До: Комисия за защита на конкуренциятаДата05.03.2018
Размер178.58 Kb.

До: Комисия за защита на конкуренцията
Ж а л б а
От ”Вторични суровини” ООД, гр. Шумен, със седалище и адрес на управление: гр.Шумен, ул. „Охрид” № 11, адрес за кореспонденция: гр.Шумен 9700, п.к.1029, ЕИК: 127619729, представлявано от:

Валентин Георгиев Неделчев - УправителСрещу
Решение №33/ 17.11.2010г. на Кмета на Община Карлово, за одобряване на документация за участие в открита процедура по Закона за обществените поръчки, с предмет „Подръжка, експлоатация и мониторинг на Регионално депо за твърди битови отпадъци на Община Карлово” и за откриване на процедурата по възлагане на обществената поръчка.

Уважаеми Членове на Комисията за Защита на конкуренцията,

С Решение №33/ 17.11.2010г. на Кмета на Община Карлово, е одобрена документация за участие в открита процедура по Закона за обществените поръчки, с предмет „Поддръжка , експлоатация и мониторинг на Регионално депо за твърди битови отпадъци на Община Карлово”.

Посочената община - Община Карлово е с адрес: гр.Карлово, Община Карлово, обл.Пловдив, ул.”Петко Събев”№1 и с официален представител инж. Найден Христов Найденов - Кмет на Община Карлово.

Придобихме документацията по обществената поръчка на 06.12.2010г. и се запознахме подробно с нея, както и с документитите, към които тя препраща, а именно: Комплексно разрешително № 347- НО- ИО-АО/ 2008г. и Наръчника за експлоатация на депото.

Веднага след като се запознахме с наличната по обществената поръчка информация и документация, установихме, че при разработването на документацията и при обявяването на обществената поръчка са допуснати сериозни технически нарушения, както и нарушения на релевантаната спрямо обществената проръчка нормативна база, което води до незаконосъобразност на самата документация, съответно на решението, с което тя е одобрена.

От същите пороци страда и самото обявление, публикувано в Регистъра за обществени поръчки.

Поради това обжалваме пред Вас законосъобразността на това решение, включително както е посочено по долу, поради наличие на дискриминационни икономически, финансови, технически и квалификационни изисквания в обявлението и документацията и вдругите документи, свързани с процедурата:
1. На първо място очевидна е подмяната на предмета на поръчката. От самото наименование на обществената поръчка следва, че предметът е насочен към поддръжка, експлоатация и мониторинг на съответното съоръжение за депониране - регионалното депо за Твърди Битови Отпадъци/ТБО/.

Съвсем друго е съдържанието на обществената поръчка, ако съдим според одобрената документация, а именно: извършването на дейностти, свързани с оползотворяване/?!/ на отпадъци или тяхното сепариране/?!/. Според действащото към момента законодателство, както и по своята същност оползотворяването е напълно противополжна на обезвреждането/чрез депониране/ дейност!

Нещо повече, недопустимо се приравнява дейността по сепариране и оползотворяване, което противоречи на разпоредбите на екологичното законодателство, свързано с управлението на отпадъците.

Обезвреждането и оползотворяването на отпадъците са дейностти, които са противоположни по своята цел, процес и постигнат резултат. Тези обстоятелства произтичат от разпоредбите и легалните дефиниции на основния рамков закон - т.8, респективно т.17 от § 1 от ДР на Закона за управление на отпадъците/ЗУО/.

От всички налични данни, включително съгласно условията на Комплексното разрешително и Наръчника за експлоатация е видно, че на депото за ТБО се извършва само една дейност по третиране на отпадъците, а именно обезвреждане чрез депониране: депониране (наземно или подземно) - код D1.

Никъде в релевантните документи, в Комплексното разрешително, съответно в Наръчника, не е предвидено да се извършва дейност по сепариране на постъпващите отпадъци, още по малко тези отпадъци да подлежат на оползотворяване.

Сепарирането на отпадъците е процес, свързан с предварителното третиране на отпадъците преди депонирането и не е част от системата на депониране, съответно на поддръжка, експлоатация и мониторинг на депото, а има съвсем друг предмет. Не е без значение, че самото сепариране също би попаднало (при липса на подходящ код) в дефиницията на т.8 б. н) от ЗУО „смесване преди предаване за обезвреждането им по някоя от операциите по букви "а" - "м" - код D13.

При отсъствие на друг подходящ код D, този код се прилага за предварително третиране преди обезвреждането, като сортиране, трошене, уплътняване, пелетизиране, сушене, рязане, кондициониране или разделяне, преди подлагане на някоя от операциите с кодове D1 - D12.”

Приложено е недопустимо смесване на понятията и критериите за оценка на съвършенно различни дейности, които по никакъв начин не се вписват в обявения предмет на обществената поръчка!

Тези обстоятелства имат значение и за неадекватността на упоменатите по-долу в в т.3 изисквания, условия и критерии.


2. Възлагането на обществена поръчка с посочения предмет нарушава основни норми на рамковия Закон за управление на отпадъците.

В конкретния случай е налице некомпетентност от страна на Община Карлово за възлагане на обществена поръчка с подобен предмет.

Съгласно чл.19а от ЗУО всички общини, които са включени в региона на депото по чл.28, ал.4 от ЗУО, създават регионална система за управление на отпадъците.

Регионалната система за управление на отпадъците включва регионалното депо и/или други съоръжения за третиране на отпадъци.

Управлението на регионалната система за управление на отпадъците се управлява от регионално сдружение на общините от региона.

От компетентността на общините, членове на регионалното сдружение е да определят собствеността на регионалното депо и/или другите съоръжения за третиране на отпадъците, включени в регионалната система/чл.19а, ал.3 от ЗУО/.

Именно общото събрание на регионалното сдрежение, съгласно чл.19г от ЗУО, е компетентно до взема в частност решение относно въпросите, съврзани с определяне на отделните съоръжения за третиране на отпадъци, структурата и развитието на регионалната система за управление на отпадъци, възлагане на обществени поръчки и избор на доставчици и изпълнители по изграждането на елементите на регионалната система за управление на отпадъци, провеждане на процедури за избор на оператор/и на регионалната система за управление на отпадъците, приемане на инвестиционна програма за развитието на регионалната система за управление на отпадъците и относно собствеността на регионалното депо и/или на съоръженията за третиране на отпадъци.

Поради това, такива важни решения като избора на оператор на регионалното депо за ТБО, не могат да се приемат еднолично от кмета на само една община, като възложител.

Доколкото е предвидено в закона, регионалните сдружения на общините да бъдат учредени в срок от три месеца и във всеки случай не по-късно от три години от влизането в сила на ЗИД на ЗУО от Държавен Вестник №41 от 01.06.2010г., то съответната община, собственик на депото към датата на влизане в сила на закона(община Карлово) не може да извършва действия по възлагане на обществени поръчки за срок, превишаващ законовия срок, като обществената поръчка следва да има краен срок не по- късно от датата на учредяване на съответното регионално сдружение. Видно е, че в конкретния случай, тези срокове по-никакъв начин не са съобразени от възложителя - Община Карлово, като за срок на обществената поръчка неправомерно са посочени пет години от сключване на договора.

Със своите действия Община Карлово незаконосъобразно е иззела компетенциите на общото събрание на регионалнато сдружение на общините и освен отговорността, която носи по чл.19 б, ал.11 от ЗУО, общината е опорочила процедурата по възлагането на обществената поръчка.3. Не ни е известно също Община Карлово да е изпратила за обнародване в електронната страница на "Държавен вестник" и до Агенцията за обществени поръчки, предварително обявление за настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка, съгласно изискванията на чл.23 от ЗОП, с оглед на общата стойност на поръчката, визирана в документацията от 2 500 000 лв.
4. По отношение на критериите и изискванията, които са налице в одобрената документация за възлагане на обществената поръчка, следва да се отбележи, че те са крайно дискриминационни, както и в същото време са и неадекватни, спрямо обявения предмет на обществената поръчка.

Съгласно техническите спецификации за изпълнение на поръчката, приложени към документацията, в т.1-5 от същите техническите спецификации са предвидени единствено дейностите, свързани с прякото управление на дейностите по депониране на опадъците на съответното депо.

Съвсем различно по съдържание и по смисъл е т.н. „описание на обекта на поръчката”.

От приложеното към документацията описание на обекта на поръчката, което е крайно семпло и фрагментарно, единствените конкретни данни са, че изпълнителят в срок от шест месеца от сключване на договора ще достави и монтира съоръжения за сепариране на отпадъците/т.5/, сепарирания отпадък се извозва от изпълнителя за негова сметка в насипно състояние на центъра за разделно събиране на отпадъци/т.3/. и „най-главното” условие, което възложителя е преценил да постави, е че приходите от сепарирания отпадък са за изпълнителя/т.2/.

По какъв начин тези обстоятелства са свързани с обявения предмет на поръчката, посочен в т .1 от същото описание и с техническите спецификации, които са също част от документацията, остава неизвестно за участниците.

Очевидно е единствено, че изпълнителят ще извлича допълнителна икономическа изгода и че ще има договорни отношения/?!/ с оператора на Центъра за разделно събиране на отпадъци.

Това изискване също е извънредно спорно и въвеждащо в заблуждение участниците, доколкото подобен Център не съществува.

Само можем да предположим, че се има в предвид Центъра за сортиране и първична преработка на отпадъци – гр.Карлово, описан в Акт за частна общинска собственост №987/07.12.2010 г./.

Тъй като оператора на Центъра е подписал отделен договор, съгласно проведен конкурс (въз основа на решение №649/, взето с Протокол №32 от заседание на Общински Съвет Карлово, проведено на 17.12.2009г.), за да приема оператора отпадъци от други източници, той трябва да подпише отделен договор, включително с изпълнителя на настоящата поръчка.

Тъй като не може да бъде принуден да подпише такъв договор с изпълнителя, то очевидно е, че поставените изисквания за сепариране и предявяване на сепаририните отпадъци в Центъра за сортиране и първична преработка на отпадъци са изцяло в полза на оператора на инсталацията и дават необосновано предимство на самия оператор или на свързано с него лице, или на обединение от лица.

Не по малко дискриминационни и необосновани са и изискванията за опит в оползотворяването и наличието на договори за извършването на такива дейности през предходните три години, заложено в т.6.3.2. от Указанията за подготовка на офертата.

Защо е необходимо изпълнителят да има такъв опит и да е реализирал такива договори, остава загадка, като се има в предвид, че дейностите по оползотворяване не са предмет на съответната обществена поръчка. Ако се има в предвид сепарирането на отпъдъци, това е съвсем друг вид третиране на отпадъци, свързан с предварително третиране. Съвсем друг е въпроса, че дори не е посочено какъв точно от видовете оползотворяване и съответните кодове по смисъла на т.17 § 1 от ДР на ЗУО се изискват за изпълнителя.

Най-малкото е странно, че за извършването на дейностите, които пряко са свързани с управлението на дейностите по депониране и съответно по упражняване на експлоатация и мониторинг на депото, не се изисква никакъв опит нито релевантни договори за дейностите по депониране от страна на участника.

Това ни навежда към основателното съмнение в безпристрастността на прилагането на избраните критерии и релевантните изисквания в полза на лице, което няма опит в управлението на депа, съответно в дейностите по депониране, но може би има опит в дейностите по предварително третиране на отпадъците, какъвто е оператора на Центъра за разделно събирани отпадъци?

Непонятно е в каква връзка се изискват сертификатите, посочени в т.6.3.3., още повече, че тези сертификати не са визирани в приложените технически спецификации.

5. Не по малко странно е и изискването, участникът да има сключен договор с организация по опозотваряване. Не е посочен никакъв мотив - кое налага сключването на такъв договор, нито каква точно от видовете организации по оползотворяване (според вида на управлението на масово разпространените отпадъци) се има предвид и за управлението на кои от дейностите по разделно събиране, рециклиране и оползотворяване, трябва тази организация да отговаря (по смисъла на т.26 § 1 от ДР на ЗУО и изискванията на Глава V Раздел ІV от ЗУО).

Такива договори се сключват единствено от общините и от съответните лица, които имат задължение да изпълнят критериите за оползотворяване на масово разпространени отпадъци, които те са пуснали на пазара. Но дори и тук има строга диференциация за всяка една организация по оползотворяване: например за опаковки, за батерии и акумулатори, за излезли от употреба МПС, за излязла от употреба еликтрическо електронно оборудване и др.

Спецификите на дейността на всяка една организация по оползотворяване, определя условията за сключването на договори и конкретните условия на договаряне. Единна процедура и единни условия са невъзможни, като договора с организация по оползотворяване може да се подпише едва след като е предварително ясно, какви ще са конкретните параметри, т.е. актуален договор няма как да бъде сключен преди датата на сключването на договора за обществената поръчка между опрератора на регионалното депо за ТБО и възложителя.

Както се спомена, липсват каквито и да е данни за предмета и съдържанието на така изисквания договор, което допълнително подчертава липсата на мотивация за поставянето на съответното условие, ограничаващо свободната конкуренчция.
6. Както се изтъкна по-горе, видно е че „най-важното” условие в обществената поръчка е, че изпълнителя получава приходите от сепарирания отпадък.

Нека оставим настрана, че липсва всякаква яснота, относно начина на преминаването на собствеността на смесения отпадък от общината, респективно от другите субекти, които ще извозват отпадъците за депониране на регионалното депо към оператора на депото(по силата на договор за покупко-продажба, или дарение, на база на какъв счетоводен документ ???).

Нека оставим на страна и факта, че за да придобие отпадъци от черни и цветни метали, операторът може би трябва да има и лиценза за търговия с ОЧЦМ.

Нека оставим на страна факта, че липсва ясно декларирано съгласие на другите общини, които към момента използват депото, да предават собствеността на рециклируемите си отпадъци на оператора.

Нека оставим настрана също, че липсва правно основание, смесените отпадъци да се сепарират непосредствено преди депонирането им.

Но не можем да пренебрегнем условието, че всички приходи от така сепарираните отпадъци, остават за изпълнителя. Това условие крие съществено закононарушение и по същество е една зле прикрита форма на неправомерна държавна помощ. Като поставя условието и монополизира правото на оператора на Центъра да приема изключително всички отпадъци, които ще бъдат сепарирани, възложителя създава условия за нелоялна конкуренция от страна на оператора и свързани с него лица.


7. Не могат да бъдат пренебрегнати и фрапиращите несъотвествия, свързани с количествено – стойностните показатели и финансовите параметри на обществената поръчка.

Към момента на обявяване на обществената поръчка съответния бюджет за 2011г. все още не е приет.

Въз основа на данните от предходни години, включително приетите план-сметки, съгласно Решение №332, взето с Протокол №20 от 29.01.2009г. на Общински Съвет Карлово и на Решение №710, взето с Протокол №36 от 25.02.2010г. на Общински Съвет Карлово е видно, че за 2009г. разходите, свързани с обезвреждането на твърди битови отпадъци на депото са определени на стойност 162 600лв./сто шестдесет и две хиляди и шестотин лева/ за 2009г. и съответно 81 944, 64лв. /осемдесет и една хиляди деветстотин четиридесет и четири лева и шейсет и четири стотинки/ за 2010г..

Тези стойностти не кореспондират по никакъв начин със стойностите, предвидени в документацията за провеждането на обществената поръчка, а именно 500 000лв/ петстотин хиляди лева/ годишно.

Поставят се въпросите, как Общината ще осигури подобен бюджет, както и защо бюджета се увеличава близо четири пъти при очакване за реално намаление на разходите, свързани с намаляване на общото количество депонирани отпадъци.

Дали общината е предвидила да увеличи четири пъти съответната такса битови отпадъци, след като финансирането на дейносттите на обществената поръчка ще се извършва чрез средствата, събрани от тази такса.

Непонятно е дали в тези средства се залагат и отчисленията, които е предвидено да се правят, съгласно чл.71а от ЗУО, считано от 01.01.2011г..

8. По отношение на количеството отпадъци също са налице несъответсвия, като например се посочват прогнозни количества от постъпващи 30 000 ТБО на година.

Според данни за предходните три години на същото депо са били депонирани, както следва: за 2007 г.- 128 015,07 тона, за 2008 г.- 58 029,76 тона, за 2009 г.- 44 057,80 тона отпадъци.

Подобни несъотвествия са налице и при посочмването на остатъчния капацитет на депото.

Съпоставката на всички тези данни води до извода, че се предвижда намаляване на количеството на депонираните отпадъци, но за сметка на това се залага увеличаване на предвидените публични разходи на общината, което индикира едно неоснователно увеличаване на цената на услугата.

В тази връзка непонятно е минималното изискване, визирано в т.6.3.6. , финансовите отчети да бъдат с положителен резултат на стойност не по-малко от 500 000лв. за всяка една от трите години или общо 1 500 000.

9. Не издържа критика и предложената методика за оценка на офертите и критериите за възлагане. След като е посочено, че ще бъде избрана икономически най-изгодната оферта, следва да преценим предложените критерии в тяхната цялост.

Относно първия критерий, т.е. предложената план-сметка, определяща общата предлагана цена за една година, следва да се изтъкнат, че съществуват обособени позиции, които са излишни.

Така например т.9.2., т.10.1, т.10.2. от посочения проект на план-сметка са лишени от съдържание и въвеждат в заблуждение участниците, доколкото за срока на обществената поръчка, закриване на депото не се предвижда.

В същото време от самата план-сметка липсват каквито и да е данни за дейностти, свързани със сепариране и/или оползотворяване на отпадъците.

Липсва яснота и относно имплементирането на изискваното съоръжение в системата за управление на депото и съгласно перата, предвидени по план-сметката.

Според втория критерий, а именно „капацитет на сепариране” отново липсва яснота за практическото приложение на този критерий, както и за показателите за неговото прилагане. Невъзможно е съобразно тази методика да се диференцира процента на сепариране на отпадъците, без да се знаят изходните данни за тях, съобразно общото количество. Не са обявени данни относно охарактеризирането на постъпващите на депото отпадъци, техния морфологичен състав, техните характеристики и т.н. Не е конкретизирано и дали този процент ще се определя спрямо теглото или спрямо обема на приетите отпадъци(отпадъците от пластмаси са с висок обем и ниска маса, за разлика от металните и стъклените отпадъци).

Съответно е следвало да се уточни и кои ще са „приетите” отпадъци, т.е. дали отделно ще се третират отпадъците, които се генерират от Община Карлово, съответно от другите общини, в региона на депото, юридически лица, които самостоятелно извозват за депониране отпадъци и други лица, които предават за депониране отпадъци.

По отношение на третия критерий - стойност на инвестицията, непонятно е какви са параметрите на очакваните инвестиции и в тази връзка каква следва да бъде по съдържание и форма инвестиционната програма и дали инвестицията ще се оценява като някаква крайна сума(и какво включва тази крайна сума, напр.: цена на машините, разходи по транспорт, монтаж, обучение на персонала за работа с техниката, застраховки, амортизации, консултантски услуги, свързани с доставката и пускането на инсталацията за сепариране???) или инвестицията ще бъде оценявана комплексно, включително по отношение на сроковете и индивидуалните параметри на отделните позиции в инвестиционната програма. Не се споменава при изграждането на съоръжение за сепариране, допуска ли се промяна на съществуващата инфрастректура на депото – ел.захранване, площадка, пътища за достъп, кой заплаща подобренията на депото и чия собственост остават те, както и съоръжението за сепариране в последствие, след изтичането на срока на договора по поръчката.


10. Вмъкнатите в обществената поръчка условия за монтиране на съоръжение за сепариране, съответно за извършването на сепариране на смесените битови отпадъци и последващото им предаване за оползотворяване, категорично противоречат на законовите изисквания относно дейността на депата за ТБО и са в противоречие с основните програмни документи, свързани с дейността на депото, каквито са Комплексното разрешително, издадено от МОСВ и Наръчника за експлоатация на депото.

Съгласно нормата на чл.34 от ЗУО, ежегодно със закона за държавния бюджет на Република България, по предложение на министъра на околната среда и водите, се определят целеви средства за изграждане на съоръжения и инсталации за третиране на битови, масово разпространени и опасни отпадъци, както и за почистване и рекултивация на места, замърсени с отпадъци.

Съоръжения и инсталации за третиране на отпадъци, които са изградени или се изграждат със средства, осигурени със закона за държавния бюджет на Република България или друго национално или международно финансиране, се използват съгласно мерките, предвидени в плана за действие на Националната програма за управление на дейностите по отпадъците по чл. 28, ал. 1 от ЗУО.

Когато съоръженията и инсталациите не се използват, съгласно изискванията, общините възстановяват средствата от държавния бюджет или международните програми на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда.

И двете съоръжения Депото за ТБО и Центъра са изградени с пари от държавния бюджет и отговарят на посочените критерии.

Несвойственото използване на тези съоръжения и извършването в тях на нерегламентирани ”нововъведения”, поставят в опасност регионалната система за управление на отпадъците в цялост, както и самата община в частност, да бъдат финасово наказани.

Това освен проблем на общината е и проблем на участниците в процедурата по възлагане на обществената поръчка, които са в риск да не могат да участват в процедурата или ако спечелят, да не могат да реализират правата си, а дори и да бъдат санкционирани за нарушения на екологичното законодателство.

По този повод следва да обърнем внимание, че в издаденото комплексно разрешително, съответно в наръчника, липсва условие за извършването на сепариране на постъпилите смесени отпадъци на територията на депото, както и за изграждането на съоръжения и системи, предвидени за подобно сепариране.

Извършването на дейностти по предварително третиране на отпадъците не е елемент от системата за подръжка, експлоатация и мониторинг на депото и не е предмет на издаденото комплексно разрешително.

Недопустимо е да се извършва смесване на дейносттите, свързани с предварителното третиране, съответно на обзвреждане на отпадъците в рамките на една и съща обществена поръчка, тъй като индивидуалните цели и процесите по тези дейностти са съвършенно противоположни и диференцирани и не могат да се оценят в рамките на една процедура и на базата на едни и същи критерии.

Доколкото липсва, каквато и да е яснота, относно предвидените дейностти по сепариране, трудно е да преценим конкретните изменения, които възложителя е искал да заложи в процедурата.

Във всички случаи е недопустимо да се въвеждат каквито и да е изменения и допълнения на системата за управление на депото, предвидено в комплексното разрешително, без това да бъде съгласувано по съответния ред с компетентните органи - Министерството на околната среда и водите и/или подопечната и Регионална инспекция по околна среда и води - Пловдив.

За извършването на промени, свързани с изменение на наличната инфраструктура, следва да бъдат извършени и всички процедури, предвидени в Закона за устройство на територията и в Закона за опазване на околната среда, което е свързано и с извършването на предварителни инвестиционни проучвания от страна на възложителя и снабдяването с необходимите документи.

Подобни са изискванията, относно дейността на Центъра за разделно събирани отпадъци, като всички промени в неговата дейност също следва да бъдат извършени по надлежния ред и след съгласуване от компетентните органи.

Доколкото ни е известно, никое от тези действия не е извършено, както по отношение на Депото за ТБО, така и на Центъра за разделно събирани отпадъци.

Всичко това крие сериозен риск изпълнителят на поръчката не само да не е в състояние да изпълни договорните си задължения, но и да му бъде търсена административнонаказателна отговорност от компетентните органи по опазване на околната среда.

Налице е дублиране на дейността на Центъра и не само, че Общината няма да печели от новата дейност предвидена да се извършва на Депото, а ще печели самия оператор на Депото(и/или съответно оператора на Центъра?).

Действително, защо се налага отпадъците да постъпват на депото, там да бъдат сепарирани и след това да се превозват до Центъра? Какви толкова допълнителни дейности ще извършва този център, след като отпадъците вече са сортирани? Не бива да се пренебрегва и факта, че Центърът е изграден за да обслужва системата на разделно събиране на отпадъците(управлявана от възложителя), а не е предвиден да обработва отпадъци, извлечени от депото.Монополното положение, което се създава за Центъра, като той единствен може да приема всички сортирани отпадъци, поставя обслужващата фирма-оператор във условията на неравнопоставеност и създава условия за нелоялна конкуренция от страна на оператора на Центъра и/или свързани с него лица, потенциални участници в процедурата по възлагане на обществената поръчка.

При излагането на горните закононарушения, считаме че в частност са нарушени и специалните норми на ЗОП, а именно чл. 23.  ал.1; чл.25 ал.5 ,6 и 7; чл.28 ал.2; чл.30; чл.32; чл.50 ал.1 и 3; чл.51 ал.1 и чл.52 от ЗОП.


Специално искане, което правим едновременно с подаването на жалбата:

Моля, да се спре процедурата за възлагане на посочената обществена поръчка, с предмет „Поддръжка, експлоатация и мониторинг на Регионално депо за твърди битови отпадъци на Община Карлово”, като Ви моля, да се приложи временна мярка "спиране на процедурата" до окончателното решаване на спора с влязъл в сила акт.

Като Ви излагам горепосочените обстоятелства, Ви моля, да отмените изцяло обжалваното Решение №33/ 17.11.2010г. на Кмета на Община Карлово, за одобряване на документация за участие в открита процедура по Закона за обществените поръчки, с предмет „Поддръжка, експлоатация и мониторинг на Регионално депо за твърди битови отпадъци на Община Карлово” и се открива процедурата по възлагане на обществената поръчка, респективно да обявите нищожността на това решение на възложителя.
Прилагам: Акт за частна общинска собственост №987/07.12.2010 г.,Решение №649/, прието с Протокол №32 от заседание на Общински Съвет Карлово, проведено на 17.12.2009г., Решение№332, прието с Протокол №20 от 29.01.2009г. на Общински Съвет Карлово и на Решение№710, прието с Протокол №36 от 25.02.2010г. на Общински Съвет - Карлово.

С уважение:................................Валентин Неделчев


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница