До г-жа иванина белева директор дирекция централно звено за финансиране иДата15.08.2018
Размер72.87 Kb.
Изх. № 59/13.10.2015 г. ДО Г-ЖА ИВАНИНА БЕЛЕВАДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ

ЦЕНТРАЛНО ЗВЕНО ЗА ФИНАНСИРАНЕ И

ДОГОВАРЯНЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

ОТНОСНО: Централизирана поръчка за сключване на рамково споразумение за възлагане на централизирана обществена поръчка за доставка на самолетни

билети за нуждите на органите на изпълнителната власт,


Уважаема Госпожа Белева,
Във връзка с Ваше писмо, изх. № 15-00-115/ 17.09.2015 и в допълнение на внесените от нас предложения, Ваш вх. № 15-00-115/ 24.09.2015, бих искала да направя следните допълнителни пояснения:


  • Издаването на самолетни билети се извършва от международно акредитирани за тази дейност агенти на авиокомпаниите. Съгласно българското законодателство, за да може да продава самолетни билети, фирмата трябва да притежава и регистрация за туристическа агентска дейност съгласно Закона за туризма.  • Наличието на регистрация само за туроператорска дейност не дава право за осъществяване на дейност по продажба на въздушни транспортни услуги, респективно право за участие в обществени доставки, чийто обхват е само за самолетни билети.  • В случаите, когато възложителят включва в обществената поръчка изискване за хотелски резервации, застраховки, рент-а-кар и други услуги, българското законодателство изисква изпълнителят да бъде регистриран като туроператор. Наличието на регистрация само за туристическа агентска дейност не е достатъчно за участие в конкурси за обществени доставки, включващи освен въздушен пътнически транспорт, доставка и на друга туристически услуги.

  • Агентите по продажба на въздушен пътнически транспорт извършват посредническа дейност от името и за сметка на авиокомпаниите. Поради тази причина те нямат право да ценообразуват. Единственият компонент от цената на транспортната услуга, който се определя от агента е размерът на таксата обслужване/ комисионното възнаграждение за издаване на самолетен билет.

В съвременната реалност и изключително динамичната среда на промени във въздушния транспорт като продуктов микс, основната роля е на агенцията за продажба на самолетни билети се състои в консултирането при съставяне на политиката на ведомството по отношение на пътуванията в страната и чужбина, навременното и професионално следене на пазарната динамика и промените в продукта, с цел постоянната оптимизация на процесите и цената на резервираните самолетни билети;

В отговор на поставените във Вашето писмо конкретни въпроси, бих искала да коментирам, както следва:Въпрос № 1.

Не е възможно да бъде заложено изискване към бъдещите изпълнители да поддържат определен наличен брой свободни самолетни билети за публичната администрация.

Международните правила в сектора на въздушни транспортни услуги и наложената в световен мащаб строга финансова дисциплина допускат запазване на места по полети само за групови пътувания – минимум 6 бр. пътуващи с АК България Ер и над 10 бр. – с други авиокомпании. Резервациите, направени в съответствие с това условия са обвързани със строги изисквания по отношение на депозити и плащания, сроковете за анулация, срокове и условия за смяна на имена, др.

Не съществува възможност за запазване на места по полети за индивидуални пътувания. Резервациите по този тип пътувания се правят само за места, налични в съответните резервационни класи на предлагащите авиокомпании исканото направление на пътуване към момента на получаване на заявка от възложителя.Въпрос №2А.

Агентите по продажба на самолетни билети нямат възможност да предлагат отстъпки от цените на самолетните билети при никакви условия. Съществува възможност за сключване на дву/тристранни договори: АК - издател на самолетни билети - Възложител, в които, на база на прогнозно дефинирани продажни обеми, могат да бъдат договорени някои от условията на пътуването, в т.ч. цена, количество багажи, условия преиздаване на билети, и които договори най-често са с едногодишен срок. Въпросните договори се сключват с всяка авиокомпания по отделно за планирания по нейните полети обеми и общия обем от пътувания по дадено направление , включващи и други възможни авиокомпании не се отчитат.Въпрос № 2Б.

Единственият източник, от който Възложителят може да получи информация за реалната цена на превозвача до определена дестинация е съответната авиокомпания.

В този смисъл, за гарантиране на публичния интерес препоръчваме при разработване на конкурсната документация за централизирана поръчка да бъде заложено изискване към Изпълнителя да предоставя по искане на Възложителя частичен запис на продажбите на агента към съответното ведомство (Specific Sales BSP report) или еквивалент от други системи или специално предоставени за съответния възложител персонални платформи с достъп в реално време до резервации и цени.

Въпреки, че възможността за използване на предложените варианти са създавани с допълнителни оперативни разходи и пряко зависят от обема продажби , същите следва да бъдат планирани от Възложителя, а не да се изисква да са сметка на Изпълнителя, АБТТА препоръчва използването на Specific Sales BSP report или персоналните платформи като ключов инструмент за икономизиране на публичните разходи, осигуряване на ефикасно и прозрачно регурилиране на сектора обществени поръчки и осигуряване на условия за ефективна и лоялна конкуренция.

За да бъде процеса ефективен и максимално прозрачен е необходимо Възложителя да постави реални и приложими изисквания към поръчката, избягвайки т.н. «лоши» практики, които да не принуждават агента да предлага нереални и стигащи до абсурди условия.

Въпрос № 3.

Цената на самолетните билети се формира от следните основни компоненти: въздухоплавателна тарифа и сума на задължителните такси (летищни такси, такси за гориво, др.), определени от съответното местно законодателство, и т.н. “такса за обслужване”, представляваща възнаграждение за предоставяната от агента услуга по продажба на самолетни билети. Въпреки, че размерът на таксата се определя от агента, не е резонно, нито икономически обосновано да се предлага такса обслужване 0 лв.


АБТТА препоръчва минимални такси, които да бъдат разходо - ориентирани, с отчитане на следните компоненти:

  • разходи, свързани с годишен членски внос в ИАТА;

  • разходи, свързани със задължителна застраховка за професионална ИАТА отговорност, която е пропорционално увеличаваща се спрямо обема издадени билети;

  • разходи, свързани с ползване на глобални резервационни системи (GDS), системи за докладване и отчитане на извършените продажби ( BSP);

  • оперативни разходи за персонал и техническо оборудване, свързани с дейността по издаване на самолетни билети;

  • наем на помещение;

  • други разходи.


Уважаема Госпожа Белева,
В заключение, бих искала да привлека Вашето внимание към следните лоши практики, използвани в конкурсните документации на българските ведомства в последните години, които ограничават конкуренцията и са потенциално опасни за дестабилизиране на пазара на въздушни транспортни услуги:


Изискване за максимални пределни цени с включени всички такси за дълъг период от време /1, 2 или дори 3 години/

Летищните такси се определят на държавно ниво за всяка страна, могат да бъдат променяни и непрекъснато увеличавани. Залагат се автоматично от ИАТА, както тарифите се залагат централизирано от авиокомпаниите. Туроператорът/Агентът няма никакво влияние или възможност за тяхната промяна. Всяка промяна носи преки финансови загуби/разходи само и единствено за Туроператора/агента и реално субсидира Възложителя.

- Безплатна промяна на име или промяна на име в последния момент при издаден билет

Всички глобални резервационни системи са основани на първо място на елемент - име на пътник и след това всички останали елементи - маршрут, авиокомпания и т.н. Системата не позволява каквато и да е промяна. Когато се променя името на пътника, реално се прави нова резервация, спрямо наличните към момента класи и места или се променя срещу глоба за нискотарифните компании.

Освобождаване от глоби за промяна на дата или анулиране

В съвременните условия и огромна конкуренция на авиопазара, всеки превозвач се стреми да запълни капацитета си, като предлага ниски цени, но с рестриктивни условия, или високи цени в зависимост от целта на пътуване и периода на закупуване на билета преди полета. Промяната в датите или класите на полетите не е безплатна. Това се отнася дори и за цени в Бизнес класа, които са най-скъпи и с най-облекчени условия на прилагане.
Багаж

Все повече авиокомпании прилагат практиката да предлагат една и съща тарифа, по един и същ маршрут и дати да бъде на различна цена в зависимост от наличието на багаж или дори от размера на багаж - кабинен или чекиран.


- Плащане с голямо отлагане от 30/60/120 дни

Официалните срокове за разплащане на агенциите с BSP Bulgaria се утвърждава ежегодно под формата на календар и най-общо казано предполага отлагане на плащанията от 10 (десет) календарни дни. В този смисъл всяко изискване за отлагане на плащанията в по-голям период би затруднило изключително много агенцията, защото биха я поставили в ситуация да финансира пътуванията на ведомствата; За да се избегнат подобни практики, а и за да се повиши прозрачността на предоставяната услуга препоръчваме да се предвиди възможност за използване на кредитни продукти (виртуални или физически карти); Съществуват включително и кредитни продукти, които освен простата функционалност за разплащане могат да предложат и модерни модули за предоставяне на статистически данни, който гарантират 100% прозрачност на разходваните средства;


В светлината на казаното по-горе препоръчвам да се определи достойното място на агенциите за продажба на самолетни билети, като им се даде възможност професионално да вършат своята работа, посредством активно участие в плановата и оперативна работа на всяко ведомство, свързана с пътуванията в чужбина, като консултират, работят по прозрачни и съвременни модели и следват утвърдени световни практики в обслужването на държавния сектор.

Смятам, че само по този начин, че ще се постигне основната цел на провеждане на конкурсите по ЗОП, а именно оптимизиране разходите за пътуване на държавната администрация.

С уважение,


Ирина Найденова

Зам. Председател на УСВодещ експерт Направление АвиацияБаза данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница