До общински съвет град добрич д о к л ад н а з а п и с к аДата19.03.2017
Размер331.74 Kb.
ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГРАД ДОБРИЧ
Д О К Л АД Н А З А П И С К А
от Детелина Николова

Кмет на Община град Добрич

Относно: актуализиране на „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Съгласно разпоредбите на Закона за регионално развитие, стратегическото планиране на местното развитие обхваща разработването и актуализирането на Интегрирани планове за градско възстановяване (ИПГВР). Те са разработени за прилагането на Оперативната програма „Региони в растеж”, както и на другите Оперативни програми, финансиращи проекти в градовете.

Наличието на влязъл в сила ИПГВР е и условие за усвояване на финансови ресурси от структурните фондове на ЕС и финансовите инструменти, политики и програми на ЕС (трансгранични, транснационални и междурегионални).

Община град Добрич разполага с „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич” 2014-2020, който е одобрен с Решение на Общински съвет град Добрич 27-16/17 Декември 2013.

От друга страна благодарение на проект „Бъдеще за Добрич“ разполагаме с работни чертежи за обекти, които са част от ИПГВР:


  • реконструкция на елементи на градската среда – улична мрежа и зони за обществен отдих, зони за паркиране, тротоари, велоалеи, улично осветление, обновяване и озеленяване на междублокови пространства, детски и спортни площадки);

  • Изграждане и възстановяване на зона за обществен отдих - парк «Св. Димитър».

  • Основен ремонт/ реконструкция/обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност, обзавеждане и благоустрояване на дворни пространства на образователна инфраструктура в община Добрич – ОУ “Хр. Ботев”, ОУ “Йордан Йовков”, ОУ “Стефан Караджа”, СОУ “Дора Габе”, СОУ “Л. Каравелов”, ПМГ “Иван Вазов” и ЕГ “Гео Милев” и Целодневни детски градини - 12, 18, 25 и 32.

  • Основен ремонт и обновяване в културна инфраструктура – Зала "Добрич" и Огледална зала "Нели Божкова" и гримьорни.

  • прединвестиционно проучване за системата на градския транспорт на град Добрич.

Интегрираният план за градско възстановяване и развитие на град Добрич, разбира се е съобразен с политиките, приоритетите и целите на Оперативните програми, които към момента на разработването му бяха в работен вариант, но претърпяха сериозни промени в процеса на договаряне с ЕК.

С оглед на поставените изисквания от Управляващия орган при предаването на готовите инвестиционни проекти по проект „Бъдеще за Добрич” и окончателния вариант на работните проекти и издадените разрешения за строеж, бяха комбинирани улици и междублокови пространства като отделни обекти, представляващи самостоятелни етапи на изпълнение, които следва да бъдат отразени в „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич“:Промените са чисто технически, не засягат обхвата и обектите на интервенция, а уеднаквяват наименованията им във връзка с изготвените работни проекти и издадените разрешения за строеж.


Име на проект

Адрес / Описание

Насоченост към цел

Принадлежност към приоритетна област

ЗОНА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ С ПРЕОБЛАДАВАЩ СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР 

Комплексен проект Основен ремонт/реконструкция/обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на обекти от образователната инфраструктура в община град Добрич („Зона за въздействие с преобладаващ социален характер”) – „Образователна инфраструктура“

Основно обновяване и ремонт на сгради на детски градини и училища на територията на община град Добрич – ОУ „Йордан Йовков“

Кв. 1 УПИ II по плана на жк „Балик-Йовково“- север, гр. Добрич.

СЦ 3

ПО 1

Основно обновяване и ремонт на сгради на детски градини и училища на територията на община град Добрич – на СОУ “Л. Каравелов”

Кв. 55 УПИ I по плана на жк „Балик- Йовково“- юг, гр. Добрич.

СЦ 3

ПО 1

Основно обновяване и ремонт на сгради на детски градини и училища на територията на община град Добрич – Детска градина № 18 „Дора Габе“

Кв. 3 УПИ XIV по плана на жк „Дружба“ 1, 2 и 4, гр. Добрич.

СЦ 3

ПО 1

Основно обновяване и ремонт на сгради на детски градини и училища на територията на община град Добрич – СОУ “Дора Габе”

Кв. 8 УПИ I по плана на жк „Дружба“ 1, 2 и 4, гр. Добрич.

СЦ 3

ПО 1

Основно обновяване и ремонт на сгради на детски градини и училища на територията на община град Добрич – Детска градина № 25"

Кв. 596 УПИ III по плана на жк „Русия“ 2, гр. Добрич.

СЦ 3

ПО 1

Основно обновяване и ремонт на сгради на детски градини и училища на територията на община град Добрич – Детска градина № 12

Кв. 590 УПИ VI по плана на жк „Русия“ 2, гр. Добрич.

СЦ 3

ПО 1

Основно обновяване и ремонт на сгради на детски градини и училища на територията на община град Добрич – Детска градина № 32" - общо, в т. ч.:

УПИ II, кв. №3, жк Строител гр. Добрич.

СЦ 3

ПО 1

Проект "Закупуване на транспортни средства и осигуряване на специализиран транспорт от центъра на града до детски градини със свободен капацитет." - общо, в т. ч.:

-

-

-

Проект "Осигуряване на набор от различни възможности за извънкласни занимания на децата – в самото училище (училищен комплекс), в обществени центрове, в малки независими структури (вкл. читалища). Повишаване квалификацията на преподавателския персонал за работа с деца в извънкласни форми" - общо, в т. ч.:

-

-

-

Комплексен проект "Социална инфраструктура" 

Проект "Изграждане на социален комплекс за възрастни хора (малки домове от пансионен тип, защитени и наблюдавани жилища)" - общо, в т. ч.:

кв. 68, УПИ Iот плана на ж.к. "Балик" - юг, гр. Добрич

СЦ 3

ПО 2

Проект "Създаване на електронна точка за свързаност в комплекса и обучения на обслужваните за работа с компютър, интернет и програми за он-лайн комуникация" - общо, в т. ч.:

-

СЦ 3

ПО 2

Комплексен проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа и тротоари“ (Зона за въздействие с преобладаващ социален характер) – „Градска среда"

Етап*1 – Обект: ул. Суха река

Подобект: Кв. 572, УПИ XXVII - Благоустрояване, озеленяване и изграждане на нова комб. детска и спортна пл-каЗабележка: Понятието «Етап» е въведено, във връзка с възможността за етапно приемане на изпълнени обекти, на основание чл. 152, ал.2 и за обекти, които са описани в едно строително разрешение, но с приключване на строителните дейности по различно време.

ул. Суха река

Кв. 572, УПИ XXVIIСЦ 1

ПО 1

Етап 2 - Обект: ул. Ропотамо

Подобект: Кв. 582, УПИ VII - Благоустрояване, озеленяване и реконструкция на комб. детска площадка

подобект :кв. 583 УПИ IX – Благоустрояване, озеленяване и изграждане на нова площадка за спорт

Обект: ул. Росицаул. Ропотамо

ул. Росица

Кв. 582, УПИ VII

кв. 583 УПИ IXСЦ 1

ПО 1

Етап 3 – Обект: Улицата в страни на СОУ Кл. Охридски и СУ Г. С. Раковски (стръмната улица пресечна на ул. Н. Петков и бул. Русия)

Подобект: Кв. 591 Благоустрояване, озеленяване, реконструкция детски и спортни площадки

Подобект: Кв. 592, Благоустрояване, озеленяване, реконструкция детски и спортни площадки

Подобект: Кв. 593, Благоустрояване, озеленяване, реконструкция детски и спортни площадкиКв. 591

Кв. 592


Кв. 593

СЦ 1

ПО 1

Етап 4 – Обект: Ул. Стефан Стамболов"

Подобект: Кв. 2, УПИ VI – Благоустрояване, озеленяване и изграждане на нова комб. детска пл-ка

Подобект: Кв. 3, УПИ IX и XIII – Озеленяване изграждане на нова детска /от 6 до 12г./, нова спортна пл-ка и реконструкция на съществуваща пл-ка за деца от 3 до 6 г.


ул. Стефан Стамболов" от ул. „Никола Петков” до бул. „Добруджа”

Кв. 2, УПИ VI

Кв. 3, УПИ IX и XIII


СЦ 1, СЦ 2

ПО 1

Етап 5 – Обект: Ул. Любомир Бобевски"

Подобект: Кв. 596, УПИ V - Благоустрояване и изграждане на площадка за спорт

Подобект: кв. 597 УПИ II – Благоустрояване и реконструкция на комб. детска пл-ка

Подобект: Кв. 599, УПИ I – Благоустрояване, озеленяване и изграждане на нова спортна и комб. детска пл-каобхват от о.т. Р447 до бул. „Никола Петков”

Кв. 596, УПИ V

кв. 597 УПИ II

Кв. 599, УПИ IСЦ 1, СЦ 2

ПО 1

Етап 6 – Обект: Ул. Ясна поляна

Подобект:Кв. 30, УПИ XV- Озеленяване и реконструкция на комб. дет. пл-ка

Подобект:Кв. 38 – Благоустрояване и озеленяване, изграждане на нови детски площадки и реконструкция на спортни площадки

Подобект:Кв. 42 – Благоустрояване и озеленяване, изграждане на нови детски площадки и реконструкция на спортни площадкиУл. Ясна поляна

Кв. 30, УПИ XV

Кв. 38

Кв. 42

ПО 1

Етап 7 – Обект: Ул. Боряна

Подобект: Кв. 8, УПИ III – Благоустрояване, озеленяване, детска пл-ка за деца от 6 до 12 г.Ул. Боряна

Кв. 8, УПИ III


ПО 1

Етап 8 - Обект: Ул. Емона

Подобект: Кв. 13, УПИ V – Благоустрояване, озеленяване и изграждане на нова комб. детска пл-ка

Подобект:Кв.22–Благоустрояване, озеленяване и изграждане на нова комб. детска пл-ка


Ул. Емона

Кв. 13, УПИ V

Кв. 22

ПО 1

Етап 9 Обект - Ул. Цар Освободител

Подобект: Кв. 17–Благоустрояване, озеленяване, комб. детски пл-ки и спортна пл-ка

Подобект: Кв. 19 –Благоустрояване, озеленяване, комб. детски пл-ки и спортна пл-ка


Ул. Цар Освободител

Кв. 17


Кв. 19
ПО 1

Етап 10 – Обект: ул. Теменуга

Подобект: Кв. 53 – Благоустрояване, озеленяване, комб. детски пл-ки

Подобект Кв. 54 – Благоустрояване, озеленяване, комб. детски пл-ки

Подобект Кв. 44, УПИ III – Благоустрояване, озеленяване и реконструкция на комб. детска и спортна пл-каУл. Теменуга от ул. „Ружа” до ул. Д. Ковачев

Кв. 53, Кв. 54,Кв. 44, УПИ III

СЦ 1, СЦ 2

ПО 1

Етап 11 – Обект Ул. Детелина

Ул. Детелина

ПО 1


Комплексен проект "Изграждане и възстановяване на зона за обществен отдих - парк "Св. Димитър" „Зона за въздействие с преобладаващ социален характер” - "Градска среда"

Обект: "Изграждане и възстановяване на зона за обществен отдих - парк "Св. Димитър"

Кв. 51 УПИ II

СЦ 2

ПО 1

ЗОНА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ С ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ

Комплексен проект Основен ремонт/реконструкция/обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на обекти от образователната инфраструктура в община град Добрич („Зона за въздействие с публични функции”) – „Образователна инфраструктура“

Основно обновяване и ремонт на сгради на детски градини и училища на територията на община град Добрич – ОУ “Хр. Ботев”

Кв. 89 УПИ IV по плана на ЦГЧ, гр. Добрич.

СЦ 3

ПО 1

Основно обновяване и ремонт на сгради на детски градини и училища на територията на община град Добрич – ОУ “Стефан Караджа”

Кв. 35 УПИ II по плана на ЦГЧ, гр. Добрич.

СЦ 3

ПО 1

Основно обновяване и ремонт на сгради на детски градини и училища на територията на община град Добрич – ЕГ „Гео Милев”

Кв. 36 УПИ IV по плана на ЦГЧ, гр. Добрич.

СЦ 3

ПО 1

Основно обновяване и ремонт на сгради на детски градини и училища на територията на община град Добрич – ПМГ “Иван Вазов”

ПИ 72624. 626.4576 - Кадастрална карта на гр. Добрич, кв. 816, УПИ V

СЦ 3

ПО 1

Проект "Осигуряване на набор от различни възможности за извънкласни занимания на децата – в самото училище (училищен комплекс), в обществени центрове, в малки независими структури (вкл. читалища). Повишаване квалификацията на преподавателския персонал за работа с деца в извънкласни форми"

-

СЦ 3

ПО 2

Комплексен проект – „Основен ремонт/реконструкция/обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на обекти от културна инфраструктура“ (Зона за въздействие с публични функции) – Културна инфраструктура

Концертна зала "Добрич" – основен ремонт и обновяване

Кв. 45 УПИ I по плана на ЦГЧ, гр. Добрич.

СЦ3

ПО1

Огледална зала „Нели Божкова" – основен ремонт и обнояване

Кв. 44 УПИ I по плана на ЦГЧ, гр. Добрич.

СЦ3

ПО1

Проект „Реконструкция и ремонт на читалище „Йордан Йовков””

Кв. 80 УПИ XIX по плана на ЦГЧ, гр. Добрич.

СЦ3

ПО2

Проект „Реконструкция и ремонт на Регионалната библиотека „Дора Габе”

Кв. 45 УПИ II по плана на ЦГЧ, гр. Добрич.

СЦ3

ПО2

Проект „Реконструкция и ремонт на подземното ниво на Художествената галерия”

Кв. 46 УПИ IV по плана на ЦГЧ, гр. Добрич.

СЦ3

ПО2

Комплексен проект „Социална инфраструктура”

 

 

Проект „Ремонт и реконструкция на самостоятелен обект на ул. „България” 5 за съвместното настаняване в нея на Клубът на инвалида и на Духов оркестър Добрич”

Кв. 44 УПИ I по плана на ЦГЧ, гр. Добрич.

СЦ 3

ПО 2

Комплексен проект „Здравна инфраструктура” 

 

 

Проект „Доставка на медицинско оборудване и апаратура, внедряване на мерки по енергийна ефективност и изпълнение хигиенно-нормативните изисквания за лечебно заведение и медицинските стандарти за Диагностично-консултативен център-І-Добрич” ЕООД”

Кв. 13 УПИ iI по плана на ЦГЧ, гр. Добрич.

СЦ 3

ПО 2

Проект „Внедряване на мерки по енергийна ефективност и доставка на апаратура в МБАЛ „ДОБРИЧ” АД”

Кв. 61 УПИ VIII по плана на ЦГЧ, гр. Добрич.

СЦ 3

ПО 2

Комплексен проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа и тротоари“ (Зона за въздействие с публични функции и висока обществена значимост) – „Градска среда”

Етап 1 Обект: ул. Витоша

Обект: ул. Абрид

Обект: ул. Даскал Димитър Попов


ул. Витоша

ул. Абрид

ул. Даскал Димитър Попов


СЦ 1, СЦ 2

ПО 1

Етап 2 Обект: ул. Захари Стоянов

Подобект: Кв. 57, УПИ VII – Благоустрояване и изграждане на нова детска пл-ка за деца от 6 до 12 г.

Подобект: Кв. 57, УПИ I и IX – Благоустрояване, озеленяване и изграждане на нова комб. дет. пл-ка


ул. Захари Стоянов

Кв. 57, УПИ VII

Кв. 57, УПИ I и IX


СЦ 1

ПО 1

Етап 3 Обект:Ул. Св. Св. Кирил и Методий

Подобект: Кв. 51, УПИ II- Озеленяване и изграждане на нова комб. дет. пл-ка, тенис маса и фитнес уреди

Подобект: Кв. 50, УПИ III- Благоустрояване, озеленяване и изграждане на нова комб. дет. пл-ка


Ул. Св. Св. Кирил и Методий

Кв. 51, УПИ II

Кв. 50, УПИ III


СЦ 1

ПО 1

Етап 4 Обект: Ул. Иван Вазов

Подобект: Кв. 39, УПИ XI – Благоустрояване и реконструкция на детска пл-ка за деца от 6 до 12 г.

Подобект: Кв. 37, УПИ VI – Благоустрояване, озеленяване и нова фитнес площадка

Подобект: Кв. 60, УПИ XVI-Озеленяване и изграждане на нова комб. дет. пл-ка, тенис маса на откритоУл. Иван Вазов

Кв. 39, УПИ XI

Кв. 37, УПИ VI

Кв. 60, УПИ XVIСЦ 1

ПО 1

Етап 5 Обект: Ул. Независимост

Обект: Ул. Георги Бенковскиул. Независимост

Ул. Георги БенковскиСЦ 1

ПО 1

Етап 6 Обект: Ул. Любен Каравелов

Подобект: Кв. 27, УПИ I и III-Благоустрояване, озеленяване, изграждане на нова комб. дет. и спортна пл-ка

Подобект: Кв. 65, УПИ XIII-Реконструкция на комб. дет. пл-ка


Ул. Любен Каравелов

Кв. 27, УПИ I и III

Кв. 65, УПИ XIII


СЦ 1

ПО 1

Етап 7 Обект: Ул. Хан Аспарух

Подобект: Кв. 105, УПИ XIII и XIV-Благоустрояване, озеленяване, реконструкция на комб. дет. пл-ка и изграждане на нова фитнес пл-ка, тенис масиУл. Хан Аспарух

Кв. 105, УПИ XIII и XIVСЦ 1

ПО 1

Етап 8 Обект: Ул. Васил Петлешков

Обект: Ул. Хан ОмуртагУл. Васил Петлешков

Ул. Хан ОмуртагСЦ 1

ПО 1

Етап 9 Обект: Ул. Панайот Волов

Обект: Ул. Неофит БозвелиУл. Панайот Волов

Ул. Неофит БозвелиСЦ 1

ПО 1

Етап 10 Обект: Ул. Хан Крум

Обелт: Ул. Цар Иван ШишманУл. Хан Крум

Ул. Цар Иван ШишманСЦ 1

ПО 1

Етап 11 Обект: Ул. Цар Самуил

Подобект: Кв. 5, УПИ I – Озеленяване и изграждане на нова комб. дет. пл-ка, фитнес уреди

Обект: Ул. Йордан Йовков


Ул. Цар Самуил

Кв. 5, УПИ I

Ул. Йордан Йовков


СЦ 1

ПО 1

Етап 12 Обект: Ул. Георги Кирков

Обект: Ул. Кап. Димитър Списаревски

Подобект: Кв. 22, УПИ XIII – Благоустрояване, озеленяване и нова фитнес площадка

Подобект: Кв. 22, УПИ III – Благоустрояване, озеленяване и реконструкция на дет. пл-ка за деца от 6 до 12 г. и пл-ка за деца от 3 до 6 г.Ул. Георги Кирков

Ул. Кап. Димитър Списаревски

Кв. 22, УПИ XIII

Кв. 22, УПИ IIIСЦ 1

ПО 1

Етап 13 Обект: Ул. Екзарх Йосиф I

Обект: Ул. Методи Кусевичул. Екзарх Йосиф I Ул. Методи Кусевич

СЦ 1

ПО 1

Етап 14 Обект: Ул. Максим Горки

Обект: Ул. Стоян МихайловскиУл. Максим Горки

Ул. Стоян МихайловскиСЦ 1

ПО 1

Етап 15 Обект: Ул. Райко Даскалов

Подобект: Кв. 44, УПИ IX– Изграждане на нова детска пл-ка за деца от 3 до 6 г.

Обект: Ул. Кап. Андреев


Ул. Райко Даскалов

Кв. 44, УПИ IX

Ул. Кап. Андреев


СЦ 1

ПО 1

Етап 16 Обект: Ул. Княз Дондуков

Обект: Ул. Ген. Цимерман

Обект: Пл. Македония – паркинг КООП


Ул. Княз Дондуков

Ул. Ген. Цимерман

Пл. Македония – паркинг КООП


СЦ 1

ПО 1

Етап 17 Обект: Ул. Даме Груев

Ул. Даме Груев

СЦ 1

ПО 1

Етап 18 Обект: Ул. Бачо Киро

Обект: Ул. П.Р. Славейков /м/у ул. Бачо Киро и ул. Река Осъм/Ул. Бачо Киро

Ул. П.Р. Славейков (м/у ул. Бачо Киро и ул. Река Осъм)СЦ 1

ПО 1

Етап 19 Обект: ул. „Цар Калоян”

ул. „Цар Калоян”от ул. „Цар Шишман” до ул. „Васил Петлешков”

СЦ 1, СЦ 2

ПО 1

Обект: „Реконструкция и благоустрояване на ул. „Тунджа”

ул. „Тунджа” от ул. Ал. Стамболийски до включване в бул. „Русия”

СЦ 2

ПО 1

Комплексен проект „Обновена и модернизирана градска среда чрез реконструкция на градския парк „Св. Георги” и зелената ивица по бул. „25-ти септември” зад паметник „Хан Аспарух” 

Проект „Обновена и модернизирана градска среда чрез реконструкция на градския парк „Св. Георги” и зелената ивица по бул. „25ти септември” зад паметник „Хан Аспарух”

-

СЦ 2

ПО 1

Комплексен проект „Реконструкция на зала „Добротица” 

Проект „Реконструкция на зала „Добротица”

Кв. 1, УПИ XIV по плана на ЦГЧ – парк „Св. Георги”, гр. Добрич.

СЦ2/ СЦ3

ПО1

Комплексен проект „Изграждане на Покрит пазар в кв. 510 УПИ I и III и кв.513 УПИ I по плана на кв. „Русия 1” и изграждане на същия. Организиране на пазар на производителите” 

Проект „Изграждане на Покрит пазар в кв. 510 УПИ I и III и кв.513 УПИ I по плана на кв. „Русия 1” и изграждане на същия. Организиране на пазар на производителите” – общо, в т. ч.:

кв. 510 УПИ I и III и кв.513 УПИ I по плана на кв. „Русия 1”

СЦ1

ПО3

Комплексен проект „Реконструкция, преустройство и обзавеждане на сградата на градската стоматология за нуждите на Исторически музей – Добрич” 

Проект „Реконструкция, преустройство и обзавеждане на сградата на градската стоматология за нуждите на Исторически музей – Добрич” – общо, в т. ч.:

Кв. 121, УПИ I по плана на ЦГЧ, гр. Добрич

СЦ3

ПО2

ЗОНА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ С ПОТЕНЦИАЛ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

Комплексен проект „Превръщането на Военно гробище – музей в съвременен форум за познание на миналото и общуване между различните поколения, народи, етноси, вероизповедания и култури в полза на изграждането на гражданското общество”

Проект „Превръщането на Военно гробище – музей в съвременен форум за познание на миналото и общуване между различните поколения, народи, етноси, вероизповедания и култури в полза на изграждането на гражданското общество.”

Кв. 6, УПИ V по плана на „Промишлена зона Север”, гр. Добрич.

СЦ3

ПО2

Комплексен проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа и тротоари“ (Зона за въздействие с потенциал за икономическо развитие) – „Градска среда”

Етап 1 Обект: Ул. Калиакра – „Нова бирена фабрика”

от ул. „Калиакра” до края

СЦ 1, СЦ 2

ПО 1

Етап 2 Обект: Ул. 6-ти септември - до хлебозавод

Ул. 6-ти септември от ул. „Поп Богомил” до откл. За хлебозавод

СЦ 1, СЦ 2

ПО 1

Етап 3 Обект: Ул. Ген м-р Стефан Попов

Ул. Ген м-р Стефан Попов

СЦ 1, СЦ 2

ПО 1

Етап 4 Обект: Бул. 25-ти септември – ветеринарен техникум

От Бул. 25-ти септември до ветеринарен техникум

СЦ 1, СЦ 2

ПО 1

Етап 5 Обект: Бул. 25-ти септември – Битова техника

От Бул. 25-ти септември до Битова техника

СЦ 1, СЦ 2

ПО 1

Етап 6 Обект: Ул. 6-ти септември - до Добруджански хляб

Ул. 6-ти септември от ул. „Ангел Стоянов” до Добруджански хляб

СЦ 1, СЦ 2

ПО 1

Комплексен проект Изграждане на информационно-обслужващ център за бизнес, квалификация и партньорство на принципа на ПЧП”

Проект „Изграждане на информационно-обслужващ център за бизнес, квалификация и партньорство на принципа на ПЧП (бизнес инкубатор)” – общо, в т. ч.:

Кв. 2016 УПИ VI-1777 по плана на ж.к. „Север 1”, гр. Добрич.

СЦ 1, СЦ 3

ПО 3

Комплексен проект „Ремонт на сградата на пожарната, оборудване и закупуване на подвижен състав”

Проект „Ремонт на сградата на пожарната, оборудване и закупуване на подвижен състав”

Кв. 10, УПИ IV по плана на „Промишлена зона Север”, гр. Добрич.

СЦ 4

ПО5

Комплексен проект Здравна инфраструктура

 

 

 

Проект „Доставка на медицинско оборудване и апаратура, внедряване на мерки по енергийна ефективност и изпълнение хигиенно-нормативните изисквания за лечебно заведение и медицинските стандарти за Диагностично-консултативен център-ІI-Добрич”ЕООД”

Кв. 1128 УПИ II по плана на ж.к. „Север 1”, гр. Добрич.

СЦ 3

ПО 2

ХОРИЗОНТАЛНИ ПРОЕКТИ С ОБЩОГРАДСКО ЗНАЧЕНИЕ

Комплексен проект „Подобряване на социалните услуги” 

Проект „Осигуряване на финансова подкрепа за функционирането на обществена трапезария”

-

СЦ 3

ПО 2

Проект „Обучения на персонал за работа в специализираните заведения за предоставяне на социални услуги в общността” – общо, в т. ч.:

-

СЦ 3

ПО 2

Проект „Финансово осигуряване предоставянето на социални услуги в общността. Осигуряване на възнаграждения за работещите” – общо, в т. ч.:

-

СЦ 3

ПО 2

Проект „Създаване и осигуряване функционирането на хранителна банка в Добрич. Провеждане на кампании за популяризиране на инициативата сред широката общественост, търговците на хранителни продукти и ресторантьорския бизнес.” – общо, в т. ч.:

-

СЦ 3

ПО 2

Проект „Обучения на доброволци за работа в сферата на социалните услуги, в обществени трапезарии и в хранителна банка.” – общо, в т. ч.:

-

СЦ 3

ПО 2

Проект „Създаване на електронни точки за свързаност в пенсионерските клубове на територията на града и обучения на посетителите на клубовете за работа с компютър, интернет и програми за он-лайн комуникация.” – общо, в т. ч.:

-

СЦ 3

ПО 2

Проект „Разширяване обхвата и финансово осигуряване на предоставянето на услугата Социален патронаж на територията на гр. Добрич”

-

СЦ 3

ПО 2

Проект „Разширяване обхвата и финансово осигуряване на предоставянето на услугите „Социален асистент” и „Домашен помощник” на територията на гр. Добрич”

-

СЦ 3

ПО 2

Комплексен проект „Подобряване на административния капацитет и обслужването на местната администрация”

 

 

 

Проект „Разполагане на информационни екрани на ключови места в града. Представяне на проекти, инициативи, фестивали, съобщения за текущата дейност, срокове и събития от общината. Изграждане на информационна система за поддръжка, функциониране и защита на електронния достъп до екраните.”

-

СЦ 4, СЦ 3

ПО 2, ПО 3

Проект „Доразвиване на интегрираната ГИС система на община град Добрич. Създаване на регистър на озеленените площи, дълготрайните декоративни дървета, дърветата с историческо значение в общината, както и на обявени за защитени дървета. Цялостно разширение на системата и предлагане на нови административни услуги чрез нея”

-

СЦ 4

ПО 5

Проект „Развитие на маркетингова стратегия и изграждане на имидж на Добрич като дестинация за спортен и лечебен туризъм”

-

СЦ 1, СЦ 4

ПО 3

Проект „Разработване и изпълнение на програма за повишаване на квалификацията на общинската администрация за успешно управление на проекти с акцент върху извършването на мониторинг и оценка, в контекста на инициативите на ЕС”

-

СЦ 4

ПО 2, ПО 3

Проект „Разработване и изпълнение на програма за обучение на общинската администрация за подготовка, възлагане и управление на проекти за ПЧП, заедно с популяризиране на възможностите за партньорство между публичния, неправителствения и частния сектори.”

-

СЦ 1, СЦ 4

ПО 3

Проект „Разработване и изпълнение на програма за усъвършенстване на структурите от неправителствения сектор, заедно със създаването на канали за комуникация и координация между общинската администрация и неправителствения сектор”

-

СЦ 4

ПО 2

Проект „Провеждане на кампания за повишаване авторитета на техническите специалисти в обществото”

-

СЦ 4, СЦ 3

ПО 3

Проект „Разработване и изпълнение на общинска програма за квалификация и преквалификация на специалисти в сферата на туризма”

-

СЦ 1, СЦ 4, СЦ 3

ПО 3

Комплексен проект „Грижа за околната среда”

 

 

 

Проект „Повишаване културата на водопотребление за ограничаване разхода на вода чрез провеждане на активна информационна кампания сред гражданите.”

-

СЦ 2

ПО 5

Проект „Провеждане на кампания за ограничаване на генерираните от населението и бизнеса отпадъци, стимулиране на разделното събиране и рециклирането”

-

СЦ 2

ПО 5

Проект „Закупуване на мобилна станция за измерване замърсяването на атмосферния въздух”

-

СЦ 2

ПО 5

Комплексен проект „Развитие на интегрирана системата на градския транспорт на град Добрич, включително интелигентна система за управление на обществен транспорт, система за ел. таксуване, подмяна на подвижен състав и мерки за устойчиво развитие” – „Рехабилитация на улична мрежа и тротоари /обновяване на съпътстваща инфраструктура – 20 км. Улици, подлези, велоалеи, реконструкция на спирки, паркинги, прилежащо озеленяване, безопасност на движението/.

Обект: Бул. Трети март /от ул. П. Хитов до бул. Добричка епопея/

Подобект: ул. Войнишка /от бул. Трети март до ул. Кирил и Методий/

Подобект: Мост при км. 0+300 към ул. Войнишка


Пътен възел по бул. Трети март, вкл. отклонения към ул. Войнишка, бул. Добричка епопея

СЦ 1

ПО 1

Обект: Бул. Добричка епопея

Подобект: Мост при км. 0+370 по бул. Добричка епопеяБул. Добричка епопея

СЦ 1

ПО 1

Обект: Ул. Панайот Хитов

ул. Панайот Хитов от ул. Г. Бенковски до бул. Трети март

СЦ 1

ПО 1

Обект: Бул. Добруджа

Подобект: Мост над ж.п. линия при км.2+750 по бул. Добруджа

Подобект: Кръгово кръстовище по бул. Добруджа и бул. Добричка епопея


Бул. Добруджа

СЦ 1

ПО 1

Обект: Бул. Русия

Бул. Русия /източно платно/

СЦ 1

ПО 1

Обект: Ул. Димитър Петков

Ул. Димитър Петков

СЦ 1

ПО 1

Обект: ул. Никола Петков

Ул. Никола Петков

СЦ 1

ПО 1

Обект: "Частична рехабилитация (освежаване) на съществуващ подлез на ул. "Цар Петър"

подлез на ул. "Цар Петър"

СЦ 1

ПО 1

Обект: ул. Орфей

ул. Орфей

СЦ 1

ПО 1

Обект: ул. Бойчо Огнянов

ул. Бойчо Огнянов

СЦ 1

ПО 1

Обект: Ул. Опълченец Димитър Ковачев

Ул. Опълченец Димитър Ковачев

СЦ 1

ПО 1

Обект: Ул. Каменица

Ул. Каменица

СЦ 1

ПО 1

Обект: ул. Агликина поляна

ул. Агликина поляна

СЦ 1

ПО 1

Обект: Ул. Христо Ботев

Ул. Христо Ботев от ул. Агликина поляна до околовръстен път

СЦ 1

ПО 1

Обект: Ул. При СОУ Дора Габе

От ул. Никола Петков до ул. Стефан Стамболов

СЦ 1

ПО 1

Обект: ул. Ангел Стоянов

Подобект: Кръстовище на ул. Ангел Стоянов и ул. 6-ти септемвриул. Ангел Стоянов

СЦ 1

ПО 1

Обект: Ул. Ген. Кантарджиев

Подобект: Кръстовище при Ул. Ген. Кантарджиев и ул. Ген. Ст. Поповот бул 25 септември до ул. Ген. Ст. Попов

СЦ 1

ПО 1

Обект: Ул. Войвода Димитър Калъчлията

Ул. Войвода Димитър Калъчлията

СЦ 1

ПО 1

Комплексен проект "Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради" 

Проект "Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради"

в целия град

СЦ 2

ПО 4

Предвид гореизложеното предлагам Общински Съвет да вземе следните решения:ПРОЕКТ!
РЕШЕНИЯ:
Общински съвет град Добрич на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА:

  1. Приема промените в „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич“, таблица към Раздел II: предвиждания на плана, т. 7 Описание на плана като съвкупност от специфични цели, проекти и действия.

  2. Възлага на Кмета последващи съгласно Закона действия за актуализиране на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич.С уважение,

Детелина Николова

Кмет на Община град Добрич

Съгласувал:

Росица Маркова

Главен юрисконсулт
Изготвил:

инж. Димитрина Костадинова, Гл. Експерт, ИРЕФ


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница