До директора наДата22.05.2018
Размер140.58 Kb.

ДО

Директора на


РИОСВ-Бургас
У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно намерение по смисъла на чл. 4, ал.1 и ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда / Приета с ПМС № 59 от 07.03.2003 г. Обн. ДВ. бр.25 от 18 Март 2003г., изм. ДВ. бр.3 от 10 Януари 2006г., изм. ДВ. бр.80 от 9 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.29 от 16 Април 2010г., изм. ДВ. бр.3 от 11 Януари 2011г., изм. и доп. ДВ, бр.94 от 30 ноември 2012 г./

От: „БОВА” ЕООД, ЕИК: 102124325

/име, адрес и телефон за контакт, гражданство на инвеститора – физическо лице; /

Адрес: гр. Бургас, ул."Проф. Якимов" №3

Адрес за контакти: гр.Бургас, к-с “Славейков”, бл.126, вх.А, ет.3, офис 10

Телефон, факс и е-mail: 0878 811 297

Лице за контакти, телефон: Екатерина Златанова– пълномощник, тел: 0878 811 297
УВАЖАЕМИ Г-н Директор,

Уведомявам Ви, че „БОВА” ЕООД има следното инвестиционно предложение: “Изграждане на автоцентър с шоурум и складова база в УПИ II-534, кв.11, по плана на ПЗ „Север”, гр.Бургас”.


Характеристика на инвестиционното предложение:

1.Резюме на предложението, в т.ч. описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; посочва се дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение или изменение на производствената дейност, необходимост от други, свързани с основния предмет, спомагателни или поддържащи дейности, в това число ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и други); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив

 • Резюме на предложението

УПИ ІІ534, кв.11 по плана на ПЗ „Север”, гр.Бургас е с обща площ от 4670 m2. Същият е образуван от УПИ І647 и УПИ ІІ380, по плана на ПЗ „Север”, гр.Бургас. В тази връзка е проведена процедура за изменение на ПУП за УПИ І647 и УПИ ІІ380, с цел обособяване на два нови имота УПИ І151 и УПИ ІІ534, с площи съответно за УПИ І151 – 1270m2 и УПИ ІІ534 – 4670 m2.

Със Заповед №1799/14.07.2014г., Зам.-кмета по устройство на територията и строителството на Община Бургас, одобрява изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-647 и УПИ II-380 в кв.11 по плана на ПЗ „Север” с индефикатори 07079.603.147 и 07079.602.2 по КК на гр. Бургас, с което УПИ I и УПИ II се преконфигурират, в съответствие с предварителния договор по чл.15, ал.3 от ЗУТ, при което се променя устройствената зона от „Пп” в „Смф” и се преотрежда от „за бензиностанция и газстанция” в „за складове, търговия, бензиностанция и газстанция”, като се предвижда ново свързано застрояване по новата обща дворищно-регулационна граница между УПИ I и УПИ II и се запазва предвиденото по действащ план свързано застрояване по общата граница с УПИ ІІІ и VІІІ, като се предвижда надстрояване на съществуващото в УПИ VІІІ застрояване с нова конфигурация спрямо съществуващото по действащ ПЗ, с показатели за застрояване за устройствена зона „Смф”, както следва: Плътност до 60%, Кинт до 4.0, Озеленяване мин.20%, Височина до 21 m.

Съгласно действащ ПУП-ПРЗ в имота е предвидена застройка с височина на корниза от 7 до 21m, отредена за автоцентър с шоурум и складова база.

Настоящият проект предвижда изграждане на: • автоцентър състоящ се от автосервиз и автомивка за леки коли

 • складова база;

 • изложбена площ /на закрито и открито/ и административна част.

Експозиционно административната част е двуетажна монолитна сграда с частичен сутерен, разположен в югоизточната част на сградата. Над сутерена са разположени изложбената площ, зона за клиенти, администрация и склад. Сервизната част е едноетажна застройка, разделена с дилатационна фуга от изложбената част и е изпълнена със смесена носеща конструкция. В западната част на две нива са разположени обслужващите помещения към сервиза и санитарно-битовите помещения за персонала и складови помещения. В сградата са разположени необходимите помещения и са осигурени необходимите технологични подходи.

Подхода към имота става от северната страна, като има обособени два входа.Сградата се състои от:

- Сутерен, с разположени склад за автомобили и автомивка.

- І-ви етаж, с разположени главен вход, търговска зала, предаване на нови коли, управител продажби, рецепция, офиси, санитарни възли за персонал и клиенти, склад резервни части, сервизна рецепция, архив, информация, ISIS сървър, издаване и приемане части, сервизни зони, технически помещения към сервиза, автомивка, складове, подготвително помещение, санитарни възли към сервиза, компресор, съхраняване на гаранционни части, склад за масла, отпадъци.

- ІІ-ри етаж , с разположени офиси, офис за охрана, противопожарна система и видеоконтрол, склад за резервни части, администрация, заседателна зала, зона за изчакване, санитарни възли, архив, санитарно-битови помещения за персонала.

Сградата е предвидена да се обслужва чрез две стълбищни клетки.

Технико-икономически показатели:

Застроени площи: Сутерен- 1 142.50 m2

I етаж- 1 950.45 m2

II eтаж-1 198.45 m2

РЗП при изчисляване на показатели на застрояване -3 148.90 m2

Разгъната застроена площ/вкл.сутерен/- 4 291.40 m2

Автосервиза ще бъде с капацитет 9 работни места. Автомивката се предвижда да бъде с 1 клетка, която ще обслужва новите автомобили след закупуването им.

Новата сграда ще се изгради на мястото на бившата бензиностанция „Бова” на бул. „Проф. Якимов”.

Предвижда се обекта да се обслужва от около 22 човека персонал, като съответно бъде обособен паркинг с места за общо 37 МПС в рамките на имота.


 • Предназначение на сградите

 • жилищни сгради – НЕ

 • вилни сгради – НЕ

 • хотели – НЕ

 • други – ДА – автоцентър (автосервиз и автомивка) с шоурум и складова база

 • брой на сградите – 1 сграда

 • капацитет – 22 човека персонал

 • предвиждане на басейн, брой – НЕ

 • брой паркоместа – общо 37 броя МПС в УПИ

 • площ –4 670.00 m2

 • Устройствена зона – Смф;

 • Пзастр. – 41.76% / max 60% /

 • Етажност (височина в метри) до 21m;

 • Кинт –0.67 /max3.00/;

 • Мин. озел. площ – 20 % /934.00 m2/;

 • ново инвестиционно предложение и/или за разширение, или изменение на производствената дейност – НОВО инвестиционно предложение

 • необходимост от други, свързани с основния предмет, спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.) – Ел. захранването на УПИ ще се осигури от съществуващата инфраструктура на района. Газопровод няма да се изгражда.

 • предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив – реализацията на инвестиционното предложение предвижда изкопни работи с дълбочина на изкопите до 0-3.0 m. За реализацията на инвестиционното предложение не се предвижда използване на взрив.


2. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/ разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон

Със Заповед №1799/14.07.2014г., Зам.-кмета по устройство на територията и строителството на Община Бургас, одобрява изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-647 и УПИ II-380 в кв.11 по плана на ПЗ „Север” с индефикатори 07079.603.147 и 07079.602.2 по КК на гр. Бургас, с което УПИ I и УПИ II се преконфигурират, в съответтвие с предварителния договор по чл.15, ал.3 от ЗУТ, при което се променя устройствената зона от „Пп” в „Смф” и се преотрежда от „за бензиностанция и газстанция” в „за складове, търговия, бензиностанция и газстанция”, като се предвижда ново свързано застрояване по новата обща дворищно-регулационна граница между УПИ I и УПИ II и се запазва предвиденото по действащ план свързано застрояване по общата граница с УПИ ІІІ и VІІІ, като се предвижда надстрояване на съществуващото в УПИ VІІІ застрояване с нова конфигурация спрямо съществуващото по действащ ПЗ, с показатели за застрояване за устройствена зона „Смф”, както следва: Плътност до 60%, Кинт до 4.0, Озеленяване мин.20%, Височина до 21 m.

Органът за съгласуване и одобряване на инвестиционното предложение, по реда на Закона за устройство на територията е Кмета на Община Бургас.
3. Местоположение на площадката за инвестиционното предложение - населено място, община, квартал, парцел, землище, поземлен имот, географски координати (по възможност в WGS1984), собственост, близост до или засягане на защитени територии и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура


 • населено място – гр. Бургас;

 • община – Община Бургас;

 • квартал – кв.11 по плана на ПЗ „Север”;

 • поземлен имот – УПИ II-534;

 • географски координати (по възможност в WGS1984) – скици с координати на точките, определящи границите на поземлените имоти са представени в приложение;

 • собственост – частна собственост;

 • близост или засягане на защитени територии – УПИ II-534, кв.11 се намира в урбанизирана територия и не попада в защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.Най-близко разположените защитени зони са ЗЗ “Бургаско езеро” с код BG 0000273 за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-769 от 28.10.2008 г. на Министъра на околната среда и водите и ЗЗ “Бургаско езеро” с код BG 0000273 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС №122/2007 г. (ДВ, бр.21/2007г.).

 • територии за опазване на обектите на културното наследство – В границите на имота няма паметници на културата и проекта не засяга такива паметници.

 • очаквано трансгранично въздействие НЕ

 • схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура: Транспортния и пешеходен достъп ще се осъществи от съществуващата пътна инфраструктура в района и не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.


4. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията, предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови;

Площта на УПИ е напълно достатъчна за осъществяване на спомагателните дейности по време на строителството – площадка за отделения хумус и площадка за строителни материали, което изключва възможност за засягане на територии извън тях.

По време на строителството използваните природни ресурси ще са строителни и инертни материали. При експлоатация на обекта ще се използват – питейна вода и електроенергия, съгласно сключен договор с експлоатационните дружества, а именно – “ВиК”-ЕАД и Енергоразпределение.

Водоснабдяването на имота ще се осъществи от съществуващ уличен водопровод от тръби ПЕВПф160. Водовземането ще се изпълни с електрозаваряеми фасонни части. От него ще се направят две отклонения.Първото отклонение е за надземен ПХ DN80, който ще се монтира на тротоара извън регулационната линия.Второто отклонение е за имота.

Общият водомерен възел ще се монтира във водомерна шахта.Площадковия водопровод ще се изпълни от полиетиленови тръби висока плътност ф75 и ф63, положени в изкоп с дълбочина 0.80m до 1.30m.

Сградната водопроводна мрежа ще се изпълни от поцинковани и полипропиленови тръби.

Водопотреблението на обекта ще се съгласува с “ВиК” ЕАД – гр.Бургас и осъществи след сключен договор за предоставена водна услуга. При оразмеряването ще се вземе предвид и необходимото противопожарно водно количество, съгласно Наредба №2 от ПСТ Н.

Не се предвижда водовземане за питейни, промишлени и други нужди от повърхностни и подземни води и не се предвижда изграждане на нови съоръжения за водовземане.


5. Отпадъци, които се очаква да се генерират и предвиждания за тяхното третиране

Отпадъците, които се очаква да се генерират са строителни отпадъци – от строителството и битови отпадъци с код 20 03 01 – от дейността на строителните работници и посетители и отпадъци от опаковки.Строителни отпадъци:

При осъществяването на изкопни и строителни дейности за обособяването на територията се очаква отделяне на смесени строителни отпадъци от използваните строителни материали: 17 01 01 – бетон; 17 01 02 – тухли; 17 01 03 – керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия; 17 01 07 – смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06; 17 02 01 – дървесен материал; 17 02 02 – стъкло; 17 02 03 – пластмаса; 17 04 07 – смеси от метали; 17 04 11 – кабели, различни от упоменатите в 17 04 10.

При изкопните работи и строителни дейности ще се отделят почва, камъни и изкопани земни маси с код и наименование:

17 05 04 – почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03;

17 05 06 – изкопани земни маси, различни от упоменатите в 17 05 05.

Строителните отпадъци, които ще се генерират по време на новото строителство, изискват специален контрол по тяхното събиране и извозване.

Съгласно изискванията чл. 11, ал.1 от ЗУО (обн. ДВ, бр.53/13.07.2012г.), преди започване на СМР, ще бъде изготвен План за управление на строителните отпадъци, който ще бъде включен в обхвата на инвестиционния проект по глава осма от Закона за устройство на територията. Планът ще бъде изготвен в съответствие с изискванията на Наредбата за управление на строителни отпадъци и за влагане на рециклирани строителни отпадъци (приета с ПМС 277/05.11.2012 г., ДВ, бр. 89/13.11.2012 г.).

Генерираните от обекта строителни отпадъци ще се събират и съхраняват разделно по вид на строителната площадка, на специално обособена площ, в рамките на имота, до натрупване на подходящо за извозване количество. Предаването на строителните отпадъци за последващо оползотворяване ще се извършва въз основа на писмен договор с лица, притежаващи разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл.35 от ЗУО, за съответната дейност и площадка за отпадъци със съответния код, съгласно Наредба №3/2004 г. за класификация на отпадъците.

При новото строителство, отделеният хумусен пласт, ще се складира на депо в обособена част и ще се използва за оформяне на зелените площи в съответствие с изискванията на Раздел III от ЗООС.

Битови отпадъци:

При експлоатация на обекта ще се генерират смесени битови отпадъци с код 20 03 01 – от персонала. Генерираните отпадъци при експлоатация няма да надхвърлят нормалните количества за аналогични обекти. Основен показател при дефиниране на количеството на БО е нормата на натрупване, показваща количеството отпадъци, образуващи се от установена разчетна единица за определен период от време (година, денонощие). Морфологичният състав на ТБО, ще бъде подобен както от населените места.

При експлоатацията на обекта са възможни и отпадъци от зелените площи от обекта: почва и камъни с код 20 02 02 и биоразградими отпадъци с код 20 02 01. Поради неопасния им характер ще се третират съвместно с ТБО.

След въвеждане в експлоатация на Регионалното депо биоразградимите отпадъци от паркове и градини ще се извозват за оползотворяване до компостиращата инсталация.

Използваната система за събиране на ТБО в Община Бургас е несменяеми съдове. По време на експлоатацията на обекта, ще бъде организирано събирането и извозването на битовите отпадъци, съгласно утвърдената за района на инвестиционното предложение, схема за сметосъбиране и сметоизвозване. Отпадъците ще се извозват на определеното за общината регионално депо.

Отпадъци от опаковки: 15 01 01 – хартиени и картонени опаковки; 15 01 02 пластмасови опаковки, 15 01 03 – опаковки от дървесни материали, 15 01 06 – смесени опаковки. Отпадъците от опаковки ще се събират разделно и ще се предават на лица, притежаващи разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл. 35 от ЗУО (обн. ДВ, бр. 53/2012 г. ) и/или на организация по оползотворяване.

Производствени и опасни отпадъци:

От дейността на автосервиза и автомивката се очаква да се формират следните производствени и опасни отпадъци, с код и наименование, съгласно Наредба №3/01.04.2004 г. за класификация на отпадъците: • 13 01 10* – нехлорирани хидравлични масла на минерална основа;

 • 13 01 13* – други хидравлични масла;

 • 13 02 05* – нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа;

 • 13 02 06* – синтетични моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки;

 • 13 02 08* – други моторни, смазочни и масла за зъбни предавки;

 • 13 05 03* – утайки от маслоуловителни шахти (колектори);

 • 15 01 10* – опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества;

 • 15 02 02* – абсорбенти, филтърни материали (вкл. маслени филтри, неупоменати другаде, кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества;

 • 16 01 03 – излезли от употреба гуми;

 • 16 01 07* – маслени филтри;

 • 16 01 12 – спирачни накладки, различни от упоменатите в 16 01 11;

 • 16 01 17 – черни метали;

 • 16 01 18 – цветни метали;

 • 16 01 19 – пластмаси;

 • 16 06 01* – оловни акумулаторни батерии;

Формираните от дейността на автосервиза отпадъци ще се съхраняват временно в специално обособен за целта закрит склад и ще се предават за последващо третиране на лица притежаващи разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл.35 от ЗУО (ДВ, бр.53/2012 г.), за съответната дейност и площадка за отпадъци със съответния код, съгласно Наредба №3/2004 г. за класификация на отпадъците, въз основа на писмен договор.

Не се предвижда третиране на отпадъци на площадката.

При събирането и съхраняването на опасните отпадъци ще се спазват изискванията, посочени в чл.8, чл.14 и т. 2.1.12 от Приложение №2 към чл.12 от Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци (ПМС 53/19.03.1999 г., ДВ, бр.29/99 г.).

При подмяна на осветителни тела в сградата е възможно да се формира отпадък с код и наименование 20 01 21* – флуоресцентни тръби и други отпадъци съдържащи живак.

При наличие на изгорели луминесцентни и живачни лампи, същите ще се събират в картонени опаковки, които ги предпазват от удар и счупване и ще се съхраняват в обособени за целта закрити складове за опасни отпадъци, в закрити съдове, без да се допуска смесването им с други отпадъци. При наличие на такъв отпадък ще се съхраняват разделно и предава на лица, притежаващи разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ чл.35 от ЗУО (обн. ДВ, бр.53/2012 г.), за съответната дейност и площадка за отпадъци със съответния код, съгласно Наредба №3/2004 г. за класификация на отпадъците, въз основа на писмен договор.

6. Очаквани количества и тип отпадъчни води (битови/промишлени), предвиден начин на тяхното третиране – локално пречиствателно съоръжение/станция, заустване в канализация/воден обект, собствена яма или друго, сезонност и др.

Заустването на отпадъчните води от имота ще стане в съществуваща РШ, и съществуваща улична канализационна мрежа. Площадковата канализаця ще се изпълни от PVC тръби SN 8 ф160/4.7mm, ф200/5.9mm, ф250/7.3mm.

Всички отпадъчни води от сервиза и автомивката ще се уловят със самостоятелна канализация, която преди да се включи към площадковата канализация ще премине през каломаслоуловител. Избран е каломаслоуловител Hauraton SKPP 04-400.

Отпадъчните битови-фекални води и отпадъчните води от автомивката ще постъпват в ГПСОВ.

Очакваното максимално отпадно водно количество от персонала е 0.21 m3/ден (изчислено съгласно Приложение №3 на Наредба №4 за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводи и канализационни инсталации).

Автомивката ще се използва единствено за измиване на новозакупени автомобили. Отпадъчните води от автомивката са равни на постъпващото водно количество.

Естеството на прилаганите дейности не предполага замърсяване на подземните и повърхностни води в района. Не съществуват условия за заливане на територията.
І. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда.

ІІ. /не е задължително за попълване/

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС /В случаите по чл. 91, ал. 2 ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 от ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС/, поради следните основания (мотиви):

Прилагам:


 1. Уведомление по чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда в един екземпляр на хартиен носител и в два екземпляра на електронен носител.

 2. Документи, доказващи писменото уведомяване на съответната/съответните община/общини, район/райони и кметство или кметства, а на засегнатото население-чрез средствата за масово осведомяване и/или по друг подходящ начин (копие от писма, копие от обява)/съгласно изискванията на чл.4, ал. 2 на Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

 3. Актуална скица на имота, координатен регистър на характерните точки в цифров вид на имота за уточняване местоположението му или кадастър от възстановената собственост.

 4. Документ за собственост.

 5. Други документи, по преценка на уведомителя:

 • допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;

 • картен материал, схема, снимков материал.

Дата:......................... Уведомител:.....................................

/Екатерина Златанова-пълномощник/
Забележка: Възложителят е задължен да осигури еднаквост на съдържанието на хартиения и в електронния носител на информацията, като при установено несъответствие РИОСВ-Бургас взема предвид хартиения носител.База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница