До холсим България адДата13.10.2018
Размер48.53 Kb.Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на

Европейския социален фонд

Примерен образец ПМС 160


ДО

Холсим България АД


с. Бели Извор

О Ф Е Р Т А
От:________________________________________________________________________

(наименование на кандидата)

за участие в избор на изпълните по реда на ЗУСЕСИФ от 22.12.2015 г. и Постановление № 160 на Министерския съвет от 2016 г.

с адрес: гр. _____________________ ул._______________________, № ______________,

тел.: __________________, факс: ________________, e-mail: _______________________

регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на __________________ съд,

ЕИК /Булстат: _____________________________,

Дата и място на регистрация по ДДС: __________________________________________,

представлявано от _____________________________________________, в качеството му на ___________________________________.


УВАЖАЕМА/И ГОСПОЖО/ ГОСПОДИНЕ,

Във връзка с публична покана № 1 от дата 18.08.2017 г., Ви представяме нашата оферта за участие в избор на изпълнител с предмет:


Избор на изпълнител за закупуване на ЛПС и специално работно облекло”

Обособена позиция 1
Декларираме, че сме разгледали документацията за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в горепосочената процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.
Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора.
1. Предлагаме да изпълним предмета на поръчката съгласно изискванията на бенефициента както следва:
Пълно описание на предмета на поръчката от страна на бенефициента

Количество

Бр.


Пълно описание на предмета на поръчката от страна на кандидата

Количество

Бр.


1.

Алуминизирани дрехи екипировка до 1000 С кoмплект - яке, панталон, гамаши, ръкавици и качулка

Шлемът, якето, панталонът, гамашите и ръкавиците да бъдат от алуминизирано арамидно влакно. Шлемът да защитава главата и раменете, да бъде с прозрачен поликарбонатен визьор с дебелина най-малко 1,8 мм. Якето да бъде с предно закопчаване с копчета, покрити с капак, който се затваря с велкро. Яката да е тип „столче“. Панталонът да е с предно закопчаване с копчета, покрити с капак, който се затваря с велкро. Гамашите да са с височина не по-малко от 38 см, да са със странично закопчаване с велкро лента с ограничена горимост и да се закрепят за обувката с кожени ленти със закопчаване с велкро лента с ограничена горимост. Да бъдат сертифицирани в съответствие с EN ISO 11612:2015 A1 B1 C3 D3 E3 или еквивалентни стандарти. Ръкавиците да бъдат с пет пръста и дължина не по-малко от 35 см. Да бъдат сертифицирани в съответствие с EN 388 и EN 407 или еквивалентни стандарти.17 комплекта


2. Ценово предложение:


Пълно описание на предмета на поръчката от страна на кандидата

Количество

Бр.


Единична цена в лева без ДДС

Общо цена в лева без ДДС
( посочва се пълно описание на артикулите който се предлагат за доставката/ пълно описание и всички изисквания за предлаганата услуга / видовете СМР или КСС в случай на строително ремонтни работи)


Обща стойност

При така предложените от нас условия, в нашата ценова оферта сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на предмета на процедурата в описания вид и обхват.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено предмета на процедурата в пълно съответствие с гореописаната оферта.
За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата процедура, общата цена на нашата оферта възлиза на:

Цифром:__________________ лв. без ДДС Словом:__________________________________
Декларираме, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда.
При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната/общата (уточнете) цена на офертата. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата/единичната (уточнете) цена в съответствие с единичната/общата (уточнете) цена на офертата.
При несъответствие между сумата, написана с цифри и тази, написана с думи, важи сумата, написана с думи.


  1. Срок на изпълнение:.........

  2. Валидност на офертата:...........

  3. Начин на плащане:............

  4. Други исиквания и условия: (посочват се други изисквания и условия които са изисквани от възложителя)

  5. Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата ______________________ подизпълнители. ще ползваме/няма да ползваме

  6. Приложения към офертата

    1. изреждат се всички приложения към оферта


ДАТА: _____________ г. ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________

___________________________________________

(име и фамилия)

___________________________________________(длъжност на представляващия кандидата)Каталог: sites -> bulgaria -> files -> documents
sites -> Отчет за разкопките на праисторическото селище в района на вуз до Стара Загора. Аор през 1981 г. ХХVІІ нац конф по археология в Михайловград, 1982
sites -> В областта на текстила и конфекцията и опазване на околната среда
sites -> Медии и преход възникване и развитие на централните всекидневници в българия след 1989 година
sites -> Окръжен съд – смолян помагало на съдебния заседател
documents -> Проект № bg051PO001 03-0906 „Организационни и технически мерки за постигане на по-висока безопасност при работа”
documents -> До холсим България ад
documents -> Проект bg051PO001 03-0266 „Превоз на персонала на Холсим (България) ад до и от работното място в с. Бели Извор“
documents -> До холсим България ад
documents -> Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница