Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти


Глава четвърта. ИЗПЛАЩАНЕ НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ И КОНТРОЛ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТИТЕстраница3/33
Дата15.08.2018
Размер2.2 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33

Глава четвърта.
ИЗПЛАЩАНЕ НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ И КОНТРОЛ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТИТЕ


Раздел I.
Изплащане на финансовата помощ


Чл. 37. (1) Финансовата помощ се изплаща след извършване на цялата инвестиция.

(2) Допустимо е плащане и преди завършване на цялата инвестиция при спазване на изискванията по чл. 8, 9 и 10.

Чл. 38. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) При кандидатстване за авансово плащане ползвателят на помощта подава заявка за авансово плащане по образец, утвърден от изпълнителния директор на РА, в съответната областна дирекция на фонда - отдел "Регионална разплащателна агенция - Разплащателна агенция" (ОДФ - РРА - РА) и прилага документи съгласно приложение № 12.

(2) Заявка за авансово плащане се подава не по-рано от 10 работни дни от датата на сключване на договора за отпускане на финансова помощ.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) Областната дирекция на фонда - отдел "Регионална разплащателна агенция - Разплащателна агенция" извършва преглед на документите в присъствието на ползвателя на помощта.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) В случай на липса или нередовност на документите по ал. 1 ОДФ - РРА - РА връща документите на ползвателя заедно с писмено изложение на липсите и нередовностите.

(5) След отстраняване на констатираните пропуски по ал. 4 ползвателят на помощта има право в рамките на срока по чл. 9, ал. 3 отново да подаде заявка за авансово плащане.

(6) След приемане на документите за авансово плащане ползвателят на помощта получава уникален идентификационен номер на заявката.

(7) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) В случаите, когато РА мотивирано откаже да сключи договор за поръчителство с лице, предложено от ползвателя, РА изпраща уведомително писмо на ползвателя, който в срок до 10 работни дни от получаването му предлага друг поръчител и представя съответните документи по т. 3 съгласно приложение № 12 или банкова гаранция.

(8) (Предишна ал. 7 - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) В срок до 25 работни дни от подаване на заявката за авансово плащане РА изплаща одобрената сума или мотивирано отказва авансово плащане със заповед на изпълнителния директор на РА.

Чл. 39. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) При кандидатстване за междинно или окончателно плащане ползвателят на помощта подава заявка за плащане по образец, утвърден от изпълнителния директор на РА, в съответната ОДФ - РРА - РА и прилага документи съгласно приложение № 13.

(2) Заявка за окончателно плащане се подава след извършване на инвестицията, но не по-късно от един месец след изтичане на срока за извършване на инвестицията, посочен в договора за отпускане на финансова помощ.

Чл. 40. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) Областната дирекция на фонда - отдел "Регионална разплащателна агенция - Разплащателна агенция" извършва преглед на документите по чл. 39, ал. 1 в присъствието на ползвателя на помощта.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) В случай на липса или нередовност на документите по ал. 1 ОДФ - РРА - РА връща документите на ползвателя на помощта заедно с писмено изложение на липсите и нередовностите.

(3) След отстраняване на констатираните пропуски по ал. 2 ползвателят на помощта има право в рамките на срока по чл. 10, ал. 3, съответно по чл. 39, ал. 2, отново да подаде заявка за плащане.

(4) След приемане на документите за плащане ползвателят на помощта получава уникален идентификационен номер на заявката.

Чл. 41. (1) В срок до четири месеца от подаване на заявка за междинно или окончателно плащане РА:

1. извършва административни проверки на представените документи, заявените данни и други обстоятелства, свързани със заявката за плащане;

2. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) може да извърши проверка на място за установяване на фактическото съответствие с представените документи, която включва и проверка за функционална несамостоятелност, която:

а) се извършва в присъствието на ползвателя, упълномощен негов представител или служител;

б) при приключване на проверката на място служителят на РА представя протокола с резултатите от проверката за подпис на ползвателя, упълномощен негов представител или служител, който има право да напише в протокола обяснения и възражения по направените констатации;

в) копие от протокола по буква "б" се предоставя на ползвателя, упълномощения негов представител или служител веднага след приключване на проверката на място;

г) в случай че ползвателят на помощта, упълномощен негов представител или служител не е открит при извършване на проверката на място, РА уведомява ползвателя, като му изпраща копие от протокола;

д) в срок до 10 работни дни от получаването на протокола за проверката на място ползвателят може да направи възражения и да даде обяснения по направените констатации пред изпълнителния директор на РА;

3. одобрява или мотивирано отказва със заповед на изпълнителния директор на РА изплащане на финансовата помощ след извършен анализ за установяване на фактическо съответствие и съответствие по документи между одобрения инвестиционен проект и извършената инвестиция;

4. изплаща одобрената финансова помощ.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) В случай на нередовност на документите или непълнота и неяснота на заявените данни и посочените факти централното управление на РА писмено уведомява ползвателя, който в срок до 15 работни дни от получаване на уведомяването може да отстрани констатираните нередовности, непълноти или неясноти чрез представяне на допълнителни и/или нови документи, включително документи извън посочените в приложение № 13.

(3) Срокът по ал. 1 се удължава в следните случаи:

1. когато е изпратено писмо за отстраняване на нередовности или по дадена заявка за плащане е необходимо становище на други органи или институции, той се удължава със срока за получаване на отговор;

2. със заповед на изпълнителния директор на РА, когато в резултат от дейностите по ал. 1 са събрани документи и/или информация, които създават съмнение за нередност;

3. (нова - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) когато е необходимо експертно становище от комисия за проверка на цялата или на част от инвестицията при подаване на заявка за плащане, както и за установяване на функционална несамостоятелност, той се удължава със срока на работа на комисията, който се удостоверява с акта за нейното създаване от изпълнителния директор на РА и до датата на вземане на решение за оценка;

4. (нова - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) когато се провежда контролна проверка въз основа на Приложение I, т. 4 от Регламент (ЕО) № 885/2006 на Комисията от 21 юни 2006 г. относно реда и начина на прилагане на Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета по отношение на акредитирането на агенциите платци и други стопански субекти, както и по отношение на клиринга на счетоводните сметки на ЕФГЗ и ЕЗФРСР (ОВ, L 171, 23.06.2006 г.), той се удължава с един месец.

Чл. 42. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) Плащанията се изчисляват на основа на приетите за допустими и реално извършени разходи след извършване на проверките по чл. 41, ал. 1, т. 1 и 2 и при спазване на разпоредбите по чл. 30 от Регламент (ЕС) № 65/2011 на Комисията от 27 януари 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета по отношение на прилагането на процедури за контрол, както и кръстосано спазване по отношение на мерките за подпомагане на развитието на селските райони (ОВ, L 25, 28.01.2011 г.) (Регламент (ЕС) № 65/2011) и разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1998/2006.

Чл. 43. (1) Разплащателната агенция може да откаже изплащането на част или цялата финансова помощ, когато:

1. установи нередовност на документите или непълнота или неяснота на заявените данни и посочените факти по реда на чл. 41, ал. 1, т. 1 и 2;

2. установи несъответствие с целите, дейностите и изискванията, определени с тази наредба;

3. ползвателят на помощта не отстрани непълнотите и пропуските в срока по чл. 41, ал. 2;

4. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) се приложи правилото по чл. 30 от Регламент (ЕС) № 65/2011;

5. се налага корекция на размера на финансовата помощ във връзка с прилагане на разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1998/2006;

6. (нова - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) установи обстоятелствата, посочени в чл. 11, ал. 6 и/или 7.

(2) В случаите на отказ за изплащане на финансова помощ ползвателят на помощта не може да подаде друга заявка за плащане за същата инвестиция.

Раздел II.
Условия за изпълнението на дейностите по проекта и контрол


Чл. 44. Одобреният проект се изпълнява в срок до 24 месеца, считано от датата на подписване на договора за отпускане на финансова помощ с РА.

Чл. 45. Най-късно до края на изпълнение на проекта предприятието на ползвателя на помощта трябва да отговаря на всички задължителни стандарти, отнасящи се до подпомаганата дейност, в т.ч. опазване компонентите на околната среда, хуманно отношение към животните, ветеринарно-санитарни изисквания, безопасност на храни и фуражи, хигиена и безопасни условия на труд.

Чл. 46. (1) Ползвателят на помощта може да подаде в РА искане за промяна на договора за отпускане на финансова помощ не по-късно от два месеца преди изтичане на срока на договора. Към искането се прилагат доказателства, необходими за преценка на основателността на искането.

(2) Не се допуска изменение и/или допълнение на договора за отпускане на финансова помощ, което:

1. засяга основната цел на дейността и/или променя предназначението на инвестицията съгласно одобрения проект;

2. води до несъответствие с целите, дейностите, изискванията и критериите за оценка, определени в тази наредба;

3. води до увеличение на стойността на договорената финансова помощ.

(3) Ползвателят на помощта може да поиска удължаване на срока по договора за отпускане на финансова помощ до срока по чл. 44.

(4) В срок до един месец от подаване на искането за промяна РА приема или отхвърля исканата промяна.

Чл. 47. (1) Ползвателят на помощта е длъжен да води всички финансови операции, свързани с подпомаганите дейности, отделно в счетоводната си система или като използва счетоводни сметки с подходящи номера.

(2) Ползвателят на помощта е длъжен да съхранява всички документи, свързани с подпомаганите дейности, за срок 5 години след сключване на договора за отпускане на финансова помощ.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) Ползвателят на помощта е длъжен да съхранява документацията относно получените помощи, предоставени по реда на Регламент (ЕО) № 1998/2006, за срок 10 г., считано от датата на предоставяне на помощта.

Чл. 48. (1) За срок 5 години от сключване на договора за отпускане на финансова помощ ползвателят на помощта е длъжен:

1. (доп. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) да използва подобрените, реконструираните, изградените и/или придобитите на основа на одобрения проект активи по предназначение;

2. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) да не прехвърля правото на собственост и/или да не преотстъпва правото на ползване върху активите, предмет на подпомагане, под каквато и да е форма, с изключение на случаите, когато това се изисква по закон;

3. да не променя местоположението на подпомогнатите активи, които са трайно прикрепени към земята, сградите или помещенията;

4. да не преустановява подпомогнатата дейност поради други причини, освен изменящите се сезонни условия за производство.

(2) Изискването по ал. 1, т. 1 и 2 не се прилага при подмяна на оборудване с изтекъл амортизационен срок. Подмяна с ново оборудване се осъществява след одобрение на РА.

Чл. 49. (1) Ползвателят на помощта е длъжен да сключи и поддържа валидна застраховка на активите, предмет на подпомагане, срещу рискове, посочени в договора за отпускане на финансова помощ, за срока от подаване на заявка за плащане до изтичане на срока по чл. 48, ал. 1, като е длъжен ежегодно да подновява застрахователните полици.

(2) Договорът за застраховка следва да бъде сключен с уговорка в полза на РА, както следва:

1. при тотална щета на застрахованото имущество в резултат на събитие, покрито по условията на договора за застраховка, застрахователят изплаща обезщетението на РА;

2. при частично погиване на застрахованото имущество обезщетението се изплаща на ползвателя на помощта.

(3) Със сумата на застрахователното обезщетение, когато то се изплаща на РА, се намалява размерът на задължението на ползвателя на помощта към РА и в случай, че след това останат средства по това обезщетение, то този остатък се изплаща на ползвателя на помощта от РА в срок до три месеца от изплащането на застрахователното обезщетение на РА.

(4) При настъпване на частична щета ползвателят на помощта е длъжен да възстанови подпомогнатия актив.

Чл. 50. (1) Ползвателят на помощта е длъжен да предоставя на РА всяка поискана информация за осъществяване на подпомаганата дейност.

(2) Контрол за изпълнение условията по договора за отпускане на финансова помощ, както и на документите, свързани с подпомаганата дейност, може да бъде извършван от представители на РА, МЗХ, Сметната палата, ЕК, Европейската сметна палата, Европейската служба за борба с измамите.

(3) На контрол по ал. 1 подлежат ползвателите на помощ, както и техни контрагенти по подпомаганите дейности.

(4) В случаите, когато МЗХ или ЕК извършва оценяване или наблюдение на ПРСР, ползвателят на помощта поема задължението да осигури на упълномощените от тях лица всякакви документи и информация, които ще подпомогнат оценяването и наблюдението.

Чл. 51. (1) В случай че ползвателят на помощта не изпълнява свои нормативни и договорни задължения след изплащане на финансовата помощ, РА може да поиска връщане на вече изплатени суми заедно със законната лихва върху тях и/или да прекрати всички договори, сключени с ползвателя на помощта.

(2) В случаите по ал. 1 РА определя размера на средствата, които трябва да бъдат възстановени от ползвателя на помощта, като взема предвид вида, степента и продължителността на неизпълнението. Степента на неизпълнение по даден проект зависи от неговите последици за дейността като цяло. Продължителността на неизпълнение зависи от времето, през което траят последиците или възможността за отстраняване на тези последици по приемлив начин.

(3) Разплащателната агенция може да поиска връщане на вече платени суми заедно със законната лихва върху тях, когато:

1. (доп. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) ползвателят на помощта е представил декларация с невярно съдържание и/или документ с невярно съдържание, неистински или преправен документ, и/или изкуствено е създал условия за изпълнение на изискванията за получаване на финансова помощ, за да извлече облага в противоречие с целите на тази наредба;

2. ползвателят на помощта е получил или е одобрен за получаване на допълнителна публична финансова помощ за дейностите, финансирани по реда на тази наредба;

3. ползвателят на помощта е променил предмета на подпомаганата дейност;

4. ползвателят на помощта не използва придобитите на основа на одобрения проект активи по предназначение;

5. ползвателят на помощта не изпълнява условието по чл. 48, ал. 1, т. 4.

(4) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) В случаите, когато РА установи до извършване на окончателно плащане обстоятелства по чл. 11, ал. 6 и/или 7, ползвателят на помощта дължи връщане на изплатените авансови и/или междинни плащания заедно със законните лихви върху тях.

(5) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) В случаите, когато РА установи, че обстоятелства по чл. 11, ал. 6 и/или 7 са съществували към датата на извършване на окончателно плащане по проекта, ползвателят на помощта дължи връщане на изплатените плащания по проекта заедно със законните лихви върху тях.

Чл. 52. (1) В случаите на неизпълнение на задълженията по чл. 47, чл. 49 или чл. 55 РА писмено предупреждава ползвателя на помощта за констатираното неизпълнение и санкциите, които се налагат за този случай.

(2) Ползвателят на помощта може да отстрани нередовностите по ал. 1 в едномесечен срок от получаване на писмено предупреждение по ал. 1. В случай на отстраняване на нередовностите в срок ползвателят на помощта не се санкционира.

(3) В случай на неизпълнение на задълженията в срока по ал. 2 ползвателят на помощта дължи връщане на получената помощ ведно със законната лихва към нея.

Чл. 53. (1) (Доп. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) Страните по договора за отпускане на финансова помощ не отговарят за неизпълнение на задълженията, в случай че неизпълнението се дължи на форсмажорни обстоятелства по смисъла на § 1, т. 39 и при спазване на условията на този член.

(2) Ползвателят на помощта или упълномощено от него лице е длъжен писмено да уведоми РА за възникването на форсмажорни обстоятелства и да приложи достатъчно доказателства във връзка с това в срок до 10 работни дни от датата, на която той е в състояние да го направи.

Глава пета.
ОСИГУРЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНОСТ


Чл. 54. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) С цел осигуряване на публичност и прозрачност най-малко веднъж на три месеца РА публикува на електронната си страница следната информация за всеки одобрен проект на ползватели на помощта юридически лица по мярка "Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти" от ПРСР 2007 - 2013 г.:

1. пълното регистрирано юридическо наименование на ползвателя на помощта;

2. вид на подпомаганите дейности;

3. общ размер на одобрената финансова помощ по проекта.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) С цел осигуряване на публичност и прозрачност до 30 април всяка година за предходната финансова година РА публикува на електронната си страница следната информация за всеки проект на ползвател на помощта юридическо лице, по който е извършено плащане по мярка "Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти":

1. пълното регистрирано юридическо наименование на ползвателя на помощта;

2. общината, в която ползвателят на помощ-та живее или е регистриран, и пощенския код, когато е наличен, или част от него за обозначаване на общината;

3. общата сума на публично финансиране, получена от ползвателя на помощта за съответната финансова година, която включва както вноски на Общността, така и национални вноски;

4. вид на подпомаганите дейности;

5. информация за сбора от сумите, изплатени за предходната година от Европейския фонд за гарантиране на земеделието и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони за всеки ползвател на финансова помощ;

6. валутата, в която тези суми са били получени.

(3) Данните на ползвателя на помощта се публикуват в съответствие с Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета от 21 юни 2005 година относно финансирането на Общата селскостопанска политика (ОВ L 209, 11.8.2005 г., и Българско специално издание: глава 03, том 80) (Регламент (ЕО) № 1290/2005) и Регламент (ЕО) № 259/2008 на Комисията от 18 март 2008 година за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1290/2005 относно публикуването на информация за получателите на средства от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (ОВ L 76, 19.03.2008 г.) (Регламент (ЕО) № 259/2008) и могат да бъдат обработени от органите за финансов контрол и от следствените органи на Общностите и на държавите членки с цел защита на финансовите интереси на Общностите.

Чл. 55. (1) Ползвателят на помощта се задължава след извършване на окончателно плащане по проект по реда на тази наредба за срок 5 години, считано от датата на сключване на договора за отпускане на финансова помощ, да постави и поддържа на видно място табела с информация за подпомагане на дейността му от ЕЗФРСР, когато е одобрен за подпомагане с обща стойност на проекта над левовата равностойност на 50 000 евро на мястото/местата, където се извършва инвестицията.

(2) Ползвателят на помощта се задължава след извършване на окончателно плащане по проект по реда на тази наредба за срок 5 години, считано от датата на сключване на договора за отпускане на финансова помощ, да постави и поддържа на видно място билборд с информация за подпомаганата дейност от ЕЗФРСР, когато е одобрен за подпомагане за извършване на инвестиции с обща стойност на проекта над левовата равностойност на 500 000 евро на мястото/местата, където се извършва инвестицията.

(3) Табелата или билбордът по ал. 1 и 2 съдържат описание на проекта/дейността, която се подпомага, изображение на знамето на Европейския съюз с пояснение за неговата роля, изображение на националното знаме на Република България, както и думите: "Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони".

(4) Информацията по ал. 3 заема не по-малко от 25 на сто от табелата или билборда.

(5) Знамето на Европейския съюз се изобразява върху табела с правоъгълна форма на син или бял фон с 12 златни или черни звезди, чиито върхове не се докосват, и образуват кръг съгласно приложение № 14.

(6) Техническите изисквания към информацията във връзка с оповестяване на подпомагането на дейността от ЕЗФРСР се определят съгласно Приложение № VI към чл. 58, ал. 3 от Регламент (ЕО) № 1974/2006 на Комисията от 15 декември 2006 година за определянето на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (ОВ L 368, 23.12.2006 г., и Българско специално издание: глава 03, том 80) (Регламент (ЕО) № 1974/2006).

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. "Проект" е заявление за подпомагане, заедно с всички изискуеми документи, както и съвкупността от материални и нематериални активи и свързаните с тях разходи, заявени от кандидата и допустими за финансиране по ПРСР.

2. "Мярка" е съвкупност от дейности за прилагане на приоритетите на ПРСР.

3. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) "Административни проверки" са проверки съгласно условията и разпоредбите на чл. 24 от Регламент (ЕС) № 65/2011.

4. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) "Проверка на място" е проверка по смисъла на Регламент (ЕС) № 65/2011.

5. "Дейност" е механизъм по ПРСР, който се осъществява от един или повече ползватели, предвид постигането на поставените цели в ПРСР.

6. "Ползвател" е лице, на което е одобрена и/или изплатена финансова помощ по ПРСР.

7. "Микропредприятия, малки предприятия, средни предприятия" са предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия.

8. "Междинни предприятия" са предприятия, които не са микро-, малки или средни, но са със средносписъчен брой на персонала, по-малък от 750 души, или с годишен оборот, който не превишава левовата равностойност на 200 милиона евро.

9. "Новообразувани предприятия" са предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия.

10. "Продукти, имитиращи или заместващи мляко и/или млечни произведения" са продукти, които могат да бъдат взети за мляко и/или млечни произведения, но чийто състав се различава от тези произведения по това, че съдържа мазнини и/или протеини от немлечен произход със или без протеин, получен от мляко ("Продукти, различни от млечни произведения", както са упоменати в чл. 3 (2) от Регламент (ЕИО) № 1898/87 на Съвета от 2 юли 1987 година относно закрила на наименованията, използвани в търговията с мляко и млечни продукти (ОВ L 182, 3.7.1987 г., и Българско специално издание: глава 03, том 06).

11. "Продукти, наподобяващи или заместващи пчелен мед и/или пчелни продукти" са по смисъла на Закона за пчеларството.

12. "Разходи за инвестиции за обикновена подмяна" са разходи за замяна на активи, които не водят до подобряване на цялостната дейност на кандидата.

13. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) "Преработване на земеделски продукти" е всяка дейност, свързана с технологично въздействие на земеделски продукт с изключение на селскостопанските дейности, необходими за подготовката на животински или растителен продукт за първоначална продажба. Технологично въздействие е онази част от производствения процес, при която има пряко преобразуване на свойствата или качественото състояние на първоначалния продукт.

14. "Брой работници" е броят работни единици годишно (ГРЕ), а именно броят на лицата, заети на пълен щат през цялата година, като заетите на непълен щат и сезонните работници са дробни части от ГРЕ.

15. "Маркетинг на продукт" е притежаване или излагане с цел продажба, предлагане за продан, доставяне или изнасяне на пазара по какъвто и да било начин на даден продукт; маркетинг на продукт включва и дейностите по неговото съхранение, сортиране, маркиране, опаковане и транспортиране.

16. "Земеделски продукти" са продукти, включени в Приложение I на Договора за създаване на ЕО, с изключение на продукти, обхванати от Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета от 17 декември 1999 година относно общата организация на пазарите на рибни продукти и продукти от аквакултури (ОВ L 17, 21.1.2000 г., и Българско специално издание: глава 04, том 05).

17. "Международно признат стандарт" е стандарт, който е приет от международна организация по стандартизация или международна организация с дейност по стандартизация и е общодостъпен.

18. "Принос в натура" се състои в предоставяне на земя или недвижим имот, оборудване или суровини, проучване или професионална работа или неплатен доброволен труд, за които не са правени плащания, подкрепени от фактура или друг еквивалентен на фактура платежен документ.

19. "Авансово плащане" е плащане по смисъла на чл. 56 на Регламент (ЕО) №1974/2006 г.

20. "Междинно плащане" е плащане за обособена част от одобрена и извършена инвестиция.

21. "Рефинансиране на лихви" е възстановяване на извършените разходи за лихви по заеми.

22. "Предпроектно проучване" е извършване на специално проучване преди започване на инвестиционен проект, което има за цел да установи и документира доколко реализацията му е оправдана, дава оценка на шансовете за успех на проекта и изброява възможните алтернативи и подходи за това.

23. "Публична финансова помощ" е всеки обществен дял във финансирането на дейности, източник на който е бюджетът на държавата, на регионалните или местните власти, на Европейската общност, както и всеки подобен разход. Всеки дял във финансирането на дейности, чийто произход е бюджетът на обществени юридически лица или сдружения на една или повече регионални или местни власти по смисъла на Директива 2004/18/EС на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство, услуги и доставки (ОВ L 134, 30.4.2004 г., и Българско специално издание: глава 06, том 8), ще се разглежда като обществен дял.

24. "Държавна помощ" е всяка помощ, предоставена от държавата или общината или за сметка на държавни или общински ресурси, пряко или чрез други лица, под каквато и да е форма, която нарушава или застрашава да наруши свободната конкуренция чрез поставяне в по-благоприятно положение на определени предприятия, производството или търговията на определени стоки, или предоставянето на определени услуги, доколкото се засяга търговията между държавите членки.

25. "Минимална помощ" е помощта, която не нарушава и не застрашава конкуренцията или има незначително въздействие върху нея поради своя минимален размер, както е дефинирана в Регламент (ЕО) № 1998/2006 и Регламент (ЕО) № 1860/2004 на Комисията от 6 октомври 2004 година относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора за ЕО спрямо минималните помощи в секторите на земеделието и рибарството (ОВ L 325, 28.10.2004 г., и Българско специално издание: глава 08, том 02).

26. (отм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.)

27. "Схеми за директно подпомагане" са правилата за отпускане на финансова помощ, уредени в Регламент (EO) № 1782/2003 на Съвета от 29 септември 2003 година относно установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски производители и за изменение на Регламенти (EИО) № 2019/93, (EО) № 1452/2001, (EО) № 1453/2001, (EО) № 1454/2001, (EО) 1868/94, (EО) № 1251/1999, (EО) № 1254/1999, (EО) № 1673/2000, (EИО) № 2358/71 и (EО) № 2529/2001 (ОВ L 270, 21.10.2003 г., и Българско специално издание: глава 03, том 49).

28. "Биоенергия" е енергия, включително под формата на течни или газообразни горива, която е получена от преработката на биомаса.

29. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) "Биомаса" е всяка органична материя с растителен и животински произход, която може да бъде преработена, включително земеделски продукти, специализирани култури, селскостопански храни и фуражи, отпадъци и остатъци от селскостопански реколти, остатъчни продукти от преработвателната промишленост и др., включени в приложение № 1.

30. "Материални активи" са активи, отнасящи се до земя, сгради, машини и съоръжения.

31. "Нематериални активи" са активи, възникнали от трансфер на технологии чрез придобиване на патентни права, лицензи или ноу-хау.

32. "Места по националната екологична мрежа Натура 2000" са защитените зони по смисъла на чл. 6, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.

33. "Възобновяеми енергийни източници" са неизкопаеми енергийни източници, които съдържат слънчева, вятърна, водна и геотермална енергия, включително енергия на вълните и енергия на приливите и отливите, възобновяващи се без видимо изтощаване при използването им, както и отпадни топлини, енергия от биомаса и енергията от индустриални и битови отпадъци.

34. "Уникален идентификационен номер" е регистрационен номер, който се издава на кандидата от служител в РА след положително становище от извършен преглед на документите към заявлението за подпомагане или след като кандидатът е подписал декларацията по чл. 30, ал. 5.

35. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) "Независими оферти" са оферти, подадени от лица, които не се намират в следната свързаност помежду си или спрямо кандидата:

а) лица, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;

б) съдружници;

в) лица, които съвместно контролират пряко трето лице;

г) лица, които участват пряко в управлението или капитала на друго лице, поради което между тях могат да се уговарят условия, различни от обичайните;

д) едното лице притежава повече от половината от броя на гласовете в общото събрание на другото лице;

е) лицата, чиято дейност се контролира пряко или косвено от трето лице - физическо или юридическо;

ж) лицата, едното от които е търговски представител на другото.

36. "Частичен отказ за финансиране" е отказът да се финансират част от заявените разходи на кандидата, които са включени в проект, одобрен за подпомагане по ПРСР. Основанията за отказ са регламентирани в тази наредба, както и в българското и европейското законодателство, уреждащо правилата за прилагане на ПРСР в Република България.

37. "Оперативни разходи" са административните разходи и разходите, свързани с поддръжка и експлоатация на активите.

38. "Добра производствена практика" е система за осигуряване на качество и безопасност, която гарантира, че храните се произвеждат и контролират в съответствие с утвърдените стандарти, нормативи и други изисквания за качество и безопасност съобразно предназначението им и в съответствие с изискванията за издаване на разрешително за тяхното производство, търговия и употреба.

39. "Форсмажорни обстоятелства" са:

а) смърт на ползвателя на помощта;

б) продължителна професионална нетрудоспособност на ползвателя на помощта;

в) тежко природно бедствие, въздействало сериозно върху земята в имота;

г) разрушаване на животновъдните постройки в имота в резултат на инцидент;

д) епизоотично заболяване, засегнало изцяло или частично животните на ползвателя на помощта.

40. "Пазар на производител" е място по смисъла на Закона за стоковите борси и тържищата.

41. "Необработен дървен материал" са повалени и окастрени дървета с отделена връхна част, със или без кора, разкроени или нацепени.

42. "Дървесни пелети" - гранулирана уплътнена лигно-целулозна биомаса с цилиндрични форми с диаметър от 5 до 12 mm и средна дължина около 30 mm, получена чрез пресоване без добавяне на слепващи субстанции.

43. "Дървесни брикети" - цилиндрични, призматични или с друга форма дървесни продукти с дължина, петкратно по-голяма от диаметъра им, използваеми за енергийни нужди, получени от пресоването на раздробена дървесна биомаса.

44. "Енергийни трески" - раздробена дървесна лигно-целулозна биомаса, предназначена за енергийни цели, получена чрез механично раздробяване/насичане до дървесни частици с различни размери - от 5 до 60 mm.

45. "Нередност" е всяко нарушение на общностното право в резултат от действие или бездействие на икономически оператор, което е имало или би имало за резултат ощетяване на общия бюджет на Европейските общности или на бюджетите, управлявани от тях, чрез намаляване или загуба на приходи в резултат на собствени ресурси, събирани от името на ЕО или посредством извършване на неоправдан разход.

46. (нова - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) "Изкуствено създадени условия" е всяко установено условие по смисъла на чл. 4, т. 8 от Регламент (ЕС) № 65/2011.

47. (нова - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г., изм. - ДВ, ДВ, бр. 45 от 2010 г., в сила от 15.06.2010 г.) "Функционална несамостоятелност" е изкуствено разделяне на производствените и технологичните процеси в различни проекти или установяване ползване на обща инфраструктура, финансирана от ПРСР, с цел осъществяване на предимство в противоречие с целите на мярката по ПРСР.

48. (нова - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) "Референтни цени" са цени, ползвани от РА за сравняване при определяне основателността на разходите за различни инвестиции.

49. (нова - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) "Непреработена растителна и животинска продукция" е всеки първичен продукт, получен от растенията и животните, който се използва в естествен вид, без да е подлаган на технологична обработка или преработка, в резултат на която да са настъпили физико-химични изменения.

Каталог: documents
documents -> Български футболен съюз п р а в и л н и к за статута на футболистите
documents -> Изготвяне на Технически инвестиционен проект и извършване на строително-ремонтни работи /инженеринг/ на стадион “Плевен”
documents -> П р а в и л а за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2013/2014 година софия, 2013 г
documents -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия
documents -> Издадени решения за преценяване на необходимостта от овос в риосв гр. Шумен през 2007 г
documents -> За сведение на родителите, които ще заплащат таксите по банков път цдг” Червената шапчица”
documents -> Стъпки за проверка в регистър гаранции 2016г. Начална страница на сайта на ауер електронни услуги
documents -> Общи въпроси и отговори, свързани с държавните/минималните помощи Какво е „държавна помощ”


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница