До министерство на околната среда и водитеДата19.07.2018
Размер104.07 Kb.


ОБЩИНА ПЛЕВЕНДОМИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Бул. Мария Луиза № 22

СОФИЯ 1000

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

От Проф. д-р Димитър Стойков, дмн – Кмет на Община Плевен,

гр. Плевен, пл. “Възраждане” №2, ЕИК 000413974

/ седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице/

Пълен пощенски адрес: 5800 гр. Плевен, пл. “Възраждане” 2

Телефон, факс и е-mail: тел. 064/ 800700; факс 064/844230

Управител или изпълнителен директор на фирмата /възложител/:

Проф. д-р Димитър Стойков, дмн – Кмет на Община Плевен

Лице за контакти: инж. Павлина Тодорова – Началник отдел “Екология” 064/ 881 336; ф.064/ 800 155, е-mail: eco@pleven.bg

Уважаема г-жо Министър,

Уведомяваме Ви, че Община Плевен има следното инвестиционно предложение: Изграждане на сепарираща инсталация в Регионален център за третиране на отпадъците в регион Плевен - за общините Плевен, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Пордим, Искър и Гулянци.Характеристика на инвестиционното предложение:

І. Цел и предмет на инвестиционното предложение- производство, жилищно, пътно и др….

Основните цели на реализацията на инвестиционното предложение са създаване на устойчива система за екологосъобразно третиране на отпадъците на шест общини от региона; постигане високо ниво на защита на околната среда и съгласуваност с директивите на ЕС и българското националното законодателство в областта на отпадъците.

Задачата на проекта е да се намали замърсяването на околната среда в Плевен и останалите общини, като се увеличава повторната употреба и рециклирането, установявайки функционална и екологосъобразна система за управление на отпадъците в общините от региона в съответствие с българското законодателство и законодателството на ЕС.

Предмет на инвестиционното предложение е реализиране на Сепарираща инсталация в Регионален център за третиране на отпадъците в регион Плевен, обслужващ общините Плевен, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Пордим, Искър и Гулянци и включващ: Сепарираща инсталация; Депо за твърди битови отпадъци; Инсталация за компостиране; Център за Предаване на Отпадъци (ЦПО) за разделно събрани фракции рециклируеми отпадъци и за опасни отпадъци от домакинствата.ІІ. Резюме на предложението

Сепариращата инсталация от Регионалният център за третиране на отпадъците в регион Плевен ще обслужва население от около 188 000 жители на 6-те общини-партньори - Плевен, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Пордим, Искър и Гулянци.

В рамките на проекта «Регионален център за третиране на отпадъците в регион Плевен», за който е внесено проектно предложение №DIR-5112122-6-72 “Изграждане на регионалната система за управление на отпадъците в регион Плевен” пред Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.”, ще се реализират следните инвестиционни мерки:

1. Ново регионално депо, включва; • Стопански двор;

 • Изграждане на Клетка 1;

 • Помощна инфраструктура (ограда, оборудване за електроснабдяване, оборудване на мониторинг, електронна везна, външни обходни пътища, охранителни канавки);

 • Необходимите съоръжения и техника за депото

2. Инсталация за компостиране;

3. Център за Предаване на Отпадъци (ЦПО);4. Сепарираща инсталация.

Сепариращата инсталация като част от регионалната система за управление на отпадъците в регион Плевен има следните основни параметри:

  1. Застроена площ

 • производствената част – 2760 м2

 • пристройката – 66,70м2

  1. Тегло на технологичното оборудване - 127,36 т

  2. Максимален капацитет на сортираща технологична линия:

 • Дневно 350 т.

 • Годишно 100 000 т.

  1. Капацитет на сортиращата линия.

Капацитетът на линията за сортиране на твърдите битови отпадъци се определя от капацитета на приемното устройство и скоростта на приемната транспортната лента. Тези показатели ще се заложат с най-подходящи параметри за да задоволят минимума от 246 т/ден или с малък резерв :

 • Дневен капацитет: 8h x 35т/h = 280 т/дневно

 • Годишен капацитет 280т/ден x 285 дни = 79 800т/годишно

/описание на основните процеси (източници на емисии от производствените процеси), капацитет, производителност (т/год. готова продукция), обща използвана площ; посочва се дали е за ново инвестиционното предложение и/или за разширение, и/или за промяна на производствената дейност/

ІІІ. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение

Настоящето предложение е в рамките на внесено проектно предложение №DIR-5112122-6-72 “Изграждане на регионалната система за управление на отпадъците в регион Плевен” пред Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.” и е свързано с разработен 2001г. и одобрен проект “Регионално депо за твърди битови отпадъци за Община Плевен и Община Долна Митрополия”, актуализиран през 2011г. проект за Регионален център за третиране на отпадъците – Плевен за общините: Плевен, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Пордим, Искър и Гулянци. Проведена е по реда на действащата към 2002г. нормативна уредба процедура за оценка въздействието върху околната среда (ОВОС) за проекта “Регионално депо за твърди битови отпадъци за Община Плевен и Община Долна Митрополия”. Параметрите на проекта, за който е издадено Решение по ОВОС № 4-3/ 2002г. са: Регионалното депо за отпадъци с три клетки за твърди битови отпадъци, две клетки за строителни отпадъци и стопански двор с необходими сгради и съоръжения, обезпечаващи нормалната експлоатация на обекта, разположено на същата по местоположение и площ площадка, спрямо площадката, предмет на настоящето инвестиционно предложение. Цитираният проект не е предвиждал изграждането на Инсталация за компостиране и Център за предаване на отпадъци, но е включвал и изграждане на клетки за строителни отпадъци.

Издадено е и Комплексно Разрешително № 304-НО/ 08.10.2008г. за Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Плевен, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Пордим, Искър и Гулянци - І етап. Параметрите, включени в обхвата му са: изграждане на една клетка за битови отпадъци от Регионалното депо за неопасни отпадъци от общините Плевен, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Пордим, Искър и Гулянци; стопански двор със сгради, съоръжения и помощна инфраструктура, необходими за експлоатацията й на същата площадка - в землището на с. Буковлък и с. Опанец, до старото депо за неопасни отпадъци от гр. Плевен, което се експлоатира в момента и подлежи на закриване след въвеждане в експлоатация на клетката от новото депо.

Издадено е Решение № 1-ПР/ 2011г. на Министъра на околната среда и водите за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционното предложение: Изграждане на инсталация за компостиране и Център за предаване на отпадъците в регион Плевен – за общините Плевен, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Пордим, Искър Гулянци, в което е постановено да не се извършва ОВОС.

Извършван е ежегоден текущ контрол от РИОСВ – Плевен по изпълнение условията на решението по ОВОС и Комплексното разрешително, независимо от факта, че строителство на съоръжението не е стартирало и към днешна дата, като не са променяни основните параметри на обекта, за който е издадено решението (местоположение, площ и капацитет на депото). Присъединяването на четири общини към обхвата на региона може да намали единствено периода на експлоатация на обекта, но не и обекта като местоположение, площ и капацитет, с което приемаме валидността условията на Решение по ОВОС № 4-3/ 2002г.

В непосредствена близост до площадката е съществуващото общинско депо за битови отпадъци, което е с изчерпващ се капацитет и предстои да бъде закрито. Няма в съседство други производтствени или търговски дейности. Съседните на депото земи са предимно земеделски. Площадката на обекта е свързана с републиканската пътна мрежа, с асфалтирано пътно отклонение (след КАТ – Плевен) от четвъртокласния път гр. Плевен - с. Буковлък.4. Местоположение на площадката за инвестиционното предложение /населено място, община, област, квартал, парцел, землище, поземлен имот, собственост/

Регионалният център за третиране на отпадъци от общините Плевен, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Пордим, Искър и Гулянци се предвижда да се разположи в землището на с. Буковлък и с. Опанец, Община Плевен в имоти публична общинска собственост: в землището на с.Опанец с № 000259 и площ 102,209дка и в землището на с.Буковлък с №000507 и площ 99,209дка. И двата имота са с начин на трайно ползване – сметище, в близост са до действащото депо за неопасни отпадъци на Община Плевен, което се експлоатира в момента и подлежи на закриване. Най-близко разположеното населено място до местоположението на депото са с. Буковлък на 1.2 km.и с. Опанец с. 1,5 km. Границите на обекта са: • Север - Обработваема земя в месността "Кацамунска пътека" и "Обръка" - в масиви № 39, 40, 41.

 • Изток - съществуващо сметище на с. Буковлък

 • Запад - лозя на с. Опанец

 • Юг - съществуващо сметище на с. Буковлък, масив 77 и асфалтен път обслужващ сметището.

Транспортирането на отпадъците от всяка една община до Регионалното депо ще се осъществява по предварително изготвени маршрутни графици. Площадката на обект "Регионален център за третиране на отпадъци” е свързана с републиканската пътна мрежа, с асфалтирано пътно отклонение (след КАТ – Плевен) от четвъртокласния път гр. Плевен - с. Буковлък. Предвижда се допълнително да се изградят: пътища и площадки в стопанския двор, обходен обслужващ път и временни проходи към клетката за битови отпадъци и инсталациите от центъра. Прогнозна транспортна схема е приложена като неразделна част от настоящето уведомление.

5. Срок за реализация и етапи на изпълнение на инвестиционното предложение;

Към настоящия момент на площадката няма изградени обекти. Прединвестиционното проучване е извършено в периода 2007 – 2009г., актуализира се към настоящия момент; проектирането се предвижда да завърши до м. юли 2012г., включително и получаване на Разрешение за строеж, етапът на строителство се очаква да завърши до 2014г., а етапът на експлоатация на на съоръжението е до 20 години.


6. Засегнати елементи на Националната екологична мрежа, близост до или засягане на защитени територии, очаквано трансгранично въздействие;

Теренът, на който попада площадката за депото е извън границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие и обектът на инвестиционното предложение не подлежи на процедура за оценка за съвместимост върху обектите, включени в мрежата “Натура 2000”. (Приложено писмо № 478/ 14.02.2008г. на Директора на РИОСВ Плевен).7. Необходимост от нова инфраструктура, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура, пътища, електроснабдяване, ВиК;

Изграден е довеждащ път до площадката на Регионалния център. Предвижда се допълнително да се изградят пътища и площадки в стопанския двор, обходен обслужващ път и временни проходи към клетката за отпадъци и инсталациите от Регионалния център. Необходими са също външни ВиК мрежи, питейното водоснабдяване на регионалното депо ще се осигури от съществуващ водопровод, изграден за с. Буковлък. Предвидено е изграждането на районно осветление и външно ел. захранване.8. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията (водоползване);

При дейността на Сепариращата инсталация от Регионален център за управление на отпадъците - Плевен на общините Плевен, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Пордим, Искър, Гулянци не се употребяват суровини. Битово-питейния водопровод захранва сградите и осигурява питейните нужди. Максимално денонощното количество вода за питейно-битови нужди възлиза на 2.48 m3/d. Годишната консумация на ел. енергия – около 266 760 кwh.9. Отпадъци, които се очаква да се генерират;

По време на строителството – 17.05.06 – Изкопни земни маси, различни от упоменатите в 17.05.05; 17 05 04 – Почва и камъни, различни от упоменатите в 17.05.04; 17 09 04, Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03; 20 03 01 – Смесени битови отпадъци; 17 04 05 - Желязо и стомана; 17 02 03 - Пластмаса и каучук; 17 02 01 – Дървесни материали; 17 02 02 – Стъкло; 13 02 05* – Нехлорирани моторни смазочни масла и масла за зъбни предавки на минерална основа; 13 01 10* – Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа; 16.06.01* – Оловни акумулаторни батерии; 20 01 21* – Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак; 15.01.10* – Опасни отпадъци, съдържащи опасни вещества или замърсени с опасни вещества.

По време на експлоатацията - 20 03 01 – Смесени битови отпадъци; 16 06 01* – Оловни акумулаторни батерии; 13 02 05* – Нехлорирани моторни смазочни масла и масла за зъбни предавки на минерална основа; 13 01 10* – Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа; 20 01 21* – Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак; 13 05 03* - отпадъци от каломаслоуловител; 19 08 10* – Смеси от мазнини и масла от маслено водна емулсия, различни от упоменатите в 19.08.09.

10. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (тип на отоплението, вид на горивото и мощнст на топлинния източник, третиране на отпадъчните води -вид на пречиствателното съоръжение място на заустване);

За отопление през зимата ще се използва ел. енергия на настоящия етап. В бъдеще ще се прецизира възможността за използване на биогаз за отопление в работните помещения, административната сграда и КПП. По отношение на категорията на ел. захранване разглеждания обект е III категория. Трафопостът е с работна мощност 504 кW, за вътрешен монтаж и главно разпределително табло. От него, чрез отделни изводи, се захранват таблата във всички останали стопанства и консуматори на територията на регионалния център. Извън площадката на центъра, на разстояние 1550м. от трафопоста се намира шахтата на хидрофорна уредба.

Формираните на територията на Регионалния център битови и производствени отпадъчни води ще се отвеждат до ГПСОВ Плевен за пречистване с общия поток отпадъчни води от промишлеността и населението на гр. Плевен. Предвидено е изграждане на система за събиране на инфилтрата. Тя представлява мрежа от дренажни тръби, събиращи тръби, стени и резервоар за съхранение. Резервоарът ще бъде поставен в най-ниската точка на депото, която се намира в южната част на площадката. Община Плевен ще построи канал за отвеждане и ВиК - Плевен ще приема инфилтрата без предварителната му обработка. Резервоарът ще бъде изпразван в канала.

10. Орган, отговорен за одобряването на инвестиционното предложение

Експертен съвет по устройство на териториите на Община Плевен; Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013г.”

Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и чл.31а на Закона за Биологичното разнообразие.
Прилагам:

- Характеристики на засегнатата територия - вид и начин на ползване на земите – Копие на Решение на КЗЗ за промяна предназначението на земеделските земи

- актуални скици на имотите, в които ще се реализира инвестиционното предложение;

- документи, доказващи уведомяване на съответната/ съответните община/общини, район/райони и кметство/кметства и на засегнатото население (копие от писма, копие от обява) /съгласно изискванията на чл.4, ал.2 на Наредбата, (ДВ бр.25/2003, изм. ДВ бр.3/2006г)Други документи, по преценка на уведомителя:

 • допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение: Прогнозна транспортна схема; Копие на Решение по ОВОС; Копие на писмо относно засягане на защитени територии, Копие на Решение за преценка необходимостта от ОВОС.

Съгласно чл. 10, ал. 1 от Наредба по Постановление № 201/31.08.07 год. на МС, ДВ бр.73/11.09.07 уведомлението се подава на хартиен и електронен носител

С уважение,
ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР СТОЙКОВ, Д.М.Н.

Кмет на община Плевен
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница