До изпълнителния директор на дф “земеделие” техническо предложениестраница1/6
Дата07.08.2018
Размер443.92 Kb.
  1   2   3   4   5   6

Приложение № 2


ДО

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР

НА ДФ “ЗЕМЕДЕЛИЕ”

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

с предмет:

Доставка на хранителни продукти за разпределение на лица в неравностойно положение по обособени позиции – план 2011”.НАСТОЯЩЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ СЕ ПРЕДСТАВЯ ОТ:


Име на участника

КАНДИДАТСТВАМЕ ЗА ПОЗИЦИЯ/ПОЗИЦИИ:


 1. Доставка на брашно тип 500 (или еквивалентно) до складовете на Български червен кръст срещу предоставяне на 7 398,410 тона интервенционен ечемик от Словакия”;

 2. Доставка на ориз - І-во качество (или еквивалентно) до складовете на Български червен кръст срещу предоставяне на 19 966,323 тона интервенционен ечемик от Словакия”;

 3. Доставка на спагети до складовете на Български червен кръст срещу предоставяне на 9 302,378 тона интервенционен ечемик от Словакия”;

 4. Доставка на вафли обикновени до складовете на Български червен кръст срещу предоставяне на 17 462,989 тона интервенционен ечемик от Словакия”;

 5. Доставка на грис пшеничен до складовете на Български червен кръст срещу предоставяне на 3 500,900 тона интервенционен ечемик от Словакия”;

 6. Доставка на постни лозови сарми до складовете на Български червен кръст срещу предоставяне на 3 586,500 тона интервенционна мека пшеница и 36 772,100 тона интервенционен ечемик от България”;

 7. Доставка на нишесте царевично до складовете на Български червен кръст срещу предоставяне на 5 328,400 тона интервенционен ечемик от България”;


(Зачертава се позицията, за която не се кандидатства)
Ние долуподписаните с настоящето декларираме:
Запознати сме и приемаме изцяло предоставената документация за участие в открита процедура “Доставка на хранителни продукти за разпределение на лица в неравностойно положение по обособени позиции– план 2011 ”.
Нашата фирма /обединение [и нашите подизпълнители] са с националност:

[……………………………………………………………………]
Ние представяме настоящето предложение, от свое име и [в качеството ни на партньори в обединение, с водещ партньор <име на водещия партньор>] за настоящата процедура.

Ние потвърждаваме, че не участваме в нито едно друго предложение за настоящата процедура. (Ние потвърждаваме, като партньор в консорциума, че всички партньори са правно отговорни, заедно и поотделно, за изпълнението на договора, както и че всички партньори по договора за съвместно участие са задължени да не напускат обединението за срока на изпълнение на договора).

Ние ще уведомим Възложителя незабавно, ако настъпи някаква промяна в гореизброените обстоятелства, на всеки етап от изпълнението на договора. Също така потвърждаваме, че разбираме и приемаме, че всяка неточна или непълна информация, умишлено представена в това предложение, може да доведе до нашето отстраняване от участие в настоящата открита процедура.

Настоящото техническо предложение включва следните приложения, неразделна част от същото:


 1. Екземпляр от приложения към настоящата документация договор за обществена поръчка за позицията, за която кандидатствам, подписан и подпечатан;

 2. Декларация на всички стоки предмет на офертата, съдържаща – име на производител, срок на годност, разфасовка;

 3. Мостра от предлагания продукт и сертификат, издаден от акредитирана институция /лаборатория/, удостоверяващ съответствието на продукта със съответните спецификации или стандарти /сертификат за качество/;

 4. Документ за произход на предлаганите продукти;

5. Копие на декларация от лицето, което пуска на пазара опаковката или опаковъчния материал, съгласно чл.4, ал.2 и 3 от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки и копие на декларация за съответствие, издадена от производителя или вносителя на опаковка или опаковъчен материал, съгласно чл. 6, ал.5 от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки.
Настоящото техническо предложение включва следните приложения:

......................................................................................................................................................
Прилага се и Приложение № 2.1 и/или 2.2 и/или 2.3 и/или 2.4 и/или 2.5 и/или 2.6

и/или 2.7 за съответната позиция.

Име и презиме: [………………………………………………
(подпис и печат)
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
Доставка на хранителни продукти за разпределение на лица в неравностойно положение по обособени позиции – план 2011”.
по

първа обособена позиция:

Доставка на брашно тип 500 (или еквивалентно) до складовете на Български червен кръст срещу предоставяне на 7 398,410 тона интервенционен ечемик от Словакия”;


Уважаеми Дами и Господа,
До подписване на договор, това предложение ще има силата на обвързващо споразумение за нас.

Ние: ..........................................................................................................................................................

от ....................................................................................................................................................................

(изписва се името на Участника)

....................................................................................................................................................................

(данни за съдебна/ търговска регистрация) (ЕИК по БУЛСТАТ)

....................................................................................................................................................................

(седалище и адрес на управление)

....................................................................................................................................................................

(име на представляващия, длъжност)


предлагаме да доставим, съгласно дадените изисквания по първа обособена позиция от документацията за участие брашно-тип 500 (или еквивалентно), чрез:
1. Трансфер до България на изтегления от интервенционните запаси на Словакия ечемик и замяната му срещу брашно, което е налично или ще бъде закупено от пазара на Общността и доставката му (включително и разтоварване) до 26 областни склада на БЧК в цялата страна.

2. Замяна на изтегления от интервенционните запаси на Словакия ечемик срещу брашно, което е налично или ще бъде закупено от пазара на Общността и доставката му (включително и разтоварване) до 26 областни склада на БЧК в цялата страна.


(излишното се зачертава)
със следните характеристики:


Показатели

П ш е н и ч н о б р а ш н о-изисквания

Предложение

тип 500(или еквивалентно)
Органолептични, в т.ч.цвят

бял до светло кремав
мирис

характерен за пшенично брашно, без мирис на плесен, на запарено или друг несвойствен мирис
вкус

специфичен, без наличие на горчив, кисел или друг привкус
хрускане

да не се усеща при сдъвкване
Физикохимични, в т.ч.влага, % не повече от

15,5
пепел,обща в % на с.в-во

0,5
мокър глутен, в % не по-малко от

27
отпускане на глутена, мм не повече от

6

Срок на годност

Най-малко 9 (девет) месеца от датата на доставка в складовете на БЧК
Опаковка с маса - нето 1 кг. в стекове по 10 пакета.

Допустимо отклонение от нетната маса на опаковките: • при везни с автоматично действие: + 0,011 кг.;

- 0,004 кг.;

 • при везни с неавтоматично действие: + 0,005кг..

Опаковка хартия (РАР, идентификационен код 22 по Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки). Опаковки: чисти, здрави, безопасни, добре затворени и подходящи за транспортиране и многократно преместване. Маркиране на български език със следните надписи: наименование на продукта, наименование на фирмата производител, тип на брашното, дата на производство, срок на годност, маса-нето, и др. по преценка на участника;

Маркиране на всяка опаковка с надписи „Помощ от ЕС” и „Продуктът не е предназначен за продажба”, и изображение на знамето на Европейския съюз, в съответствие с указанията дадени в Приложение № 9 на документацията.

Продуктите следва да отговарят на нормите и изискванията на Наредба № 31 за максимално допустимите количества замърсители в храните и Регламент (ЕО) № 1881/2006 на Комисията от 19 декември 2006 година за определяне на максимално допустимите количества на някои замърсители в храните.

Опаковките следва да отговарят на изискванията на Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки.


  1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница