съхраняване на суровината до предаването й, както и липсата на достаттъчен контрол при изкупуването на суровото мляко се отразява неблагоприятно върху неговата реализация и цена. Ето защо с настоящото инвестицинонно предложение се предвижда изграждане на модерни животновъдни ферми, отговарящи на европейскит еизисквания. Това ще доведе до увеличаване на дойното стадо и количеството на произвежданото мляко, повишаване качеството на млякото чрез подобряване на хигиенните условия при производството му, подобряване и модернизиране на производството и др.


3. Информация за планове и програми и инвестиционни предложения, свързани с предложения план/програма
Съгласно чл.103, ал. 4 от ЗУТ “Всеки устройствен план се съобразява с предвижданията на устройствените схеми и планове от по-горна степен, ако има такива и представлява по отношение на тях по-пълна, по-подробна и конкретна разработка”. В конкретния случай, настоящият ПУП-ПЗР, целящ промяна предназначението на земята на имот № 99087.2.3 и № 99087.2.5 и отреждането им за жеватновъдни ферми е неразделна част от общия устройствен план на община Асеновград, който се явява и план от по-горна степен, според цитирания по-горе член от ЗУТ.

Предвиденото чрез отреждането за ПУП-а за изграждане на животновъдни ферми, няма връзка с други инвестиционни предложения, както и с други съществуващи или одобрени с устройствен план дейности в района. В близост няма други такива обекти.


4. Характеристики на засегнатата територия и очакваните въздействия върху околната среда и човешкото здраве

Имотите, предмет на устройствено планиране са със следните характеристики, съгласно Кадастралната карта за землището на кв. Горни воден: № 99087.2.3 с обща площ 105, 365 дка, начин на трайно ползване „за кариера за пясък, чакъл и глини за строителната „керамика” и имот № 99087.2.5 с обща площ 40,603 дка и начин на трайно ползване „със сгради исъоръжения за добив на полезни изкопаеми”.

Двата имота са собственост на община Асеновград. С ПУП-ПРЗ се предвижда промяна предназначението само на част от двата имота с обща площ 100 дка, с цел изграждане на животновъдни ферми за отлеждане на животни.
Инфраструктура: Реализацията на обекта не е свързана с изграждане на нова пътна инфраструктура. Достъпът до обекта ще се осъществява чрез съществуващата пътна инфраструктура. Предвидено за достъп до обекта е да се изгради път, преминаващ през имот № № 99087.2.5., чрез който ще се осъществява достъпа до съществуващата пътна инфраструктура в района. Към обекта се предвижда изграждане на трасе за външно водоснабдяване и елетроснабдяване, което ще се осъществи от минаващ наблизо електропровод.
Очаквани въздействия върху компонентите на околната среда:


 • Атмосферен въздух:

Реализацията на ПУП-а не е свързана с производствена дейност, поради което не се очаква отделяне на вещества, водещи да изменение качеството на атмосферния въздух. Изграждането на фермите на практика няма да промени фоновите съдържания на прах и вредни вещества в атмосферния въздух на района. Много слабо въздействие върху този компонент, свързано с евентуално запрашаване на въздуха се очаква само по време на строителството, но то ще бъде краткотрайно и временно и в рамките на допустимите норми. За предотвратяване на негативното влияние върху повишаване нивото на прах в атмосферния въздух по време на строителството ще се предвиди:

- Своевременно и регулярно оросяване на пътищата по време на строителството, през сухите и топли периоди.

- Ограничаване на прахоотделянето при строителните работи, при транспортиране на материала и санитарно хигиенните изисквания за безопасна работа.

Очаква се по време на строителството да се повиши слабо шумувото въздействие от работещата техника през деня, но то ще бъде временно и краткотрайно.
 • Води

Формираните при експлоатацията на фермите отпадъчни води (торовата течност) ще се събират в танкер за течна тор. Същата ще се използва за наторяване на земеделски земи в района чрез разпръскване (шербетиране).

Оборската тор, която ще се натрупва при почистването на помещенията от дейността на животновъдните ферми се предвижда да се събира на торище с водоплътни основа и бетонови стени с цел предпазване на подпочвените води и съседните земеделски земи от замърсяване. Същата ще се използва за наторяване на земеделски земи.

Битовите отпадъчни води от всяка ферма ще се събират в безотточни септични ями и ще се извозват до пречиствателна станция на база сключен договор с оторизирана фирма.

При спазване горе - описаните изисквания не се очаква замърсяване водите на минаващата в близост р. Чая.
 • Почва и земни недра

Не се очаква дейността на обекта да окаже отрицателно въздействие върху качествата на почвата и земните недра. За предотвратяване на евентуалното негативно влияние по време на строителството ще се предвиди изготвяне на проект за рекултивация и проект за оползотворяване на хумусния пласт, съгласно изискванията на Закона за почвите.

При експлоатацията на обектите, с цел предпазване замърсяване на почвите, оборската тор, формирана при почистването на помещенията от дейността на животновъдните ферми ще се събира на торище с водоплътни основа и бетонови стени.
 • Ландшафт

Изграждането на животновъдните ферми няма да повлияе негативно върху ландшафта на района. За предотвратяване нарушаването на ландшафта на района се предвижда:

- Почистване на целия район от натрупаните по време на строителството отпадъци и недопускане замърсяване с такива при експлоатацията на обекта;- Изготвяне на проект за озеленяване, като озеленяването ще бъде извършено с подходящи местни дървесни и храстови видове.

 • Природни обекти, минерално разнообразие, биологично разнообразие и неговите елементи

При реализацията на ПУП-а не се засяга компонента минерално разнообразие. Имотите, за които с настоящия ПУП се предвижда промяна на предназначението на земята, не попадат в границите на защитени територии, съгласно Закона за защитените територии. Двата имота попадат в границите на защитена зона «Река Чая» – част от Националната екологична мрежа – НАТУРА 2000. Територията, предмет на устройване представлява площи на бивша кариера, в които се е извършвало добив на баластра. Поради тези причини, територията е силно антропогенно повлияна и в нея липсват находища на защитени растителни видове и местообитания на защитени животински видове. Не са установени видове и хабитати, предмет на опазване в защитената зона. В нея липсват природни местообитания от приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие.


 • Отпадъци, които се очаква да се генерират

От бъдещият обект се очаква образуването на:

 • Строителни отпадъци, които ще се събират в границите на имота и ще се извозват на специализирано депо за строителни отпадъци, посочено от община Асеновград.

 • При експлоатацията на обектите ще се формират смесени битови отпадъци, които ще се предават за транспортиране и последващо третиране съгласно установената схема община Асеновград.

 • При експлоатацията на овцефермите, ще се формира основно тор, който след престой на определена бетонирана площадка за гниене, ще се изнася на нивите за торене.

 • При експлоатацията на кравефермите, отпадъчните води (торовата течност) ще се събират в танкер за течна тор. Същата ще се използва за наторяване на земеделски земи в района чрез разпръскване (шербетиране).

 • Оборска тор, която ще се натрупва при почистването на помещенията от дейността на животновъдните ферми се предвижда да се събира на торище с водоплътни основа и бетонови стени с цел предпазване на подпочвените води и съседните земеделски земи от замърсяване. Същата ще се използва за наторяване на земеделски земи.

 • Битовите отпадъчни води от всяка от фермите ще се събират в безотточни септични ями и ще се извозват до пречиствателна станция на база сключен договор с оторизирана фирма.
 1. Карта или друг актуален графичен материал на засегнатата територия и съседните и територии, таблици, схеми, снимки и други – по преценка на възложителя, приложения


Към информацията са приложени:

 • Скица на имот № 99087.2.3 в мащаб 1:10000

 • Скица на имот № 99087.2.5 в мащаб 1:10000

 • Ситуационен план на имоти № 99087.2.3 и № 99087.2.5 в мащаб 1:5000;

 • Заповед № А-724/21.05.2012 г. на Кмета на община Асеновград;

 • Решение №193/14.03.2012 г. на Общински съвет - Асеновград;

 • Акт № 3659 за частна общинска собственост
 1. Нормативни изисквания за провеждане на наблюдение и контрол по време на прилагане на плана или програмата, в т.ч. предложение за мерки за наблюдение и контрол по отношение на околната среда и човешкото здраве

При реализиране на плана ще се спазват всички нормативни изисквания на екологичното законодателство. С цел свеждане до минимум вероятните негативни въздействия върху околната среда и човешкото здраве, се предвиждат следните мерки за наблюдение и контрол по време на прилагане на плана:
Компоненти и фактори

Мерки

Периодика, отговорност

Атмосферен въздух

Контрол при изпълнението на строителните работи в съответствие с предложените мерки за снижаване на отрицателното въздействие върху атмосферния въздух

Прилагане на плана;
“Община Асеновград или оторизирани от нея лица

Води

Наблюдение и контрол за недопускане замърсяване на повърхностни и подземни води


Община Асеновград или упълномощени от нея лица

Земи и почви

Извършване на периодичен контрол за недопускане замърсяването на съседни терени със строителни и битови отпадъци

Прилагане на плана;
“Община Асеновград или оторизирани от нея лица

Земни недра

Няма необходимост от наблюдение и контрол

---

Биоразнообразие Защитени зони

Контрол за недопускане увреждане на видове и местообитания, предмет на опазване в защитена зона „Река Чая”

Прилагане на плана;
“Община Асеновград или оторизирани от нея лица

Отпадъци

Наблюдение за нерегламентирано разпиляване или депониране на отпадъци

Прилагане на плана;
“Община Асеновград или оторизирани от нея лица

Вредни физични фактори

Контрол по спазване на граничните стойности на шум в околната среда

Прилагане на плана;
“Община Асеновград или оторизирани от нея лица

Културно наследство

При възникване на необходимост по време на строителните работи да се осигури присъствие на представител на компетентните органи

Прилагане на плана;
“Община Асеновград или оторизирани от нея лица

Устройствени параметри

Да се спазват параметрите на застрояване предвидени с плана

Прилагане на плана;
“Община Асеновград или оторизирани от нея лица

Здравно - хигиенни аспекти

Да бъдат спазвани изискванията за безопасни условия на труд по отношение ограничаване на праховите и физични вредности на работните места, с оглед спазване на здравно-хигиенните норми и изисквания

Прилагане на плана;
“Община Асеновград или оторизирани от нея лица

На територията на обекта не се очаква формиране на опасни отпадъци. Преди въвеждане на обекта в експлоатация ще се извърши регистрация на формираните отпадъци, съгласно Закона за управление на отпадъците,Реализацията на ПУП-а с цел промяна предназначението на имота за животновъдни ферми, при спазване изискванията на екологичното законодателство не се очаква да доведе до замърсява или дискомфорт на компонентите на околната среда.
Във връзка с горе описаното, може да се направи заключението, че реализацията на ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на част от имоти №,№ 99087.2.3 и 99087.2.5, по кадастралната карта на кв. Горни Воден, общ. Асеновград, с цел «Изграждане на животновъдни ферми» няма да окаже отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда и да доведе до замърсяването или дискомфорта им.


ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на част от имоти №,№ 99087.2.3 и 99087.2.5, по кадастралната карта на кв. Горни Воден, общ. Асеновград, с цел «Изграждане на животновъдни ферми»


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница