До изпълнителния директор на дф “земеделие” техническо предложениестраница6/6
Дата07.08.2018
Размер323 Kb.
1   2   3   4   5   6

При доставките изпълнителят трябва да използва европалети тип „Heavy” с габаритни размери 800/1200/146 мм и товароподемност 1500 кг. Европалетите да са в съответствие с Международния стандарт за фитосанитарни мерки 15/ISPM15/. Максималният товар на една палетна единица с грис да бъде до 800 кг.

В основата на палетите да има най-малко два пласта хартия от типа велпапе.

Използваното полиетиленово фолио за опаковането на палетите трябва да е най-малко 4 слоя, с цел да не се разпиляват стековете.

Дата ..................... Подпис и печат ...........................Приложение № 2.6

За обособена позиция шест


ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
Доставка на хранителни продукти за разпределение на лица в неравностойно положение по обособени позиции – план 2011”.
по шеста обособена позиция:

„Доставка на постни лозови сарми до складовете на Български червен кръст срещу предоставяне на 3 586,500 тона интервенционна мека пшеница и 36 772,100 тона интервенционен ечемик от България”;
Уважаеми Дами и Господа,
До подписване на договор, това предложение ще има силата на обвързващо споразумение за нас.

Ние: ..........................................................................................................................................................

от ....................................................................................................................................................................

(изписва се името на Участника)

....................................................................................................................................................................

(данни за съдебна/ търговска регистрация) (ЕИК по БУЛСТАТ)

....................................................................................................................................................................

(седалище и адрес на управление)

....................................................................................................................................................................

(име на представляващия, длъжност)


предлагаме да доставим, съгласно дадените изисквания по шеста обособена позиция от документацията за участие постни лозови сарми чрез:

1. Замяна на изтеглените от интервенционните запаси на България мека пшеница и ечемик срещу постни лозови сарми, които са налични или ще бъдат закупени от пазара на Общността и доставката им (включително и разтоварване) до 26 областни склада на БЧК в цялата страна.


със следните характеристики:
Постни лозови сарми
1. Определение:

Настоящата спецификация се отнася за производството на постно готово ястие, приготвено от изпържен кромид лук и ориз, с подправки, обвити в лозови листа, залети със заливка, напълнено в опаковки, херметично затворени и стерилизирани.

2. ИЗПОЛЗВАНИ суровини и опаковъчни материали:

2.1. За производството на Сарми с лозов лист стерилизирани се използват суровини и материали, разрешени за хранителни цели, отговарящи на действащите стандартизационни документи или санитарни разрешения за внос:СУРОВИНИ/МАТЕРИАЛИ

ИЗИСКВАНИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Лозов лист

ТД производител
Ориз

ТД производител
Кромид лук

Наредба 108 / 12.09.2006 г
Растителна мазнина

ТД производител
Готварска сол

ПМС №23 / 31.01.2001 г.
Захар

ТД производител
Копър сух

Наредба 31 / 29.07.2004 г
Черен пипер

Наредба 31 / 29.07.2004 г
Лимонена киселина

Наредба 8 / 16.04.2002 г
Вода за пиене

Наредба № 9 на МЗ /16.03.2001 г
Кутии

Наредба №3 на МЗ/ 04.06.2007 г.
2.2. Сарми с лозов лист стерилизирани се произвеждат по технологична документация и рецептури, съответстващи на установените стандартни изисквания за производство на хранителни продукти, съгласувани с МЗ и утвърдени от производител.

3. Качествени показатели на САРМИ с ЛОЗОВ ЛИСТ СТЕРИЛИЗИРАНИ

Показатели

А. Органолептични показатели

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

3.1. Опаковка3.1.1. Херметичност (кутии)

Пълна

3.2. Външен вид


Приблизително еднакви по големина, добре завити, със зелен до тъмнозелен цвят. Не се допуска размесване на съдържанието в заливката.
3.3. Вкус и мирис


Вкус - приятен, умерено кисело-солен.Мирис – приятен, специфичен за вложените съставки. Не се допускат страничен вкус и мирис.Б. ФИЗИКО – ХИМИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ
3.4. Нетно тегло за

кутии 1/99

850 g
3.5. Сухо вещество тегловно, %

не по-малко от 25%

3.6. Мазнини, %

не по-малко от 10%
3.7. Киселинност, като лимонена, %

0,2 – 0,4 %

3.8. Готварска сол, %


0,8 - 1,2 %
4. Подготовка на плънката

Рецептура за 100 kg плънка (kg):СУРОВИНИ/МАТЕРИАЛИ

ИЗИСКВАНИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Ориз (несварен)

32,00
Кромид лук нарязан

10,00
Растителна мазнина

14,40
Готварска сол

1,30
Копър сух

0,66
Черен пипер

0,22
Вода

41,42
Кромид лука се запържва в бланшорни казанчета, след което се изпържва и ориза до остъкляване. Добавят се готварската сол и необходимото количество вода и сместа се изварява, до набъбване на ориза. Накрая се прибавят сушеният копър и черният пипер.

Забележка: Сушеният копър може да бъде заменен с пресен след подходяща предварителна обработка.

4.1.1 Подготовка на сармите

Плънката се дозира обемно (600g) и се разделя равномерно за 26-27 бр. сарми за опаковка, след което се увиват ръчно или машинно.

4.1.2. Подготовка на заливката

Рецептура за 100 kg заливка (kg):

СУРОВИНИ/МАТЕРИАЛИ

ИЗИСКВАНИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Лимонена киселина

1,90
Захар

1,00
Вода

97,10
В неръждаеми съдове се дозира необходимото количество вода, захар и лимонена киселина.

Подготвената заливка се загрява до 95ºС и подава за заливане.

4.1.3. Пълнене

Готовите сарми се нареждат в металните опаковки и се заливат с гореща заливка, така че да се постигне регламентираното количествено съотношение на съставките.

4.1.4. Затваряне

Затварянето на пълните кутии се извършва със затварачна машина.

4.1.5. Стерилизация

Стерилизацията се извършва в автоклави при следния режим:

Кутии 1/99 30-40-30/115оС р - 1,3 атм

Забележка: Режимът може да се променя от оторизирано лице при възникнала необходимост.

4.1.6. Съхранение

Стерилизираните опаковки се нареждат на стифове с маркирана дата на производство. Складовите помещения трябва да са сухи, проветриви, хигиенични и с температура от 4 до 25оС.

5. Опаковка и маркировка

5.1. Сарми с лозов лист стерилизирани се пълнят в метални опаковки до 0,850 kg, в стекове по 12 опаковки.

5.2. Допускат се следните отклонения от нетната маса:

- за метални опаковки до 1000 g ± 2%

5.3. Срокът на годност да не е по-малък от 9 месеца към датата на доставка

Маркиране на всяка опаковка с надписи „Помощ от ЕС” и „Продуктът не е предназначен за продажба”, и изображение на знамето на Европейския съюз, в съответствие с указанията дадени в Приложение № 9 на документацията

Всички останали изисквания относно опаковката, маркировката, транспорта и документацията са по Наредба № 5 на МЗ и МЗГ/ДВ 55 (2006 г)

Опаковките следва да отговарят на изискванията на Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки.

При доставките изпълнителят трябва да използва европалети тип „Heavy” с габаритни размери 800/1200/146 мм и товароподемност 1500 кг. Европалетите да са в съответствие с Международния стандарт за фитосанитарни мерки 15/ISPM15/. Максималния товар на една палетна единица с постни сарми да бъде до 735 кг.

В основата на палетите да има най-малко два пласта хартия от типа велпапе.

Използваното полиетиленово фолио за опаковането на палетите трябва да е не по-малко от 4 слоя, с цел да не се разпиляват стековете.


Дата ..................... Подпис и печат ..........................

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
Доставка на хранителни продукти за разпределение на лица в неравностойно положение по обособени позиции – план 2011”.
по седма обособена позиция:

„Доставка на нишесте царевично до складовете на Български червен кръст срещу предоставяне на 5 328,400 тона интервенционен ечемик от България”;
Уважаеми Дами и Господа,
До подписване на договор, това предложение ще има силата на обвързващо споразумение за нас.

Ние: ..........................................................................................................................................................

от ....................................................................................................................................................................

(изписва се името на Участника)

....................................................................................................................................................................

(данни за съдебна/ търговска регистрация) (ЕИК по БУЛСТАТ)

....................................................................................................................................................................

(седалище и адрес на управление)

....................................................................................................................................................................

(име на представляващия, длъжност)


предлагаме да доставим, съгласно дадените изисквания по седма обособена позиция от документацията за участие нишесте царевично чрез:

1. Замяна на изтегления от интервенционните запаси на България ечемик срещу нишесте царевично, което е налично или ще бъде закупено от пазара на Общността и доставката му (включително и разтоварване) до 26 областни склада на БЧК в цялата страна.


със следните характеристики:


ПОКАЗАТЕЛИ

Нишесте царевично – десертно с аромати и оцветители

Предложение

1.Външен вид

Фин прах без механични примеси
2. Цвят

Бял или бял със слаб жълт оттенък
3. Вкус

Харектерен, ясно изразен, а аро­матът му да съответства на употребената есенция.
4. Черни точки, броя в 1кв. см, не повече от:

2,2
5. Състояние при разтриване между пръстите

скрипти
6. Примеси от други видове нишестета

Не се допускат
7. Влага, %, не повече от

13
8. Обща пепел, % на абсолютно сухо в-во, не повече от:

0.20
9.Пепел, неразтворима в 10% солна киселина, на абсолютно сухо в-во, не повече от:


0.05

10. Киселинност, куб. см 0.1mol/dm3 , Натриева Основа, NaOH или Калиева основа, КОH за 100 g продукт, не повече от:

8,0
11. pH

От 4,0 до 7,0

12. Съдържание на общ SO2 , mg/kg продукт, не повече от

80
Срок на годност

Не по малко от 9 месеца към датата на доставка

Опаковка с маса – нето - 0.070 kg в кашони като един кашон да съдържа 120 броя опаковки

Допуска се отклонение от масата нето

до + 5%.


Пергаминови пликове, целофанови пликове, Разрешени за целта от МЗ, Хартиени пликове, каширани с пергамин или полиетилен и полиетиленови пликове. Опаковки: чисти, здрави, безопасни, добре затворени и подходящи за транспортиране и многократно преместване. Маркиране на български език със следните надписи: наименование на продукта, наименование на производителят, дата на производство/опаковане, срок на годност, маса-нето, и др. по преценка на кандидата.
Маркиране на всяка опаковка с надписи „Помощ от ЕС” и „Продуктът не е предназначен за продажба”, и изображение на знамето на Европейския съюз, в съответствие с указанията дадени в Приложение № 9 на документацията.

Продуктите следва да отговарят на нормите и изискванията на Наредба № 31 за максимално допустимите количества замърсители в храните и Регламент (ЕО) № 1881/2006 на Комисията от 19 декември 2006 година за определяне на максимално допустимите количества на някои замърсители в храните.

Опаковките следва да отговарят на изискванията на Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки.Вложените оцветители и аромати трябва да отговарят на нормите и изискванията посочени в НАРЕДБА № 8 от 16.04.2002 г. за изискванията към използване на добавки в храните.

При доставките изпълнителят трябва използва европалети тип „Heavy” с габаритни размери 800/1200/146 мм и товароподемност 1500 кг. Европалетите да са в съответствие с Международния стандарт за фитосанитарни мерки 15/ISPM15/. Максималният товар на една палетна единица с нишесте да бъде до 420 кг.

В основата на палетите да има най-малко два пласта хартия от типа велпапе.

Използваното полиетиленово фолио за опаковането на палетите трябва да е не по-малко от 4 слоя, с цел да не се разпиляват стековете.
Дата ..................... Подпис и печат ..........................


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница