До министъра на околната среда и водитеДата14.01.2018
Размер68.29 Kb.
ДО МИНИСТЪРА

НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

София, 1000

Бул. "Мария Луиза" 22
В Ъ З Р А Ж Е Н И Е
ОТНОСНО: Представения от ДЗЗД "Рила Консултанти" проект на План за управление на НП Рила за периода 2015-2024 г.

От: Инициатива "Прозрачни планини" и Сдружение за дива природа БАЛКАНИ

Адрес за кореспонденция: София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви 93, ет.1 (СДП Балкани)

Уважаема г-жо Министър,
На основание чл.14, ал.2 от Наредба за разработване на планове за управление на защитени територии Ви изпращам възражения срещу отговор на ДЗЗД "Рила Консултанти" за неотразените бележки и препоръки по наше становище вх. номер: 01331-04-020/086 от 24.09.2015 г. към проекта за План за управление на НП Рила 2015-2024. Отговорът от ДЗЗД "Рила Консултанти" е получен по е-мейл r.mateva@portfoliopm.eu (без електронен подпис) на 06.01.2016 г.

В нарушение на чл.14, ал.1, т.3 от Наредбата за разработване на планове за управление на защитени територии Изпълнителят не ни е уведомил в едномесечен срок от общественото обсъждане относно мотивирана справка за неотразените бележки и препоръки. По тази причина настояваме съгласно чл.16, т.1. да върнете проекто-плана на Възложителя, съответно Изпълнителя.

Изразявам своето несъгласие с мотивите за неотразяване на направените от нас препоръки и бележки към проекта на плана за управление. На някои от препоръките и бележките не е отговорено мотивирано. Настояваме да задължите Изпълнителя на проекта на план за управление да отговори мотивирано, ясно, законосъобразно и логически на всички препоръки и бележки, изпратени от нас със становище на дата 24.09.2015 г. Настояваме съгласно чл16, ал.2 от Наредбата да върнете проекто-плана за довършване през 2016 година на липсващите полеви изследвания по задание.
Представям на Вашето внимание следните аргументи:

1. В Част 1.10. Хидрология и хидробиология. Водни ресурси.

Съгласно заданието на Плана за управление, Изпълнителят е следвало да "проучи и установи" информация за всяко едно от езерата в НП Рила, а именно площ на водното огледало, надм.височина, дълбочина, флора и фауна, температура, неразложима органика, еутрофикация. В сборник "Абиотични фактори" има само морфометрични характеристики на езерата в НП Рила от трудове на Института по хидрология и метеорология. Изпълнителят не е провел собствени изследвания или не ги е представил, съответно не е изпълнил заданието. При липса на тези данни трудно могат да се планират мерки за опазване на езерните екосистеми в следващите части на плана. Настояваме да върнете проекто-плана за довършване на липсващите полеви изследвания по задание през 2016 година. Не считаме, че тук е мястото за коментиране на термина от заданието "неразложима органика", вероятно става дума за "неразложена органика", но Изпълнителят е следвало да уточни това с Възложителя.2. В Част 1.11. Почви.

Съгласно заданието на Плана за управление, Изпълнителят е следвало в част Приложения да "престави в табличен вид актуална информация за засегнатите от ерозия територии". В приложенията към проекта за план липсва именно таблица 1.11.2-3, която да представи тази информация. Настояваме да се представи тази таблица или при липса на такава, да върнете проекто-плана за довършване на липсващите полеви изследвания по задание през 2016 година.3. В Част 1.16.4 Селско стопанство.

Сме предложили текстове, които да бъдат включени. Не сме получили мотивирано становище за отказа от включване на текстовете. Молим да задължите Изпълнителят да конкретизира каква "предвидени мерки" има по нашите предложения. Отговорът на Изпълнителя не кореспондира с предложенията ни.4. В Част 1.16.5 Горско стопанство.

Отговорът на Изпълнителя не кореспондира с бележките ни. От него може да се констатира, че са използвани само данни от ДНП "Рила", а не са правени собствени проучвания.5. В Част 1.16.7 Туризъм, рекреация, спорт, услуги.

Както е видно от отговора на Изпълнителя не е направена "оценка какъв брой туристи могат да посещават парка без да оказват отрицателно въздействие" поради липсата на методика. Ако това е вярно, това би било сериозно нарушение на заданието - на стр.26 изрично е упоменато да се разработи "Методика за Мониторинг на въздействието на туристическия поток върху околната среда и биоразнообразието в Парка". В същото време в Сборник "Социално-икономически аспекти" такава методика съществува. Обезпокоени, че няма връзка между основния текст на проекто-плана, приложенията към него и отговорите на становищата към проекто-плана. Не става ясно и дали на практика е оценено "въздействието на туризма върху околната среда и биоразнообразието" и какво е това въздействие в районите с най-серизно туристическо натоварване: Седемте рилски езера, около хижа Мальовица, пътеката за вр.Мусала. Настояваме да задължите Изпълнителят да събере на терен "нови данни" (съгласно стр.26 от заданието) и опише въздействието на туризма върху околната среда и биоразнообразието с конкретика по отношение на районите, от което да следват мерки в Част 3 на плана.6. В Част 3.1. Зониране и функционално предназначение на зоните.

По отношение на препоръките ни за увеличаване на Зоната за ограничено човещко въздействие (ОЧВ) в част Зониране на територията на НП "Рила" от отговора на Изпълнителя не става ясно дали и кои наши предложения са приети. Настояваме да се отговори подробно по всички наши предложения за разширяване на зона ОЧВ. По-конкретно бихме искали да получим мотивите за отхвърляне на следните предложени територии, особено важни за популации на видове с висока консервационна стойност:

- района на върховете Аладжаслап, Ангелов връх и водосборите на реките Карааланица, Голяма Узуница и Динков дол - осигурява връзката между Централен Рилски резерват и резерват "Парангалица", каквато в момента липсва;

- района на Лопушки връх и вр. Попова капа (Попова шапка), както и водосборите на реките Голяма Лопушница, Малка Лопушница и Долна прека река до северната граница на НП „Рила“ - осигурява връзката между Централен Рилски резерват и резерват "Скакавица", това е най-важната територия в Рила за опазване на бореалните видове горски птици (пернатонога кукумявка, врабчова кукумявка, глухар, трипръст кълвач и др.);

- района на вр. Кабул както и водосборите на реките Кабулница, Скакавица, Перущица и Валявица до северната граница на НП „Рила“ - ключова територия за дивата коза и горски видове птици;

- най-голямото токовище на глухари в Рила - южно от х.Чакър войвода.

Също така искаме да получим мотивите за изключване от зона ОЧВ на територията с вековни иглолисти гори северозападно от резерват "Скакавица". Остро възразяваме срещу това изключване без никаква обосновка, което е направено между двете обществени обсъждания на проекто-плана и дори не е описана на стр. 246-247 на проекто-плана.

Остро възразяваме и срещу изключането от зона ОЧВ на 954 ха вековни иглолистни гори по поречието на р.Ибър и южно от вр.Чемберлия (между р. Марица и р.Малък Ибър). Тези райони са приоритетни за опазването на редки и застрашени видове, както е видно от наличните карти на разпространение. Няма никаква логика в изключването на тази територия, а още по-малко в границите ѝ, които прекъсват връзката между резерват "Ибър" и Централен рилски резерват. Добавяне на безслесни територии южно от тези райони в зона ОЧВ по никакъв начин не може да компенсира вековните гори.7. В Част 3.2. Режими и норми.

На предложението ни за забрана, общовалидна за цялата територия на парка, с текст, уточняващ чл.21.1. от ЗЗТ по отношение на разрешеното строителство в НП Рила, не сме получили мотивиран отговор за отхвърляне. Както може да се види от протокол от заседание на Обществен консултативен съвет дори Дирекцията на НП Рила подкрепи такъв текст, за да има яснота какво точно ще се строи в парка през периода на действие на плана за управление. Настояваме да задължите Изпълнителя да даде мотиви за отхвърляне.

На предложенията за въвеждане на допълнителни условия за пашата на добитък в парка не е отговорено мотивирано. По-точно не става ясно защо е отхвърлено условието за предимство за автохтонните породи при предоставяне на места за пашуване (това може да се заложи в самия план и не е нужно ДНП Рила да определя реда), както и условието за поне 50% площи за дребен рогат добитък, който е много по-щадящ тревната покривка и водите в парка.

На предложението ни за въвеждане на ограничение за до 500 души дневно навлизащи в НП Рила с лифта от х.Пионерска до х.Рилски езера е отговорено, че са нужни проучвания. Именно поради липсата на такива настояваме за връщане на проекто-плана за преработване на основание неспазване на заданието.

Още един мотив за цялостно преработване на Част 3 на проекто-плана е впечатляващото непознаване от страна на Изпълнителя на собствените си текстове. На цитирани от нас текстове от Част 1.21 и Част 1.16.7 на проекто-плана е отговорено: "това са констатации", "няма надеждни данни", "това са проблеми, които се решават в процеса на управление". Ако експерти на Изпълнителя, които изготвят Част 3. не познават Част 1, не можем да очакваме, че ще има адекватни на състоянието на парка норми и режими. За съжаление, този проекто-план не решава най-важният екологичен проблем към този момент - антропогенния натиск в района на Седемте рилски езера.

8. В Част 4.3. Проекти.

Възразяваме срещу това проектите да не са част от основният текст на плана. Те са важна част от планирането и управлението на защитената територия и поне основните данни за предвидените проекти следва да са показани.В заключение:

Настояваме съгласно чл.16, т.1. и т.2. от Наредба за разработване на планове за управление на защитени територии да върнете проекто-плана на Възложителя, съответно Изпълнителя, за пропуски от процедурен характер и за пропуски в съдържанието му спрямо утвърденото задание. Настояваме и да задължите Изпълнителя на проекта на план за управление да отговори мотивирано, ясно, законосъобразно и логически на всички препоръки и бележки. Ако отговорите не са достатъчно мотивирани, настояваме да се приемат нашите предложения.

С уважение,

Андрей Ралев,


Член на УС на СДП Балкани,

Водеща организация в инициатива „Прозрачни планини”


Приложения:

1. Становище до Дирекцията на национален парк "Рила"2. Отговор на ДЗЗД "Рила Консултанти"База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница