Доходи от източници в република българия чл. 8 от зддфлДата14.01.2018
Размер96.17 Kb.


Чл. 8 от ЗДДФЛ


ДОХОДИ ОТ ИЗТОЧНИК В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Доходи, които произтичат от стопанска дейност чрез определена база на територията на Република България или от разпореждане с имуществото на такава определена база. (чл. 8, ал. 1 от ЗДДФЛ)

Доходи от труд, положен на територията на Република България, или от услуги, извършени на територията на Република България. (чл. 8, ал. 2 от ЗДДФЛ)Доходи от дивиденти и ликвидационни дялове от участие в местни юридически лица и неперсонифицирани дружества, включително договори за съвместна дейност. (чл. 8, ал. 3 от ЗДДФЛ)


Доход от прехвърляне на предприятие на едноличен търговец, регистриран в Република България, без значение дали прехвърлителят е местно лице.

(чл. 8, ал. 4 от ЗДДФЛ)Награди и възнаграждения за дейност, извършена на територията на страната от чуждестранни физически лица - общественици, дейци на науката, изкуството, културата и спорта, включително когато доходът е изплатен/начислен чрез трето лице като импресарска агенция, продуцентска къща и други посредници. (чл. 8, ал. 5 от ЗДДФЛ)
Доходи от акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и други финансови активи, издадени от държавата, общините, местни юридически лица, неперсонифицирани дружества и други форми на съвместна дейност, както и от сделки с тях. (чл. 8, ал. 8 от ЗДДФЛ)Доходи от селско, горско, ловно и рибно стопанство на територията на страната. (чл. 8, ал. 9 от ЗДДФЛ)
Доходи от използване, продажба, замяна или друго прехвърляне на недвижимо имущество, включително на идеална част или ограничено вещно право върху него, намиращо се на територията на страната. (чл. 8, ал. 10 от ЗДДФЛ)Неустойки и обезщетения от всякакъв вид, с изключение на обезщетенията по застрахователни договори, начислени от местни юридически лица, местни еднолични търговци или чуждестранни юридически лица и еднолични търговци чрез място на стопанска дейност или определена база в страната в полза на чуждестранни физически лица, установени в юрисдикции с преференциален данъчен режим, са доходи от източник в страната. (чл. 8, ал. 11 от ЗДДФЛ)


ВНИМАНИЕ! При определяне на източника на доход мястото на изплащане на дохода не се взема предвид. (чл. 8, ал. 12 от ЗДДФЛ)


ОТ ИЗТОЧНИК В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СА И СЛЕДНИТЕ ДОХОДИ, НАЧИСЛЕНИ/ИЗПЛАТЕНИ ОТ МЕСТНИ ЛИЦА, ОТ ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА, КАКТО И ОТ МЯСТО НА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ ИЛИ ОПРЕДЕЛЕНА БАЗА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ:

(чл. 8, ал. 6 от ЗДДФЛ)
Неустойки и обезщетения, реализирани вместо или заедно с друг доход от източник в Република България. (чл. 8, ал. 6, т. 1 от ЗДДФЛ)
Парични и предметни награди от игри, състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител.

(чл. 8, ал. 6, т. 2 от ЗДДФЛ)
Възнаграждения, различни от възнаграждения по трудови правоотношения, изплащани на служител или на член на управителен или контролен орган на българско юридическо лице, на клон на чуждестранно лице, служител в търговско представителство на чуждестранно лице или на друго лице, изпълняващо идентични или подобни функции.

(чл. 8, ал. 6, т. 3 от ЗДДФЛ)Лихви, включително лихви по договор за лизинг.

(чл. 8, ал. 6, т. 4 от ЗДДФЛ)


Доходи от наем или друго предоставяне за ползване на движимо или недвижимо имущество. (чл. 8, ал. 6, т. 5 от ЗДДФЛ)


Възнаграждения по договори за франчайз и факторинг. (чл. 8, ал. 6, т. 6 от ЗДДФЛ)

Авторски и лицензионни възнаграждения.

(чл. 8, ал. 6, т. 7 от ЗДДФЛ)Възнаграждения за технически услуги.

(чл. 8, ал. 6, т. 8 от ЗДДФЛ)Възнаграждения по договори за управление и контрол на предприятия.

(чл. 8, ал. 6, т. 9 от ЗДДФЛ)Стипендии за обучение в страната и чужбина.

(чл. 8, ал. 6, т. 10 от ЗДДФЛ)
Доходи от осигуряване и от застраховане.

(чл. 8, ал. 6, т. 11 от ЗДДФЛ)
ВНИМАНИЕ! Доходи по чл. 8, ал. 6 от ЗДДФЛ, начислени от местни юридически лица или местни еднолични търговци чрез място на стопанска дейност или определена база извън страната или изплатени от местни физически лица чрез определена база извън страната, не са от източник в страната. (чл. 8, ал. 7 от ЗДДФЛ)


Във връзка с използваните понятия при определяне на държавата на източника на дохода в § 1, т. 3 и 4 от ДР на ЗДДФЛ е посочено, че „Място на стопанска дейност” и „Определена база” са понятията по смисъла на § 1, т. 5, съответно т. 7 от ДР на ДОПК.
"Място на стопанска дейност" е:

а) определено място (собствено, наето или ползвано на друго основание), посредством което чуждестранно лице извършва цялостно или частично стопанска дейност в страната, като например: място на управление; клон; търговско представителство, регистрирано в страната; офис; кантора; ателие; завод; работилница (фабрика); магазин; склад за търговия; сервиз; монтажен обект; строителна площадка; мина; кариера; сонда; петролен или газов кладенец; извор или друг обект на извличане на природни ресурси;

б) извършването на дейност в страната от лица, упълномощени да сключват договори от името на чуждестранни лица, с изключение на дейността на представителите с независим статут по глава шеста от Търговския закон;

в) трайно извършване на търговски сделки с място на изпълнение в страната, дори когато чуждестранното лице няма постоянен представител или определено място.(§ 1, т. 5 от ДР на ДОПК)
"Определена база" е:

а) определено място, чрез което чуждестранно физическо лице извършва цялостно или частично независими лични услуги или упражнява свободна професия в страната, като например архитектурно ателие, зъболекарски кабинет, адвокатска или друга кантора на консултант, офис на независим одитор или счетоводител;

б) трайно извършване на независими лични услуги или упражняване на свободна професия в страната, дори когато чуждестранно физическо лице не разполага с определено място (§ 1, т. 7 от ДР на ДОПК).
Виж фиш ІІ.ІХ.3 от Наръчника по корпоративно подоходно облагане.

"Юрисдикции с преференциален данъчен режим" са:

Държавите/териториите, които не са държави - членки на Европейския съюз, и не обменят информация с Република България на основание Директива 2011/16/ЕС на Съвета от 15 февруари 2011 г. относно административното сътрудничество в областта на данъчното облагане и за отмяна на Директива 77/799/ЕИО (ОВ, L 64/1 от 11 март 2011 г.) и нейните последващи изменения и допълнения и отговарят на две от следните условия:

а) няма влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане между Република България и съответната държава/територия или влязло в сила двустранно или многостранно споразумение за обмен на информация при поискване между Република България или Европейския съюз и съответната държава/територия;

б) налице е влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане между Република България и съответната държава/територия или влязло в сила двустранно или многостранно споразумение за обмен на информация между Република България или Европейския съюз и съответната държава/територия, но съответната държава/територия отказва или не е в състояние да обменя информация при поискване;

в) дължимият подоходен или корпоративен данък или заместващите ги данъци върху доходите по чл. 12, ал. 9 или по чл. 8, ал. 11 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, които чуждестранното лице е реализирало или ще реализира, е с повече от 60 на сто по-нисък от подоходния или корпоративния данък върху тези доходи в Република България.

Списъкът на държавите/териториите се утвърждава със заповед на министъра на финансите по предложение на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите и се обнародва в "Държавен вестник".(§ 1, т. 64 от ДР на ЗКПО)

Заповедта на министъра на финансите, с която е утвърден списъкът на юрисдикциите с преференциален данъчен режим е № ЗМФ-1311 от 21.12.2015 г. и е обн. ДВ бр. 102 от 29.12.2015 г. и може да бъде намерена (вкл. приложението към нея) на интернет страницата на Министерство на финансите. В списъкът на държавите/териториите с преференциален данъчен режим по смисъла на § 1, т. 64 от ДР на ЗКПО попадат: 1. Ангуила (брит.);

 2. Антигуа и Барбуда;

 3. Аруба, остров (нидерл.);

 4. Барбейдос;

 5. Белиз;

 6. Бермудските острови (брит.);

 7. Бруней Даруссалам;

 8. Вирджинските острови (брит.);

 9. Вирджинските острови (САЩ);

 10. Гренада;

 11. Гуам, остров (САЩ);

 12. Гърнси;

 13. Джърси;

 14. Доминиканската република;

 15. Каймановите острови (брит.);

 16. Княжество Андора;

 17. Княжество Монако;

 18. Кооперативна република Гаяна;

 19. Кюрасао;

 20. Лабуан;

 21. Макао;

 22. Монсерат, остров (брит.);

 23. Независима държава Самоа;

 24. Ниуе, остров (новозел.);

 25. Нова Каледония;

 26. Обединени арабски емирства;

 27. Общността на Бахамските острови;

 28. Оман;

 29. Остров Ман (брит.);

 30. Остров Рождество (Коледен остров) (брит.);

 31. Острови Кук (новозел.);

 32. Питкерн;

 33. Република Вануату;

 34. Република Либерия;

 35. Република Мавриций;

 36. Република Малдиви;

 37. Република Маршалски острови;

 38. Република Науру;

 39. Република Палау;

 40. Република Панама;

 41. Република Сейшели;

 42. Република Фиджи;

 43. Сарк;

 44. Сейнт Винсент и Гренадини;

 45. Сейнт Лусия;

 46. Синт Мартен;

 47. Търкс и Кайкос, острови (брит.);

 48. Уругвай;

 49. Федерация Сейнт Китс и Невис;

 50. Хонг Конг (Китай).
НАРЪЧНИК ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, 2016
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница