Дойранска епопеяДата20.07.2018
Размер74.11 Kb.


ОБЩИНА ПЕЩЕРА
4550 гр.Пещера, ул. "Дойранска епопея" № 17

тел.: (0350) 6-22-03, 6- 22-08, факс: 6-41-65

URL: http://www.peshtera.bg
ОБЩИНАТА Е СЕРТИФИЦИРАНА ПО ISO 9001:2008


Проект Образец № 7

Д О Г О В О Р
За възлагане на обществена поръчка по реда на глава осма “а” от ЗОП
гр.Пещера…………….2012год.

Днес, ………………… г. в гр. Пещера, на основание чл.101е от ЗОП и утвърден от Кмета на Община Пещера протокол на длъжностни лица от ......................2012 г.,

се сключи настоящия договор между страните:

ОБЩИНА Пещера, с адрес гр. Пещера, 4550, ул. “Дойранска епопея”, № 17, БУЛСТАТ 000351750, представлявана от Георги Иванов Козарев, Кмет на община Пещера и Кръстина Стоянова Андреева – Директор дирекция «ФСД», от една страна, наричани по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ


и

……………………………...........…………………………………, със седалище и адрес на управление …………………....…............................………………….…………....................., вписано в търговския регистър на ………………………………… по ф. д. № …....……. от …............… г., с идентификационен № по Булстат/ЕИК ….............……….............…., представлявано от .................................................................................................................……… в качеството му на .........................................................., ЕГН ……..........…........…., наричан по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,


като страните се споразумяха за следното:
І.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1 (1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да достави верижен булдозер за нуждите на Общинско предприятие ”Чистота и поддържане на общинската инфраструктура“ гр. Пещера”, съгласно Педложение за изпълнение на поръчката от офертата на Изпълнителя-Приложение №1, неразделна част от настоящия договор.

(2) Доставеният верижен булдозер следва да отговаря на техническите показатели посочени в Педложението за изпълнение на поръчката от офертата на Изпълнителя-Приложение №1.
ІІ.СРОК НА ДОГОВОРА

Чл.2. Настоящия договор влиза в сила от датата на подписването му и има действие до изтичане на гаранционния срок.


ІІІ.ЦЕНИ И УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ

Чл.3. Стойността на доставката на верижен булдозер, предмет на настоящия договор е в размер на ………………. лв. без ДДС ( словом…………………. лева) без ДДС, определена в ценовото предложение от оферта на изпълнителя-Приложение №2, неразделна част от настоящия договор.


Чл.4. Разплащането на цената по чл.3, ще се извърши по банков път в срок до 30 (тридесет) календарни дни, след извършване на доставката и прехвърляне собствеността на доставеният верижен булдозер по посочена от Изпълнителя банкова сметка, както следва:

БАНКА


IBAN –

BIC –


ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.5 (1) Възложителят има право да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни възложената доставка в срок, без отклонение от уговореното и без недостатъци;


(2)Възложителят има право в срок до ……..……. календарни дни, лично или чрез упълномощен свой представител да получи от Изпълнителя лично или чрез упълномощен негов представител доставка на верижен булдозер, чрез двустранно подписан приемо - предавателен протокол.
Чл.6. Възложителят се задължава да заплати на Изпълнителя стойността на доставката по реда и условията на настоящия договор.
V.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.7 (1). Изпълнителят се задължава, в срок от ……… календарни дни, да достави на Възложителя верижен булдозер в ремонтна база на ОП „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура“ гр. Пещера, до указано от упълномощено от Възложителя лице и място, ведно с всички съпътстващи ги документи.

(2). Изпълнителят е длъжен за срока на действие на уговорения с настоящия договор гаранционен срок, да извършва техническо обслужване и ремонт на верижния булдозер.

(3). Изпълнителят се задължава за своя сметка да извършва замяна на части със скрити дефекти, констатирани с двустранно подписан приемо- предавателен протокол, проявили се в процеса на експлоатация на верижния булдозер с изправни такива, съобразно посоченият в офертата гаранционен срок. За замяната и отремонтирането на частите се подписва двустранен приемо-предавателен протокол..VI.ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Чл.8. Гаранционният срок на верижния булдозер е ………………….месеца, съгласно Предложението за изпълнение на поръчката от офертата на изпълнителя-Приложение №1 и започва да тече от датата на предаването му на Възложителя,

Чл.9. (1) Гаранционното обслужване ще се извършва от Изпълнителя в срок до …………………(словом……………………………………) работни дни, считано от датата на предаване на верижния булдозер за ремонт.

(2) Срокът за реакция на Изпълнителя е……………………календарни дни (словом………………………………………………..) от получаване на рекламацията на Възложителя в гаранционния срок.VІІ.САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ И ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл.10. При пълно и/или частично неизпълнение на поетите с настоящия договор задължения, Изпълнителят заплаща на Възложителя неустойка, в размер на 30 % (тридесет процента) от цената на договора.

Чл.11. При забавено изпълнение на поетите с настоящия договор задължения, Изпълнителят заплаща на Възложителя неустойка, в размер на 0,5 % (нула цяло и пет процента) от цената на договора, за всеки просрочен ден, но не повече от общо 30 % (тридесет процента) от цената на договора.

Чл.12. Прилагането на горните санкции не отменя правото на Възложителя да предяви иск срещу Изпълнителя за претърпени щети и пропуснати ползи, съгласно действащото законодателство в Република България.


VІІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.13 (1). Настоящият договор се прекратява:

1. С изтичане на гаранционния срок;

2. По взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;

3. Едностранно от Възложителя, без предизвестие, при пълно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя по раздел V от настоящия договор.

(2). Ако Изпълнителят просрочи доставката на верижния булдозер с повече от 10 (десет) календарни дни или доставеният верижен булдозер не отговаря на техническите характеристики от Предложението за изпълнение на поръчката от офертата на изпълнителя-Приложение №1 или е със скрити дефекти, Възложителят може да развали договора. За претърпените вреди Възложителят може да претендира обезщетение.

(3). Възложителят може да прекрати договора, ако в резултат на непредвидени обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщететние за претърпените вреди от сключването на договора.

ІX. УСЛОВИЯ


Чл.14. Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си по договора, ако причините са предизвикани от непредвидени обстоятелства и позоваващата се на тях страна е направила необходимото, за да уведоми другата страна за невъзможността да изпълни задължението си. Причината за непредвидените обстоятелства се доказва с официален документ.

Чл.15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма договора или част от него и всякаква информация, свързана с изпълнението му, на когото и да е, освен пред своите служители, заети в дейността по договора. Разкриването на информация пред такъв служител се осъществява само в необходимата степен за целите на изпълнението на договора..

Чл.16. Всички съобщения и уведомления между страните по настоящия договор ще бъдат извършвани в писмена форма като условие за тяхната действителност, която ще се счита спазена, ако същите се доставят на ръка, чрез куриерска служба или се изпратят чрез препоръчана поща с обратна разписка, или по факс на надлежния адрес, посочен в настоящия договор, или на онзи друг адрес, за който всяка страна е уведомила другата при промяна. При промяна на посочените адреси за кореспонденция, всяка страна е длъжна да уведоми незабавно другата страна по договора.
Чл.17 За неуредените с настоящия договор въпроси се прилага действащото българско законодателство и нормативните актове, които уреждат тази материя.

Чл.18 Никоя от страните не може да прехвърля на други лица правата и задълженията си по този договор без писмено съгласие на другата страна.

Чл.19 При възникнали спорове между страните по този договор същите да се уредят чрез преговори с цел постигане на спогодба. При непостигане на съгласие спорът се разглежда пред компетентния съд.
X.ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.20. При подписване на настоящи договор се представиха следните документи:

-Документ за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1, букви „а“-„д“ от ЗОП (свидетелство за съдимост);

-Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.5, т.1 от ЗОП- Образец №8 ;

-Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.5, т.2 от ЗОП- Образец №9 ;
Чл.21. Неразделна част от настоящия договор са:

-Предложение за изпълнение на изискванията на възложителя за изпълнение на поръчката от офертата на изпълнителя-Приложение №1;

-Ценово предложение от офертата на изпълнителя-Приложение №2;

Настоящият договор се състави и подписа в три еднообразни екземпляра – два за Възложителя и един за Изпълнителя.

Изготвил:

Директор на ОП” ЧПОИ” гр.Пещера

/Тодор Килов/

Съгласували:

Юрисконсулт:

/Добринка Андреева /

Заместник Кмет :

/инж. Николай Атанасов /

Директор на Дирекция “ФСД”:

/Кръстина Андреева/ВЪЗЛОЖИТЕЛ:……………………. ИЗПЪЛНИТЕЛ:……………………..

КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА “……………………………………….”

/ГЕОРГИ КОЗАРЕВ / …………………………………….:

/……………………………………../

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ “ФСД”:…………….

/ КРЪСТИНА АНДРЕЕВА /База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница