Доклад №0100003611 за извършен одит и заверка на годишния финансов отчет на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2010 г. София, 2011 г. Съдържаниестраница1/2
Дата25.07.2016
Размер415.16 Kb.
ТипДоклад
  1   2ОДИТЕН ДОКЛАД
№ 0100003611
за извършен одит и заверка на годишния финансов отчет на

Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2010 г.

София, 2011 г.
СЪДЪРЖАНИЕ

Част първа. ВЪВЕДЕНИЕ
І. Основание за извършване на одита

4

ІІ. Предмет на одита

4

ІІІ. Одитиран период

4

ІV. Цели на одита

4

V. Критерии за оценка

4

VІ. Обхват на одита

5

VІІ. Същественост

5Част втора. КОНСТАТАЦИИ
І. Приемане, разпределение и корекции по бюджета на МРРБ за 2010 г.


6

ІІ. Съответствие на формата, съдържанието и представянето на ГФО с нормативните изисквания.

6

ІІІ. Одит на годишния отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове.

8

1. Одит на годишния отчет за касовото изпълнение на бюджета.

8

1.1. Проверка за спазване на нормативните изисквания при отчитането на приходите по бюджета на МРРБ.

8

1.2. Проверка за спазване на нормативните изисквания при отчитането на разходите по бюджета на МРРБ.

10

1.3. Проверка на трансферите (субсидиите) между централния бюджет и бюджета на МРРБ. Вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител. Операции с финансови активи и пасиви.

12

2. Проверка за спазване на нормативните изисквания при отчитането на разходите по извънбюджетните сметки на МРРБ.

15

ІV. Одит на годишния счетоводен баланс, приложенията към него и оборотната ведомост.

15

1. Проверката за спазване на нормативните изисквания при съставянето на обобщения баланс на МРРБ към 31.12.2010 г.

15

2. По актива на баланса

16

3. По пасива на баланса

17

4. Проверка на организацията, провеждането и осчетоводяването на резултатите от извършените инвентаризации, с цел достоверно представяне на активите и пасивите в ГФО за 2010 г.

19

5. Годишно счетоводно приключване.

20

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

20


СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА

МРРБ

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

МФ

Министерство на финансите

АПИ

Агенция „Пътна инфраструктура”

АК

Агенция по кадастъра

ДНСК

Дирекция за национален строителен контрол

ДИЗ

Държавни инвестиционни заеми

ОПРР

Оперативна програма”Регионално развитие”

ДДС

Дирекция държавно съкровище”

УП

Устройствен правилник

ЦБ

Централен бюджет

ЗДБРБ

Закон за държавния бюджет на Република България

ЗУДБ

Закон за устройството на държавния бюджет

ЗСч

Закон за счетоводството

ПМС

Постановление на Министерския съвет

РМС

Решение на Министерския съвет

СБП

Сметкоплан на бюджетните предприятия

ЕБК

Единната бюджетна класификация

ОПАК

Оперативна програма „Административен капацитет”

СЕБРА

Система за единни бюджетни разплащания

ДМА

Дълготрайни материални активи

НДА

Нематериални дълготрайни активи

ГФО

Годишен финансов отчет

ОКИ

Отчет за касово изпълнение

ДМС

Допълнително материално стимулиране


Част първа

ВЪВЕДЕНИЕ
І. Основание за извършване на одита
На основание чл. 53, ал. 1 от Закона за Сметната палата и е в изпълнение на Заповед № ОД-1-ФО-36 от 21.03. 2011 г., изменена със Заповеди № ОД-1-058 от 30.03.2011 г. и ОД-1-09 от 16.05.2011 г. на г-н Цветан Цветков. заместник председател на Сметната палата, се извърши одит и заверка на годишния финансов отчет на Министерство на регионалното развитие и благоустройството за 2010 г.
ІІ. Предмет на одита

Предмет на одита е одит и заверка на годишния финансов отчет на МРРБ за 2010 г.

Второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към министъра на регионалното развитие и благоустройството , съгласно чл. 2, ал. 2 от ПМС № 271 от 17.11.2009 г. за приемане на УП на МРРБ са Агенция „Пътна инфраструктура”, Агенция по геодезия, картография и кадастър и Дирекция за национален строителен контрол.
ІІІ. Одитиран период

Периода на одита е от 01.01.2010 г. до 31.12.2010 г.


ІV. Цели на одита

1. Да се оцени системата за финансовото управление и контрол във връзка с осигуряването на достоверност, законосъобразност и редовност на информацията в годишния финансов отчет.

2. Да се оцени законосъобразността, достоверността и редовността на финансовия отчет, както и на включената в него финансова и нефинансова информация във връзка със заверката на отчета.

3. Да се определи степента на влияние на констатираните грешки и нередности в годишния финансов отчет върху потребителите на информацията.

4. Да се изрази независимо одитно становище за достоверността, законосъобразността и редовността на ГФО за 2010 г. на МРРБ, включващ отчета за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове, годишния баланс и приложенията към тях, във връзка със заверката на финансовия отчет.
V. Критерии за оценка

При одита и заверката на годишния финансов отчет за 2010 г. на МРРБ ще се използват следните критерии за оценка:

1. Адекватност и ефективност на системата за финансово управление и контрол, които гарантират спазване на законодателството и вътрешните актове на бюджетното предприятие, надеждност и всеобхватност на финансовата и нефинансовата информация във финансовия отчет.

2. Вярно и честно отразяване в ГФО на имущественото и финансовото състояние на МРРБ:

а) достоверност на отразяването на приходите и разходите по съответните параграфи съгласно изискванията на действащата Единна бюджетна класификация за 2010 г.;

б) недопустимост на превишение над утвърдените разходи по параграфи и подпараграфи;

в) осчетоводяване на стопанските операции и факти на основата на документалната им обоснованост, съгласно разпоредбите на Закона за счетоводството и изискванията на Сметкоплана на бюджетните предприятия;

г) съответствие на осчетоводяването на стопанските операции и факти с основните счетоводни принципи.

3. Съответствие на формата и съдържанието на отчета и спазване на изискванията за неговото изготвяне, представяне и оповестяване, съгласно действащото законодателство.

4. Общ размер на грешките и нередностите във финансовия отчет, оценени от гледна точка на определения праг на същественост и ниво на одитния риск.


VІ. Обхват на одита

1. Проверката на годишния отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове и приложенията към него обхваща:

а) съответствието с нормативните изисквания на формата, съдържанието и представянето на отчета;

б) достоверността и изчерпателността на отразената информация в отчета.

2. Проверката и оценката на годишния баланс и приложенията към него обхващат:

а) съответствието на формата, съдържанието, изготвянето и представянето на годишния баланс и приложенията към него с нормативните изисквания;

б) финансовата и счетоводна отчетност и съответствието на отразените стопански и финансови операции с действащото законодателство;

в) достоверността и изчерпателността на отразената финансова информация в баланса към 31.12.2010 г.;

г) съответствието на приложенията (обяснителна записка, информация за състоянието и изменението на основните активи, пасиви, приходи, разходи и др.) със съдържанието на баланса и оборотната ведомост.

3. Проверка на годишната инвентаризация на активите и пасивите и осчетоводяването на резултатите от нея.


VІІ. Същественост

В съответствие със Стандарта за същественост и одитен риск и в изпълнение на Решение № 005 по Протокол № 7 от 09.03.2011 г. на Сметната палата, прагът на същественост по стойност е определен до 2 % от размера на общите приходи, разходи, трансфери и операции с финансови активи и пасиви по отчета за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и до 2 % от сумата на актива, на пасива по баланса, вкл. задбалансовите активи и пасиви. Това е максимално допустимото ниво на грешки и нередности, които не биха оказали съществено влияние на потребителите на информацията.
Част втора

Каталог: files -> bg
bg -> Закон за политическите партии в сила от 01. 04. 2005 г
bg -> Интервю партии още плащат наем от 10 ст на квадратен метър
bg -> Закон за публичните финанси Глава първа общи положения чл. (1) Този закон урежда бюджетната рамка, общото устройство и структурата на публичните финанси и включва: обхвата на публичните финанси
bg -> Закон за експортното застраховане (Обн., Дв, бр. 61 от 29. 05. 1998 г.; изм и доп., бр. 112 от 2001 г., бр. 92 от 15. 10. 2004 г.) Глава първа общи разпоредби
bg -> Доклад за резултатите от извършения одит на изпълнението на ефективността и ефикасността на дейността на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол като институция за осъщeствяване на вътрешен одит на публичните средства
bg -> Съдържание представяне на интосай 4
bg -> Указания за финансов одит
bg -> Закон за Националния дарителски фонд "13 века България"
bg -> Доклад за резултатите от извършения одит на дейността на Националния дарителски фонд "13 века България" за периода от 01. 05. 2005 г до 31. 12. 2006 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница