До председателя на районен съд петричДата23.12.2017
Размер40.26 Kb.

Образец №2


ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА

РАЙОНЕН СЪД - ПЕТРИЧ,

ГР. ПЕТРИЧ, 2850,

УЛ . ЦАР БОРИС ІІІ №28


ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИК

в обществена поръчка по реда на Глава Осма „а“ от Закона за обществените поръчки с предмет

„ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБЗАВЕЖДАНЕ ЗА ПОМЕЩЕНИЯ, СТОПАНИСВАНИ ОТ РАЙОНЕН СЪД - ПЕТРИЧ В СГРАДАТА НА СЪДЕБНА ПАЛАТА - ПЕТРИЧ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“

Административни сведения


1. Наименование на участника:
ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН
(или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен)

 

Седалище:

 –  пощенски код, населено място:

 

 –  ул./бул. №, блок №, вход, етаж:

 

Адрес за кореспонденция:

 –  пощенски код, населено място:

 

 –  ул./бул. №, блок №, вход, етаж:

 

Телефон:

 

Факс:

 

E-mail адрес:

 

(в случай че участникът е обединение, информацията по т. 1 се попълва за всеки участник в обединението, като се добавя необходимият брой полета)

2. Лица, представляващи участника по учредителен акт:

(ако лицата са повече от едно, се добавя необходимият брой полета)

Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес

 

 

 

 

Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес

 

 

 

 

Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес

 

 

 

 

3. Участникът се представлява заедно или поотделно (невярното се зачертава) от следните лица:

1............................................        

2............................................Данни за банковата сметка:

Обслужваща банка:………………………………….

IBAN..........................................................

BIC.............................................................

Титуляр на сметката:............................................
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО БАНЧЕВА,


1. Заявяваме, че желаем да участваме в откритата обществена поръчка по реда на Глава Осма „а“ от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБЗАВЕЖДАНЕ ЗА ПОМЕЩЕНИЯ, СТОПАНИСВАНИ ОТ РАЙОНЕН СЪД - ПЕТРИЧ В СГРАДАТА НА СЪДЕБНА ПАЛАТА - ПЕТРИЧ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“, като подаваме оферта по отношение обособена позиция №______ (при кандидатстване за повече от една обособени позиции се посочват съответните им номера) при условията, обявени в документацията за участие и приети от нас.

2. Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени в документацията за участие, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай че същата ни бъде възложена.

3. Декларираме, че приемаме условията за изпълнение на обществената поръчка, заложени в приложения към документацията за участие проект на договор.

5. При изпълнението на обществената поръчка няма да ползваме/ще ползваме (относимото се подчертава) следните подизпълнители:

1. …………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………(наименование на подизпълнителя, ЕИК/ЕГН, вид на дейностите, които ще изпълнява, дял от стойността на обществената поръчка (в %)

2. …………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….(наименование на подизпълнителя, ЕИК/ЕГН, вид на дейностите, които ще изпълнява, дял от стойността на обществената поръчка (в %)

6. Приемаме срокът на валидността на нашата оферта да бъде 60 календарни дни считано от крайния срок за подаване на оферти.

Неразделна част от настоящия документ са:

а) декларация по чл. 47, ал. 9 ЗОП за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП, подписана от лицата, които представляват участника, съгласно документите за регистрация.Дата

............................/ ............................/ ............................

Име и фамилия

..........................................................................................

Подпис на лицето (и печат)

...........................................................................................


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница