Доклад №0200001511 за извършен одит за съответствие при финансовото управлениестраница1/9
Дата25.07.2016
Размер1.05 Mb.
ТипДоклад
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
ОДИТЕН ДОКЛАД
0200001511
за извършен одит за съответствие при финансовото управление

на Университета по архитектура, строителство и геодезия

за периода от 01.01.2010 г. до 31.12.2010 г. 

Одитният доклад е издаден с разпореждане № 189 от 06.10.2011 г. на председателя на Сметната палата и е окончателен


СЪДЪРЖАНИЕ

Списък на съкращенията

3

Част първаРЕЗЮМЕ


4

Част втора
ВЪВЕДЕНИЕ


6

1. Основание за извършване на одита


6

2. Информация за одитирания обект


6

3. Цели на одита

7

4. Обхват на одита

7

5. Критерии за оценка

7

Част трета
КОНСТАТАЦИИ

7

І. Бюджет


7

1. Вътрешни актове

7

2. Бюджетна процедура


8

2.1. Съставяне на проект на бюджета на УАСГ


8

2.2. Приет бюджет на УАСГ


9

2.3. Извършени промени по бюджета на УАСГ


11

3. Изпълнение на бюджета на УАСГ

13

3.1. Приходи

14

3.2. Разходи

20

4. Други разходи

31

4.1. Законосъобразност при изплащането на стипендии и награди за учебната 2009/2010 г. по проект “Студентски стипендии и награди”, по схема BG 051РО001/4.2-02, по Оперативна програма “Развитие на човешки ресурси 2007–2013 година”, съфинансиран от Европейския социален фонд

31

ІІ. Възлагане на обществени поръчки

34

1. Обща информация за проведените процедури

34

2. Вътрешни актове

34

3. Планиране на обществени поръчки

35

4. Процедури по реда на ЗОП

35

5. Процедури по реда на НВМОП

36

6. Обществени поръчки по реда на чл. 2, ал. 1 от НВМОП

37

7. Непроведени процедури/поръчки

38

8. Изпълнение на договорите

38

ІІІ. Имущество

39

1. Обща информация за управляваните имоти

39

2. Вътрешни актове

39

3. Актове за собственост

39

4. Управление на имотите

40

5. Придобиване и разпореждане с имоти

42

6. Управление, придобиване и разпореждане с движимо имущество

43

Част четвърта

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

44

Част пета

ПРЕПОРЪКИ

44


СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТААОП

Агенция за обществени поръчки

АС

Академичен съвет
ВПРОВОП

Вътрешни правила за реда и организацията за възлагане на обществени поръчки
ВУ

Висше училище
ГФО

Годишен финансов отчет
ДВУ

Държавни висши училища

ДМА

Дълготрайни материални активи
ЕБК

Единна бюджетна класификация
ЕСФ

Европейски социален фонд
ЗВО

Закон за висшето образование
ЗДБРБ

Закон за държавния бюджет на Република България
ЗДС

Закон за държавната собственост
ЗОП

Закон за обществените поръчки
ЗУДБ

Закон за устройството на държавния бюджет

ЗФУКПС

Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор
ИБСФ

Извънбюджетни сметки и фондове
КС

Контролен съвет
МО

Мемориален ордер
МОЛ

Материално отговорно лице
МОМН

Министерство на образованието, младежта и науката
МП

Международна програма

МПС

Моторни превозни средства

МС

Министерски съвет

НВМОП

Наредба за възлагане на малки обществени поръчки
НИПД

Научно - изследователска и проектантска дейност
ОКИ

Отчет за касово изпълнение
ОП

Обществени поръчки
ОС

Общо събрание
ПЗР

Преходни и заключителни разпоредби

ПМС

Постановление на Министерския съвет
ППЗДС

Правилник за прилагане на Закона за държавната собственост
ППЗОП

Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки
ПУ

Правилник за устройство
РБ

Републикански бюджет

РМС

Решение на Министерския съвет
РОП

Регистър за обществени поръчки
СБД и МБ

Социално-битова дейност и материални бази
СБКО

Социално-битово и комунално обслужване
СМР

Строително-монтажни работи
СО

Студентски общежития
СП

Сметна палата

СС

Студентски столове
УАСГ

Университет по архитектура, строителство и геодезия
УОБ

Учебно-оздравителна база

ФРЗ

Фонд работна заплата

ФСД

Финансово-счетоводна дейност

ФТС

Факултет по транспортно строителство
ЦНИП

Център за научни изследвания и проектиранеЧаст първа

РЕЗЮМЕ

Настоящият одитен доклад е изготвен в резултат на извършения одит за съответствие при финансовото управление на Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) за периода от 01.01.2010 г. до 31.12.2010 г., при който са одитирани бюджетът, възлагането на обществени поръчки и имуществото на УАСГ.Бюджетът на Университета е приет от Академичния съвет (АС) на УАСГ. Извършено е месечното разпределение на средствата по него. През 2010 г. по бюджета на Университета са извършени осем промени от министъра на финансите, които са мотивирани и са в съответствие с изискванията на нормативната уредба. Извършени са и вътрешни компенсирани промени, които не са одобрени от АС, преди извършването им.

От общото събрание (ОС) и АС на УАСГ не са изпълнени някои от задълженията, свързани с организацията на бюджетния процес. От ОС не е приет Правилник за дейността на УАСГ и не са определени Правила за формиране на бюджета на основните звена и филиали на УАСГ. В рамките на общия бюджет, от АС не е утвърден бюджет и не е извършено разпределение на бюджетните средства по дейности и звена. Не са спазени разпоредби на ЗВО и изисквания на Правилника за управление (ПУ) на УАСГ.

От Контролния съвет (КС) на УАСГ е подходено формално при изготвяне на становище по проекта на бюджет на Университета. Занижен е упражняваният през 2010 г. контрол от КС, който е определен с ПУ на УАСГ, като орган за вътрешен контрол върху дейността на Университета.

Реализираните към 31.12.2010 г. приходи са в размер на 8 918 643.0 лв. и съставляват 99.4 на сто спрямо планираните. От тях с най-голям относителен дял – 84.9 на сто са приходите от продажба на услуги, стоки и продукция, които са законосъобразни и са отчетени в съответствие с нормативните изисквания.

През одитирания период от УАСГ са предприети навременни и адекватни действия за издължаване на наемните вноски от отдадено под наем имущество. За събиране на неиздължените суми от нередовни наематели са изпращани нотариални покани за доброволно изпълнение и са заведени граждански дела.

През 2010 г. от УАСГ не са уредени условията и начинът на получаване на помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от страната, както и контролът при използване на средствата. Въведен е ред за приемането, регистрацията и контрола на даренията от чужбина.

Извършените разходи през одитирания период възлизат на 18 851 402.0 лв. и съставляват 94.8 на сто, спрямо планираните. Въведените и прилагани контролни процедури за осигуряване на изпълнението и отчитането на разходите са в съответствие с нормативните изисквания, но не във всички случаи са действали ефективно. В резултат на това са допуснати пропуски и нарушения при извършването на някои разходи, отразени в одитния доклад.

Размерът на средствата за социално-битово и културно обслужване (СБКО) е определен в съответствие с изискванията на нормативната уредба. Средствата са изразходвани законосъобразно, но за начина на използването им, няма решение на Общото събрание на служителите, с което са нарушени изискванията на ПМС № 324 от 30.12.2009 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2010 г.

С вътрешни актове са регламентирани редът, начинът и условията за възлагане от УАСГ на преподавателска дейност на външни лица и преподаватели от Университета, наети по извънтрудови правоотношения. Сключвани са граждански договори и отчитането на извършената работа по тях е извършено в съответствие с изискването на нормативната и вътрешната уредба. От финансовия контрольор е упражняван предварителен контрол за законосъобразност, с изключение на сключваните граждански договори в Центъра за научни изследвания и проектиране (ЦНИП).

От УАСГ не са спазвани определените срокове за отчитане на предоставените аванси за гориво. От финансовия контрольор не е упражнен предварителен контрол за законосъобразност преди поемане на задълженията за извършване на разходите за гориво. Изграденият и прилаган подход на получаване на служебни аванси и отчинане на горива за служебните автомобили на Университета затруднява осъществяването на контрол на изразходваното гориво и създава предпоставки за незаконосъобразни разходи.

От отчетените средства за външни услуги с най-голям относителен дял са разходите, извършвани от ЦНИП за възлагане на проектантски услуги, технически експертизи, лабораторни изследвания и консултации. Голяма част от дейностите са възлагани, без сключване на договори. Допуснато е сключване на договори за външни услуги не от Заместник ректора отговарящ за научно-изследователска и проектантска дейност (НИПД) в УАСГ, а от упълномощено от него длъжностно лице. Не е упражняван предварителен контрол за законосъобразност преди поемане на задълженията за извършване на разходите за външни услуги от ЦНИП. Не са спазени изискванията на чл. 13 от Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор.

Разходите за основен ремонт са извършени законосъобразно, при спазване на изискванията на Закона за обществени поръчки (ЗОП) и Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП). Извършените разходи съответстват на планираните и утвърдените за 2010 г.

Извършените разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) са законосъобразни с изключение на разхода за придобиване на прибори, при който са нарушени изискванията на НВМОП за събиране на три оферти.

През одитирания период е упражняван предварителен контрол за законосъобразност преди поемане на задълженията и извършване на разходите за текущ ремонт. За извършените строително монтажни работи (СМР) са проведени процедури, в съответствие с изискванията на нормативната уредба. Средствата за текущ ремонт през 2010 г. са изразходени законосъобразно.

Изплащането на стипендии и награди за учебната 2009/2010 г. по проект “Студентски стипендии и награди”, по Оперативна програма “Развитие на човешки ресурси
2007–2013 година”, съфинансиран от Европейския социален фонд (ЕСФ) е извършено в съответствие с изискванията на нормативните и вътрешни актове. От МОМН и Ректора на УАСГ са предприети своевременни действия за отстраняване на установени нарушения при класирането на някои от кандидатите за стипендии и награди.

В резултат на недостатъчен вътрешен контрол са допуснати нарушения на НВМОП при провеждането на обществени поръчки: извършено е възлагане на дейности чрез директни доставки по фактури, довело до промяна на приложимите разпоредби на НВМОП; в обявленията за обществените поръчки не са посочени изискванията за икономическо и финансово състояние и технически възможности на кандидатите; не е изпращана в срок информация за сключените и изпълнените договори.

Проверените договори за обществени поръчки не са изменяни. За изпълнението на поръчките са изплатени средства в рамките на договорените. Извършените разходи през 2010 г. по сключените договори, възложени след проведени процедури по ЗОП и НВМОП са законосъобразни.

Всички недвижими имоти – държавна собственост, предоставени на УАСГ за ползване и управление са с определен статут. Издадени са актове за държавна собственост по надлежния ред за всички имоти. Взетите управленски решения във връзка с определяне на статута на имотите са законосъобразни.

Взетите управленски решения при отдаването под наем на имоти или части от тях, при сключване на договори за отдаване под наем са в съответствие с изискванията на ЗДС и ППЗДС. Допуснати са някои нарушения, отразени в одитния доклад.

Част втора

ВЪВЕДЕНИЕ
1. Основание за извършване на одита


Одитът за съответствие при финансовото управление на Университета по архитектура, строителство и геодезия за периода от 01.01.2010 г. до 31.12.2010 г. е извършен на основание чл. 36, ал. 1 от Закона за Сметната палата и в изпълнение на заповеди
№ № ОД-2-015 от 01.04.2011 г. и ОД-2-044 от 17.06.2011 г. на Валери Апостолов, заместник-председател на Сметната палата.

2. Информация за одитирания обект


УАСГ е основан през 1942 г. като първото държавно висше техническо училище с две специалности – “Строително инженерство” и “Земемерно инженерство”. Висшето техническо училище прераства в Държавна политехника, от която през годините се обособяват и започват да функционират технически университети. Като самостоятелно учебно заведение, през 1953 г. от Държавната политехника се отделя Инженерно-строителния институт, преименован на Висш инженеро-строителен институт (1964 г.), Висш институт по архитектура и строителство (1977 г.) и Университет по архитектура, строителство и геодезия (1995 г.).

В предмета на дейност на УАСГ са включени: подготовката на специалисти в областите на архитектурата, строителството и геодезията; повишаването на квалификацията на специалистите; развитието на научно-изследователска и проектантска дейност, свързани с ефективното използване на ресурсите.

УАСГ е юридическо лице, със седалище София. Дейността, структурата и организацията на работа са уредени със ЗВО, правилници и вътрешни актове.

Структурата на УАСГ включва: основни факултети - Архитектурен, Строителен, Геодезически, Факултет по транспортно строителство и Хидротехнически; центрове; отдели; административни сектори; служби и отдели към Ректора.

Органите на управление на УАСГ са Общото събрание, Академичния съвет и Ректора. Съгласно чл. 24, ал. 2 от ЗВО, органите на управление се избират с четиригодишен мандат.

Общото събрание е висш колективен орган на УАСГ и включва всички хабилитирани лица на основен трудов договор, както и представители на нехабилитираните преподаватели, на обучаващите се (студенти и докторанти) и на административния персонал. Численият и структурният състав на ОС и организацията на неговият избор се определят от АС. Академичният съвет е орган за ръководство на учебната и научна дейност на УАСГ. Орган за вътрешен контрол на Университета е Контролният съвет. В Университета е създаден съвет на настоятелите, който съгласно чл. 35а от ЗВО подпомага висшето училище за осъществяване на ефективно и прозрачно управление за предоставяне на качествено образование и обучение.

Ръководните длъжности в УАСГ са: Ректор, Декан, Директор на департамент, ръководител на катедра и техните заместници. Ректорът ръководи и координира цялата дейност на Университета и го представлява пред други организации и лица в страната и чужбина. Правомощията на Ректора са определени в чл. 32 от ЗВО и чл. 5 от ПУ на УАСГ. 1

От УАСГ се съставя, приключва и отчита самостоятелен бюджет. Превишението на приходите над разходите в края на годината преминава като наличност в бюджета на УАСГ за следващата година.

С бюджета за 2010 г. на УАСГ са утвърдени 867 щатни бройки, а в утвърдените от Ректора щатни разписания са отразени 866 щатни бройки. Допуснатото несъответствие е отстранено по време на одита Към 31.12.2010 г. заетите щатни бройки са 797, а свободните 69. 2

Отговорност за управленските решения по смисъла на чл. 6, ал. 1 от ЗФУКПС за одитирания период носи доц. д-р инж. Добрин Денев Денев – Ректор на Университета по архитектура, строителство и геодезия.3


Каталог: files -> bg
bg -> Закон за политическите партии в сила от 01. 04. 2005 г
bg -> Интервю партии още плащат наем от 10 ст на квадратен метър
bg -> Закон за публичните финанси Глава първа общи положения чл. (1) Този закон урежда бюджетната рамка, общото устройство и структурата на публичните финанси и включва: обхвата на публичните финанси
bg -> Закон за експортното застраховане (Обн., Дв, бр. 61 от 29. 05. 1998 г.; изм и доп., бр. 112 от 2001 г., бр. 92 от 15. 10. 2004 г.) Глава първа общи разпоредби
bg -> Доклад за резултатите от извършения одит на изпълнението на ефективността и ефикасността на дейността на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол като институция за осъщeствяване на вътрешен одит на публичните средства
bg -> Съдържание представяне на интосай 4
bg -> Указания за финансов одит
bg -> Закон за Националния дарителски фонд "13 века България"
bg -> Доклад за резултатите от извършения одит на дейността на Националния дарителски фонд "13 века България" за периода от 01. 05. 2005 г до 31. 12. 2006 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница