Доц д-р Марияна НиколоваДата05.02.2017
Размер53.92 Kb.Доц. д-р Марияна Николова

Тел.: +359 2 979 33 90

Е-mail: mkn_08@yahoo.com; mknikolova@gmail.com

Области на професионален интерес (ключови думи):

Физическа география, климат и климатични промени, екстремни явления и риск в околната среда, устойчиво развитие и екосистемни услуги, ГИС.Образование:

2007 г. ШУ “Еп. К. Преславски”- магистър по «Туризъм»

1999 г. – БАН, Географски институт – доктор по „Климатология и агроклиматолотгия”.

1980 г. – СУ “Св. Климент Охридски” – магистър по „Геоморфология и картография”.Професионален опит:

От 2010 - Доцент в секция «ГИС», НИГГГ- БАН

2010 - 2008 - Директор на Географския институт при БАН, и Ръководител на Геоинформационния център към института, Заместник деректор на Националния институт по геофизика, геодезия и география при БАН;

2008-2000 – Старши научен сътрудник, научен секретар на ГИ- БАН;

1988- 2000 – Географски институт – научен сътрудник ІІІ-І степен.

Участие в научни проекти (последните 5 години):

CEEPUS Network for Applied Geoinformatics – Университета в Залцбург, Австрия. Ръководител за България М. Николова, Продължителност - 2007-2011

SAFE – USA, 2010. Проект за съфинансиране на организацията и подготовкана на международна научна конференция по случай 60 г. география в БАН “География и регионални изследвания “. M. Николова, Б. Кулов

МОН - Рискови природни и социално-икономически явления в Източна Стара планина Ръководител: М. Николова Продължителност: 2003 – 2007

МОН - Изследване на защитените планински територии от категорията “природен парк” в Румъния и България с оглед хармонизиране на тяхното управление в съответствие с европейските стандарти. Ръководител: М. Николова Продължителност: 2005-2008

МОН - Геопространствено изследване на риска от природни бедствия в територии с висока концентрация на значими археологически обекти – ГИ БАН– СУ Ръководител: М. Николова Продължителност: 2008-2011

МОН - Приложение на ГИС и пространствено моделиране за интегрирана оценка на динамиката на рисковите процеси и явления в планински водосбори на Централна Стара планина. Ръководител: М. Николова Продължителност: 2009-2011

МОН - Геопространствено изследване на риска от природни бедствия в територии с висока концентрация на значими археологически обекти. Ръководител: М. Николова Продължителност: 2009-2011

МКЗНБА - Приложение на модела KINEROS за определяне на застрашените от наводнения територии в басейна на р. Малки Искър, Ръководител: М. Николова Продължителност: 2007-2008

ГИ-БАН, ЕБР, Изменения в околната среда и защита на природата по българския и румънския бряг на р. Дунав, съвместно с Географски Институт на Румънската Академия на науките Ръководител: М. Николова Продължителност: 2009-2011

ГИ-БАН Климатични промени и екстремни природни явления в България. Ръководител: М. Николова Продължителност: 2000-2010

7FP – INCO-LAB, Title: Sustainable Water ActioN: building research links between EU and US. Акроним: SWAN Ръководител за България: Ст. Недков Продължителност: 2011-2015

7FP - PEOPLE-2009-IRSES, Title: Integrated geo-spatial information technology and its application to resource and environmental management towards the GEOSS Acronym: IGIT Ръководител: Р. Вацева Продължителност 2011 – 2014

Crisis and possibilities for sustainable development in rural areas of Romania and Bulgaria – GI-BAN & Gifu University Tokyo, Japan Ръководител за Б-я: М. Илиева Продължителност: 2008 – 2011

Сontract IB/WTZ for a proposal preparation in the open call of the FP7 "Ocean of tomorrow": Knowledge-base and tools for regional networks of MPAs, integrated management of activities together with assessment of wind energy potential in the Mediterranean and the Black Sea. Ръководител: Kai Anhred Продължителност: 2010 – 2011

МОН– ФНИ - Черно и Средиземно море: Нов подход за интегрирано управление на крайбрежни зони - Конкурс за подготовка на научноизследователски проекти за участие на български учени в конкурсите на седмата рамкова програма на ЕС за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности. Ръководител: С. Недков Продължителност: 2008-2009

МОН - Устойчиво управление на околната среда в Черноморския регион. ГИ, Ръководител: Б. Кулов, Срок: 2010-2012.

ТанграТанНакра – ГИ – БАН – България – Географски атлас Ръководител: И. Копралев Продължителност: 2007-2010

Reader Digest - Транскрибиране на географски названия на Атлас на света, Reader’s Diggest Ръководител: Б. Колев Продължителност: 2007-2008

НИГГГ- БАН - Създаване на пространствена (ГИС) база данни на обектите на природното и културно наследство в Дунавската равнина, Ръководител: Юлия Крумова Продължителност: 2010-2011

БАН – ЕБР - Геоекологично състояние и динамика на измененията в предложените за възстановяване влажни зони по долното течение на р. Дунав – съвместно с Географски Институт на Румънската Академия на Науките, Ръководител: Цветан Коцев Продължителност: 2010-2011

БАН – ФАН – ЕБР – Оценка на състоянието на околната среда в защитени територии чрез приложение на дистанционни методи и ГИС Ръководител: Стоян Недков Продължителност: 2004-2007

Открит музей – Етнографски музей БАН – МОМН (2009-2012)

Life+ /MOCB, “Индикатори за оценка на риска за околната среда от депата за отпадъци” (2010).Избрани публикации (последните 5 години):

Nikolova, M., S. Nedkov, D. Semmens, S Iankov. (2007), Environmental Quality and Landscape Risk Asessment in Yantra River Basin. Use of Landscape Sciences for the Assessment of Environmental Security. Edited by Petrosillo, I., Muller, F., Jones, K.B., Zurlini, G., Krauze, K., Victorov, S., Li, B.-L., Kepner, W.G. (Eds.), Springer, The Netherlands. ISBN 978-1-4020-6588-0.p. 202-217.

Nedkov, St., Kumpula, T., Nikolova, М., (2007) Investigating Landscape Pattern in Protected Areas Using Satellite Images. In: Petrosillo, I., Muller, F., Jones, K.B., Zurlini, G., Krauze, K., Victorov, S., Li, B.-L., Kepner, W.G. (Eds.), 2007, Use of Landscape Sciences for the Assessment of Environmental Security. Springer, The Netherlands. ISBN 978-1-4020-6588-0. p. 77-91.

Николова, М., С. Недков, М. Генев, В. Николов, Ц. Коцев, Р. Вацева, И. Зъздров, Ю. Крумова, О. Сланчева, А. Дукова, (2007), Приложение на модела KINEROS за определяне на застрашените от наводнения територии в басейна на река Малки Искър. Втора научно-практическа конференция по управлението в извънредни ситуации и защита на населението. София, 09 ноември.

Николова, М., 2007, Климатични условия за формиране на високи вълни и наводнения във водосбора на р. Малки Искър над град Етрополе, Втора научно-практическа конференция по управлението в извънредни ситуации и защита на населението. София, 09 ноември.

Грачева, Р., М. Николова, 2008, Землепользование и почвы в горных регионах Западной Грузии и Восточной Болгарии на рубеже 20-го и 21-го столетий, В Серия ИГРАН: Устойчиво развитие: проблеми и перспективи. Международные проекти и зарубежны опит. Москва, КМК.

Nikolova, M., S. Nedkov and V. Nikolov, 2008, Modeling Local Dimentions of the Climate Change in Etropolska Stara Planina, In CD Proceedings of Papers from International Conference “Global Environmental Change: Challenges to Science and Society in Southeastern Europe”, Sofia 19-21 May.

Николова, M., 2008, Намаляване на риска от наводнения чрез възстановяване на Дунавските влажни зони, Научно- практическа конференция « НАТУРА 2000 в трансграничния регион България – Румъния , проблеми и перспективи», 22 ноември, Враца.

Коцев Цв., М. Николова, 2008, Съдържания на тежки метали в наносите на речни участъци и заливаеми зани включени в националната режа НАТУРА 2000. Научно- практическа конференция « НАТУРА 2000 в трансграничния регион България – Румъния , проблеми и перспективи», 22 ноември, Враца.

Vatseva, R., S. Nedkov, M. Nikolova, T. Kotsev. 2008, Modelling Land Cover Changes for Flood Hazard Assessment Using Remote Sensing Data. In: Car, A., Griesebner, D., Strobl, J., (eds.) Geospatial Crossroads @ GI_Forum ’08, Proceedings of the Geoinformatics Forum Salzburg, Wichmann, Heidelberg, pp. 262 – 267,. ISBN 978-3-87907-465-5.

Николова, M., 2008, Индикатори за оценка на риска от опасни природни явления в планинските общини, Проблеми на географията, кн. 1-2.

Николова, М., М. Пенерлиев, 2008, Индикатори за управление на риска в Черноморските общини, Годишник на Шуменския университет, Том Vol. XVIII B 3, с. 148-161.

Nikolova, M., S. Nedkov, V. Nikolov, I. Zuzdrov, M. Genev, T. Kotsev, R. Vatseva, J. Krumova. 2009, Implementation of the KINEROS model for estimation of the flood prone territories in the Malki Iskar River basin. INFORMATION & SECURITY. An International Journal, Vol.24, 76-88.

Graham Bird , Paul A. Brewer , Mark G. Macklin , Mariyana Nikolova , Tsvetan Kotsev ,Mihail Mollov , Catherine Swain , 2009, Quantifying sediment-associated metal dispersal using Pb isotopes: Application of binary and multivariate mixing models at the catchment-scale, Environmental Pollution 158 (2010) 2158e2169, ELSEVIER, www.elsevier.com/locate/envpol Недков, С., Кумпула, Т.,

Николова, М. 2009, Ландшафтни особености на системата от защитените територии във Финландия. Проблеми на Географията, кн.4.

Коцев Цв., М. Николова, З. Чолакова и Ст. Недков, 2009, Замърсяване с тежки метали в басейна на река Малки Искър при наводнения и речни прииждания, Сп. «Почвознание агрохимия и еколотия» кн 2., сс. 78-49.

Nikolova, M., R. Vatseva and V. Nikolov, 2010, GIS Assessment of Global Change Impacts on the Dynamics of the Srebarna Lake Ecosystem, CD Proceedings of papers from the Tirth International Conference on Cartography and GIS, June 15-20, Nessebar, Bulgaria.

Graham Bird, Paul A. Brewer, Mark G. Macklin, Mariyana Nikolova, Tsvetan Kotsev , Mihail Mollov, Catherine Swain; 2010, Pb isotope evidence for contaminant-metal dispersal in an international river system: The lower Danube catchment, Eastern Europe, Applied Geochemistry , ELSEVIER, www.elsevier.com/ locate/apgeochem

В.Николов, М. Николова, Геоморфоложки предпоставки за прогнозиране на риска от наводнения в басейна на р. Янтра, Международна конференция “География и регионално развитие”, изд.БАН,С., 445-454 с.,2010. ISBN 978-964-9649-07-9

Николова, М., Географията в БАН: Постижения и перспективи, Международна конференция “География и регионално развитие”, изд.БАН,С., 15-21 с.,2010. ISBN 978-964-9649-07-9

Николова, М., Ст. Недков, Методически подход за диференциация на територията на страната по отношение на риска от природни бедствия в районите с концентрация на значими археологически обекти. Международна конференция “География и регионално развитие”, изд.БАН,С., 248-255 с.,2010. ISBN 978-964-9649-07-9

Недков, Ст., А. Коцев, М. Николова, А. Попов, С. Димитров, В. Кулов, Разработване на ГИС база данни за оценка и управление на риска от опасни природни явления за архелогическите обекти в България. Международна конференция “География и регионално развитие”, изд.БАН,С., 385-395 с.,2010. ISBN 978-964-9649-07-9Nikolova, M., 2011. Scientific Research Basis for Sustainable Development of the Mountain Regions: Main Concepts and Basic Theories. In: Zhelezov, G. (ed.), Sustainable Development in Mountain Regions. South Eastern Europe, Springer. pp. 3-9.База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница