До директора на риосв, гр. Варна Копие до Кмета на кметство с. Фелдфебел ДянковоДата13.10.2018
Размер220.59 Kb.
ДО

ДИРЕКТОРА НА

РИОСВ, гр. Варна
Копие до
Кмета на кметство с. Фелдфебел Дянково
Кмета на кметство с. Стефан Караджа
Кмета на кметство с. Ловчанци
Кмета на кметство с.Ведрина
Кмета на кметство с.Бранище
Кмета на кметство с.Паскалево


УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно предложение

(съгласно чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, обн. ДВ. бр.25 от 18 Март 2003г., изм. ДВ. бр.3 от 10 Януари 2006г.)
От:Община Добричка гр. Добрич, ул. „Независимост” №20

(име, адрес на възложителя)

Булстат: 000852188(седалище, булстат)
Пощенски адрес за кореспонденция: гр. Добрич- 9300


ул. „Независимост” №20 ПК: 117


Телефон, факс и e-mail: тел.:058/600889; факс: 058/600806; Инф.център:тел./факс058/600180;
Управител или изпълнителен директор на фирмата-възложител:


Петко Йорданов Петков –кмет на Община Добричка

Лице за контакти: Васко Добрев Георгиев тел-:058/600889
(име, телефон)

УважаемА г-жо Директор,
Уведомяваме Ви, че фирма/физическо лице: Община Добричка


има следното инвестиционно предложение: Проектиране на обект „Благоустройство на парковото пространство и изграждане на детска площадка в него в селата Ф.Дянково, Ст.Караджа, Ловчанци, Ведрина, Бранище и Паскалево”-община Добричка, град Добрич.


Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението, в т. ч. описание на съпътстващи обекти и дейности:
Село Ф.Дянково се намира на 29 км северозападно от гр. Добрич. То е разположено в Дунавската равнина върху Добруджанското плато.

Средната надморска височина на обекта е 254.00 мБлагоустройството на част от парковото пространство включва подновяване на съществуващата настилка, оформяне на зони за игра на децата, попълване на дървесно-храстовите групи с нови растителни видове, обособяване на кътове за отдих.

Относно алеите – те запазват своя рисунък. Запазва се местоположението и на съществуващия пясъчник, като около него се оформя кът за игра на най-малките деца. Съществуващата площадка с настилка от естествен камък запaзва своята основна форма с много малки корекции, отразени на чертежите в източната част.

Съществуващата настилка се подменя с нова – изцяло бетонова. Детайл за изграждането й може да се види на чертеж 5.

Детската площадка условно е разделена на две игрови зони, съответно за две възрастови групи: 0-3 години и 4-12 години. Във всяка една от игровите зони са предвидени детски игрови съоръжения, подходящи за съответните възрасти. Проектирани са така, че да бъдат обхванати основните игрови функции, а именно: катерене, промушване, пързаляне, люлеене, скачане. Относно монтажа на игровите съоръжения, те трябва да бъдат със замонолитени основи, съгласно детайли от производителя, за сигурен, качествен и безопасен за малките посетители начин.

Зоната за малките деца от 0-3 години е с площ 44.00 м2. Там са ситуирани, една клатушка, комбинирано детско съоръжение и пясъчник. Обкръжаващата ги настилка е от каучукови плочи с размер 40/40/3 см. Люлката за най-малките се намира в тревната площ в близост до пясъчника.

Зоната за по-големите деца от 4-12 години обхваща площ приблизително около 150.00 м2. Тя разполага с люлка, комбинирано детско съоръжение, люлка тип „везна“, както и четири съществуващи детски съоръжения, които обхващат функциите катерене и промушване.

На територията на парка са обособени и кътове за отдих, с проектирани в тях пейки и две беседки. Входовете на беседките са подчертани с многогодишни цветя.

Алеята водеща към детската зона също е подчертана с цветя, но едногодишни. Те са проектирани като срещуположни ивици разположени от двете й страни.

Относно растителността – на обекта има съществуваща дървесна и храстова растителност, която се запазва, и с която е съобразено оформянето на откритите и закритите пространства на обекта. Новопроектираната растителност е представена от широколистни, иглолистни дървета, цъфтящи храсти, многогодишни и едногодишни цветя.

Проектирани са достатъчно на брой кошчета за боклук, за да може да бъде поддържано парковото пространство чисто.

Парковото осветление е разпределено в два токови кръга. То ще се изпълни с високи осветителни тела, с лампа 70W. Осветителните тела ще се монтират на прахово боядисани стоманени стълбове с височина 4.00 м.

Управлението на външното осветление e проектирано да се извършва от ТО1 /не е обект на разглеждане в настоящият проект/ или друго табло след съгласуване с проектанта. Окабеляването на външно осветление ще се изпълни в два отделни токови кръга. При авария на единия токов кръг осветлението ще се обезпечи от другия. Трасетата, типът и начинът на полагане на всички кабели и проводници трябва да се съобрази с приложените чертежи. При изпълнението на обекта трябва всички метални нетоководещи части да бъдат заземени. Всички инсталации трябва да се изпълнят от квалифицирани електротехници при спазване на действащата нормативна уредба и стандарти.

Според изискване на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД гр. Добрич, не може да се ползва вода от водопровода за поливни нужди. Това налага да се използват други водоизточници за осъществяване на поливането на тревните площи и новозасадената растителност. В землището на селото се намира язовир и общински кладенци, от където може да се черпи вода. Поливната система ще се захранва от водоноска с прилежаща водна помпа. По този начин системата ще работи 6 зони по 15 минути. Количеството вода, нужно за напояването е 5 m³.

Поливната система трябва да работи всеки ден по един път до получаване на плътно и гъсто тревно покритие. След това поливането ще се разреди - 1 път на 2 дена.
Село Стефан Караджа се намира на 7 км североизточно от гр. Добрич. То е разположено в Дунавската равнина върху Добруджанското плато.

Средната надморска височина на обекта е 236.00 мЦелта на настоящия проект е да бъде реконструирана частта от парковата територия, обхващаща площите около паметника, изграден в памет на загиналите във Великата отечествена война, и Каралезката чешма.

Съществуващите алеи и растителност са запазени. Проектирана е алея продължение на съществуваща такава, която да свързва югоизточния вход с Каралезката чешма. Съществуващите растителните групи са попълнени с цъфтящи и вечнозелени храсти, оформящи кулорита на околното пространство. Проектиран е нов дървесно храстов масив североизточно от чешмата, който има за цел да затвори обособеното пространство, и да бъде своеобразна преграда към останалата територия на парка. Като акценти подчертаващи двата входа на парка са използвани растения от видът Thuja occidntalisGolden Globe. За акцентни групи е използван растителният вид Juniperus communisHybernica”.

Зелената площ около паметника е запълнена с едногодишни цветя. Включването на двете алеи (идващи съответно от двата входа на парка) в пространството около паметника, е подчертано от Thuja occidntalisGolden Globe.

Настилките по всички алеи, предмет на настоящата разработка се запазват, като на определени места ще се направи подмяна и допълване на съществуващите плочи oт балчишки камък с неправилна форма.

Зелените площи разположени непосредствено пред чешмата, са оформени като розариум. Там ще бъдат засадени различни декоративни форми от р. Rosa.

В зелената зона, на север от розариума се предвижда изграждането на детска площадка. Нейната обща площ е 118 м2. В нея са оформени две игрови зони, съответно за две възрастови групи: 0-3 години и 4-12 години. Във всяка една от тях за заложени детски игрови съоръжения, подходящи за съответните възрасти. Проектирани са така, че да бъдат обхванати основните игрови функции, а именно: катерене, промушване, пързаляне, люлеене, скачане. Относно монтажа на игровите съоръжения, те трябва да бъдат със замонолитени основи, съгласно детайли от производителя, за сигурен, качествен и безопасен за малките посетители начин.

Зоната за малките деца от 0-3 години е с площ 55.00 м2. Там са ситуирани, две клатушки, комбинирано детско съоръжение и пясъчник. Детските съоръжения са разположени върху трева. Проектирана е ограда висока 60 см по целия периметър на площа, с един единствен вход/изход, което от своя страна дава по голяма сигурност на родителите за техните деца.

Зоната за по-големите деца от 4-12 години е с обща площ 63.00 м2. Тя разполага с комбинирано детско съоръжение и люлка тип „везна“, монтирани също върху трева.

В тревната площ граничеща с детската площадка от изток са разположени три люлки – съответно една за децата от 0-3 годни и две за децата от 3-12 години.

От допълнителните парковите елементи са предвидени пейки и кошчета за боклук.

Парковото осветление е разпределено в два токови кръга. То ще се изпълни с високи осветителни тела, с лампа 70W. Осветителните тела ще се монтират на прахово боядисани стоманени стълбове с височина 4.00 м.

Управлението на външното осветление e проектирано да се извършва от ТО1 /не е обект на разглеждане в настоящият проект/ или друго табло след съгласуване с проектанта. Окабеляването на външно осветление ще се изпълни в два отделни токови кръга. При авария на единия токов кръг осветлението ще се обезпечи от другия. Трасетата, типът и начинът на полагане на всички кабели и проводници трябва да се съобрази с приложените чертежи. При изпълнението на обекта трябва всички метални нетоководещи части да бъдат заземени. Всички инсталации трябва да се изпълнят от квалифицирани електротехници при спазване на действащата нормативна уредба и стандарти.

Според изискване на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД гр. Добрич, не може да се ползва вода от водопровода за поливни нужди. Това налага да се използват други водоизточници за осъществяване на поливането на тревните площи и новозасадената растителност. В землището на селото се намира язовир и общински кладенци, от където може да се черпи вода. Поливната система ще се захранва от водоноска с прилежаща водна помпа. По този начин системата ще работи 14 зони по 15 минути. Количеството вода, нужно за напояването е 12 m³.

Поливната система трябва да работи всеки ден по един път до получаване на плътно и гъсто тревно покритие. След това поливането ще се разреди - 1 път на 2 дена.
Село Ловчанци се намира на 17 км северозападно от гр. Добрич. То е разположено в Дунавската равнина върху Добруджанското плато.

Средната надморска височина на обекта е 251.00 мБлагоустройството на парка в с. Ловчанци включва подновяване на тревното покритие на всички зелени зони, изграждането на розариум, детска площадка, подмяна на всички осветителни тела, при запазване на тяхното местоположение, и засаждане на нови дървесни и храстови видове.

Тъй като парковото пространство е ситуирано върху терен със значителна денивелация, зелените площи са оформени като тераси. Върху една от тях, разположена източно от читалището е проектирана детската площадка. В източна посока тя граничи със съществуващ канал. За тази цел е предвидено изграждането на ограда по периферията на площадката от север, изток и юг. От изток пред оградата е проектиран и жив плет от Ligustrum vulgare, за по-голяма безопасност на децата.

На територията на детската площадка са оформени две игрови зони, съответно за две възрастови групи: 0-3 години и 4-12 години. Те са разположени на две нива, като преминаването от едното в другото ниво се осъществява посредством 2 стъпала. Терасиране на двете игрови зони се налага за да се постигне максимално допустимия наклон за изграждането и монтирането на детски игрови съоръжения. Разликата в получените нива е 24 см. Двете нива са разделени от подпорна стена, изградена от дървени колове. Върху тях се предвижда монтирането на греда, която да укрепи новоизградената конструкция( съгл. детайл от черт. 5). На второто ниво +0.24 м, над подпорната стена е проектирана ограда с височина 60 см., и пред нея жив плет от Ligustrum vulgare. Това е направено с цел максимално обезопасяване на децата от разликата в теренните нива.

Във всяка една от игровите зони са предвидени детски игрови съоръжения, подходящи за съответните възрасти. Проектирани са така, че да бъдат обхванати основните игрови функции, а именно: катерене, промушване, пързаляне, люлеене, скачане. Относно монтажа на игровите съоръжения, те трябва да бъдат със замонолитени основи, съгласно детайли от производителя, за сигурен, качествен и безопасен за малките посетители начин.

Зоната за малките деца от 0-3 години е с площ 91.00 м2. Там са ситуирани, една клатушка, комбинирано детско съоръжение, пясъчник и люлка.

Зоната за по-големите деца от 4-12 години е с обща площ 130.00 м2. Тя разполага с люлка, комбинирано детско съоръжение и люлка тип „везна.

Централно пред входа на читалището зелената площ е проектирана като розариум, в който да бъдат засадени различни декоративни форми от р. Rosa.

В западната част на зелената площ, в която има паметник е проектирано цветно легло от многогодишни цветя. Техният видов състав е подбран така, че да осигури цъфтеж през целия вегетативен период.

В зелената площ намираща се на първо ниво в близост до уличното платно е предвидено засаждането на едногодишни цветя, под формата на кръгове.

Относно растителността – на обекта има съществуваща дървесна и храстова растителност, която се запазва, и с която е съобразено разположението на детските съоръжения. Новопроектираната растителност е представена предимно от цъфтящи храсти, многогодишни и едногодишни цветя.

Допълнителните парковите елементи са представени от пейки и кошчета за боклук.

Относно парковото осветление в парка на с. Ловчанци се предвижда запазване местоположението на съществуващите осветители, и подмяната им с нови такива.

Парковото осветление е разпределено в два токови кръга. То ще се изпълни с високи осветителни тела, с лампа 70W. Осветителните тела ще се монтират на прахово боядисани стоманени стълбове с височина 4.00 м.

Управлението на външното осветление e проектирано да се извършва от ТО1 /не е обект на разглеждане в настоящият проект/ или друго табло след съгласуване с проектанта. Окабеляването на външно осветление ще се изпълни в два отделни токови кръга. При авария на единия токов кръг осветлението ще се обезпечи от другия. Трасетата, типът и начинът на полагане на всички кабели и проводници трябва да се съобрази с приложените чертежи. При изпълнението на обекта трябва всички метални нетоководещи части да бъдат заземени. Всички инсталации трябва да се изпълнят от квалифицирани електротехници при спазване на действащата нормативна уредба и стандарти.

Според изискване на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД гр. Добрич, не може да се ползва вода от водопровода за поливни нужди. Това налага да се използват други водоизточници за осъществяване на поливането на тревните площи и новозасадената растителност. В землището на селото се намира язовир и общински кладенци, от където може да се черпи вода. Поливната система ще се захранва от водоноска с прилежаща водна помпа. По този начин системата ще работи 7 зони по 15 минути. Количеството вода, нужно за напояването е 6 m³.

Поливната система трябва да работи всеки ден по един път до получаване на плътно и гъсто тревно покритие. След това поливането ще се разреди - 1 път на 2 дена.


Село Ведрина се намира на 15 км югозападно от гр. Добрич. То е разположено в Дунавската равнина върху Добруджанското плато.

Средната надморска височина на обекта е 302.00 мЦелта на настоящия проект е да бъде реконструирана парковата част на територията на читалището, като се запази рисунъка на алеите и зелените площи, и се предвиди подмяна на настилките и тревното покритие.

В северната част на обекта се предвижда изграждането на детска площадка. Нейната обща площ е 223 м2. Тя е оградена с ограда от северната страна, граничеща с прилежащата улица и с жив плет от източната страна. В нея са оформени две игрови зони, разделени с ограда, съответно за две възрастови групи: 0-3 години и 4-12 години. Във всяка една от тях за заложени детски игрови съоръжения, подходящи за съответните възрасти. Проектирани са така, че да бъдат обхванати основните игрови функции, а именно: катерене, промушване, пързаляне, люлеене, скачане. Относно монтажа на игровите съоръжения, те трябва да бъдат със замонолитени основи, съгласно детайли от производителя, за сигурен, качествен и безопасен за малките посетители начин.

Зоната за малките деца от 0-3 години е с площ 106.00 м2. Там са проектирани люлка, две клатушки, комбинирано детско съоръжение и пясъчник. Детските съоръжения са разположени върху трева.

Зоната за по-големите деца от 4-12 години е с обща площ 117.00 м2. Тя разполага с люлка, комбинирано детско съоръжение и люлка тип „везна“, монтирани също върху трева.

В близост до детската площадка е проектирана беседка, чийто вход е подчертан с многогодишни цветя от вида Heuhera macrocarpa. Срещу входа на беседката е разположен растителният вид Corylus avellanaContorta”, който със своите декоративни качества ще допринесе за по-добрия комфорт на почиващите там.

Относно ландшафтното оформяне на територията на обекта, се запазват всички съществуващи дървесни и храстови видове като оформените от тях групи се допълват с нови растителни видове с цел подобряване кулорита на околното пространство.

Настилките се подменят, тъй като част от съществуващите са в лошо техническо и естетическо състояние.

От допълнителните парковите елементи са предвидени пейки и кошчета за боклук.

Парковото осветление е предвидено с 5 металхалогени асиметрични рефлектора от по 70 W, монтирани върху сградата на читалището, на височина 5 м.. Парковата площ ще бъде допълнително осветявана и от наличното улично осветление.

Управлението на външното осветление e проектирано да се извършва от ТО1 /не е обект на разглеждане в настоящият проект/ или друго табло след съгласуване с проектанта. Окабеляването на външно осветление ще се изпълни в един токов кръг. Трасетата, типът и начинът на полагане на всички кабели и проводници трябва да се съобрази с приложените чертежи. При изпълнението на обекта трябва всички метални нетоководещи части да бъдат заземени. Всички инсталации трябва да се изпълнят от квалифицирани електротехници при спазване на действащата нормативна уредба и стандарти.

Според изискване на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД гр. Добрич, не може да се ползва вода от водопровода за поливни нужди. Това налага да се използват други водоизточници за осъществяване на поливането на тревните площи и новозасадената растителност. В землището на селото се намира язовир и общински кладенци, от където може да се черпи вода. Поливната система ще се захранва от водоноска с прилежаща водна помпа. По този начин системата ще работи 6 зони по 15 минути. Количеството вода, нужно за напояването е 5 m³.Поливната система трябва да работи всеки ден по един път до получаване на плътно и гъсто тревно покритие. След това поливането ще се разреди - 1 път на 2 дена.
Село Бранище се намира на 4 км южно от гр. Добрич. То е разположено в Дунавската равнина върху Добруджанското плато.

Благоустройството на парковото пространство включва подновяване на съществуващата настилка, оформяне на зони за игра на децата, попълване на дървесно-храстовите групи с нови растителни видове, обособяване на кътове за отдих.

Съществуващата детска площадка запазва своята форма и размери. Тъй като съществува лека денивелация на терена тя е разделена на 3 нива, отделени едно от друго със стъпала. Проектното предложение включва оформянето на две игрови зони за две възрастови групи 0-3 и 4-12 години. Във връзка с постигането на функционалност и максимално използване на наличното пространство, са направени малки корекции на второ и трето ниво, отразени в чертежите към проекта (съществуващият пясъчник между второ и трето ниво е премахнат, като е проектиран нов, заемащ зона само в трето ниво).

Зоната за най-малките е ситуирана на две нива съответно второ и трето. В нея са разположени комбинирано детско съоръжение и клатушка (второ ниво) и пясъчник (трето ниво). Самата площадка е отделена от обкръжаващата я зелена зона посредством подпорни стени с различна височина варираща от 28 – 35 см. В тревната площ над трето ниво е ситуирана люлка, като до нея се стига посредством две стъпала (две височини по 12 см). Тя е обезопасена посредством дървен аограда с височина 60 с, анкерирана на всеки метър. Настилката на двете нива е с каучукови плочи с размери 40/40/3 см. Начинът на полагането й, както и начинът на изграждане на пясъчника са показани на чертеж № 5 ( РАЗРЕЗ А-А).

Във всяка една от игровите зони са предвидени детски игрови съоръжения, подходящи за съответните възрасти. Проектирани са така, че да бъдат обхванати основните игрови функции, а именно: катерене, промушване, пързаляне, люлеене, скачане. Относно монтажа на игровите съоръжения, те трябва да бъдат със замонолитени основи, съгласно детайли от производителя, за сигурен, качествен и безопасен за малките посетители начин.

Зоната за по-големите деца от 4-12 години се намира на първо ниво. В нея е проектирана люлка тип „везна“, върху настилка от каучукови плочи. Останалата настилка в зоната, както и алеята при входа са проектирани със бетонови плочи 30/30/3, положени върху тръмбована трошенокаменна фракция и каменно брашно. Комбинираното детско съоръжение както и люлките са разположени в зелената площ граничеща със площадката. Тъй като тя е на по-високо ниво до нея се стига посредсвом три стъпала (три височини по 12 см).

Относно растителността – на обекта има съществуваща дървесна растителност, която се запазва, и с която е съобразено оформянето на откритите и закритите пространства на обекта. Новопроектираната растителност е представена от широколистни, иглолистни дървета, цъфтящи храсти и многогодишни цветя.

Допълнителните паркови елементи са представени от пейки и кошчета за боклук.

На територията на съществуващата детска площадка има две пейки, които се запазват. Съществуващите 4 тръбни детски съоръжения за игра се премахват.

Като вид дейност, обект на настоящия проект е и пребоядисването на съществуващата ограда от източната част с дължина 30 м.

Парковото осветление е разпределено в два токови кръга. То ще се изпълни с високи осветителни тела, с лампа 70W. Осветителните тела ще се монтират на прахово боядисани стоманени стълбове с височина 4.00 м.

Управлението на външното осветление e проектирано да се извършва от ТО1 /не е обект на разглеждане в настоящият проект/ или друго табло след съгласуване с проектанта. Окабеляването на външно осветление ще се изпълни в два отделни токови кръга. При авария на единия токов кръг осветлението ще се обезпечи от другия. Трасетата, типът и начинът на полагане на всички кабели и проводници трябва да се съобрази с приложените чертежи. При изпълнението на обекта трябва всички метални нетоководещи части да бъдат заземени. Всички инсталации трябва да се изпълнят от квалифицирани електротехници при спазване на действащата нормативна уредба и стандарти.

Според изискване на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД гр. Добрич, не може да се ползва вода от водопровода за поливни нужди. Това налага да се използват други водоизточници за осъществяване на поливането на тревните площи и новозасадената растителност. В землището на селото се намира язовир и общински кладенци, от където може да се черпи вода. Поливната система ще се захранва от водоноска с прилежаща водна помпа. По този начин системата ще работи 3 зони по 15 минути. Количеството вода, нужно за напояването е 2.5 m³.

Поливната система трябва да работи всеки ден по един път до получаване на плътно и гъсто тревно покритие. След това поливането ще се разреди - 1 път на 2 дена.
Село Паскалево се намира на 7 км северно от гр. Добрич. То е разположено в Дунавската равнина върху Добруджанското плато.

Средната надморска височина на обекта е 258.00 мДетската площадка, предмет на настоящата разработка е разположена в най-южната част на парка, в близост до читалището, зад автобусната спирка.

Подходите към детската площадка са два – единият е от страната на читалището, а другият е от западната страна на автобусната спирка. Алеята, чрез която се осъществява подходът от западната страна на автобусната спирка е съществуващата и не подлежи на рекунструкция, според заданието на проекта. Пътеката между читалището и автобусната спирка е предвидена да бъде с нова настилка от естествени плочи гнайс с неправилна форма. Начинът на полагането им е отразен в чертеж номер 5. На реконструкция подлежат и двете стъпала които свързват тази пътека с автобусната спирка.

Непосредствено до автобусната спирка от запад, са ситуирани две бетонови пейки, които представляват своеобразна граница на детската площадка от юг.

Детската площадка е проектирана изцяло върху тревно покритие. Нейната обща площ е 191 м2. В нея са оформени две игрови зони, съответно за две възрастови групи: 0-3 години и 4-12 години. Те са разделени от дървена ограда с височина 60 см. Във всяка една от тях за заложени детски игрови съоръжения, подходящи за съответните възрасти. Проектирани са така, че да бъдат обхванати основните игрови функции, а именно: катерене, промушване, пързаляне, люлеене, скачане. Относно монтажа на игровите съоръжения, те трябва да бъдат със замонолитени основи, съгласно детайли от производителя, за сигурен, качествен и безопасен за малките посетители начин.

Зоната за малките деца от 0-3 години е с площ 64.00 м2. Там са ситуирани, две клатушки, комбинирано детско съоръжение и пясъчник.

Зоната за по-големите деца от 4-12 години е с обща площ 127.00 м2. Тя разполага с люлка, комбинирано детско съоръжение и люлка тип „везна. Тя е оградена от север и частично от изток с жив плет от Ligustrum vulgare.

Относно растителността – на обекта има съществуваща дървесна растителност, която се запазва, и с която е съобразено разположението на детските съоръжения. Новопроектираната растителност е представена предимно от цъфтящи храсти и няколко иглолистни декоративни дървени видah.occidentalisGolden Globe” и J.communisHybernica”.

От допълнителните парковите елементи са предвидени пейки и кошчета за боклук.

Парковото осветление е предвидено с 2 металхалогени асиметрични рефлектора от по 70 W, монтирани върху сградата на читалището, на височина 5 м.. Парковата площ ще бъде допълнително осветявана и от наличното улично осветление.

Управлението на външното осветление e проектирано да се извършва от ТО1 /не е обект на разглеждане в настоящият проект/ или друго табло след съгласуване с проектанта. Окабеляването на външно осветление ще се изпълни в един токов кръг. Трасетата, типът и начинът на полагане на всички кабели и проводници трябва да се съобрази с приложените чертежи. При изпълнението на обекта трябва всички метални нетоководещи части да бъдат заземени. Всички инсталации трябва да се изпълнят от квалифицирани електротехници при спазване на действащата нормативна уредба и стандарти.

Според изискване на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД гр. Добрич, не може да се ползва вода от водопровода за поливни нужди. Това налага да се използват други водоизточници за осъществяване на поливането на тревните площи и новозасадената растителност. В землището на селото се намира язовир и общински кладенци, от където може да се черпи вода. Поливната система ще се захранва от водоноска с прилежаща водна помпа. По този начин системата ще работи 2 зони по 15 минути. Количеството вода, нужно за напояването е 2 m³.

Поливната система трябва да работи всеки ден по един път до получаване на плътно и гъсто тревно покритие. След това поливането ще се разреди - 1 път на 2 дена.(посочва се характера на инвестиционното предложение, в т.ч. описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ, посочва се дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение, и/или промяна на производствената дейност, начин на третиране на отпадъчните води, електроснабдяване, водоснабдяване, необходимост от изграждане на: обслужващи пътища и/или пътни възли, паркинги, спортни площадки и т. н.)
2. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение.

НЯМА
3. Местоположение на площадката

В регулация-селата Ф.Дянково, Ст.Караджа, Ловчанци, Ведрина, Бранище и Паскалево

с.Ф.Дянково, община Добричка – УПИ – ХХІ„парк”, кв.8; публична общинска собственост

с.Ст.Караджа, община Добричка – УПИ – І-парк, кв.10; публична общинска собственост

с.Ловчанци, община Добричка – УПИ - ХІХ, кв.1; публична общинска собственост

с.Ведрина, община Добричка – УПИ - V, кв.34; публична общинска собственост

с.Бранище, община Добричка – УПИ – ІІ, кв.9, публична общинска собственост

с.Паскалево, община Добричка – УПИ – І, кв.3; публична общинска собственост

(населено място, община квартал, поземлен имот, собственост, близост до или засягане на защитени територии, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)


  1. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

Възможно е употребата на определени количества инертни строителни материали.


  1. Отпадъци, които се очакват да се генерират:

Възможно е генериране на растителни отпадъци /изкоренени дървета и храсти/.
Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда.
Прилагам:


  1. Актуална скица на имотите(6 бр.) съдържаща информация за начин на ползване на съседни имоти;

  2. Акт за собственост на обектите (6 бр.)

Дата: 25.07.2013 г. Уведомител:(подпис)


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница