Договор №46/18. 05. 2017 гДата19.07.2018
Размер270.23 Kb.
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ГАБРОВОТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО БУЙНОВЦИ

с.Буйновци, общ. Елена, обл. В. Търново тел. /факс 06151-6680

ЕИК 2016168050102 e-mail: buinovtsi@scdp.bg

ДОГОВОР

46/18.05.2017 г.


ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА УСЛУГАТА СЕЧ, ИЗВОЗ, РАЗКРОЙВАНЕ, РАМПИРАНЕ НА ВРЕМЕНЕН СКЛАД НА МАРКИРАНА ДЪРВЕСИНА, НАТОВАРЕНА НА ТИР, И РЕМОНТ НА ИЗВОЗЕН ТРАКТОРЕН ПЪТ

на територията на ТП ДГС Буйновци, с. Буйновци


Днес, 18.05.2017 г., на основание Заповед № 67/12.05.2017 г.на Директора на ТП ДГС Буйновци във връзка чл. 23, ал.1 от НУРВИДГТДОСПДНГП, в качеството му на възложител на основание чл. 35 ал.1 се сключи настоящия договор за добив на дървесина между:

1. Северноцентрално ДП ДП – Габрово чрез ТП Държавно горско стопанство Буйновци с ЕИК № BG2016168050102, представлявано от инж. Румен Николов Хараламов – директор и Стоян Петков Стоянов – гл. счетоводител, наричано по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна

и

2. ”Елба-99” ЕAД, със седалище и адрес на управление: гр. Елена, ул. „д-р Христо Момчилов” № 3, ЕИК 104102758, представлявано от инж. Иван Георгиев Генов – изп. директор, наричано по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна при следните условия:


ПРЕАМБЮЛ
Страните се споразумяха за следното, като определиха понятието:

"Неизпълнение" означава неизпълнението по количество, качество и време на всяко едно от задълженията на Изпълнителя по настоящия Договор, а също така и:

(а). която и да е декларация или гаранция, които са направени съгласно този Договор, или които се считат за направени от Изпълнителя по настоящия Договор или съгласно Договора, се окаже невярна или заблуждаваща в каквото и да е отношение;

(b). Изпълнителят не изпълни, което и да е задължение, произтичащо от този Договор или от приложимите Закони; или

(c). възникването на каквото и да е неизпълнение, определено като такова, според който и да е друг договор, по който Изпълнителя и Възложителя са страни и различно от случаите на Неизпълнение, описани в a/. и b/. по-горе.

(d). “Неизпълнение по количество”означава, че не са отсечени всички маркирани дървета или не е усвоена цялата площ при цялостно отсичане на дървостоя.I. Предмет и срок на договора
1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши със свои сили и технически средства сечта, включително почистването на сечището, извоза, разкройването, рампирането на временен склад на маркирана дървесина, натоварена на ТИР, и ремонт на извозен тракторен път, съгласно утвърдените от директора на ТП ДГС Буйновци технологични планове в обект 1719, подотдели 71 „е”, 68 „б1” и 68 „а1”.

1.2. Настоящият договор влиза в сила от 18.05.2017 г.

1.3. Срокът за започване на добив на дървесина в подотделите да не е по-късно от 7 дни след издаване позволителното за сеч и извоз.

1.4. Срокът за издаване на позволителните за сеч и извоз за различните подотдели е диференциран съгласно условията на терена, сортиментната структура, изпълнението на сортиментната структура и е обвързан с графиците за добив.

1.5. Крайният срок на договора е срокът на последното позволително за сеч и извоз за обекта. Позволителните за сеч и извоз се издават в присъствието на лицензирания лесовъд на изпълнителя в едноседмичен срок от влизане в сила на настоящия договор.

II. Цени, начин и условия на плащане
2.1.Стойността на услугата по т.1.1 от настоящия договор, възлиза на общо 21 849,50 лв. /двадесет и една хиляди осемстотин четиридесет и девет лв. и 50 ст./ без ДДС, като същата е изчислена на база прогнозните количества сортименти в обекта и одобрен график /по тримесечия/ за очакваните приходи и разходи, съгласно приложената спецификация:
СПЕЦИФИКАЦИЯ:

ДГС Буйновци - обект № 1719, насаждения 3 бр.


№ на обекта

Място на извършване на дейността отд/ подотд

Категория дървесина

Размер и качество на асортиментите

Дървесен вид

Количество куб.м

Цена на 1 м3/лв.без ДДС вкл. стойност тов. на ТИР

Общо разходи

/без ДДС/,лв.

1719

71 е

едра

трупи за бичене над 30

бк

340

28,00

9520,00

едра

трупи за бичене 18-29

бк

53

27,00

1431,00

средна

трупи за бичене 14-17

бк

6

26,00

156,00

едра

трупи за бичене над 30

шст

10

25,00

250,00

едра

трупи за бичене 18-29

шст

1

25,00

25,00

дърва

ОЗЦ

бк

40

25,00

1000,00

дърва

технологична дърв.

бк

100

39,00

3900,00

дърва

дърва за горене

бк

58

24,00

1392,00

дърва

дърва за горене

шст

1

24,00

24,00

дърва

дърва за горене

гбр

14

24,00

336,00

ремонт на извозен път – 200 лм311,50

Общо за подотдела

623
18345,50

68 б1

едра

трупи за бичене над 30

бб

0

28,00

0,00

едра

трупи за бичене 18-29

бб

14

27,00

378,00

средна

трупи за бичене 14-17

бб

5

26,00

130,00

средна

минни подпори

бб

5

25,00

125,00

средна

обли греди

бб

5

25,00

125,00

средна

технологична дърв.

бб

32

39,00

1248,00

дребна

технологична дърв.

бб

3

39,00

117,00

дърва

ОЗЦ

бб

1

25,00

25,00

дърва

технологична дърв.

бб

13

39,00

507,00

Общо за подотдела

78
2655,00

68 а1

едра

трупи за бичене над 30

бб

1

28,00

28,00

едра

трупи за бичене 18-29

бб

5

27,00

135,00

средна

трупи за бичене 14-17

бб

1

26,00

26,00

средна

минни подпори

бб

1

25,00

25,00

средна

обли греди

бб

1

25,00

25,00

средна

технологична дърв.

бб

11

39,00

429,00

дребна

технологична дърв.

бб

1

39,00

39,00

дърва

ОЗЦ

бб

1

25,00

25,00

дърва

технологична дърв.

бб

3

39,00

117,00

Общо за подотдела

25
849,00

ОБЩО ЗА ОБЕКТ 1719

726
21849,50

2.2. При добив на по-голямо количество сортименти от прогнозните, посочени в таблицата, те се заплащат съгласно достигнатите цени. При добив на невключени в приложената таблица сортименти, отговарящи на БДС, страните по договора сключват допълнително споразумение.

2.3.Фактурирането се извършва от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по единичните цени съгласно таблицата по т. 2.1., на база на подписани двустранни приемо – предавателни протоколи за действително добито количество дървесина, действително натоварено количество дървесина на ТИР и действителни лм ремонт на извозен път в обекта..

2.4.Стойността на услугата се заплаща от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на база на издадените фактури по т. 2.3. по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

банка: Уникредит Булбанк АД

BIC: UNCRBGSF

IBAN: BG64UNCR75271042282521
III. Права и задължения на възложителя

3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да:  1. Осъществява текущ контрол по изпълнението на договора, без да възпрепятства ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за спазването на технологичните изисквания и правомерното извършване на дейностите, като дава задължителни указания в писмена форма и препоръки на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при констатирани пропуски по изпълнение на възложената работа.

  2. Издава разпореждания за временно спиране или цялостно прекратяване на дейностите, свързани с изпълнение на възложената работа, в следните случаи:

   1. Нарушения на Закона за горите (ЗГ) или свързаните с него подзаконови нормативни актове;

   2. Неспазване изискванията на действащите стандарти за качество на дървесината (БДС/EN);

   3. Неспазване на изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ);

   4. Неспазване на противопожарните и други изисквания;

   5. Форсмажорни обстоятелства по смисъла на § 1, т. 23 от допълнителните разпоредби на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (ДВ, бр. 96 от 2011 г.), наричана по - нататък „Наредбата“.

  3. Спре временно извоза на дървесина от насажденията до временните складове при преовлажнени почви и условия, предразполагащи увреждане на горските извозни пътища.

  4. Спре временно изпълнението на договора по време на брачния период на определени със Закона за лова и опазване на дивеча (ЗЛОД) видове дивеч в насаждения от обекта.

  5. Заявява писмено на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ добиването на допълнителни специални асортименти дървесина.

  6. Инициира с писмена покана приемането на извършената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работа при налични количества дървесина на временен склад.

  7. Поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка да осъществи изпълнението на определените в договора технологични и качествени показатели при констатирани отклонения.

  8. Предложи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ допълнително споразумение за извършване на добива на допълнително инвентаризирани количества дървесина в насажденията, предмет на договора, при наличие на обективни причини, удостоверени от компетентни органи, налагащи промяна във вида или интензивността на сечта. В този случай се запазват договорените единични цени по асортименти дървесина за съответното насаждение.

  9. Промени обекта на договора като изключи насаждения, в които сечта не е започнала, при отказ от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да извърши добива на дървесина в тях, като заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ само действително извършената дейност.

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да:

3. 10. Предаде на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или оправомощено от него лице и в присъствието на регистрирания по чл. 235 от ЗГ му лесовъд маркирани за сеч и с положени на терена граници (съгласно Наредба № 8 от 2011 г. за сечите в горите (ДВ, бр. 64 от 2011 г.) насажденията, предмет на договора, от които ще се добива дървесината. Предаването на насажденията се извършва с подписването на двустранен предавателно-приемателен протокол в срок до 10 дни преди началото на изпълнението на дейностите в съответствие с определения график по т. 4.15 и не по-малко от 3 (три) работни дни преди започване на сечта. При изразено желание от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да предаде всички насаждения, включени в обекта, в 10-дневен срок от постъпване на искането.

3.11. Предаде позволителните за сеч и утвърдените технологични планове за добив на дървесина за всички насаждения, включени в обекта, едновременно с подписване на предавателно – приемателните протоколи по т. 2.1.

3.12. Осигури на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ достъп до насажденията и временните складове, включени в обекта, чрез проходимост на горските пътища в държавните горски територии за превозни средства с висока проходимост и за декларираната при проведената процедура техника.

3.13. Следи за правилното провеждане на сечта и извоза на дървесината, съгласно утвърдения технологичен план, правилното й разкройване по асортименти, съгласно БДС/EN, като и за недопускане на повреди по стоящия дървостой, уплътняване на влажни и меки почви, повреди и ерозия на извозните пътища и просеки.

3.14. Дава задължителни указания и препоръки на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в писмена форма при констатирани пропуски по изпълнение на възложената работа.

3.15. Осигури свой представител за приемане на действително добитото и извозено на временен склад количество дървесина в 3 (три)-дневен срок след отправена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмена покана или не по-малко от веднъж месечно при добита дървесина на временен склад, за което се подписва двустранен предавателно-приемателен протокол.

3.16. Заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ извършената работа в срок не по-късно от 10 (десет) работни дни от датата на представяне на издадена от него фактура, в размер и по начин, уговорени в договора.

3.17. Разглежда и утвърждава, при установена необходимост, предложени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ изменения в технологичните планове за добив на дървесина от насажденията, включени в обекта.

3.18. Уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено в 3-дневен срок от настъпване на форсмажорни обстоятелства по смисъла на § 1, т. 23 от допълнителните разпоредби на Наредбата, както и при уважени реституционни претенции, водещи до невъзможност за работа в насажденията, предмет на договора, и да приложи доказателства за това. В тези случаи страните подписват допълнително споразумение, с което уреждат настъпилите промени.

3.19. Освидетелства сечището в определения срок, като отбелязва и констатираните пропуски и нарушения при изпълнение на горскостопански дейности в обекта.

3.20. Удължи срока на договора, в случай, че е наложил временно спиране на дейността на основание т. 1.4., с времето, за което е наложено преустановяване на дейността.

IV. Права и задължения на изпълнителя

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да:

4.1. Изисква приемането на възложената работа в договорените срокове.

4.2. Получи договореното възнаграждение в размера и в сроковете, уговорени в договора.

4.3. Получи необходимото съдействие за изпълнение на работата (предаване на насажденията, включени в обекта, получаване на позволителните за сеч, подписване на приемателно-предавателни протоколи и технологични планове).

4.4. Поиска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сечта в насажденията, предмет на договора, да бъде временно спряна, в случай, че техническото изпълнение при маркирането на дърветата за сеч не съответства на изискванията на чл. 50, ал. 2 и 3 от Наредба № 8 от 2011 г. За сечите в горите до отстраняването на несъответствията.

4.5. Заменя подизпълнителите си, ако предварително е посочил ползването на такива за осъществяване на дейността в обекта и при условие, че новите подизпълнители отговарят на изискванията, определени в процедурата.

4.6. Заяви писмено промяна на одобрените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ технологични планове за добив на дървесина от насажденията, включени в обекта

4.7. Откаже да добие допълнително заявените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ специални асортименти дървесина.

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да:4.8. Осигури присъствието на служителя си, регистриран за упражняване на частна лесовъдска практика в следните случаи:

4.8.1. за подписване от негова страна на предавателно-приемателните протоколи за предаване на насажденията;

4.8.2. за получаване на позволителните за сеч и на технологичните планове за добив на дървесина в тях в 10-дневен срок преди началото на изпълнението на дейностите в съответствие с определения график по т. 4.22. и минимум 3 (три) работни дни преди започване на сечта;

4.8.3. при извършване на проверки от компетентни органи, след уведомяване за предстоящи такива;

4.8.4. при освидетелстване на сечищата и съставянето на протоколи затова.

4.9. Създаде необходимата организация и осигури съответното техническо оборудване за извършване на възложеното по договора, съгласно декларираното при проведената процедура.

4.10. Представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при сключване на договора писмена информация за всички лица, които ще извършват дейностите по договора, както и за настъпилите промени в хода на изпълнение на дейността.

4.11. Извърши качествено възложените дърводобивни дейности и да почисти сечищата по указания в позволителните за сеч начини и в определените в тях срокове.

4.12. Присъства лично или да осигури свой упълномощен представител за приемане на добитата на временен склад дървесина, за което се изготвя и подписва двустранен предавателно-приемателен протокол за приемане на извършената работа.

4.13. Отсича само определените за сеч дървета по цялата площ от насажденията в обекта и извърши възложените дейности, съгласно одобрения технологичен план за добив на дървесина за конкретното насаждение, като не оставя неотсечени маркирани дървета.

4.14. Направи за своя сметка предвидените в технологичния план извозни пътища.

4.15. Поддържа за своя сметка извозните пътища в насажденията от обекта, след съгласуване на мероприятията с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и да съхранява горските пътища в съответствие с разпоредбите на Наредба № 4 от 2013 г. За защита на горските територии срещу ерозия и порои и строеж на укрепителни съоръжения (ДВ, бр. 21 от 2013 г.) и други нормативни актове, като за целта спазва и следните изисквания:

4.15.1. на технологичните планове и указанията на служителите на ДГС по изпълнение на добива и извоза на повалената дървесина за недопускане на уплътняване на влажни и меки почви, повреда и ерозия на извозните просеки и пътища;

4.15.2. при продължително влошени атмосферни условия - завишена влажност, да преустановява изпълнението на горскостопанската дейност, включително след предписания на служители на ДГС, както и при други предпоставки, които допринасят за допускане на повреди от ерозия и уплътняване на почвите;

4.15.3. да изгражда за своя сметка подходи, необходими за усвояване на дървесината в насажденията, съгласно технологичния план, като съхранява и опазва създадените горски пътища до обекта, където се извършва сечта и извоза.

4.15.4. да съхранява и опазва хидротехническите съоръжения и всички подземни и надземни съоръжения, намиращи се в и в близост до насажденията, включени в обекта.

4.16. Разкройва най-рационално добитата дървесина, с оглед получаване на максимален обем ценни асортименти по действащите стандарти за качество на дървесината (БДС/EN).

4.17. Добива допълнително заявените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ специални асортименти дървесина, при постигнато споразумение.

4.18. Не допуска нараняване на стоящия дървостой по време на извършване на дейността по добив и извоз на дървесината.

4.19. Спазва изискванията на действащите нормативни документи за техническа безопасност и охрана на труда и носи пълна отговорност при злополука с наети от него лица.

4.20. Не възпрепятства контрола по изпълнение на договора и предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация, необходима за осъществяването му.

4.21. Не предоставя на трети лица извършването на добива на дървесината, включена в насажденията, предмет на договора, с изключение на посочените от него подизпълнители.

4.22. Предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества, както следва:


Обект №

Отдел, подотдел

ТРИМЕСЕЧИЯ

ОБЩО

ІІ

ІІІ

ІV

1719

71 е

100

300

223

623

68 б1
40

38

78

68 а1
25
25


4.23. При обективна невъзможност за предаване на договореното по т. 4.15 количество дървесина, поради форсмажорни обстоятелства по смисъла на § 1, т. 23 от допълнителните разпоредби на Наредбата, водещи до невъзможност за работа в насажденията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено в 3 (три)-дневен срок от настъпване на събитието и да приложи доказателства за това. Обстоятелствата се отразяват на място с двустранен протокол. В тези случаи страните подписват допълнително споразумение, с което уреждат настъпилите промени.

4.24. Постави информационни табели по образец в насажденията, в които се извършва добив на дървесина, на основание чл. 52, ал. 5 от Наредбата.

4.25. Спазва стриктно и други изисквания на Закона за горите и свързаните с него други актове, регламентиращи опазването, стопанисването и ползването на горите, както и на действащите актове за противопожарна безопасност в горите.
V. Сертификация
5.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да има сключен писмен договор с работниците, които ще участват в горскостопанските дейности.

5.2. Работниците, които ще извършват съответната горскостопанска дейност да притежават съответните документи, доказващи тяхната правоспособност.

5.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да не наема на работа лица на възраст под 15 години.

5.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да не наема на работа лица на възраст под 18 години за горскостопански мероприятия, ако има опасност това да застраши здравето и безопасността им.

5.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури задължителни лични предпазни средства и защитно облекло на работниците си, включително: за операторите на моторни триони – каски с антифони и предпазител за очите, светлоотразителни якета/жилетки, обувки с обезопасени бомбета, специализирани предпазни панталони и средства за първа помощ/полева аптечка на работния обект/. За останалите работници в обекта да са осигурени необорудвана каска и светлоотразителна жилетка.

5.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да води книга за инструктаж на работниците по безопасност и противопожарна охрана, като се спазват изискванията на действащото законодателство.

5.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да инструктира работниците във връзка с процедурите при критични ситуации като инциденти, пожари и нефтени разливи, опазване на наличното биологично разнообразие и водните течения.

5.8. Тракторите и извозната техника да имат валидни регистрационни талони като горска техника в КТИ.

5.9. Тракторите за горскостопанските дейности да са оборудвани с предпазни метални конструкции около кабините и решетка на задното стъкло.

5.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да използва за изпълнение на поръчката техника в добро техническо състояние /да няма течове на масло и гориво/, която да е оборудвана със средства за абсорбиране на горивосмазочни материали и други химически продукти, с годни пожарогасители и заредени аптечки за първа помощ.

5.11. Във верижните моторни триони и хидравликата на горскостопанските машини е препоръчително да се използва биологично разградимо масло /като такъв смазочен материал могат да се използват олио или подобни естествени растителни/животински масла/.

5.12. Местата за зареждане на моторните верижни триони трябва да разполагат със средства за абсорбиране на горивосмазочни материали и срещу изливане на резервоари.

5.13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да постави по пътищата, които осигуряват достъп до действащи дърводобивни обекти, информационни табели по образец, съгласно чл. 52, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии държавна и общинска собственост и табели, съгласно чл. 136, ал. 2 от ПЗБУТГ с надпис „Внимание, извършва се сеч!”.

5.14. Работниците да не работят сами /поединично/ при дърводобивните дейности.

5.15. Работниците да се допускат да извършват горскостопански дейности чрез катерене по дървета, почистване след порои, сеч на големи дървета, след преминаване на обучение по съответните дейности да са оборудвани с необходимото предпазно облекло и да не работят сами по посочените дейности.

5.16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури най-рационално разкройване и усвояване на дървесината.

5.17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не допуска повреди по подраста и оставащите на корен дървета.

5.18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не допуска ерозия и уплътняване на влажни и меки почви, повреди на извозните просеки и пътища, като при много влажно време и предпоставки за такива повреди, дърводобивните и извозни работи да се спират временно.

5.19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не допуска попадане във водните течения на отпадъчни материали от подготовката на обекта, строителство на пътища или от дърводобивните дейности /напр. остатъци от сечта, клони, дървесина или храсти/.

5.20. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спазва безопасните работни практики, като сечта на дърветата се извършва на чрез направа на засек и оставяне на предпазна ивица.

5.21. Да не се подпират и редят фигури с отсечена дървесина върху живи стоящи немаркирани дървета.

5.22. За работниците и членовете на техните семейства, които нощуват в гората да се осигуряват подходящи места за спане, чиста вода и тоалетни. Когато се налага работници на изпълнителя да нощуват в гората за периода на извършване на горскостопанските дейности, то изпълнителят осигурява достатъчно питейна вода и изгражда сухи тоалетни на местата за бивакуване, след съгласуване с ТП ДГС Буйновци.

5.23. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да опазва околната среда /прилежащите територии и извън обекта/ по време на изпълнение на договора, като всички недървесни /битови/ отпадъци да се изнасят след работа и да се извозват до контейнерите за смет в населените места или на регламентираните сметища.

5.24. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да опазва околната среда /прилежащите територии и извън обекта/ по време на изпълнение на договора, като всички химически и горивосмазочни отпадъци и използваните средства за абсорбирането им да се изнасят на регламентираните сметища, а не в контейнерите за смет.


VI. Съобщения
6. Всички съобщения и уведомления, включително и за разваляне на договора, ще се извършват в писмена форма /чрез факс, препоръчана поща или на ръка в деловодството на ТП ДГС Буйновци/.

6.1. Адреси за кореспонденция:

За ТП ДГС Буйновци: с. Буйновци, п. код. 5097, общ. Елена, телефон: 06151 6680; e-mail: buinovtsi@scdp.bg

За Изпълнителя: «Елба 99» ЕАД, гр. Елена, ул. «д-р Хр. Момчилов» № 3, e-mail: elba99ead@abv.bg

6.2. При промяна на адреса за кореспонденция, както и при промяна на обстоятелства вписани в този договор, от някоя от страните по договора, същата е длъжна в тридневен срок да информира ответната страна
VII. Санкции и неустойки

7.1. Страните по договора не носят отговорност и не дължат неустойки за пълно или частично неизпълнение на задълженията си по него, ако то се дължи на форсмажорни обстоятелства по смисъла на § 1, т. 23 от Допълнителните разпоредби на Наредбата, уважени реституционни претенции и непреодолима сила и други обстоятелства, възникнали след сключването му, в резултат на които неговото изпълнение е обективно невъзможно.

7.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка за виновно неизпълнение на някое от задълженията си по договора, в следните случаи:

7.2.1. по т. 2.1. до 2.3. – неустойка в размер, равен на гаранцията за изпълнение на договора, преизчислена за съответното насаждение, за което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не е изпълнил задължението си;

7.2.2. по т. 2.6. - неустойка в размер на 10 на сто от стойността на услугата за добива на неприетата отсечена и извозена на временен склад дървесина;

7.2.3. за неспазване на определения срок по т. 3.16. – неустойка в размер на законната лихва върху дължимата сума за срока на просрочието.

7.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка за виновно неизпълнение на задълженията си по договора, в следните случаи:

7.3.1. по т. 4.8. - неустойка в размер, равен на внесената от него гаранция за изпълнение на договора, преизчислена за съответното насаждение, за което ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не е изпълнил задължението;

7.3.2. по т. 4.15. - неустойка в размер на стойността за възстановяване на нанесените повреди, освен в случаите, когато ги отстрани за собствена сметка в срока на действие на договора;

7.3.3. по т. 4.16. - неустойка в размер, равен на 30 на сто от стойността на услугата за добива на тази дървесина;

7.3.4. по т. 4.22. - неустойка в размер, равен на 20 на сто от стойността на услугата за добива на неотсечената и неизвозена на временен склад дървесина спрямо графика за съответното тримесечие, изчислена на база на цената на обезличен кубичен метър по договора.

7.4. За неизпълнение на други задължения по договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи внесената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция за изпълнение като неустойка по договора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не се освобождава от отговорността за възстановяване на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на реално претърпените от него вреди, в случай, че размерът на неустойката не покрива същите, когато по-високият размер на вредите бъде установен по съдебен ред.

7.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи обезщетение за нанесени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на трети лица щети в резултат на изпълнението на предмета на договора. Нанесените щети са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

7.6. В случай на увреждане на стоящи немаркирани дървета, размерът на санкцията е 5 лв. за всяко наранено дърво.

7.7. Когато Изпълнителят изпадне в неизпълнение по отношение изискванията на глава Сертификация, се прилага следната процедура:

т. 1. При констатиране на първо нарушение се дава тридесет дневен срок за отстраняване на неизпълнението.

т. 2. При констатиране на повторно нарушение се налага еднократна санкция в размер на 50 лв.т. 3. При установяване на следващо нарушение се прилагат общите разпоредби за неизпълнение по т. 7.3.

VIII. Прекратяване на договора8.Договорът се прекратява:

8.1. с изтичане срока на договора

8.2. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;

8.3. с едностранно писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, без да дължи обезщетение за пропуснати ползи, когато по време на действието на договора се установи, че:

8.3.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ или подизпълнителите му вече не отговарят на някое от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в резултат на настъпила промяна в обстоятелствата;

8.3.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е подписал декларация с невярно съдържание при провеждането на конкурса за възлагане на дейността;

8.3.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал неотстраними отклонения от определените с договора срокове, технологични и качествени показатели за извършване на съответната дейност, включително такива, допуснати от подизпълнителите;

8.3.4. Дейността се извършва от подизпълнители, които не отговарят на изискванията на чл. 18 от Наредбата;

8.3.5. В случаите по т. 3.2.1 до 3.2.4.;

8.3.6. При отказ от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да извърши добива на дървесина, в случаите на т. 3.9 от договора, след като сечта в насажденията е започнала, като заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ само действително извършената дейност.
IX. Преходни и заключителни разпоредби
9.1. Страните се споразумяха всички съдебни спорове между тях да се разрешават от компетентния съд по местонахождение на седалището на Северноцентрално държавно предприятие ДП.

9.2. С настоящото Изпълнителят изрично и неотменно декларира, че е запознат и се задължава да изпълнява и спазва всички изисквания на горската сертификация, съгласно Местно адаптирания стандарт на Control Union Certifications за оценяване на управлението на гори в България. На хартиен носител, стандартът е наличен в административната сграда на ТП ДГС Буйновци.

9.3. Изпълнителят дава съгласието си всички обстоятелства по настоящия договор да могат да бъдат установявани с наблюдение чрез технически средства, които изключват възможността за неточно/погрешно възпроизвеждане на изображението и локацията на местонахождението.

9.4. Документирането на резултатите, получени от наблюдението, са веществени доказателства, които представляват, но не само – кинозаписи, видеозаписи, звукозаписи, фотоснимки и белязани предмети.

9.5. Изпълнителят дава изричното си неотменимо съгласие, установеното по реда на 9.3. и 9.4. да може да се използва като годно и неоспоримо доказателство пред съд.

X. Допълнителни разпоредби
10.1. Настоящия договор влиза в сила от датата на подписването му от страните.

10.2. Настоящия договор може да бъде изменян в случаите и по реда посочен в ЗГ и подзаконовите нормативни актове, при наличието на взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма.

10.3. За неуредените в договора случаи се прилагат разпоредбите на българското законодателство.

10.4. Възникналите спорове относно изпълнението, неизпълнението или тълкуването на настоящия договор се решават чрез преговори и взаимно съгласие между страните, изразено в писмено споразумение.

Настоящият договор се състави в три идентични екземпляра – по два за възложителя и един за изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Директор: /инж. Иван Г. Генов/

/инж. Р. Хараламов/Гл. счетоводител:

/Ст. П. Стоянов/


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница