До директора настраница2/3
Дата12.05.2017
Размер452.49 Kb.
1   2   3


3. Информация за планове и програми и инвестиционни предложения, свързани с предложения план/програма, включително за извършени ЕО или ОВОС:

До този момент разглежданата територия, предмет на инвестиционното намерение представлява имот с НТП „животновъдна ферма”.

С цел допълване на отреждането и конкретизиране на дейността в отделните УПИ, се предвижда изменение на ПРЗ и обособяване на пет нови урегулирни поземлени имота с отреждане „За производствена, складова, селскостопанска и животновъдна дейност” и един урегулиран поземлен имот с отреждане „За инфраструктура”.

Във връзка с инвестиционното предложение е започната процедура за преценяване необходимостта от ЕО, съгласно чл.85, ал.4 от ЗООС.

Изготвянето на ПУП-ПРЗ, целящо обособяване на горе цитираните имоти за развитие на производствени, складови селскостопански и животновъдни дейности, няма връзка с други инвестиционни предложения, както и с други съществуващи или одобрени с устройствен план дейности в района.

4. Характеристики на засегнатата територия и на очакваните въздействия върху околната среда и човешкото здраве по отношение на:


а) вероятност, продължителност, честота, обратимост и кумулативни въздействия:

Територията, на която ще се изгражда инвестиционното намерение в настоящият момент е с начин на трайно ползване „животновъдна ферма”. С реализиране на плана се предвижда промяна отреждането на новообразуваните УПИ, с цел допълване на производство и складова дейност, пряко свързани с животновъдната дейност. Такива производствени и складови дейности са се наложили като добри европейски практики на модерното и независимо животновъдство и се отнасят до:

  • производство на място на собствени фуражни смески от различни зърнени култури и фуражи за посрещане на потребностите на отглеждания дребен рогат добитък. Производството на място на фуражни смески по конкретна рецепта и съотношение на влаганите зърнени храни ще позволи правилно и пълноценно хранене на животните, осигуряващо тяхното добро здраве, хуманно отношение и добри показатели за рентабилност. Описаното производство и съхранението на фуражните смески ще се осъществи чрез съществуващи на територията на имота съоръжения, които ще обслужват животновъдните ферми.

Другото специфично производство в новообразуваните от УПИ I до УПИ V ще бъде добив на мляко от отглежданият добитък, който дребен рогат добитък ще бъде от специализирани в млечния сектор животни. Добитото мляко ще се съхранява за кратко в специализирани съдове до предаването му на фирми от млекопреработвателния сектор.

В новообразуваните УПИ не се предвижда изграждане на съоръжения за преработка на животинска продукция – кланица, мандра и др.

  • Складовата дейност в новообразуваните от УПИ I до УПИ V е свързана със съхранението на зърнени храни, твърдите и сочни фуражим които са за изхранване на животните. Наличието на складова база за дългосрочно управление на хранителните ресурси, необходими за животните е гарант за устойчиво развитие, относителна икономическа независимост и предвидимост при управление на процесите по изхранване на животните.

  • Животновъдство – предвижда се във всеки от новообразуваните УПИ да бъдат отглеждани до 1000 бр. дребен рогат добитък, като в УПИ I, УПИ II и УПИ V ще се отглеждат по 1000 бр. овце, а в УПИ III и УПИ IV – по 1000 бр.кози. На територията на имота има и съществуващ ветеринарен пункт, който ще обслужва животновъдните ферми.

След одобряване на ПУП – ПРЗ и последвашите го етапи и действия, съгласно действащото законодателство и спецификите на новообразуваните УПИ се предвижда реконструиране на съществуващият сграден фонд и / или изграждане на постройки тип навес, с цел обособяване на помещения за зърнохранилище, производствен модул – фуражна кухня, складова база за сухи и свежи фуражи, обори с капацитет до 1000 бр. дребен рогат добитък. Ще се предвидят и помещения за почивка на персонала, санитарен възел и други, съгласно предвидената дейност, спомагателни помещения, както и такива, необходими за изпълнение изискванията на нормативната уредба. Всеки от посочените УПИ от УПИ I до УПИ V ще се обособи като обект за специализирано производствено предприятие за интензивно оборно отглеждане с осигурени дворчета за разходка на до 1000 бр. овце-майки или кози-майки, специализирани за производство на мляко. Ще бъде изградена необходимата инфраструктура и окомплектовка със съответната специализирана техника, обслужваща технологичните елементи, фуражопроизводство, отглеждане, хранене, доене, както и технология на тора, съобразена с изискванията на Нитратната дирекция.

През този етап ще бъдат изградени и елементите на спомагателната инфраструктура:

– електроснабдяването на отделните УПИ ще се извърщи чрез изграждане на кабелни линии от съществуващ ТП в границите на имота до новопроектираните животновъдни ферми;  • Водоснабдяването ще се извърши чрез изграждане на водопроводни отклонения от съществуващ тръбопровод, довеждащ водата от съществуващ собствен водоизточник, намиращ се в ПИ 000525 в местността „Герена” по КВС на землище Главиница до животновъдната ферма. За използването на водата ще бъде проведена процедура в БДИБР Пловдив за издаване на Разрешително за водовземане от подземни води.

  • В района около имота няма изградена канализационна мрежа. За целта се предвижда изграждане на водоплътна изгребна яма във всеки един от новообразуваните УПИ с обем минимум 20 м3. Отпадното водно количество за всеки имот е 200л/ден.

В част от новообразуваните УПИ има съществуващи зелени площи, а в останалите е предвидено създаване на такива.
Вероятност на поява на въздействието

Не се очаква отрицателно въздействие на обекта върху компонентите на околната среда. Не се очакват аварийни ситуации от експлоатацията на обектите при спазване на проектната документация и нормативните уредби.

Изложените рискови фактори, които могат да повлияят на човешкото здраве не могат да имат комбинирано, комулативно, комплексно и отдалечено въздействие в посочените концентрации и на определения терен. Потенциален здравен риск за работещите и обитателите на обектите, подлежащи на здравна защита не се очаква от реализацията на проекта.

Възможното въздействие върху околната среда е пряко и организирано в рамките на допустимите норми по време на работния процес, обхватът е локален в границите на площадката, вероятността на появата е малка.


Продължителност, честота и обратимост на въздействието

Продължителността е постоянна, но не се очаква значително въздействие върху компонентите на околната среда от експлоатацията на обектите. Не се очаква обратимост на въздействието при спазване на всички нормативни изисквания за строителство и експлоатация на обектите, които ще се изградят в резултат разделянето на ПИ 000017 в землището на с.Капитан Димитриево, община Пещера, област Пазарджик.

При строителство на обектите въздействието ще бъде краткотрайно, с неопределена честота и напълно обратимо, локализирано в рамките на имота.

При експлоатацията се определя като постоянно по време на работния процес, контролируемо и управляемо въздействие, с пълна обратимост при прекратяване на дейността. Не се очакват негативни въздействия при спазване изискванията на екологичното законодателство


Вследствие реализацията на инвестиционното предложение не се очаква въздействие върху хората, здравето им, флората и фауната, почвите, земеползването, материалните активи, хидрологията и качеството на водите, качеството на въздуха, климата, шума и вибрациите, ландшафта, историческите и културни паметници и взаимовръзката между тях.

Не се очакват кумулативни въздействия от реализацията на ПУП-ПРЗ.

Предлаганото инвестиционно намерение за изменение на ПУП –ПРЗ за разделяне на ПИ 000017, землище с.Капитан Димитриево, община Пещера, област Пазарджик с оглед осъществяване на описаните дейности не е свързано с емитиране на залпови замърсители във въздуха, поради което не се очаква да въздейства отрицателно около околните територии.

в) потенциален ефект и риск за здравето на хората или околната среда, включително вследствие на аварии, размер и пространствен обхват на последствията (географски район и брой население, които е вероятно да бъдат засегнати)

Реализацията на обектите, предмет на плана няма вероятност да доведе до риск за здравето на хората или околната среда.

Риск е всеки случай на съмнително извънредно събитие (възникнало или неизбежно), което може да има неблагоприятен ефект върху околната среда и/или човека. За предотвратяване на евентуални рискови ситуации, се предвижда провеждане на обучение и инструктаж на служителите.

С предвидените за осъществяване на инвестиционното предложение техника и методи не се очаква риск от инциденти за околната среда. Реализацията на инвестиционното предложение няма да създаде рискови фактори по отношение населението на близките населени места. В близост няма жилищни сгради. Най-близкото населено място се намира на разстояние над 1,5км.

Работните проекти, както и експлоатацията на обекта ще бъдат изпълнени по всички нормативни изисквания и бъдещия обект няма да доведе до замърсяване компонентите на околната среда.


Евентуален риск от инциденти винаги съществува, особено от: пожар, земетресения и природни бедствия.

За минимизиране на тези рискове, както и на последствията от природни бедствия в проекта е предвидено:*осигуряване на средства за противопожарна защита, съобразно конкретните изисквания на противопожарната служба.

*периодично окосяване на тревната растителност.

*изготвяне на вътрешни правила и наредби, касаещи проблемите на безопасността.

*провеждане на периодически инструктажи и практически занимания.

Мерките и средствата за предотвратяване, ограничаване и отстраняване на евентуалните аварии са свързани с правилата, осигуряващи безопасна и безаварийна работа при разработването на обекта, съгластно Правилника за безопасност на труда, Кодекса на труда и други действащи инструкции.
Мерки за защита:

- На всички работещи на обекта да се прави задължителен инструктаж по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана.

- Работните машини да се подържат изправни.

- Да не се допускат разливи на горива и смазочни течности, замърсяващи почвата.


Не се очаква завишаване на отрицателно въздействие върху хората и респективно върху тяхното здраве, също така и върху компонентите на околната среда - атмосферния въздух, водите, почвите, земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие.


г) очаквани неблагоприятни въздействия, произтичащи от увеличаване на опасностите и последствията от възникване на голяма авария от съществуващи или нови предприятия/съоръжения с нисък или висок рисков потенциал, съгласувани по реда на ЗООС, за случаите по чл. 104, ал. 3, т. 3 ЗООС:

Предвид характера на дейността, която се предвижда да се развива в обектите и мащаба им, не се очакват възникване на големи аварии.

За осигуряване на безопасно изграждане на инвестиционното намерение и опазване качествата на околната среда, да се спазват изискванията на Правилник по безопасността на труда.

- Машините, инсталациите и транспортните средства ще се подържат в изправност, ще бъдат защитени от механични повреди и ще имат бързодействащи спирателни устройства;

- Ще бъдат взети всички необходими мерки за недопускане на пожари;

- Обектът ще е снабден с необходимите изправни противопожарни уреди и съоражения.

Ръководният персонал ще следи за:

- предотвратяването и недопускането на аварии, както и тяхното ликвидиране;

- използването на първичните средства за противопожарна защита;

- правилата за даване на долекарска помощ.

Районът ще се обозначи с указателни, предупредителни и забранителни табели, както и пътищата за хора, машини.
д) ценност и уязвимост на засегнатата територия (вследствие на особени естествени характеристики или на културно-историческото наследство; превишение на стандарти за качество на околната среда или пределни стойности; интензивно земеползване):

Засегнатата от предвиждания ПУП-ПРЗ територия не представлява територия с висока консервационна стойност, както от природен, така и от културно-исторически аспект На площадката на обекта и в района около нея няма разкрити или регистрирани археологически, исторически или архитектурни паметници, които могат да бъдат засегнати от реализацията на инвестиционното предложение.


е) въздействие върху райони или ландшафти, които имат признат национален, общностен или международен статут на защита:

Разглежданият имот, в който ще се осъществи изменението на ПУП – ПРЗ – ПИ 000017 в землището на с.Капитан Димитриево, община Пещера не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Попада в границите на защитена зона BG0002057 “Бесапарски ридове” за опазване на дивите птици, одобрена със заповед № РД-786/29.10.2008г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ. бр.106/2008г.) и се намира в близост до защитена зона BG0000254 „Бесапарски възвишения” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет от Министерски съвет с Решение № 122/2007г. 9ДВ, бр.21/2007г.).

Предвид местоположението и характера на инвестиционното предложение, не се очаква реализацията му да окаже негативно влияние върху предмета на опазване в защитените зони.
Описание на защитените зони:
Бесапарски ридове   (Код в регистъра: BG0002057)

Област: Пазарджик, Пловдив

Площ: 14765,05 ха

Категория: ЗЗ по директивата за птиците

Цели на обявяване:1. Опазване и поддържане на местообитанията на описаните видове птици за постигане на тяхното благоприятно природозащитно състояние;

2. Възстановяване на местообитания на описаните видове птици, за които е необходимо подобряване на природозащитното им състояние.

Предмет на опазване (видове и местообитания):1. Съгл. чл. 6, ал. 1, т. 3 от ЗБР: Малък корморан (Phalacrocorax pygmeus), Черен щъркел (Ciconia nigra), Бял щъркел (Ciconia ciconia), Орел змияр (Circaetus gallicus), Тръстиков блатар (Circus aeruginosus), Малък креслив орел (Aquila pomarina), Скален орел (Aquila chrysaetos), Малък орел (Hieraaetus pennatus), Късопръст ястреб (Accipiter brevipes), Белоопашат мишелов (Buteo rufinus), Царски орел (Aquila heliaca), Сoкол скитник (Falco peregrinus), Ловен сокол (Falco cherrug), Турилик (Burhinus oedicnemus), Земеродно рибарче (Alcedo atthis), Синявица (Coracias garrulus), Сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus), Дебелоклюна чучулига (Melanocorypha calandra), Късопръста чучулига (Calandrella brachydactyla), Горска чучулига (Lullula arborea), Полска бъбрица (Anthus campestris), Червеногърба сврачка (Lanius collurio), Черночела сврачка (Lanius minor), Ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria), Градинска овесарка (Emberiza hortulana);

2. Съгл. чл. 6, ал. 1, т. 4 от ЗБР: Зеленоглава патица (Anas platyrhynchos), Голям ястреб (Accipiter gentilis), Малък ястреб (Accipiter nisus), Обикновен мишелов (Buteo buteo), Черношипа ветрушка (Керкенез) (Falco tinnunculus), Сoкол орко (Falco subbuteo), Речен дъждосвирец (Charadrius dubius), Пчелояд (Merops apiaster), Брегова лястовица (Riparia riparia).

Режим на дейности:1. Забранява се премахването на характеристики на ландшафта (синори, единични и групи дървета) при ползването на земеделските земи като такива;

2. Забранява се залесяването на ливади, пасища и мери, както и превръщането им в обработваеми земи и трайни насаждения;

3. Забранява се използването на пестициди и минерални торове в пасища и ливади;

4. Забранява се разкриването на нови кариери за добив на подземни богатства, с изключение на такива, за които има: стартирала процедура за предоставяне на разрешение за търсене и/или проучване; издадено разрешение за търсене и/или проучване; регистрирано търговско откритие; стартирала процедура за предоставяне на концесия за добив или предоставена такава.

5. Забранява се използването на неселективни средства за борба с вредителите в селското стопанство;

6. Забранява се косенето на ливадите от периферията към центъра с бързодвижеща се техника и преди 15 юли.

Част от видовете, предмет на опазване в защитена зона „Бесапарски ридове” са мигриращи. За разглеждания район на ИП не са известни значителни миграционни пътища и концентрации на прелетници. Такива не са посочени и в стандартния формуляр на защитената зона. Поради това може определено да се твърди, че евентуалното реализиране на ИП няма да окаже значително въздействие върху миграцията на птиците в района.

По данни процентът на засегнатата площ от реализацията на всички ИП в района на защитената зона е 2.9 % от площта й. Реализирането на ИП ще засегне територия, на която вече е осъществявана сходна дейност и е с площ по-малка от 0,01 % (195,603 дка) от площта на ЗЗ, което няма да окаже отрицателен ефект върху опазваните видове.

Областта на въздействие ще се ограничи в рамките на ИП.

В стандартния формуляр за ЗЗ „Бесапарски ридове“ няма описани природни местообитания. Също така и при теренните проучвания не са установени такива на територията на ИП или в непосредствена близост до нея.

Въз основа на гореизложеното може да се заключи, че в резултат на реализирането на настоящето ИП, няма да има промени в структурата на ЗЗ „Бесапарски ридове“.

Бесапарски възвишения (Код в регистъра: BG0000254)

Област: Пазарджик, Пловдив

Площ: 6743.06 хектара

Категория: ЗЗ по директива за местообитанията, която припокрива защитена зона по Директива за птиците

Предмет и цели на опазване

ПРИРОДНИ МЕСТООБИТАНИЯ:

БОЗАЙНИЦИ:

Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видове и техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона.

Запазване на естественото състояние на природните местообитания и местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона, включително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни видове и условия на средата.

Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и на популации на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона.


(съгласно чл. 8, ал. 1, т.2 на ЗБР)

1. Цели на опазване:

2. Предмет на опазване:

Бесапарски възвишения

6110 * Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от Alysso-Sedion albi Rupicolous calcareous or basophilic grasslands of the Alysso-Sedion albi

6210 * Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик(Festuco-Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи)

Semi-natural dry grasslands and scrubland facies on calcareous substrates (Festuco Brometalia)(*important orchid sites)

6220 * Псевдостепи с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea Pseudo-steppe with grasses and annuals of the Thero-Brachypodietea

62A0 Източно субсредиземноморски сухи тревни съобщества Eastern sub-mediterranean dry grasslands (Scorzoneratalia villosae)

91AA * Източни гори от космат дъб Eastern white oak forests

91M0 Балкано-панонски церово-горунови гори Pannonian-Balkanic turkey oak-sessile oak forests

91Z0 Мизийски гори от сребролистна липа Moesian silver lime woodsBarbastella barbastellus Широкоух прилеп

Lutra lutra Видра

Canis lupus Европейски вълк

Miniopterus schreibersi Дългокрил прилеп*

* - Приоритетно местообитание или вид от Директива 92/43/ЕЕСBG0000254

Бесапарски възвишения

Тип: K

ЗЕМНОВОДНИ И ВЛЕЧУГИ:

РИБИ:

БЕЗГРЪБНАЧНИ:

Myotis capaccinii Дългопръст нощник, Rhinolophus blasii Средиземноморски подковонос, Rhinolophus euryale Южен подковонос, Rhinolophus hipposideros Maлък подковонос, Rhinolophus mehelyi Подковонос на Мехели, Spermophilus citellus Лалугер

Vormela peregusna Пъстър пор, Bombina bombina Червенокоремна бумка, Elaphe quatuorlineata Ивичест смок, Emys orbicularis Обикновена блатна костенурка, Testudo graeca Шипобедрена костенурка, Testudo hermanni Шипоопашата костенурка, Triturus karelinii Голям гребенест тритон, Barbus plebejus Маришка мряна, Austropotamobius torrentium Ручеен рак

* - Приоритетно местообитание или вид от Директива 92/43/ЕЕСBG0000254

Бесапарски възвишения

Тип: K


РАСТЕНИЯ:

Unio crassus Бисерна мида, Callimorpha quadripunctaria*, Lycaena dispar Лицена, Cerambyx cerdo Обикновен сечко, Lucanus cervus Бръмбар рогач, Morimus funereus Буков сечко, Rosalia alpine * Алпийска розали, Himantoglossum caprinum Обикновена пърчовка

* - Приоритетно местообитание или вид от Директива 92/43/ЕЕС

Част от територията е определена за CORINE място през 1998 г. През 2005 година е обявена от BirdLife International за Орнитологично важно място; установени са 86 гнездящи видове птици, от които 15 са включени в Червената книга на България. Консервационно значими видове пеперуди от други групи, установени в района са: Triodia amasina, Dyspessa salicicola, Colias erate, Leptidea duponcheli, Tarucus balkanica, Hipparchia syriaca, Hipparchia volgensis, Saturnia pyri, Saturnia pavoniella, Dasycorsa modesta, Erannis declinans, Nychiodes waltheri, Idaea muricata, Odice arcuinna, Acontia titania, Pyrrhia victorina, Xylena lunifera, Asteroscopus syriaca decipulae, Polyphaenis subsericata, Lacanobia blenna, Saragossa implexa, Dichagyris melanura melanura, Euxoa hastifera, Agrotis obesa scitha, Nola cristatula, Euplagia quadripunctaria и други. Последният е от приложение II на Директивата за местообитанията на Европейския съюз.

Реализирането на ИП се намира в близост до защитената зона, но не засяга територията й, което няма да окаже отрицателен ефект върху опазваните видове.
Изводи:

Въз основа на гореизложеното може да се заключи, че в резултат на досегашното използване на имота, предмет на ИП като животновъдна ферма и на другите планове, програми и инвестиционни предложения, все още няма значителни промени в структурата на ЗЗ „Бесапарски ридове“ и ЗЗ „Бесапарски възвишения”.

Поради всичко посочено може да се твърди, че реализацията на ИП няма да окаже отрицателно въздействие върху местообитанията в защитените зони.

Теренът на ИП граничи със съществуващ асфалтов път. ИП няма да фрагментира допълнително защитената зона и не се очаква степента на фрагментация в нея от реализиране на ИП да бъде осъществена.Хидрогеоложки промени не се очакват при спазване на изискванията на Наредба №8.

Геоложки промени не се очакват при спазване на изискванията на Наредба №8.

Предвид, че върху теренът на ИП до скоро е имало действащ свинекомплекс, не се очаква да се засегнат ключови елементи, видове, предмет на защита в защитената зона. Предвиденото разделяне и допълване на отреждането няма да доведе до изолиране, фрагментиране, унищожаване на местообитанията или видовете, предмет на защита, както и разкъсване на ареалите им, нарушаване на целостта на защитената зона, с оглед на нейната структура, функция и природозащитни цели.


1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница