Договор за организирано туристическо пътуване І. Страни по договораДата30.11.2018
Размер223.19 Kb.
ЮНИОН ИВКОНИ ООД

София 1142 бул.Васил Левски 50 тел. 00359 2 9867997www.uni-holidays.bg, e-mail: holiday@union-ivkoni.com

ДОГОВОР ЗА ОРГАНИЗИРАНО ТУРИСТИЧЕСКО ПЪТУВАНЕ

І. СТРАНИ ПО ДОГОВОРА

Днес ……….......... в гр. …….............. между „Юнион Ивкони” ООД, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Цар Шишман № 17, притежаващо лиценз за туроператорска дейност № 04771, Инд. № 121444454, ДДС № BG 121444454, представлявано от Ивайло Любенов Константинов – управител, наричано по-долу ТУРОПЕРАТОР, чрез ТУРАГЕНТ ......................................................................., ф.д.№ ............./......г., при ..........., удостоверение за регистрация № ............./......г., Инд. № .............................., ДДС № ................................., от една страна и:


1..........................................................................ЕГН ……………………………............, л.к. №……………............., изд. на ……………………............. от МВР ……………..................…, адрес: … ………………………………………………………. дом./служ. тел:……………….............моб.тел:……………………............, e-mail: ...............................................................,

наричан ВЪЗЛОЖИТЕЛ, лично за себе си, а също и в полза на:

2...……………………………………..............................................ЕГН …………………...........

3...……………………………………..............................................ЕГН …………………...........

4...……………………………………..............................................ЕГН …………………...........

се постигна съгласие и се сключи следния договор:


ІІ. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1. ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да предостави на Възложителя срещу заплащане организирано туристическо пътуване с обща цена при условията на този договор.
2.Транспорт:

Фирма, седалище и адрес на управление, № на лиценза на превозвача ....................................................................................Дата на тръгване

Дата на пристигане

Маршрут на пътуване

Вид транс. средство

КатегорияДата на отпътуване

Дата

на връщане-

-

-

-

-

-3. Хотелско настаняване и изхранване:


Дата на настаняване

Дни престой

Брой нощувки

Хотел

Вид стая

Хранене

Брой
4. Допълнителни услуги:
Трансфери

Застраховки

Екскурзии

Специални изисквания на клиента

Други

-

-

-

-

-

“Юнион Ивкони” ООД е сключил застрахователен договор по чл.42 ЗТ със ЗД “ЕВРОИНС” АД

5. Обща цена.

5.1. Крайната цена, която се формира от основната цена, стойността на допълнително заявените услуги за организирано пътуване, след приспадане на определените в програмата отстъпки за всеки един от туристите, допълнително заплатените транспортни услуги: със самолет, автобус по редовна линия, ж.п. транспорт, ферибот се определят като обща цена:

Дължима сума: .............................(………………………….......................................) ф. №...................................................

Авансово плащане:.......................(………………………….......................................) ф. №...................................................

Доплащане: ..................................(………………………….......................................) ф. №.................................................

5.2. Основната цена не подлежи на промяна.С подписването на този договор декларирам, че съм съгласен/а с Общите условия за организирано туристическо пътуване на “Юнион Ивкони” ООД, които са неразделна част от този договор.
ТУРОПЕРАТОР: ........................................ ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ............................................
ОБЩИ УСЛОВИЯ


І. ЗАПИСВАНЕ

1. Необходими лични документи за включване в организирано пътуване - валиден задграничен паспорт със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването и лична карта.

ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да не предоставя на никой и в никаква връзка данни на туристите, посочени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и каквато и да било информация, свързана с тяхното пътуване. Това изискване ще бъде спазвано и по отношение на близки, роднини и членове на семейството на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на туристите.

Лица с други паспорти могат да бъдат записани в пътуването, при условие че сами осигурят всички необходими документи и евентуални визи за пътуването.

За деца под 18 г., пътуващи сами или с единия от родителите, следва да бъде представена в агентския офис нотариално заверена декларация за съгласие най-късно 7 дни преди датата на пътуване, от която копие остава при ТУРОПЕРАТОРА. Оригиналната декларация следва да се носи по време на екскурзията. При неизпълнение на тези условия агенцията не носи отговорност и всички неудобства и щети, породени от това, са за сметка на потърпевшите.2. Начин на плащане – заплащането може да се извърши в брой или по банков път. В случай на плащане по банков път, моля посочете банкова сметка, на която следва да бъде преведена сумата в случай на отказ на изпълнение на услугата. Връщането на сумата е за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

3. Допълнителни услуги, които не са включени в основната цена на организираното пътуване, се заявяват и заплащат допълнително при сключване на договора, но не по-късно от 28 дни преди датата на пътуването. Възможностите за тези услуги са описани към всяка програма по отделно. Възможността да се заявят допълнителни услуги след този срок се уточняват в офиса, където се записва туристът.

Заявявянето и заплащането на допълнителни туристически услуги се явява необходимо условие за тяхното изпълнение. За заявяването на допълнителни туристически услуги е необходимо попълването на ЗАЯВКА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ в раздел ІІ, т.4. Заплащането на пълната сума за съответната услуга се извършва едновременно със заявяването й. Изпълнението на заявена от Вас допълнителна туристическа услуга е възможно при определени условия и за това е необходимо, след като сте извършили заявка и заплатили желаната от Вас услуга, да получите потвърждение от страна на ТУРОПЕРАТОРА.

ТУРОПЕРАТОРЪТ потвърждава или отказва заявената услуга не по-късно от 7 дни преди датата на заминаване. Ако по обективни причини – изчерпани възможности за резервация, липса на свободни местни екскурзоводи, несформиране на минимален брой група за съответната услуга, национални празници и почивни дни и др., услугата не може да бъде извършена, внесената сума за заявената услуга ще бъде възстановена в пълен размер не по-късно от 5 дни преди датата на заминаване в офиса, където е сключен договорът. В такъв случай, ТУРОПЕРАТОРЪТ не дължи неустойки и компенсации на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Ако ТУРОПЕРАТОРЪТ не потвърди заявената допълнителна туристическа услуга, това не може да бъде повод за отказ от пътуването въобще.

Минималният брой туристи за изпълнението на допълнителните услуги се посочва за всяка програма конкретно в общите условия на програмата.

4. Крайният срок за уведомяване на потребителите, в случай че минималният брой туристи за осъществяване на организирано пътуване не е набран, се определя 7 дни преди датата на отпътуване включително.

5. Съществените елементи на застраховката “Медицински разходи при болест и злополука на туриста” се отнасят до следната информация: Застраховат се български граждани и чуждестанни лица, временно пребиваващи в България. Териториалния обхват на застраховката покрива цяла Европа , с изключение на Република България и страната на постоянно местожителство на Застрахования. Застраховката не покрива разходи за стоматологична помощ. Копие от пълните условия на задължителната застраховка “Медицински разходи при болест и злополука на туриста” за пътувания извън страната е приложено към настоящия договор.

Допълнитерлно може да се застраховате за отказ от пътуване от страна на потребителя, разходите за съдействие, включително репатриране, както и случаите на злополука, болест, стоматологични услуги и др. За допълнителна информация за тези услуги се обръщайте към лицензираната застрахователна компания “Евроинс” АД

София 1707

ул. Г. М. Димитров № 16

тел: 00359 2 9651 517

факс: 00359 2 9651 526

6. Понятията турист, туристически продукт, туристическа агентска дейност, туристически агент, туристически пакет, потребител на организирани пътувания с обща цена, основни туристически услуги и допълнителни туристически услуги се приемат по смисъла на закона за туризма на Република България.
ІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТУРОПЕРАТОРА
1. ТУРОПЕРАТОРЪТ носи пълна отговорност за качеството на всички туристически услуги, включени в програмата.

2. ТУРОПЕРАТОРЪТ прилага към настоящия договор сертификат от лицензираната застрахователна компания “Евроинс” АД, с която ТУРОПЕРАТОРЪТ е сключил застрахователен договор за отговорност на туроператора.

3. Да осигури изпълнението на допълнителните услуги, заявени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в раздел ІІ, т.4.

Допълнителна услуга, която е заявена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, се счита за неотменна част от договора, след като бъде потвърдена от ТУРОПЕРАТОРА, най-късно до 7 дни преди определената в договора дата на отпътуване.ІІІ. ПРАВА НА ТУРОПЕРАТОРА
1. При необходимост и с цел да не се променя съдържанието на програмата ТУРОПЕРАТОРЪТ, в това число и екскурзоводът на съответната група, си запазват правото да правят размествания по програмата по дни и часове, без това да променя по същество съдържанието на програмата.

2. ТУРОПЕРАТОРЪТ има право при анулиране на резервацията, неспазване сроковете за депозит и доплащане, неспазване на срока за представяне на необходимите документи, нередовни документи или отказ от пътуване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ независимо от причините, да анулира организираното пътуване и да удържи неустойка.

- От деня на записването, до 91 ден преди датата на заминаване – 0 % от основната цена на програмата, от 90 ден до 61 ден от датата на заминаване – 10 % от общата цена на организираното пътуване, от 60 ден до 31 ден от датата на заминаване – 35 % от общата цена на организираното пътуване, от 30 ден до 8 ден от датата на заминаване – 70 % от общата цена на организираното пътуване, 7 и по-малко дни - 100 % от общата цена на организираното пътуване, включително стойнотта на самолетния билет и летищните такси.

- При отказ от пътуване, заявено с договор в “последния момент” – до 7 /седем/ дни преди датата на отпътуването, се удържа неустойка в размер на цялата внесена сума.

Неявяването на туриста на мястото на тръгване, неявяването на туриста за интервю в Консулски отдел, когато това е необходимо, или нарушението на срока за доплащане от страна на туриста се счита за отказ от пътуване. В тези случаи в сила влизат посочените неустойки.

Всички откази от пътуване се извършват лично, като се представят в писмена форма в офиса, в който е записан туриста.

3. Съгласно закона за туризма, ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на договора, които се дължат на:

- Действия на трето лице, несвързано с изпълнението на договора, които не могат да се предвидят или избегнат;

- Непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от страна на ТУРОПЕРАТОРА или неговите контрагенти при добросъвестно изпълниние на техните задължения.

По време на пътуването като такива се считат влошени метеорологични условия, усложнена обстановка по пътищата, забавяне на гранични пунктове, оказване на помощ на турист, национални и религиозни празници, масови обществени мероприятия, стачки, военнополитически конфликти и ограничения, природни бедствия, промяна в работното време на музеи и обекти, техническа авария с превозното средство по време на път и други изключителни обстоятелства. При тези случаи ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото на разместване на елементи и промени в програмата и на действия според конкретно възникналата ситуация, без агенцията да носи отговорност и да дължи неустойки за това.4. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на договора, които се дължат на потребителя, когато поради алкохолно или наркотично опиянение възпрепятства изпълнението на програмата. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност и не дължи никакви компенсации или неустойки, ако поради хулигански прояви от страна на туриста, агенцията му е отказала изпълнението на услуги или се е наложило да го отстрани изцяло от туристическата програма, като това се документира с протокол от присъстващи на мястото служебни лица и други туристи.

5. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за услуги, избрани, организирани и заплатени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по време на провеждане на организираното пътуване, независимо от това дали екскурзоводът съдейства за предоставянето на услугата, или не.

6. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност пред туристите за съхранение на личния багаж, пари, ценности, документи и други, включително и оставени в стаята на хотела или студиото. В подбни случаи екскурзоводът и агенцията съдействат на потърпевшия до степен, при която не се нарушава туристическата протграма на цялата група. Търсене на изгубени вещи се извършва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за своя сметка.

7. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност, не възмездява и не компенсира туристите, които са се отказали от консумацията на отделни услуги или по свое желание са се отклонили от програмата и по тази причина са пропуснали едни или други услуги по предварително договорената програма. ТУРОПЕРАТОРЪТ не възмездява и не компенсира туристите за разходи извън туристическия пакет. ТУРОПЕРАТОРЪТ не поема разходи, свързани с косумацията на храни и напитки извън туристическия пакет.

8. Поведние на туристите

8.1. Преди пътуването – ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да анулира без предупреждение пътуването на всяко лице, чието поведение е такова, че според нас или друго оторизирано лице, то причинява опасност, стрес, вреди, гняв или сериозно неудобство на други клиенти, служители или партньори на агенцията.

8.2. По време на пътуването – Туристите следва да уважават местните обичаи, начин на живот и правила на поведение. Може да Ви глобят за изхвърляне на боклук на улицата, пушене или пресичане на забранено място. ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да откаже извършването на услуга по време на пътуването, включително и пълна анулация на услуги до края на пътуването, на всяко лице, чието поведение е такова, че според нас или друго оторизирано от нас лице или държавен служител – полицай, митнически или граничен служител, то причинява опасност, стес, вреди, гняв или сериозно неудобство сред други клиенти, служители или партньори на агенцията. ТУРОПЕРАТОРЪТ не дължи обяснение или неустойка за анулация, в случай че проявата, причинила анулация, е документирана с протокол, подписана от присъстващи на мястото служибни лица или туристи.

8.3. Емиграция – Някои клиенти използват туристическите програми като начин за емиграция. При наличие на подобни случаи, ТУРОПЕРАТОРЪТ незабавно предава информация за тези лица на полицейските и граничните служби на съответната страна, българското посолство и на администрацията в България. В тези случаи ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за последствията за тези клиенти и не възстановява средства за услугите, които не са консумирани.

При заминаване по туристическата програма за града или мястото, където следва да се нощува, не се изчакват закъснели туристи и на тях не се възстановяват неконсумираните услуги.

При пътуване до друг град или място закъснели туристи се изчакват до 15 минути. Закъснелите догонват групата или се прибират в България за своя сметка. В тези случаи ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за последствията за тези клиенти и не възстановява средства за услугите, които не са консумирани.9. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за услуги, които допълват туристическата програма, изпълняват се от трети лица и са описани на специални документи за изпълнението им, транспортни услуги, които се оформят с отделни документи за изпълнението им – билети: самолетни билети, фериботни билети, автобусни билети по редовни автобусни линии, ж.п. билети. В тези случаи материална и морална отговорност носи конкретния изпълнител на услугата, като взаимоотношенията между клиента и изпълнителя са описани в конкретните документи.

10. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност при промяна на стойността на допълнително заплатените транспортни услуги от страна на превозвача, които се оформят в отделен документ – билет, включително летищни такси или фериботни такси, такси за сигурност на летища, гари и др. транспортни обекти. Промяната в стойността на тези услуги не се счита за основание за отказ от пътуване. При евентуален отказ от пътуване на това основание влизат в сила неустойките от раздел ІІІ т.2.

11. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност при забавяне поради независещи от него обстоятелства и непреодолими събития.

12. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност в случай на: откраднато, загубено или забравено имущество и документи на туристите; при рекламация на услуги, избрани от туристите по време на самото пътуване; при нарушаване на законите на съответната държава от страна на туристите, независимо от това, запознати ли са с тях или не; при инциденти и нанесени щети на хотели, обществени съоръжения, превозни средства или на трети лица от страна на турист, който носи пълна материална и морална отговорност, която се установява на място.

13. В случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е извършил плащане или е нарушил условията на записване съгласно общите условия, поместени в програмата, ТУРОПЕРАТОРЪТ има право без съгласието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да анулира заявената програма. В този случай ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и не дължи обезщетения или неустойки.

14. Отмяна на пътуване от страна на ТУРОПЕРАТОРА. ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да отмени пътуването, когато:

- не е набран необходимият минимален брой туристи за осъществяване на организирано пътуване;

- това се дължи на непреодолима сила – явления, които не могат да се предвидят или избегнат от страна на ТУРОПЕРАТОРА или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения, като стачки, военнополитически конфликти, терористични действия, природни бедствия, епидемии, гранични неуредици и др.

В тези случаи ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и не дължи обезщетения или неустойки, като възстановява всички внесени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ суми.

При недостигане на минималния брой туристи за организирано пътуване, най късно до 7 /седем/ дни преди определената в договора дата на отпътуване ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще бъде незабавно уведомен в писмен вид.

При появата на непреодолима сила ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще бъде незабавно уведомен в писмен вид. Внесената сума ще бъде възстановена в пълен размер след представяне на всички издадени документи от офиса, където е записан туристът.15. В случаи на възникване на обстоятелства, възпрепятстващи ТУРОПЕРАТОРЪТ да изпълни услугите съгласно договорените срокове по независещи от ТУРОПЕРАТОРА причини, той може без съгласието на туристите, без да носи отговорност за това, да прави следните промени, които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема, че не представляват значителна промяна в някои от клаузите на договора:

- Да промени времето на заминаване, съответно на връщане, но не с повече от 24 часа;

- Да промени хотела, в който се настаняват туристите с хотел от същата категория или по висока при същите условия на настаняване и при същия пансионат;

- Да промени продъжителността на програмата, но не с повече от 24 часа, като съответно промени и цената на програмата, съгласно действително направените разходи;

- Да направи промени в последователността на изпълнението на отделните елементи на програмата.

В тези случаи ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и не дължи обезщетения или неустойки.16. В случай на възникване на обстоятелства, възпрепятстващи ТУРОПЕРАТОРЪТ да изпълни услугите съгласно ДОГОВОРА в договорените срокове по независещи от ТУРОПЕРАТОРА причини, той има право да предложи компенсация (замяна) на туристическа услуга, което се приема от ТУРИСТА само в случай, че е съгласен с така направената промяна на програмата на пътуването. Съгласието за компенсация (замяна) на туристическата услуга се изразява само в писмен вид.

В случай че за изпълнението на така предложената компенсация (замяна) на туристическата услуга е необходимо съгласието на всички туристи от групата, замяната на туристическата услуга влиза в сила единствено, в случай че с нея са съгласни всички пълнолетни туристи от групата без изключение.

В случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приема предложената компенсация на туристическа услуга, той има право на обезщетение до пълния размер на стойността на предварително заявената услуга.

В случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема предложената компенсация на туристическата услуга с друга, която има същата или по-голяма стойност от предварително заявената услуга, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изразява своето съгласие в писмен вид и потвърждава, че приема така предложената компенсация (замяна) и няма каквито и да е материални и морални претенции към ТУРОПЕРАТОРА по този повод.

В случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема предложената компенсация (замяна) на туристическата услуга с друга, която има по малка стойност от предварително заявената услуга, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на обзещетение до разликата в стойността на предварително заявената услуга и действително предоставената услуга.

17. В случай на възникване на обстоятелства по време на пътуването по независещи от ТУРОПЕРАТОРА причини, възпрепятстващи ТУРОПЕРАТОРЪТ да изпълни услугите, съгласно ДОГОВОРА в договорените срокове, той има правото да предложи компенсация (замяна) на туристическата услуга. За изпълнението на така предложената компенсация (замяна) на туристическата услуга е необходимо съгласието на всички пълнолетни туристи от групата без изключение.

18. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност пред туриста при издаване на виза, когато това се изисква. При представяне на редовни документи и отказ на виза, на туриста се възстановяват всички внесени суми с изключение на таксите за виза. При отказ на виза поради представяне на непълни, неточни и неверни документи, предишни провинения на туриста в съответната страна, неспазване на сроковете за представяне на документите, както и при неявяване на интервю в консулски служби, където това се изисква и за което туристът е писмено известен, програмата се анулира, като влизат в сила обявените неустойки. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за действия на гранични и митнически служби и не възмездява туристите, ако поради тези действия те са пропуснали едни или други услуги от предварително подготвена програма, независимо от пропуснатия обем от услуги.

19. При отказ от пътуване на лица с чужди паспорти, поради визови или други документални проблеми, ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да удържи неустойки, според описаната в раздел ІІІ т.2 схема.
IV. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да спази следните срокове за плащане:

- Плащането се извършва на една или две вноски. Първа депозитна вноска се прави в деня на сключване на договора в размер на 50 % от общата цена на избраната от Вас екскурзия;

- Втората вноска се прави не по-късно от 10 дни преди датата на отпътуване за автобусни програми; 20 дни преди датата на отпъуване за самолетни програми, но не по- късно от деня на издаване на самолетния билет.

2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да се яви лично в офиса, където е сключил настоящия договор, след неговото сключване, за да му бъде предоставена посочената в раздел 2, т. 3 предварителна информация преди началото на пътуването, съгласно изискванията на Закона за туризма. Тази информация се предоставя не по-късно от 7 /седем/ дни преди началото на пътуването.

В случай че ВЪЗЛОЖЕИТЕЛЯТ не се яви в така определения срок, ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за това, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е информиран.3. При нанесени щети на ползваните хотели и превозни средства по време на организираното пътуване конкретният извършител/извършители поема/поемат материална отговорност за щетата, включително на мястото, когато това се изисква от потърпевшия. ТУРОПЕРАТОРЪТ не поема разходи по тази процедура и не дължи компенсации и обезщетения, при евентуална промяна на графика и съдържанието на организираното пътуване, включително и на туристи, които не са отговорни за щетата.

4. При неточно изпълнение на договора от страна на ТУРОПЕРАТОРА по време на пътуването и престоя, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да уведоми незабавно ТУРОПЕРАТОРА. Уведомяването трябва да се направи в писмена или друга подходяща форма, включително и чрез телефакс, електронна поща или друго техническо средство, което дава възможност, то да бъде възпроизведено.

При несъответствие на туристическото обслужване с предварително обявените условия на програмата туристът следва незабавно да уведоми в писмен вид екскурзовода, а при индивидуална програма – представителя на приемащата страна, посочен върху ваучера. Служебното лице, получило рекламацията, е задължително да подпише, като изрично укаже датата на подписването си. Получилите рекламацията се стремят да решат възникналия проблем на място. Ако туристът не представи рекламация по гореописания начин, то след завръщането му неговите претенции няма да бъдат разгледани и уважени.5. При неспазване на задълженията от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ТУРОПЕРАТОРЪТ не гарантира изпълнението и качеството на туристическата програма.
V. ПРАВА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получава информация по изпълнението на настоящия договор

2. Съгласно чл.35 от Закона за туризма, при евентуална значителна промяна на договора от страна на ТУРОПЕРАТОРА в някоя от съществените му клаузи (като се изключат промените, посочени в раздел V, т. 15) в срок от 3 дни от датата, на която е бил писмено уведомен, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

- Да приеме промените, което се удостоверява с допълнително писмено споразумение към договора, което отразява тяхното отражение върху цената или

- Да се откаже от договора без да дължи неустойка или обезщетение. В този случай възложителят има право да избира една от следните възможности:

- Друго пътуване от същото или по-високо качество, ако има възможност.

- Пътуване от по-ниско качество. В този случай ТУРОПЕРАТОРЪТ възстановява разликата в цената между отмененото и предложеното пътуване

- Да бъдат възстановени всички платени от туриста суми по договора в 7 дневен срок от датата на уведомлението за отказ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.3. Крайният срок, в който ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да се откаже от договора без да дължи неустойка и обезщетение за това, е 09.00 часа на 90 ден от дата на заминаване.

При сключване на договор за организирано пътуване в последния момент – в последните 7 /седем/ дни преди датата на пътуване, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма право да се откаже, без да дължи неустойка или обезщетение.4. Туристът има право да преотстъпи своето пътуване на ДРУГО ЛИЦЕ до 28 дни преди датата на отпътуването, като се задължава незабавно да уведоми за това туристическия агент в писмена форма в офиса, където е записан, и заедно с него да предостави всички изисквани документи за пътуването. Пътуването не може да бъде преотстъпено на лица, които нямат български паспорт, на лица със здравословни и други проблеми, които могат да попречат на организираното пътуване. Преотстъпването на място в организирано пътуване на ДРУГО ЛИЦЕ изисква склюване на договор със същите условия и ангажименти по пътуването, поети от титуляра.

В случай че туристът преотстъпва своето пътуване на друго лице и от това произтича заплащане на глоби по вече оформени пътнически документи – самолетни, фериботни или автобусни билети, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи отговорност по замяната на тези документи в пълния размер на тези глоби и дължи тяхното заплащане при сключване на договор с ТУРОПЕРАТОРА за организирано пътуване на ДРУГО ЛИЦЕ.

В случай че туристът преотстъпва своето пътуване на лице от противоположния пол и това поражда необходимостта от настаняване в единична стая, то автоматично с прехвърлянето на пътуването ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава с необходимата сума за доплащане. В случай на отказ за заплащане на така възникналото задължение, това се счита за отказ от пътуване и отговорността за това се носи изцяло от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, който прехвъля своите права и задължения, и лицето, на което се прехвърля пътуването, са солидарно отговорни пред ТУРОПЕРАТОРА за заплащане на общата цена по договора и на разходите, свързани с прехвърлянето.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да направи рекламация при следните условия:

Рекламацията се предава в едноседмичен срок след завършване на организираното пътуване единствено в писмена форма в офиса, където е записан туристът. За рекламации на услуги, избрани от туриста по време на самото пътуване, агенциите не носят отговорност. При рекламация на услуги, които касаят качеството на хотелска или транспортна услуга, туристът се задължава да уведоми веднага екскурзоводът на групата и да представи рекламацията в писмен вид като изрично посочи причината за рекламация. Така представената рекламация следва да бъде подписана. В такъв случай екскурзоводът съставя протокол с описание на услугата, предмет на рекламацията, който следва да бъде подписан от него самият, турисът и при хотелска услуга – конкретния подизпълнител (хотелиер, шеф рецепция или администратор); при транспортна услуга – водач на автобуса или представител на авиопревозвача.

В случай че причините за неизпълнение на определен елемент от програмата не са били разрешени по време на самата екскурзия, се съставя протокол, потвърждаващ конкретното обстоятелство, като един екземпляр се оставя на туриста. В такъв случай в седем дневен срок след завръщането си туристът слевда да представи протокол или друг документ в подкрепа на исканата рекламация, подписан от служителя на агенцията. При неизпълнение или неточно изпълнение на услуга по договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да търси отговорност от ТУРОПЕРАТОРА до пълния размер на стойността на неточното изпълнение или непълната услуга по договора в седем дневен срок след завръщането си.
Рекламациите се разглеждат до 1 /един/ месец след получаването им.
VI. ПРИЛОЖЕНИЯ
1. Формуляр с лични данни на туристите.

2. Копие от пълните условия на задължителната застраховка „Медицински разходи при болест и злополука на туриста” за пътуванията извън страната.

3. Сертификат за сключена Застраховка за отговорност на туоператора на застрахователна компания „Евроинс”.

С настоящия подпис, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ потвърждава, че при сключване на договора заедно с него на същата дата и час е получил в писмен вид Копие от пълните условия за задължителната застраховка „Медицински разходи при болест и злопулука на туриста” и Сертификат за сключена „Застраховка за отговорност на туроператора” от застрахователно дружество „Евроинс”.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница