До есо еад мер монтана гр. Монтана 3400страница1/2
Дата20.07.2018
Размер0.54 Mb.
  1   2
РАЗДЕЛ V. ОБРАЗЕЦ НА ПЪРВОНАЧАЛНА ОФЕРТА

(Попълва се на фирмена бланка на участника)
До

ЕСО ЕАД МЕР Монтана

гр. Монтана 3400

ул. „Ал.Стамболийски”, №45

ПЪРВОНАЧАЛНА ОФЕРТА

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Ремонт сграда на п/ст Букьовци
Наименование на участника:
ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН

(или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен)


Седалище:

- пощенски код, населено място:

 

- ул./бул. №, блок №, вход, етаж:

 

Адрес за кореспонденция:

- пощенски код, населено място:

 

- ул./бул. №, блок №, вход, етаж:

 

Телефон:

 

Факс:

 

E-mail адрес:

 

Лица, представляващи участника по учредителен акт:

(ако лицата са повече от едно, се добавят необходимият брой полета)

Трите имена, лична карта №, адрес

 
 

Участникът се представлява заедно или поотделно (невярното се зачертава) от следните лица:

1. ………………..........

2. ……………………..Данни за банковата сметка:

Обслужваща банка:……………………

IBAN..........................................................

BIC.............................................................

Титуляр на сметката:............................................УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
След като се запознахме с Вашите изисквания от изпратената ни покана Ваш №....................., с настоящото Ви представяме нашата първоначална оферта за участие в договарянето в обявената от Вас процедура за възлагане на обществената поръчка с предмет Ремонт сграда на п/ст Букьовци

Предлагаме да изпълним поръчката, в съответствие с изискванията на възложителя, съгласно приложеното техническо предложение.


Предлаганата от нас цена за цялостното изпълнение на поръчката е съгласно приложеното ценово предложение.

Декларирам, че не са настъпили промени в декларираните обстоятелства по по чл. 47, ал. 9 и чл. 56, ал. 1, т. 6 и 11 от ЗОП от момента на включването ми в системата за предварителен подбор на изпълнители, по която се провежда настоящата поръчка.

Декларирам, че застраховката ни по чл. 171 от ЗУТ с обхват строителство е валидна за срока на изпълнение на договора и е в обем съгласно чл. 5, ал. 2 от НАРЕДБА за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.

Декларирам, че в заявлението за участие в създадената система за предварителен подбор на изпълнители, по която се провежда настоящата поръчка, съм декларирал/не съм декларирал (ненужното се зачертава) да ползвам подизпълнител/и.Наименование на подизпълнителя и ЕИК:

Вид на дейностите, които ще изпълнява

Дял от стойността на обществената поръчка в %

1.2.В случай, че ще ползвам подизпълнител, съм съгласен договорът да бъде допълнен с изискванията на ЗОП и ППЗОП за подизпълнителите.

С подаване на настоящата първоначална оферта направените от нас предложения и поети ангажименти са валидни за срок от 90 (деветдесет) календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти.


В случай, че бъдем определени за Изпълнител ще сключим договора след получаване на писмена покана от Възложителя в указания в нея срок. Неявяването на наш упълномощен представител в този срок ще бъде равнозначно на отказ от сключване на договор.

При подписване на договора ще Ви представим:

1. гаранция за изпълнение на договора в размер на сумата, без ДДС, посочена в поканата за обществената поръчка, в една от следните форми:

парична сума внесена в касата на ЕСО ЕАД МЕР Монтана на адрес: гр.Монтана - 3400, ул."Александър Стамболийски" № 45 или по банковата сметка на МЕР Монтана:

IBAN: BG67TTBB94001526649879

BIC: TTBBBG22

SOCIETE GENERALE ЕКСПРЕСБАНК

ОФИС МОНТАНА

адрес: бул. „3-ти март” № 37, гр. Монтана 3400,

банкова гаранция със срок на валидност, съгласно договора.

2. Копие на валидна за срока на договора застраховка професионална отговорност по чл. 171 от ЗУТ за строителство.

3. Оригинал на сключена застрахователна полица „Всички рискове на Изпълнителя”, на основание чл. 173, ал. 1 от ЗУТ.

4. Списък на лицата, които ще изпълняват поръчката с посочени длъжност, професионален опит, квалификация и квалификационна група по ТБ.

5. Документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1-4 от ЗОП.

До подписването на официален договор, тази оферта заедно с Вашата покана за възлагане на договор ще формират обвързващо споразумение помежду ни.

Като неразделна част от настоящата оферта прилагаме следните документи:


  1. документ за внесена гаранция за участие.

  2. Декларация от участника по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договор (оригинал).

  3. Декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал.4 от ЗОП (попълва се когато е приложимо)

4. Техническо предложение. (оригинал)

5. Ценово предложение(оригинал)Дата: ................. Подпис и печат: ........................................

.....................................................................(име и фамилия)

......................................................................(длъжност на представляващия участника)

РАЗДЕЛ VІ. ОБРАЗЦИ НА документи, неразделна част от ПЪРВОНАЧАЛНАта ОФЕРТА:

Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният/ -ата.......... .................................................................................................,

(собствено, бащино, фамилно име)
притежаващ/а лична карта №........................., издадена на ...........................от ................ .....................................................................– гр.........................................................................,

адрес:......................... ................................................................................................................,

(постоянен адрес)

в качеството ми на....... .............................................................................................................

(посочете длъжността)

на......................................................................................................................................,

(посочете наименованието на кандидата/участника)
кандидат/участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: .......................................................................................................................................................................

(наименование на поръчката)

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:
Приемам условията в проекта на договора, приложен към документацията за участие в процедурата.

Дата:......................... ДЕКЛАРАТОР:..................(подпис)
(Попълва се на фирмена бланка на участника)
До

ЕСО ЕАД МЕР Монтана

гр. Монтана 3400

ул. „Ал.Стамболийски”, №45
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Ремонт сграда на п/ст Букьовци


От ................................................................................................................................

(наименование на участника)

представяме Ви нашето техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка по обявената процедура с горепосочения предмет, както следва:
срок за изпълнение на поръчката: .................. /не по-дълъг от 60 календарни дни/, считано от датата на протокол обр. 2, за откриване на строителната площадка.

гаранционен срок за изпълнените работи е - ............... /минимум 5 години/, считано от датата на приемането на обекта от приемателната комисия.
Предлагаме организация за изпълнението на СМР и технически спецификации, както следва:
Раздел І:организация за изпълнение на смр.
1.Комплексен план-график за последователността на извършване на СМР:

а. Обяснителна записка.(писмени пояснения на графика в обем и подробности по преценка на участника.)
2. Графична част на план-графика.

(графичната част включва линеен график, изготвен съобразно технологично необходимото време за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката, в зависимост от работната сила, механизацията и оборудването, с които разполага участника и трябва да съдържа: началото на СМР, обвързано със сроковете за предаване на строителната площадка, сроковете за завършване на отделните етапи от СМР, общо времетраене на СМР.)
3.Мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при изпълнение на СМР, включително за местата със специфични рискове.

(описват се местата със специфични рискове, както и мерките и изискванията за безопасност и здраве, съобразно конкретните условия на строителната площадка и организацията на участника за изпълнение на отделните видове СМР. В случай, че има разработен План за безопасност и здраве, се описват предложените от участника изменения и допълнения.)
4.Списък на инсталациите, машините и съоръженията, подлежащи на контрол.

(представя се списък на работното оборудване - електрическите и повдигателните съоръжения, строителните машини, транспортните средства и др., подлежащи на постоянен контрол – изпитвания, техническо обслужване с оглед своевременно отстраняване на дефекти, които могат да се отразят на безопасността или здравето на работещите и безопасното им използване.)
5.Схема на временната организация и безопасността на движението по транспортни и евакуационни пътища и пешеходни пътеки на строителната площадка и подходите към нея.

(на схемата се посочват маршрутите за движение на строителните машини и на работниците, и необходимостта от обозначаване с пътни знаци. Посочват се опасните за движение участъци, които се заграждат и др. В случай, че има разработен План за безопасност и здраве, се описват предложените от участника изменения и допълнения.)
Раздел ІІ. технически спецификации.

  1. Технически спецификации за материалите, стоките и съоръженията

        1. Технически спецификации за материалите, стоките и съоръженията:

Като част от Техническото си предложение, кандидатът трябва да представи подробно описание на материалите, които ще бъдат вложени на обекта.

Влаганите строителни продукти да са придружени с Декларация за съответствие от производителите, да са съобразени с изискванията по Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти (НСИОССП) приета с ПМС № 230 от 06.11.2003, в сила от 01.01.2004 г., да отговарят на предвидените в техническите спецификации, да осигуряват: носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на конструкцията; пожарна безопасност; опазване на здравето на работещи и обитаващи; опазване на околната среда; безопасна експлоатация. Не се допуска използването на материали, различни от предвидените, без изричното съгласие на възложителя и представянето на документи, доказващи качество равно или по-добро от предвиденото.

При употреба на вносни материали, за качествата им, да се представят копия от сертификати, протоколи, декларации за съответствие и др., както и одобрени от вносителя указания за прилагане на продукта. В декларацията на представителя на производителя за съответствие на вносните продукти, като основание за издаването й, да са записани декларацията на производителя за съответствие на продукта с техническата му спецификация и номерът на писменото съгласие на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) за влагането им в строителството в Р. България.

За всички вложени в обекта строителни продукти е необходимо представянето на сертификати и/или протоколи за изпитания. Материалите за ремонта следва да отговарят на следните български държавни стандарти:

Строителен продукт

(материал, съоръжение и др.)

По задание на Възложителя

(стандарти и/или технически одобрения,работни характеристики др.)

Предложение

на участника

тип

производител

стандарт

1

2

3

4

5

6

1

Цимент

БДС 16568:1986; БДС EN 197-1:2006;


2

Пясък

БДС 1097:1977;


3

Гипс

БДС 10793:1973


4

Лепила на циментова основа

БДС EN 12004:2008


5

Гранитогрес и фаянс

БДС 14411:2007


6

Мазилки

БДС EN 998-1:2004


7

Пласмасови тръбопроводни системи за инсталация за топла и студена вода. Полипропилен (РР)

БДС CEN ISO/TS

15874:2004
8

Прозорци от ПВЦ профил

БДС EN 12400:2004; БДС EN 12608:2006; БДС EN 14351-1:2006


9

Стъклопакети

БДС EN 1279:2005


10

Врати

БДС EN 1192:2003


11

Грундове и бои

БДС EN ISO 2811-1; БДС EN ISO 3251;

БДС EN ISO 2555; БДС EN ISO 1519;

БДС EN ISO 2409


12

Осветителни тела

БДС 11618:1973; БДС EN 1838:2005

БДС EN 60901:2003; БДС EN 60081:2003
Приложения:

1. Документи по преценка на участника, описващи изпълнението на поръчката като сертификати по ISO 9001 на производителите на материалите, които ще бъдат вложени при изпълнението; декларации за съответствие на материалите с посочени стандарти на които отговарят; други.


2. Декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал.4 от ЗОП, (когато е приложимо).


Дата: ................. Подпис и печат: ........................................

.....................................................................(име и фамилия)

....................................................................(длъжност на представляващия участника)


Д Е К Л А Р А Ц И Я

за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП

(попълва се когато е приложимо)

Долуподписаният/ -ата.........................................................................................................,(собствено, бащино, фамилно име)

притежаващ/а лична карта №........................., издадена на ...........................от ................ ..............................................................– гр............................................................................,

адрес:...................................................................................................................................,

(постоянен адрес)

в качеството ми на................................................................................................................

(посочете длъжността)

на.............................................................................................................................................,(посочете наименованието на участника/кандидата)

участник/кандидат в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

" .................................................................................................................................................",

(наименование на поръчката)

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:
В представената от мен техническа оферта в част: ....................................................

(посочва се коя част/части от офертата)

има конфиденциален характер по отношение на ..............................................информация(технически, търговски тайни, защитена със закон и др.)

и същата не следва да се разкрива от възложителя.


Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата:......................... ДЕКЛАРАТОР:..................(подпис)

(Попълва се на фирмена бланка на участника)
До

ЕСО ЕАД МЕР Монтана

гр. Монтана 3400

ул. „Ал.Стамболийски”, №45

ценово ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Ремонт сграда на п/ст Букьовци”

От ....................................................................................................................

(наименование на участника)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

представяме Ви нашето ценово прeдложение за изпълнение на обществената поръчка по обявената процедура с горепосочения предмет, както следва:

1. Предлаганата от нас цена за цялостно изпълнение на поръчката е............................. (.................словом ...........) лева, без ДДС.2. Единичните и общите цени, за отделните видове СМР, с включени всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката и формирани на база посочените по-долу параметри, са дадени в следната ценова таблица:
  1   2


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница