До г-жа милка итова г-жа светла петкова г-жа галя георгиеваДата21.08.2018
Размер137.99 Kb.
ДО

Г-ЖА МИЛКА ИТОВА

Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА

Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА

Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА

Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА

Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА

Г-Н РУМЕН БОЕВ

Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ

Г-Н КАМЕН ИВАНОВ

Г-Н МИХАИЛ КОЖАРЕВ

ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯТА

И АТЕСТИРАНЕТО НА ВСС
ДО

Г-ЖА СОНЯ НАЙДЕНОВА

ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ВСС
ДО

Г-Н ДИМИТЪР ТОНЧЕВ

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА ВСС

Д Н Е В Е Н Р Е Д
за извънредно заседание на Комисия по предложенията и атестирането на ВСС, насрочено за 03.08.2015 г. (понеделник)

от 14,30 часа в заседателната зала на ул.“Eкзарх Йосиф” № 12, етаж 3
І. ВЪЗРАЖЕНИЯ
ПРЕДСТОИ ИЗСЛУШВАНЕ В ЗАСЕДАНИЕ НА ВСС
В-1. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Софийски градски съд за периодично атестиране на Даниела Радкова Стоичкова – съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
ІІ. СЪДИЛИЩА
ПЕРИОДИЧНО АТЕСТИРАНЕ - ЕФ ИЗГОТВЕН ОТ ПАК
С-1. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд гр. Пазарджик за периодично атестиране на Димитър Борисов Бишуров – съдия в Районен съд гр. Пазарджик, с ранг „съдия в АС“, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
С-2. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд гр. Пазарджик за периодично атестиране на Елисавета Йорданова Радина - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Районен съд гр. Пазарджик, с ранг „съдия в АС“, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
С-3. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд гр. Пловдив за периодично атестиране на Стефка Тодорова Михова – съдия в Районен съд гр. Пловдив, с ранг „съдия в АС“, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
С-4. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд гр. Асеновград за периодично атестиране на Елена Захариева Калпачка - съдия в Районен съд гр. Асеновград, с ранг „съдия в АС”, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
С-5. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд гр. Плевен за периодично атестиране на Христо Кръстев Крачунов – съдия в Районен съд гр. Плевен (командирован в Софийски районен съд), с ранг „съдия в ОС“, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
С-6. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд гр. Несебър за периодично атестиране на Петър Славов Петров - съдия в Районен съд гр. Несебър, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
С-7. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд гр. Варна за периодично атестиране на Радостин Георгиев Петров – съдия в Районен съд гр. Варна, с ранг „съдия в АС”, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
С-8. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд гр. Варна за периодично атестиране на Елина Пламенова Карагьозова - съдия в Районен съд гр. Варна, с ранг „съдия в ОС”, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
С-9. ОТНОСНО: Предложение от Стела Светлинова Шипковенска – съдия в Районен съд гр. Шумен за периодично атестиране на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
С-10. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд гр. Варна за периодично атестиране на Румяна Димова Христова - Ненова - съдия в Районен съд гр. Варна, с ранг „съдия в ОС” на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА МЯСТО В РАНГ
С-11. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Окръжен съд гр. Велико Търново за повишаване на Теодорина Михайлова Димитрова - Николова - съдия в Окръжен съд гр. Велико Търново, с ранг „съдия в АС”, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 234 от ЗСВ.
С-12. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Окръжен съд гр. Плевен за повишаване на Жанета Димитрова Георгиева – съдия в Окръжен съд гр. Плевен, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 234 от ЗСВ.
С-13. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Административен съд София-град за повишаване на Евгения Георгиева Иванова – съдия в Административен съд София-град, с ранг „съдия в АС”, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 234 от ЗСВ.
С-14. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Окръжен съд гр. Смолян за повишаване на Валентина Тотева Бошнякова - Събинска - съдия в Окръжен съд гр. Смолян,, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 234 от ЗСВ.

ПОЛУЧЕНА ЧАСТ ХІІ НА ЕФ
С-15. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Окръжен съд гр. Благоевград за периодично атестиране на Румяна Ангелова Бакалова - съдия в Окръжен съд гр. Благоевград, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
С-16. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Административен съд гр. Плевен за периодично атестиране на Снежина Мойнова Иванова – съдия в Административен съд гр. Плевен, с ранг „съдия в АС“, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
С-17. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Административен съд гр. Пловдив за периодично атестиране на Йордан Росенов Русев - съдия в Административен съд гр. Пловдив, с ранг „съдия в ОС“, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
С-18. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Окръжен съд гр. София за периодично атестиране на Ивайло Петров Георгиев – съдия в Окръжен съд гр. София, с ранг „съдия в ОС”, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.

ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПЕРИОДИЧНО АТЕСТИРАНЕ

С-19. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Окръжен съд гр. Смолян за периодично атестиране на Петър Христов Маргаритов – административен ръководител - председател на Районен съд гр. Смолян, с ранг „съдия в ОС“, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.

ІІІ. ПРОКУРАТУРИ
ПЕРИОДИЧНО АТЕСТИРАНЕ - ЕФ ИЗГОТВЕН ОТ ПАК
П-1. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр.Варна за периодично атестиране на Ивелина Христова Христова - Желева – прокурор в Районна прокуратура гр. Варна, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
П-2. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Плевен за периодично атестиране на Диана Кирилова Мицканова – прокурор в Районна прокуратура гр. Плевен, с ранг „прокурор в ОП”, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
П-3. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - военноокръжен прокурор на Военноокръжна прокуратура гр. София за периодично атестиране на майор Антон Михов Радойнов - прокурор във Военноокръжна прокуратура гр. София, с ранг „прокурор в АП”, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
П-4. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Силистра за периодично атестиране на Ивелин Василев Чафаланов – заместник на административния ръководител – заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Силистра, с ранг „прокурор в АП”, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
П-5. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Бургас за периодично атестиране на Борислав Георгиев Кънев – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Бургас, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
П-6. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Враца за периодично атестиране на Ивайло Христов Иванов – прокурор в Районна прокуратура гр. Враца, с ранг „прокурор в АП”, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
П-7. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Пловдив за извънредно периодично атестиране на Мая Йосифова Кирчева – прокурор в Районна прокуратура гр. Пловдив.
П-8. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Велико Търново за периодично атестиране на Валентина Атанасова Годжова – прокурор в Районна прокуратура гр. Велико Търново, с ранг „прокурор в АП”, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
П-9. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Пазарджик за периодично атестиране на Димитър Петков Чардаков - прокурор в Районна прокуратура гр. Пазарджик, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.

ПОЛУЧЕНА ЧАСТ ХІІ НА ЕФ

П-10. ОТНОСНО: Предложение от и.д.административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Стара Загора за придобиване статут на несменяемост на Мария Енева Йорданова – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Стара Загора, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ.
П-11. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител – апелативен прокурор на Апелативна прокуратура гр. София за периодично атестиране на Стоил Георгиев Тойчев - прокурор в Апелативна прокуратура гр. София, с ранг „прокурор в АП”, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
П-12. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Перник за периодично атестиране на Аделина Вергилова Борисова - Алексиева – административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Перник (към момента на предложението заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор) на Районна прокуратура гр. Перник, с ранг „прокурор в АП”, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
П-13. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Русе за периодично атестиране Маруся Тошкова Русинова – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Русе, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
П-14. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - районен прокурор на Софийска районна прокуратура за периодично атестиране на Венцислава Александрова Хаджиева - прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор в АП”, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
П-15. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител – районен прокурор на Софийска районна прокуратура за периодично атестиране на Емилия Николаева Варадинова – прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор в ОП”, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
П-16. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - районен прокурор на Софийска районна прокуратура за периодично атестиране на Антоанета Георгиева Софрониева - прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор в АП”, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
П-17. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител – районен прокурор на Софийска районна прокуратура за периодично атестиране на Мадлена Любомирова Атанасова – прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор в АП”, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
П-18. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - районен прокурор на Софийска районна прокуратура за периодично атестиране на Петя Василева Василева - прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор в ОП”, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
П-19. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - районен прокурор на Софийска районна прокуратура за периодично атестиране на Невена Яворова Зартова – заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор на Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор в АП”, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
П-20. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - районен прокурор на Софийска районна прокуратура за периодично атестиране на Георги Иванов Герасимов - прокурор в Софийска градска прокуратура (към момента на предложението прокурор в Софийска районна прокуратура), с ранг „прокурор в АП”, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
П-21. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - районен прокурор на Софийска районна прокуратура за периодично атестиране на Николай Димитров Димитров - прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор в АП”, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
П-22. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител – районен прокурор на Софийска районна прокуратура за периодично атестиране на Пламен Георгиев Рашков – прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор в АП”, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
П-23. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - районен прокурор на Софийска районна прокуратура за периодично атестиране на Илияна Иванова Кирилова - прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор в ОП”, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
П-24. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Лом за периодично атестиране Валери Константинов Илиев – прокурор в Районна прокуратура гр. Лом, с ранг „прокурор в ОП”, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
П-25. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Русе за периодично атестиране Александър Милчев Борисов – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Русе, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПЕРИОДИЧНО АТЕСТИРАНЕ

П-26. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Варна за периодично атестиране на Галина Николова Минчева – прокурор в Окръжна прокуратура гр. Варна, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
П-27. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител – районен прокурор на Софийска районна прокуратура за периодично атестиране на Диана Савова Ангелова – прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор в АП”, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
П-28. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител – районен прокурор на Софийска районна прокуратура за периодично атестиране на Костадин Петров Георгиев – прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор в АП”, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
П-29. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител – районен прокурор на Софийска районна прокуратура за периодично атестиране на Стефка Русчева Панайотова – прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор в АП”, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
П-30. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Варна за периодично атестиране на Илия Димитров Илиев – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Варна, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИДОБИВАНЕ СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ

П-31. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. София за придобиване статут на несменяемост на Кремена Пламенова Господинова – Димитрова – прокурор в Окръжна прокуратура гр. София, с ранг „прокурор в ОП”, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ.

П-32. ОТНОСНО: Предложение от Георги Никодимов Светославов – и.ф. административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Белоградчик, с ранг „прокурор в ОП”, за придобиване статут на несменяемост, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

КОМИСИЯТА ПО

ПРЕДЛОЖЕНИЯТА

И АТЕСТИРАНЕТО: /П/

МИЛКА ИТОВА


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница