До директора на риосв, гр. Варна Копие до Кмета на общинаДата19.10.2018
Размер38.72 Kb.
ДО

ДИРЕКТОРА НА

РИОСВ, гр. Варна
Копие до

Кмета на община ……… ……...…
Кмета на кметство ………………


УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно предложение

(съгласно чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, обн. ДВ. бр.25 от 18 Март 2003г., изм. ДВ. бр.3 от 10 Януари 2006г.)
От: Алдин Сабинов Алдинов

(име, адрес на възложителя)

Варна ул.Крайезерна №50, ЕИК 201751087(седалище, булстат)
Пощенски адрес за кореспонденция: Варна ул.Крайезерна №50

Телефон, факс и e-mail: -


Управител или изпълнителен директор на фирмата-възложител: Алдин Сабинов Алдинов

Лице за контакти: Алдин Сабинов Алдинов


(име, телефон)

УважаемА г-жо Директор,
Уведомяваме Ви, че фирма: "Дженералс” Груп ЕООД има следното инвестиционно предложение:
Характеристика на инвестиционното предложение:
Във връзка с развитие дейността на фирмата имаме входирано заявление в РИОСВ-Варна за издаване на регистрационен документ на основание чл. 52, ал.1 от Закона за управление на отпадъците с цел съхраняване на неопасни отпадъци - код R13.

Целта на дружеството е да придобие регистрационен документ, на основание чл. 52, ал.1 от ЗУО, чрез който да упражнява дейността си по съхранение на неопасни отпадъци - код R13 ( съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите по R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им от мястото на образуване на отпадъците).

(посочва се характера на инвестиционното предложение, в т.ч. описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ, посочва се дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение, и/или промяна на производствената дейност, начин на третиране на отпадъчните води, електроснабдяване, водоснабдяване, необходимост от изграждане на: обслужващи пътища и/или пътни възли, паркинги, спортни площадки и т. н.)

  1. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение.

Няма други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение

  1. Местоположение на площадката

Площадката за съхранение на отпадъците е находяща в гр. Варна област.Варненска, община.Варна, жк Владислав Варненчик, ул. Ниш 7(срещу бл.18) представляващ метален модул,
(населено място, община квартал, поземлен имот, собственост, близост до или засягане на защитени територии, очаквано
рансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)


  1. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

Закрития модул(площадката), е включен към водопреносната и електрефицираната мрежа в град Варна


  1. Отпадъци, които се очакват да се генерират:

Отпадъците, които се очаква да се генерират в следствие дейността на фирмата ще бъдат с битов характер.
Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда.

Прилагам:


  1. Уведомление в един екземпляр на хартиен носител и в два екземпляра на електронен носител;

  2. Актуална скица на имота съдържаща информация за начин на ползване на съседни имоти;

  3. Документ за право на възложител (нотариален акт, договор за доброволна делба, решения за възстановяване правото на собственост върху земеделски земи, договор за наем и т.н.);

  4. Разрешение от кмета на общината за изработване на подробен устройствен план (ПУП) или допускане за изменение на общ УП / ПУП по реда на Закона за устройство на територията;

  5. Други (становища на РЗИ, електроразпределение, ВиК и т. н.):

Дата: Уведомител:(подпис)


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница