До директора на риосв софияДата24.10.2018
Размер135.27 Kb.

ДО

ДИРЕКТОРА НА РИОСВ СОФИЯ

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

От „Булгартрансгаз” ЕАД, представлявано от Георги Гегов - изпълнителен директор


(име, адрес и телефон за контакт,

гражданство на възложителя – физическо лице)
Гр.София 1336, ж.к. „Люлин” 2, бул. „Панчо Владигеров” № 66, ПК 3, ЕИК 175203478

(седалище и единен идентификационен номер

на юридическото лице)


Пълен пощенски адрес: Гр. София 1336, ж.к. „Люлин” 2, бул. „Панчо Владигеров” № 66, ПК 3


Телефон, факс и ел. поща (е-mail): 02/939 63 00; факс: 02/ 925 00 63


Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: Георги Гегов - изпълнителен директор
Лице за контакти: Мариана Христова - тел.: 02/939 66 92; факс:02/939 64 79; e-mail: Mariana.Hristova@bulgartransgaz.bg и Петя Богатинова - тел.: 02/939 6262; факс:02/925 00 63; e-mail: Petia.Bogatinova@bulgartransgaz.bgУВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че „Булгартрансгаз“ ЕАД

има следното инвестиционно предложение: „Модернизация на компресорна станция (КС) Ихтиман етап 2“Характеристика на инвестиционното предложение:


1. Резюме на предложението

Компресорна станция (КС) „Ихтиман” е включена в трасето на газопровода, служещ за пренос на природен газ за страните Гърция и Македония”. Предназначението й е възстановяване на загубите в налягането на транспортирания природен газ, в следствие местните и хидравлични съпротивления по газопровода след компресорна станция „Лозенец” и да осигури минимално допустимите параметри на пренасяния природен газ на входа на компресорна станция „Петрич” (в направление Гърция) и на Българо-Македонската граница.

Компресорна станция (КС) „Ихтиман” е изградена и въведена в експлоатация с Протокол обр. 16 от 25.09.1995 г. и Разрешение за ползване (РП) № 215 от 30.10.1995г на три броя газотурбинни компресорни агрегата (ГТКА) с № 1, 2, 3.

Първият етап на модернизация, започнал през 2013 г. на КС „Ихтиман”, включващ монтиране на един комплект нискоемисионен ГТКА № 4, е въведен в експлоатация с Протокол обр. 16 от 07.10.2015 г. и Разрешение за ползване (РП) № СТ-05-1716 от 09.10.2015 г.

Вторият етап на модернизацията се състои в инсталиране на един нискоемисионен газотурбокомпресорен агрегат (ГТКА № 5), както и 1 водогреен котел с мощност 0.140 MW. Новият агрегат съвместно със инсталирания ГТКА от първи етап на модернизацията на КС „Ихтиман“ ще заменят съществуващите стари ГТКА № 1, 2 и 3.
 1. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

В компресорна станция “Ихтиман” са монтирани 3 броя газотурбинни компресорни агрегати (ГТКА) с обща топлинна мощност 86 MW и един нискоемисионен ГТКА на фирма Solar с топлинна мощност 20.756 MW, както и 5 броя водогрейни котли с обща топлинна мощност 1.12 MW. Следователно на площадката на компресорната станция след първия етап на модернизация горивната инсталация има номинална топлинна мощност 107.876 MW. Независимо от инсталираната мощност, на площадката на КС „Ихтиман“ винаги е работил само един ГТКА с мощност под 50 MW, като останалите ГТКА са в студен резерв. Въз основа на това е издадено Решение №366-Н0-И0-А1-О/2016г. на ИАОС, с което се отменя Решение №366-Н0-И0-А0/2008г. на министъра на околната среда и водите, актуализирано с Решение №366-Н0-И0-А1/2013г. изпълнителния директор на ИАОС, за издаване на КР №366-Н0/2008г. за компресорната станция.

Газотурбинният компресорен агрегат ще се състои от следното оборудване: • Газотурбинен двигател;

 • Центробежен компресор за природен газ;

 • Система за автоматично управление на целия агрегат;

 • Тръбна обвръзка за агрегата;

 • Свързващи тръбопроводи към съществуващата тръбопроводна мрежа в компресорната станция;

 • Спирателна и регулираща арматура, включително антипомпажен кран за агрегата;

 • Сепаратор за очистване на технологичен газ;

 • Въздушен охладител за технологичен газ;

 • Спомагателни системи на агрегата.

Експлоатационните данни, на които ще отговаря новия газотурбинен агрегат са:

 • производителност на центробежния компресор (дебит) при температура 20°С (293,15К) и абсолютно налягане 1,01325 bar – 10.0x106 ÷ 13.0x106 m3/d ;

 • степен на сгъстяване – 1,44;

 • температура на газа на входа в компресора – минимална +15 ºC; максимална +25C;

 • нова инсталирана топлинна мощност (предварителна) - 20,756 MW.

Режимът на работа на ниско емисионните газотурбинни компресорни агрегати (ГТКА №4 и №5) ще осигури преноса на природен газ през КС. При необходимост (аварийно) може да се пусне един от наличните ГТКА от №1 до №3. Този режим на работа ще се използва единствено в аварийни ситуации.

Газотурбинният двигател ще отговарят на следните изисквания: • използвано гориво – транспортирания природен газ;

 • пускова система – електрическа;

 • екологични изисквания:

 • газотурбинният двигател ще бъде оборудван с нискоемисионна горивна камера;

 • съдържание на NOx в изгорелите газове – не по-високо от 75 mg/Nm3;

 • съдържание на СО в изгорелите газове – не по-високо от 100 mg/Nm3;

 • (отнесени към 15% об. Съдържание на кислород)

 • КПД не по-ниско от 30%;
3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни /разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:


Компресорна станция „Ихтиман” е разположена в землището на с. Стамболово, ЕКАТТЕ 04830, община Ихтиман, обл. Софийска. Тя е разположена на около 2.7 км от регулацията на с.Стамболово. Компресорната станция е изградена към обект: Транзитен газопровод за Гърция и Македония и няма връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен план дейности.4. Местоположение:

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

Компресорна станция „Ихтиман” е разположена в землището на с. Стамболово, ЕКАТТЕ 04830, община Ихтиман, обл.Софийска. Тя е разположена на около 2.7 км от регулацията на с. Стамболово.

Инвестиционното намерение ще попадне в имот № 060103 от з=-ще с.Стамболово (образуван от имот № 060024 и имот № 053005), а също така е необходимо закупуването на част от поземлен имот с номер 053006, разположен в землището на с. Стамболово с ЕКАТТЕ 04830, община Ихтиман. Новият газотурбинен компресорен агрегат ще бъде разположен на югоизток в съседство със съществуващата площадка на компресорната станция. Предвижда се изграждане на масивна ограда по контура на проектния поземлен имот, която ще започва и завършва съответно в оградата на съществуващата площадка на Компресорна станция „Ихтиман“, с дължина 180 м. Прилагаме скица на имот № 060103 от з-ще с.Стамболово, общ.Ихтиман и Генплан на разположението на новия агрегат и съществуващите съоръжения на КС Ихтиман.


5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

Реализацията и експлоатацията на новият ГТКА в КС „Ихтиман” не е свързана с използването на значителни количества природни ресурси.

По време на строителството и експлоатацията на ГТКА ще се използват ограничени количества от следните природни ресурси:

При строителството:


 • Дизелово гориво за строителната механизация;

 • Инертни материали, като пясък и трошен камък за направа на бетон;

 • Вода за направа на бетон и питейно-битови нужди;

При експлоатация:

 • Горивен газ с налягане 30 bar(g);

 • Електрическа енергия.

Въвеждането в експлоатация на новия агрегат няма да изисква разширение на съществуващата външна енергийна инфраструктура на компресорната станция.

За строителството и експлоатацията ще се използват наличните водни източници на площадката на КС „Ихтиман”, отпадните води ще бъдат заустени в наличната канализационна система на КС „Ихтиман”.
6. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:


По време на строителство

По време на строителните работи се очаква да се генерират неорганизирани емисии от прах, дължащи се на изграждането на новия ГТКА, като товаро-разтоварни дейности на строителни материали за СМР, изкопни дейности, движение на тежка строителна механизация и т.н., както и други газови емисии от двигателите на строителната и транспортна техника.По време на експлоатация

Източниците на емисии в атмосферния въздух по време на експлоатация са организираните, точкови източници на новите нискоемисионни ГТКА на площадките на КС „Ихтиман” при изгаряне на природен газ. Вредните вещества в отпадъчните газове, изпускани в атмосферния въздух ще отговарят на нормите за допустими емисии (НДЕ) на вредни вещества от горивни източници по Наредба № 1/2005г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии, определени в Приложение 7, към чл. 21, ал. 1 за газообразно гориво (природен газ) и ал. 2 за съдържание на кислород в димните газове –15% за газовите турбини (ГТКА) за контролираните параметри както следва: • NOx – не повече от 75 mg/Nm3;

 • CO – не повече от 100 mg/Nm3.
7. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:


При строителство:

Отпадъците по време на строителството са малко поради това, че за основното строителство е задължително максималното оползотворяване на всички материали. Съгласно НАРЕДБА №2 от 23.07.2014г. за класификация на отпадъците, обн. ДВ бр. 66 от 08.08.2014г.:

- смесени битови отпадъци (от опаковки хартия и пластмаса от работниците на строителната площадка), които ще се събират на обозначените за целта места на съществуващата площадка до извозването им за обезвреждане от лицензирана фирма и

- отпадъци от строителството (бетон, дървен материал, желязо, изкопни маси – земни и скални), които ще бъдат извозвани до регламентираните за целта места (депо посочено в разрешението за строеж) за обезвреждане по Договор с фирми притежаващи валидно разрешително за този вид дейност.

Съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците и Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, то в едно с изготвяне на техническия проект ще бъде изготвен и съгласуван с отговорните инстанции План за управление на строителните отпадъци, съгласно, който необходимото количество строителни отпадъци ще бъде предвидено за рециклиране. Това ще стане чрез сключването на договор с фирми, притежаващи необходимите разрешителни по ЗУО или Комплексно разрешително.
При експлоатация :

В следствие работата на новият агрегат, ремонт на технологичното оборудване, обслужване на електронното и електрическо такова и извършване на други спомагателни дейности ще се образуват отпадъци с кодове, които са регламентирани в НАРЕДБА №2 от 23.07.2014г. за класификация на отпадъците, обн. ДВ бр. 66 от 08.08.2014г. и за които се водят отчетни книги.Третирането на генерираните по време на експлоатацията отпадъци ще става чрез последващото им предаване на фирми, притежаващи необходимите разрешителни по Закона за управление на отпадъците или Комплексно разрешително.

До момента на тяхното предаване, същите ще се съхраняват предварително на специално отредени за целта места в границите на площадката на компресорната станция. Ще се води отчетност за генерираните количества отпадъци и за тези, предадени за последващо третиране.


8. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

Броят на работещите на територията на компресорната станция не се променя. На новите площадки няма постоянно работно място и броя на обслужващия персонал се запазва. Там ще пребивават работници в случай на авария и ремонт. През останалото време те ще ползват санитарно-битовите възли на старите площадки. Необходимите количества питейна и противопожарна вода за водоснабдяване се запазват и не се променят.

На новите площадки няма да се формират производствени води, а ще отпадат битови и условно чисти дъждовни води. Ще се проектират и по двата варианта разделни канализационни системи включващи: канализация за битови отпадъчни води, канализация за дъждовни води, улични оттоци, ревизионни шахти, и открити канавки покрити с решетки за отводняване на технологичната площадка.

Битовите отпадъчни води ще се отвеждат чрез нов канализационен клон и ще се заустват в съществуваща шахта от площадковата битова канализация.

При реализация на инвестиционното предложение се увеличава отводняваната площ и нарастват дъждовните водни количества. Съществуващата канализация изпълнена с диаметър ф200 през 1992 година и минаваща по пътя разположен източно от старите компресори не може да поеме допълнителните дъждовни количества. Ще се проектира нов дъждовен канализационен клон отвеждащ дъждовните води от новата площадка до съществуваща шахта.


9. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)


Компресорната станция не се класифицира като предприятие/съоръжение с нисък или висок рисков потенциал.

Не се очаква използване на нови опасни химични вещества на площадката след реконструкцията.

На площадката не се използват суровини, като изходен материал, който да се преработва и от който се получава нов готов продукт, тъй като основната производствена дейност е вид транспортна дейност, за която се използват част от природния газ като горивен газ и турбинно масло за двигателите и компресорите. За гориво и при първоначално пускане на ГТКА се използва природен газ, който се взема алтернативно от входния или от изходния станционен колектор и постъпва в газорегулираща станция / ГРС /. В ГРС налягането на газа се понижава до 2,4 МРа – за горивен газ и до 0,4 МРа – за пусков газ. Посредством два колектора ( един за горивен и един за пусков газ) газът достига до ГТКА.

На територията на КС се намира масленото стопанство с обща площ 250 кв.м., в което са разположени 6 (шест) броя резервоари с единична вместимост V=25 м³, три резервоара са за свежо масло, два резервоара са за отработено масло и един резервоар предназначен за съхранение на дизелово гориво. Складовото пространство е с непропусклива бетонова основа, без връзка с канализацията, снабдена с непропусклива обваловка.
І. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста ЗООС.
Прилагам:


1. Документи, доказващи уведомяване на съответната/съответните община/общини, район/райони и кметство или кметства и на засегнатото население съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, приета с Постановление № 59 на Министерския съвет от 2003 г. – уведомление до община Ихтиман и кметство Стамболово;

2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за иницииране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение - лицензия за пренос на природен газ;

3. Други документи по преценка на уведомителя:

3.1. картен материал, схема, снимков материал, актуална скица на имота и др. в подходящ мащаб - скица на имот № 060103 от з-ще с.Стамболово, общ.Ихтиман и Генплан на разположението на новия агрегат и съществуващите съоръжения на КС Ихтиман.


4. Електронен носител – 1 бр.

Дата: ........................................................Уведомител:…………………………………
Георги Гегов – Изпълнителен директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД


Съгласували:

Име: Стоян Киров

Длъжност: Началник управление “Инвестиционна дейност”

Име: Пламен Иванов

Длъжност: Началник главно управление “Техническа експлоатация“
Име: Константин Бонев

Длъжност: Ръководител отдел “Компресорни станции“
Име: Владислав Петров

Длъжност: Ръководител отдел „Инвестиционна подготовка“ към у-е „ИД“
Име: Петя Богатинова

Длъжност: Ръководител сектор "Опазване околна среда" към у-е „ГУТЕ“

Изготвил:

Име: Мариана Христова

Длъжност: Специалист гл. “Земеустройване” към у-е „ИД“


/


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница