До управляващите търговски дружества уважаеми дами и господаДата10.02.2018
Размер46.72 Kb.
ДО УПРАВЛЯВАЩИТЕ

ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Българската търговско-промишлена палата има удоволствието да Ви информира, че през м. август 2010г. ще издаде за 12-ти пореден път брошурата “ТОП-100” – “Фирми и холдинги, водещи в икономиката на България”, на български и на английски език.

Изданието, с данни за 2009г, ще бъде разпространено в над 200 търговски палати по света, до членовете на Европалати /47 бр., а чрез тях до 1400 регионални палати/до членовете на Асоциацията на световните търговски центрове, и ще бъде изпратено в дипломатически мисии представени в България и български търговски служби в чужбина. То ще бъде както и до сега разпространявано при пътуване на български делегации в чужбина и при посрещане на чужди делегации в България. Информация за изданието ще бъде разпространена и по електронен път до икономическите отдели на най- големите библиотеки в света.

Фирмите, които предоставят в БТПП до 30.06.2010г. своя годишен финансов отчет за 2009г. на хартиен носител, участват в селекцията за класиране в “ТОП-100”. Фирмите, които не предоставят своите годишни отчети, могат да участват в класацията и като предоставят информацията показана в Приложението “Необходими данни за участие в ТОП-100”.
С настоящото наше писмо се обръщаме към Вас с най - учтива покана да участвате в класациите на БТПП – “ТОП-100”, както и да поместите Вашият рекламен материал в изданието на класациите на български и английски език – 2010г.

От опита ни от минали години установихме, че участието на фирмите в “ТОП-100”, в класациите или с рекламни материали, повишава техният авторитет в деловите среди.

Успехът на Вашата фирма да заеме място между фирмите в “ТОП-100” може да се осъществи и с предоставената възможност да поместите свой рекламен материал в брошурата, представящ Вашата дейност, адреси и телефони за контакт.

Условията по поместването на рекламни материали на Вашата фирма в брошурата “ТОП-100” са показани в Приложението към настоящото писмо – “Поръчка”, която очакваме да получим от Вас по Факс, или по поща.


Приемат се пълноцветни рекламни материали, предоставени от фирмите в готов вариант - един на български – за поместване в българския вариант и един на английски – за английския вариант, или само един материал на английски език – за поместване в брошурите на български и английски език.

Цените за поместването на един рекламен материал в изданието “ТОП-100”, посочени в “Поръчката”, се отнасят до закупуване с една от посочените суми на две идентични площи по размер и място, по една в българския и една в английския вариант на изданието.


Информация за поместването на рекламни материали и за публикуването на годишните отчети могат да се получат от специализирания отдел “Икономически анализи” на Палатата. За контакти: тел. (02) 8117 401 - Ал. Димитров, Е-mail: ikontr@bcci.bg и (02) 8117 411 - Олга Чугунска, Е-mail: ikan@bcci.bg ,Факс (02) 9873 209.

Надявам се да се възползувате от тази възможност за по-добри позиции на пазара, доверие от клиентите и увеличение на продажбите.


С пожелания за успехи,

Цветан Симеонов,

Председател на УС на БТПП

П О Р Ъ Ч К А

Долуподписаният…………………………………………………………………….….,

управител и представител на дружество/ЕТ……………………………………………….…..,

със седалище и адрес на управление гр.……………….ул.……..……………………….…….,

рег. по ф.д.№………….……... на…………………………съд, БУЛСТАТ………….………...,

Дан. №……………………., тел………………….., факс…………..…., Е-mail………………..

с настоящата правя заявка за публикуване на реклама на представляваното от мен дружество/ЕТ в отпечатваната от БТПП брошура “ТОП-100”- на български и английски език (наричана по-нататък “брошура/та”) при следните условия:

Брошурата е с формат 1/3 от А4, с основа 10 см и височина 21 см.


210 кв.см. (21см х10 см или 10 см х 21 см) – 1500 лв. без ДДС (1800 лв с ДДС)

  • Корица № 3 - Пълноцветна реклама, цяла страница

210 кв см. (21см х10 см или 10 см х 21 см) – 1000 лв. без ДДС (1200 лв с ДДС)

  • Вътрешна страница – Пълноцветна реклама, цяла страница

210 кв.см. (21см х10 см или 10 см х 21 см) – 800 лв. без ДДС (960 лв с ДДС)

  • Вътрешна страница – двуцветна , цяла стр.: - текст представяне на фирмата

210 кв.см. (21см х10 см или 10 см х 21 см) – 500 лв. без ДДС (600 лв с ДДС)

210 кв.см. (10 см х 21 см) – 300 лв. без ДДС (360 лв с ДДС) (цената е с отстъпка 40 %, ако е закупена и цяла пълноцветна дясна страница (10 см х 21см)

  • Вътрешна страница 1 / 2- (половин стр.) Пълноцветна реклама .

90 кв.см. (9 см основа Х 10 см височина) – 450 лв. без ДДС (540 лв с ДДС)
Забележки: Избраната опция се отбелязва с кръг О.

Изборът на рекламно място се определя от датата на поръчването!
1 В срок до 30.06.2010г. представляваната от мен фирма се задължава

да предостави на БТПП готовия пълноцветен рекламен материал както следва:  • На български език – за отпечатване в българското издание, и на английски език – за отпечатване в английското издание;

  • Само на английски език – за отпечатване в българското и английското издание;

  1. В срок до 30.06.2010г. представляваната от мен фирма се задължава да заплати

на БТПП по сметка УНИКРЕДИТ БУЛБАНК пл. Света Неделя №7 гр. София BIC: UNCRBGSF IBAN: BG 25 UNCR 7630 1000 3081 19 , или в брой на касата на БТПП стойността на рекламата по т. 1, както следва:

Един. стойност:- ….……………лв., ДДС: -….……………лв., Общо:-…..…………….лв.3. При неспазване на срока по т.т. 1 и 2 настоящата поръчка се счита за оттеглена и БТПП се освобождава от задълженията си по нея.

4. БТПП предупреждава писмено, ако рекламният материал по т. 1 е некачествен. В този случай, ако в срок до 10 дни от датата на съобщението той не бъде заменен с качествен от представляваната от мен фирма, последната няма основание за претенции от некачественото отпечатване на рекламата в брошурата.

5. БТПП предоставя на представляваната от мен фирма едно цветно ксерокопие на рекламата за одобрение, преди нейното отпечатване. Одобреното ксерокопие се парафира от двете страни.

6. БТПП предоставя на представляваната от мен фирма безплатно две отпечатани брошури - по една на български и английски език. .

7. За оперативни контакти с представляваната от мен фирма определям лицето

............………………………………….., тел………….., факс…………., Е-mail…....…………

8. При евентуално възникнал спор по тази заявка същият ще се решава от Арбитражния съд при БТПП.

………….2010 год. УПРАВИТЕЛ:………………….

ЗАЯВКАТА СЕ ПРИЕМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ОТ БТПП ПРИ ГОРЕПОСОЧЕНИТЕ УСЛОВИЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛ:…………….………….2010 год. (Цв. Симеонов)


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница