До директора настраница3/3
Дата12.05.2017
Размер452.49 Kb.
1   2   3

Предвидени мерки за намаляване и смекчаване на въздействието върху защитените зони.

По време на строителство


Началото на строителните работи да бъде извън размножителния сезон на птиците (април - юни), тъй като строителството може да компроментира формирането на брачни двойки, гнезденето, измътването на яйца и отглеждането на малките.

Очакван ефект: Избягване унищожаването на гнезда, яйца и малки;

Разясняване сред участниците в строителните дейности за целите и предмета на защитените зони с оглед предотвратяване на щети върху растителния и животински свят в района.

Очакван ефект: Избягване унищожаването на индивиди, местообитания и хранителна база поради незнание на персонала изпълняващ строителните дейности. Намаляване на безпокойството на птиците.

При озеленяване и рекултивационни мероприятия да се предвидят местни видове растителност.

Очакван ефект: Създаване на подходящи хранителни територии

При намиране, преди започване и по време на строителството, на малки птици, те да бъдат пренесени и освободени на безопасно разстояние от обекта.

Очакван ефект: Опазване на видовете


По време на експлоатация


Поставяне на ключови и видни места по трасето на пътя на информационни табели за защитената зона. Табелите да съдържат информация за предмета и целите на опазване на защитената зона, за де се повиши усведомеността на служителите и преминаващите в района хора, което ще доведе до повишаване на екологичната им култура.

Очакван ефект: Намаляване до минимум на безпокойството на птиците поради незннание на служителите за целите на опазване в защитената зона.

Служителите на обекта ежедневно да следят за умрели птици (единични индивиди или масово измиране, предизвикани от отравяне). При констатиране на подобни ситуации, служителите своевременно да информират компетентните органи и да установят причината.

Паралелно с изграждането на планираните допълнителни обекти, ако е необходимо да се организира и мониторинг за птиците и техните местообитания, извършван от специалист орнитолог по утвърдени методи като трансектен метод, наблюдение от точка (Bibby, 1992) и други и в съответствие с получените резултати да се предвиждат допълнителни мерки за минимизиране на въздействието от ИП.


Степен на въздействие на смекчаващи мерки върху предмета на опазване на защитената зона


Чрез предложените смекчаващи мерки, степента на въздействие от реализацията на ИП върху ЗЗ ще бъде намалена само, ако те бъдат прилагани в пакет и своевременно.

Този тип смекчаващи мерки трябва да са наложителни за всички инвестиционни предложения в ЗЗ, които предполагат сходни отрицателни въздействия и е оценено (включително с отчитане на кумулативния ефект), че е възможно да бъдат реализирани без да противоречат на целите на опазване на защитената зона и териториите с природозащитен статут по ЗЗТ.

Компенсаторни мерки


Поради факта, че не е доказано значително негативно въздействие върху защитените зони и предметът на опазване в нея не се предлагат компенсаторни мерки. Те се изискват само в случаите на доказани значителни негативни въздействия върху ЗЗ и нейния интегритет. В конкретният случай такива обстоятелства не съществуват.

Въз основа на гореизложеното може да се заключи, че при прилагането на горепосочените смекчаващи мерки, инвестиционното предложение е съвместимо с предмета и целите на защитените зони BG0002057 „Бесапарски ридове” по Директива за опазване на дивите птици и BG0000254 „Бесапарски възвишения” по Директива за местообитанията.


ОЧАКВАНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ КОМПОНЕНТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА:
При строителството на ИП е възможно неорганизирано увеличаване на съдържанието на прах в атмосферния въздух. Въздействието по време на строителството върху атмосферния въздух ще бъде краткотрайно и локализирано в огражденията на строителната площадка, около съответния участък на работа. Този вид замърсяване няма кумулативен ефект.

Възможно е инцидентно и краткотрайно замърсяване на повърхностните, респективно на подпочвените води, в случай на небрежност от страна на работниците, заети в строителния процес. Ще бъдат взети всички необходими мерки за недопускане разливи на горивни и смазочни материали от строителната механизация.

Въздействието на предвижданията на инвестиционното предложение върху флората и фауната в рамките на строителната площадка ще бъдат незначителни и временни през строителния период.

Битовите и строителни отпадъци, образувани по време на строителството ще се депонират временно на отредено за целта място в границите на имота и ще се извозват само от фирми, притежаващи разрешение по чл.37 от ЗУО за дейности с битови и строителни отпадъци.

За предотвратяване на негативното влияние върху повишаване нивото на прах в атмосферния въздух по време на строителството ще се предвиди: • Оросяване на пътищата по време на строителството.

 • Ограничаване на прахоотделянето при строителните работи, при транспортиране на материала и санитарно хигиенните изисквания за безопасна работа.

Очаква се по време на строителството да се повиши слабо шумовото въздействие от работещата техника през деня, което ще бъде временно и краткотрайно.
При експлоатацията на ИП няма източници на замърсители на околната среда. Очакваното въздействие от реализацията на инвестиционното намерение се очаква да бъде:


 • АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

При експлоатацията на обектите в атмосферата ще се отделят топлина, влага и миризми.

Тези емисии са минимални и не натоварват значително атмосферния въздух, тъй като в зависимост от метеорологичните условия те бързо дифузират и се разсейват в пространството.

Обхватът на емитираните замърсители ще е незначителен, локализиран около източниците, в огражденията на площадката. Предвид отдалеченото разстояние на обектите от населеното място не се очакват значителни отрицателни въздействия от реализацията им върху жителите и гостите му.

В предвид на изложеното, може да се определи, че въздействието на ИП върху атмосферния въздух ще бъде незначително, постоянно и обратимо.
 • ВОДИ

Стриктното спазване на Закона за водите и подзаконовите нормативни актове гарантира недопускане замърсяването на подпочвените води и повърхностни водни обекти.

Площадката на ИП попада в границите на:

 • Две трети от североизточната част на имота в повърхностно водно тяло „р.Марица от р.Тополница до вливане на р.Въча и ГОК-9 и ГОК-II” с код BG3МА700Р143;

 • Една трета от югозападната част на имота в повърхностно водно тяло „р.Селска и притоци и ГОК Чакъша” с код BG3МА700Р156;

 • Две трети от югозападната част на имота в подземно водно тяло „Порови води в Кватернер-горнотракийска низина” с код BG3G000000Q013;

 • една трети от североизточната част на имота в подземно водно тяло „Карстови води – Централно Родопски масив” с код BG3G000000Pt041;

ИП не попада и не граничи с пояси на СОЗ.

При спазване на всички законови изисквания при изграждане и експлоатация на животновъдните ферми, не се очаква значително въздействие от реализацията на ИП върху водите и водните екосистеми.

Водоснабдяването на имотите се изпълнява от съществуващият собствен водоизточник – водостопанско съоръжение, намиращо се в собствен имот – ПИ 000525, местност „Герена” по КВС на землище Главиница и съществуващ тръбопровод до животновъдната ферма. Водостопанското съоръжение осигурява вода за технологични, битови и противопожарни нужди. За използването на водата ще бъде проведена процедура в БДИБР Пловдив за издаване на Разрешително за водовземане от подземни води. За питейни нужди ще се доставя бутилирана вода в диспенсърни устройства.


 • ПОЧВА И ЗЕМНИ НЕДРА

Не се очаква предвижданите дейности да окажат отрицателно въздействие върху качествата на почвата и земните недра, тъй като по-голямата част от имота е с изградени трайни настилки.


 • ЛАНДШАФТ

При реализацията на ИП не се очакват промени в структурата и функционирането на ландшафта в района. Експлоатацията на ИП ще има положително въздействие, повлияно от разумната човешка намеса, съобразено с природните дадености на околността.


 • ПРИРОДНИ ОБЕКТИ, МИНЕРАЛНО РАЗНООБРАЗИЕ, БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ И НЕГОВИТЕ ЕЛЕМЕНТИ

Строителството и експлоатацията на обекта няма да окажат отрицателно въздействие върху растителния и животнски свят в района.

При строителство на обекта въздействието ще бъде краткотрайно, локализирано в рамките на имота.

В периода на експлоатацията въздействието също е локално, в границите на имота. Предвидените дейности са с такова естество, че няма да доведат до пряко или косвено увреждане на природни местообитания и местообитания на видове от ЗЗ, няма да окажат отрицателно кумулативно въздействие върху ЗЗ от „Натура 2000”.

 • ОТПАДЪЦИ, КОИТО СЕ ОЧАКВА ДА СЕ ГЕНЕРИРАТ


При необходимост от изграждане на нови сгради и съоръжения в обектите ще се генерират строителни отпадъци от строителни материали.

Няма да се наложи отделяне на земни маси, тъй като територията на която ще бъде реализирано ИП е с изградени трайни настилки.За строителните отпадъци ще бъде изготвен План за управление на строителни отпадъци. Извозването им ще се осъществи със собствен транспорт от възложителя, след съгласуване с Общината на отреденото за целта депо за строителни отпадъци.
Отпадъци, които се очаква да се генерират по време на експлоатацията:

По време на експлоатацията на фермата като отпадък ще се формира основно тор, който ще се събира на отредените места, ще престоява необходимото време според сезона и съобразно европейската Нитратна директива и Програмата от мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати, след което ще се изнася за торене в обработваеми земеделски земи. В петте новообразувани УПИ, предвидени за отглеждане на животни ще бъдат изградени площадки /торови лагуни/ за съхранение на суха торова фракция, изработена от водонепропусклив сулфатоустойчив бетон с дренаж, заустен във водоплътна изгребна шахта.

От обекта ще се генерират и малки количества смесени битови отпадъци, които при правилна организация за събиране, извозване и депониране на битовите отпадъци не могат да представляват екологичен проблем. Събирането им ще става във водонепроницаеми контейнери с плътно затварящи се капаци, изработени от материали, позволяващи измиване. Те ще се разположат на обособена бетонирана площадка. Извозването на отпадъците ще става от общинската обслужваща фирма и последващото им депониране. Местата, предназначени за събиране и временно съхранение на отпадъци ще се изградят в съответствие с изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци.

Всички отпадъци, генерирани при експлотация на обектите ще бъдат събирани, съхранявани и предвани съгласно изикванията на Закона за управление на отпадъците и нормативните уредби към него. Ще се извърши класификацията на отпадъците, съгласно Наредба № 2 от 23.07.2014г. Всички отпадъци ще се събират разделно като за целта ще бъдат организирани места за съхранение. Всички генерирани отпадъци ще бъдат предавани единствено на фирми, които имат Разрешително по чл. 35 от ЗУО.

Замърсяването с отпадъци може напълно да се избегне при отговорно отношение на ползвателите на обекта и при стриктно спазване на Закона за управление на отпадъците.

Отпадъчните води от функционирането на животновъдните ферми ще се събират във водоплътни изгребни ями с обем минимум 20 м3 във всеки един от новообразуваните УПИ и ще се извозват от лицензирана фирма до регламентираните от Община Пещера места. Отпадното водно количество за всеки имот е 200л/ден.

Дъждовните води ще се отвеждат към отводнителните канавки на площадковата система.
5. Карта или друг актуален графичен материал на засегнатата територия и на съседните й територии, таблици, схеми, снимки и други – по преценка на възложителя, приложения:

Към документацията са приложени:

- писмо изх.№ ПД-02-1921/28.06.2016г. на РИОСВ – Пазарджик;

- Становище на Главен архитект и Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ изх.№342/06.04.2016г. на Кмета на Община Пещера.


6. Нормативни изисквания за провеждане на наблюдение и контрол по време на прилагане на плана или програмата, в т.ч. предложение на мерки за наблюдение и контрол по отношение на околната среда и човешкото здраве:

За недопускане и предотвратяване на евентуални негативни въздействия при строителството и експлоатацията се предвиждат следните мерки: • Строителните отпадъци ще се депонират само на регламентирани депа, съгласувани с местните власти и своевременно да се извозват.

 • Строителната механизация ще се поддържа в техническа изправност и ще бъде оборудвана с необходимите технически средства за редуциране на емисиите от изгорели газове и шум.

- Ще се осигури необходимото озеленяване на обектите, оформяне на тревни площи, залесяване с подходящи дървесни и храстови видове.

- Ще се определи подходящо място за разделно сортиране на отпадъците по видове.

- Ще се сключат договори с общинската фирма по чистотата за извозване и оползотворяване на битовите отпадъци.


 • Здравно-хигиенни аспекти - ще бъдат спазвани изискванията за безопасни условия на труд по отношение ограничаване на праховите и физични вредности на работните места, с оглед спазване на здравно-хигиенните норми и изисквания по БЗР.

При спазване на законоустановените изисквания и мерки не се очаква отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда.


Мерки за предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните отрицателни последици
При стриктно спазване на законоустановените изисквания и мерки, проектните условия за изграждане и експлоатация на обектите, предвидената технология за събиране на генерираните отпадъци и третиране на отпадъчните води от дейността на животновъдните ферми не се очакват значителни отрицателни въздействия върху околната среда.

За недопускане и предотвратяване на евентуални негативни въздействия при строителството и експлоатацията се предвиждат следните мерки:


По време на строителството:

 • План от мерки за осигуряване на безопасни условия за работа, с ясно разписани задължения и отговорности с оглед безконфликтно провеждане на дейностите по строителството;

 • План за управление на строителните отпадъци, съгласно изискванията на ЗУО и наредбите към него;

 • План за превантивни мерки за пожарна безопасност.

 • Няма да се допуска разхвърляне и складиране на строителни материали и строителни отпадъци в прилежащите терени;

 • Строителната техника ще се движи само в границите на отредения терен;

 • По време на строителните работи в рамките на отредения терен да се подготви площадка за ремонт и зареждане на техниката с горива и масла, така, че да не допуснат случайни разливи;

 • Регламентиране и устройване на местата за събиране на отпадъците.


По време на експлоатацията:

Внедряване на система за управление по отношение на околната среда включваща:- инструкции и контрол по изпълнението им, за безаварийна и безопасна работа на експлоатираните съоръжения;

- контрол и следене съгласно нормативните изисквания на съоръженията с повишена опасност;

- инструкция за разделното събиране, воденето на отчетност и предаването за оползотворяване и обезвреждане на генерираните от дейностите отпадъци;

- ежегодно обучение на служителите по отношение на управлението на отпадъците, експлоатацията на машините и съоръженията;


Рискът от замърсяване на околната среда е незначителен. Характерът на производството е такъв, че не се очакват залпови замърсявания. За аварийни ситуации инвеститорът ще има изготвен план за действие. В него трябва да се предвидят следните ситуации:

1.Изключване на ел.ток при пожар, гръмотевични бури и мълнии;

2.Издаване на заповед и методични указания за функциите на личния състав при природни бедствия, аварии, катастрофи;

3.План за евакуация на хората и техниката.


7. Документ за платена такса.
Представяме документ за платена такса - 120 лв.


ІІ. Електронен носител – 1 бр. CD.
 • Желая решението да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.

 • Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

Дата:04.07.2016г. Възложител: .....................(подпис/печат)


1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница