ДО: софийски районен съд гражданска колегияДата20.07.2018
Размер62.43 Kb.
ДО: СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД

ГРАЖДАНСКА КОЛЕГИЯ

ИСКОВА МОЛБАОТ: Калин Цветанов Манолов, ЕГН , Предсе­дател на УС на БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО ЗА ИНДИВИДУАЛНА СВОБОДА,
СРЕЩУ: Столичната община, град София, ул. “Московска” No.33, тел.: 9377 303, представлявана от Бойко Методиев Борисов, кмет на София

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: Чл. 1, ал. 1 от Закона за отговор­ността на държавата и общините за вреди

ЦЕНА НА ИСКА: общо 2 (два) лева и 80 ст. (имуществени вреди – 1.40 лв; неимуществени вреди – 1.40 лв)

ГОСПОЖО /ГОСПОДИН/ РАЙОНЕН СЪДИЯ,

Настоящата Искова молба предявявам на основание чл. 1 , ал. 1 от Закона за отговор­ността на държавата и общините за вреди и по реда на Административно-процесуалния кодекс за установяване НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТТА на актове, действия или бездействия на Столичната община и нейни органи и длъжностни лица при или по повод изпълнение на административна дейност по отношение на проведения на 09.02.2007 г. митинг на група таксиметрови шофьори на площад “Народно събрание”, бул. “Цар Освободител”, бул. “Васил Левски”, бул. “Евлоги Георгиев”, площад “Орлов мост” и други публични места в град София, всички отворени за обществено ползване.Претенцията ми е, че на 09.02.2007 г., петък, в активната част на деня за всички столичани и в продължение на повече от 12 часа, спрямо мен и спрямо гражданите и гостите на столицата на България – София, бяха извършени действия от група таксиметрови шофьори, както и бездействия от органи и длъжностни лица от Столичната община, с които бяха отнети част от основните им свободи, в т. ч. такива, залегнали в Международната харта за правата на човека, която е част от българското законодателство, а именно в чл. 7, (“Всички хора са равни пред закона и имат право, без каквато и да е дискриминация, на еднаква закрила от закона.”), чл. 13, т. 1, прогласяващ правото на свободно придвижване и чл. 29, т. 2 (“Всеки човек, при упражняването на своите права и свободи, е подчинен само на такива ограничения, установени със закон, изключително с цел да се осигури необходимото признаване и зачитане правата и свободите на другите и за удовлетворяване на справедливите изисквания на морала, обществения ред и общото благоденствие в едно демократично общество.”).

Бяха нарушени чл. 6, ал. 2, чл. 35, ал. 1 и чл. 58, ал. 1 от Конституцията на Република България, а също така бяха погазени редица други закони. Нарушени бяха редица разпоредби на Закона за движението по пътищата, а именно – чл.чл. 2, 3, 5 и 6, чл. 9, ал. 2 и чл. 98.

Грубо бе потъпкана императивната норма на чл. 7, ал. 2 от Закона за събранията, митингите и манифестациите, повеляваща, че събрание, митинг или манифестация не може да се провежда в обозначената зона около Народното събрание в София, а това е именно пространството на площад “Народно събрание” между сградата на парламента и хотел “Радисън”. По данни на медиите, в противоречие и с чл. 5 от ЗСММ, група таксиметрови водачи е блокирала площад “Народно събрание” още в ранните часове на 09.02.2007 г., далеч преди 6 часа сутринта.

Столичната община (СО) в лицето на нейни органи и длъжностни лица НЕ НАПРАВИ НИЩО, за да осигури обществения ред, защитата правата и свободите на мен и на другите граждани и спазването на КРБ и ЗСММ. Освен това Столичната община с бездействието си позволи протестиращите таксиметрови шофьори да ми попречат на 09.02.2007 г. да се придвижвам свободно през гореуказаните отворени за обществено ползване булеварди и площади, както и да възпрепятстват свободното придвижване на превозни средства и граждани в нарушение на обществения ред и по-специално на чл. 56 от КРБ, като по този начин е отговорна съгласно горецитирания чл. 1, ал. 1 от Закона за отговорността на държавата и общините за вреди.

В утежнение на ситуацията кметът на София, по твърдение на вестниците “Телеграф” и “Дума” от 10.02.2007 г., чиито броеве прилагам в оригинал, е издал разрешение за провеждането на митинга „пост фактум”, в нарушение на нормативните изисквания и процедури на чл. 8 от ЗСММ. Кметът на столицата не е изпълнил и императивната разпоредба на чл. 12, ал. 2 от ЗСММ да забрани провеждането на събранието, митинга или манифестацията, въпреки че имаше несъмнени данни, че те:

- застрашават обществения ред в столицата;

- нарушават правата и свободите на мен и на другите граждани на София.

Лично за мен като гражданин на Република България и жител на София процесният незаконосъобразен митинг на таксиметрови шофьори от 09.02.2007 г. и бездействията на Столичната община и нейни органи и длъжностни лица при или по повод изпълнение на административна дейност по отношение на същия СЪЗДАДОХА ПРЕЧКИ, много по-големи от обичайните, изразяващи се в невъзможността за свободно и безпрепятствено преминаване с превозно средство през гореуказаните площади и булеварди на София, отворени за обществено ползване, в рамките на активната част на деня (наложи ми се през целия ден да заобикалям незаконно блокираните от таксиметрови водачи и неосвободени от Столичната община булеварди и площади; да ползвам необичайни и по-дълги маршрути – наложи ми се на два пъти да се прекачвам вповече на превозни средства на масовия градски транспорт, тъй като автобусите от ж.к. “Младост” към СУ “Св. Климент Охридски” обръщаха още на “Орлов мост; трябваше да плащам по-високи тарифи на работещи таксита, както и да предупреждавам по телефона моите познати и контрагенти да се съобразяват с незаконните действия и бездействия на СО, като ме изчакват – така закъснях за първата си среща за деня със свидетел, чиито свидетелства ще ангажирам, а оттам закъснявах за всичките си останали срещи), а с това същото ПОПРЕЧИХА да осъществя редица свои задачи и да реализирам дневния си план, с което ме увредиха, причинявайки ми имуществени вреди в размер на 1 (един) лев и 40 (четиридесет) стотинки на цената на 2 (два) билета за МГТ в София.

Също така през целия ден на 09.02.2007 г., петък, чувствах заплаха за мен лично и за моето семейство, тъй като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНИТЕ ДЕЙСТВИЯ на таксиметрови шофьори и БЕЗДЕЙСТВИЯТА на СТОЛИЧНАТА ОБЩИНА, на които бях свидетел, за които говореха гражданите, с които пътувах в превозните средства на МГТ, и за които съобщаваха електронните медии, застрашаваха обществения ред и моята и на близките ми СВОБОДА и сигурност. Ще ангажирам свидетелски показания и досежно преживените от мен морални страдания на 09.02.2007 г. От прочетеното в пресата на 10.02.2007 г. се убедих повторно, че ОПАСЕНИЯТА ми са били ОСНОВАТЕЛНИ, както и че се споделят от множество други граждани и гости на София. Така в резултат на бездействията на Столичната община претърпях и неимуществени вреди в размер на 1.40 лева (един лев и четиридесет стотинки).

И имуществените, и неимуществените вреди, които претърпях на 09.02.2007 г. в София на гореуказаните отворени за обществено ползване булеварди и площади, са пряка и непосредствена последица от увреждането, причинено ми от БЕЗДЕЙСТВИЕТО на Столичната община.

Предвид гореизложеното, смятам, че съществуват основания да поискам от уважаемия съд, след като се запознае с доводите и твърденията ми и прецени юридическата и логическата издържаност на последните, да ни призове на съд и да постанови Решение, с което:

Да бъде признато за установено нарушението, че ответникът, Столичната община, с бездействието и отказа си да изпълни задължението си да прекрати горецитираната НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА проява на група таксиметрови шофьори на 09.02.2007 г. в София е допуснал нарушение на обществения ред, което е застрашило правата и свободите на мен и на другите граждани, като по този начин е причинил имуществени и неимуществени вреди на мен лично, както и на гражданите, и гостите на град София, а така също и на стопанските субекти, упражняващи дейност на територията на столицата.
МОЛЯ също така, след като установите незаконосъобразността на актовете, действията и бездействията на СО и нейни органи и длъжностни лица при или по повод изпълнение на административна дейност по отношение на проведения на 09.02.2007 г. незаконосъобразен митинг на група таксиметрови шофьори на площад “Народно събрание”, бул. “Цар Освободител”, бул. “Васил Левски”, бул. “Евлоги Георгиев”, площад “Орлов мост” и други публични места в град София, отворени за обществено ползване,

да постановите Решение, с което:

Да бъде осъден ответникът – СО – да ми изплати обезщетение в размер на 1.40 лв (един лев и четиридесет стотинки) за имуществени вреди, както и обезщетение в размер на 1.40 лв (един лев и четиридесет стотинки) за неимуществени вреди, които са пряка и непосредствена последица от увреждането, причинено ми от БЕЗДЕЙСТВИЕТО на Столичната община.


МОЛЯ ДА ПРИЕМЕТЕ СЛЕДНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА:

  1. Оригинално издание на в. „Телеграф” от 10.02.2007 г., събота;

  2. Оригинално издание на в. „Дума”, бр. 34 (4644) от 10.02.2007 г., събота-неделя.

МОЛЯ НА ОСНОВАНИЕ чл. 152 ГПК да задължите ответника, СО, да представи ПИСМЕН АКТ (заповед), с който се разрешава провеждането на митинг от група таксиметрови шофьори на 09.02.2007 г. на п-д “Народно събрание” в София.

МОЛЯ ДА НИ ДОПУСНЕТЕ 3 (трима) свидетели при условията на довеждане, които ще установят обстоятелствата, изложени в Исковата ми молба!
ОСОБЕНО ИСКАНЕ: Моля ПРЕДИ ДАВАНЕ ХОД НА ДЕЛОТО да ни издадетете 2 (две) Съдебни удостоверения, които да ни послужат пред Българското национално радио и Българската национална телевизия, за да се снабдим с аудио- и видеозаписи от НОВИНАРСКИТЕ ИМ ЕМИСИИ, както и с текстови разпечатки от тях, за новините от 09.02.2007 г.:

а) на БНР – 06 часа; 07 ч.; 08 ч.; 09 ч.; 10 ч.; 11 ч.; 12 ч.; 13 ч.; 14 ч.; 15 ч.; 16 ч.; 17 ч.; 18 ч.; 19 ч. и 20 ч.;

б) на БНТ – 07 часа; 08 ч.; 09 ч.; 12 ч.; 16 ч.; 17 ч. и 20 ч.

Приложения:


  1. Удостоверение за актуално състояние на БОИС;

  2. Преписи за ответната страна и Прокуратурата;

  3. Броеве на в. „Телеграф” и в. „Дума” от 10.02.2007 г.;

  4. Квитанция за платена д.т. за 2 съдебни удостоверения.

27.02.2007 г. С уважение: ..................................


Калин Цветанов Манолов

Председател на УС на БОИСБаза данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница