Добавяне на стойност към земеделски и горски продуктистраница4/33
Дата15.08.2018
Размер2.2 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33

Заключителни разпоредби§ 2. Наредбата се издава на основание § 35, ал. 3 от Закона за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители (обн., ДВ, бр. 18 от 2006 г.; изм., бр. 96 от 2006 г., бр. 16 от 2008 г.).

§ 3. Началната дата на първия прием на заявления за подпомагане за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по реда на тази наредба се обявява със заповед на министъра на земеделието и храните.

§ 4. Наредбата влиза в сила в деня на обнародването й в "Държавен вестник".

§ 5. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) Помощите, предоставени по реда на Регламент (ЕО) № 1998/2006, ще се прилагат до края на 2013 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 18 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "ДОБАВЯНЕ НА СТОЙНОСТ КЪМ ЗЕМЕДЕЛСКИ И ГОРСКИ ПРОДУКТИ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 37 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 18.05.2010 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 45 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 15.06.2010 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 55 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 20.07.2010 Г.)

§ 40. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

§ 41. Съгласно чл. 1, § 9 от Регламент (ЕО) № 363/2009 на Комисията от 4 май 2009 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1974/2006 за определянето на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) за проекти, одобрени със заповед на изпълнителния директор на РА, издадена след 3 август 2009 г. и преди 31 декември 2010 г., размерът на авансовото плащане е до 50 на сто от стойността на одобрената финансова помощ по проекта.

§ 42. Съгласно чл. 71, § 1 от Регламент (EО) № 1698/2005 на Съвета от 20 септември 2005 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (ОВ, L 277, 21.Х.2005 г., и Българско специално издание: глава 03, том 66) финансовата помощ за проекти по чл. 6, ал. 2 за микро-, малки и средни предприятия е в размер 50 на сто от общите допустими разходи, а за междинни предприятия е в размер 25 на сто от общите допустими разходи по проекта за инвестиции по чл. 6, ал. 2, подадени преди 3 август 2009 г.

§ 43. Съгласно чл. 71, § 1 от Регламент (EО) № 1698/2005 на Съвета от 20 септември 2005 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (ОВ, L 277, 21.Х.2005 г., и Българско специално издание: глава 03, том 66) минималната помощ по чл. 26 за проекти по чл. 6, ал. 4 за микро-, малки и средни предприятия е в размер 50 на сто от общите допустими разходи по проекта, а за междинни предприятия е в размер 25 на сто от общите допустими разходи по проекта за инвестиции по чл. 6, ал. 4, подадени преди 3 август 2009 г.

§ 44. (Изм. - ДВ, ДВ, бр. 45 от 2010 г., в сила от 15.06.2010 г., доп. - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г.) За подадените заявления за подпомагане преди влизане в сила на тази наредба не се прилага § 2 по отношение на чл. 5, ал. 3, § 8, т. 9 и т. 10 по отношение на ал. 21 в частта й за изискването оферентите на строително-монтажни работи, местни и чуждестранни лица, трябва да бъдат вписани в Централен професионален регистър на строителя съгласно Закона за Камарата на строителите (ЗКС) и да могат да извършват строежи и/или отделни видове строителни и монтажни работи от съответната категория съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 ЗКС.

§ 45. Съгласно чл. 5, т. 3 от Регламент (ЕО) № 1975/2006 на Комисията от 7 декември 2006 г. относно определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета по отношение на прилагането на процедури за контрол, както и кръстосано спазване по отношение на мерките за подпомагане на развитието на селските райони(ОВ, L 368 от 23.XII.2006), § 2 по отношение на чл. 5, ал. 2 и § 4 се прилага за всички заявления за подпомагане, подадени след 8 юли 2008 г., за които няма сключени договори за подпомагане.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 24 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "ОБНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 45 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 15.06.2010 Г.)

§ 28. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 32 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "НАСЪРЧАВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 55 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 20.07.2010 Г.)

§ 32. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 18 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "ДОБАВЯНЕ НА СТОЙНОСТ КЪМ ЗЕМЕДЕЛСКИ И ГОРСКИ ПРОДУКТИ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 65 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 23.08.2011 Г.)

§ 26. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

§ 27. (1) Съгласно чл. 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 679/2011 на Комисията от 14 юли 2011 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1974/2006 г. за определянето на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) § 2, т. 1 от тази наредба се прилага за заявления, одобрени със заповед на изпълнителния директор на РА, издадена след 31 декември 2010 г.

(2) В срок до 31 октомври 2011 г. ползвателите с подадени и/или платени заявки за авансово плащане могат да подадат коригираща заявка за авансово плащане в размера съгласно § 2, т. 1 от тази наредба. Към нея се прилагат документите по т. 3 от приложение № 12.

(3) В случаите по ал. 2, когато първата заявка за авансово плащане е подадена преди повече от 6 месеца от подаването на коригираща заявка за авансово плащане, ползвателят на помощта прилага и документите по т. 1, 2, 4, 5 и 6 от приложение № 12.

Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1

Списък по член 32 от Договора за създаване на Европейската общност

 

№ в

Описание на продуктите

Брюкселската

 

номенклатура

 

1

2

Глава 1

Живи животни

Глава 2

Месо и карантия

Глава 3

Риба, ракообразни и мекотели

Глава 4

Млечни продукти; яйца от птици; натурален пчелен мед

Глава 5

 

05.04

Черва, мехури и стомаси на животни (освен риба), цели части от тях

05.15

Животински продукти, които не са посочени или включени другаде; мъртви животни по Глава 1 или Глава 3, негодни за човешка консумация

Глава 6

Живи дървета и други растения; луковици, корени и пр.; откъснати цветя и декоративна зеленина

Глава 7

Хранителни зеленчуци и някои корени и грудки

Глава 8

Хранителни плодове и ядки; кори от дини, пъпеши или от цитрусови плодове

Глава 9

Кафе, чай и подправки, без мате (статия № 09.03)

Глава 10

Зърнени продукти

Глава 11

Продукти на мелничарската промишленост; малц; нишестени продукти; глутен; инулин

Глава 12

Маслодайни семена и маслодайни плодове; различни видове зърно, семена и плодове; промишлени и медицински растения; слама и фураж

Глава 13

 

пред. 13.03

Пектин

Глава 15

 

15.01

Сланина и друга топена свинска мас; мас от домашни птици

15.02

Нетопена мас от волове, овце или кози; лой, включително "от първа ръка", произведена от споменатите мазнини

15.03

Стеарин от сланина, маслен стеарин и стеарин от лой; масло от сланина, от мазнина и лой, неемулгирано, без примеси и непреработени

15.04

Мазнини и масло от риба и морски бозайници, рафинирани и нерафинирани

15.07

Готови зеленчукови масла, течни или твърди, сурови, рафинирани или нерафинирани

15.12

Животински или растителни мазнини и масла, хидрирани, рафинирани или нерафинирани, но без по-нататъшна обработка

15.13

Маргарин, заместители на сланина и други преработени хранителни мазнини

15.17

Остатъчни продукти, получени от обработката на мастни вещества или на животински или растителен восък

Глава 16

Изделия от месо, риба, ракообразни и мекотели

Глава 17

 

17.01

Цвеклова и тръстикова захар, кристална

17.02

Други видове захар; захарен сироп, изкуствен мед (смесен или несмесен с естествен); карамел

17.03

Меласи, обезцветени или не

17.05 (*)

Ароматизирани или оцветени захари, сиропи и меласи, но без плодови сокове, съдържащи добавка на захар в каквото и да е съотношение

Глава 18

 

18.01

Какао на зърна, цели или начупени, сурови или печени

18.02

Какаови шушулки, обвивки, люспи и отпадъци

Глава 20

Изделия от зеленчуци, плодове или други части от растения

Глава 22

 

22.04

Гроздова мъст в процес на ферментация или в процес на задържане на ферментацията по друг начин, освен чрез прибавяне на алкохол

22.05

Вино от прясно грозде; гроздова мъст с ферментация в процес на задържане чрез прибавяне на алкохол (в това число мъст)

22.07

Други ферментирали напитки (например сайдер, сок от круши и медовина)

предишен 22.08(*)

 

и предишен 22.09(*)

Етилов алкохол или неутрални видове спирт, било денатурирани или не, с различен градус, получени от селскостопански продукти, посочени в Приложение I от договора, с изключение на ликьори и други спиртни напитки и сложни алкохолни субстанции (известни като "концентрирани екстракти") за производство на напитки

22.10 (*)

Оцет и заместители на оцета

Глава 23

Остатъци и отпадъци от хранително-вкусовата промишленост; готов фураж за животни

Глава 24

 

24.01

Непреработен тютюн, тютюневи отпадъци

Глава 45

 

45.01

Естествен корк, необработен, натрошен, гранулиран или смлян; отпадъчен корк

Глава 54

 

54.01

Лен, суров или преработен, но не преден; ленени кълчища и отпадъци (включително накъсани или нарязани парцали)

Глава 57

 

57.01

Естествен коноп (Саnnаbis sаtiva), суров или преработен, но не преден; кълчища и отпадъци от естествен коноп (включително накъсани или нарязани парцали или въжета).

 

(* Позиция, добавена с член 1 на Регламент 7а на Съвета на Европейската икономическа общност от 18 декември 1959 г. (О) № 7 от 30.01.1991 г., стр. 71 - Специално издание (английска редакция) 1959 - 1962 г., стр. 68.)

 

Каталог: documents
documents -> Български футболен съюз п р а в и л н и к за статута на футболистите
documents -> Изготвяне на Технически инвестиционен проект и извършване на строително-ремонтни работи /инженеринг/ на стадион “Плевен”
documents -> П р а в и л а за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2013/2014 година софия, 2013 г
documents -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия
documents -> Издадени решения за преценяване на необходимостта от овос в риосв гр. Шумен през 2007 г
documents -> За сведение на родителите, които ще заплащат таксите по банков път цдг” Червената шапчица”
documents -> Стъпки за проверка в регистър гаранции 2016г. Начална страница на сайта на ауер електронни услуги
documents -> Общи въпроси и отговори, свързани с държавните/минималните помощи Какво е „държавна помощ”


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница