Доклад №0200001712 за извършен одит за съответствие при финансовото управление на Община Гоце Делчев за периода от 01. 01. 2011 г до 31. 12. 2011 гДата10.09.2016
Размер92.72 Kb.
ТипДоклад


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

С М Е Т Н А П А Л А ТА

ДОКЛАД
за резултатите от проверка за изпълнението на препоръките по Одитен доклад
№ 0200001712 за извършен одит за съответствие при финансовото управление на Община Гоце Делчев за периода от 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г.


(Виж Одитен доклад)
І. ВЪВЕДЕНИЕ
На основание чл. 48, ал. 1 от Закона за Сметната палата, в изпълнение на т. 8 от Разпореждане № 212 от 01.11.2012 г. на председателя на Сметната палата и в изпълнение на Заповед № ОД-2-ПК-026 от 27.05.2013 г. на заместник-председател на Сметната палата е извършена проверка за изпълнението на препоръките по Одитен доклад № 0200001712 за извършен одит за съответствие при финансовото управление на Община Гоце Делчев за периода от 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г.

На основание чл. 47, ал. 1 от Закона за Сметната палата, на кмета на общината е изпратен1 окончателен Одитен доклад № 0200001712, издаден с Разпореждане № 212 от 01.11.2012 г. на председателя на Сметната палата. В резултат на извършения одит на кмета на Община Гоце Делчев са дадени шест препоръки.

На основание чл. 48, ал. 2 от Закона за Сметната палата, в определения срок, кметът на Община Гоце Делчев е уведомил2 писмено председателя на Сметната палата за изпълнението на дадените препоръки3.

На основание чл. 47, ал. 3 от Закона за Сметната палата, окончателният доклад е изпратен4 на Общинския съвет – Гоце Делчев и са дадени три препоръки. Председателят на Общински съвет Гоце Делчев, в определения срок, писмено е уведомил5 председателя на Сметната палата за изпълнението на дадените препоръки. 6

Проверката има за цел да се установи съответствието между дадените препоръки в окончателния одитен доклад, получената информация от кмета на Община Гоце Делчев и действително предприетите мерки и действия за изпълнението им.
ІІ. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА
І. При осъществения последващ контрол за изпълнението на препоръките, дадени на кмета на общината, е установено7:
По препоръка 1: Да се внесе предложение в общинския съвет за актуализиране на Наредба № 11 за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета и Наредба № 16 за условията и реда за провеждане на обсъждане за проекти, финансирани чрез дългосрочен общински дълг в съответствие с действащото законодателство.

Кметът на Община Гоце Делчев е утвърдил „Бюджетния календар“8 за 2013 г., с план-график, в който са заложени дейности по актуализирането на двете наредби.

По време на проверката, от кмета на общината са изготвени предложения9 № 08-00-62 от 20.05.2013 г. и № 10-00-110 от 28.05.2013 г. до общинския съвет, с мотиви за изменение и допълнение на Наредба № 11 за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и за допълнение на Наредба № 16 за условията и реда за провеждане на обсъждане за проекти, финансирани чрез дългосрочен общински дълг.

Препоръка 1 е изпълнена.
По препоръка 2: Да се внесе предложение в общинския съвет за актуализиране на Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с измененията в Закона за общинската собственост през 2011 г.

По време на проверката в общинския съвет е внесено от кмета на общината мотивирано предложение10 № 08-00-103/1 от 28.05.2013 г. за актуализиране на Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.Препоръка 2 е изпълнена.
По препоръка 3: Да се внесе предложение в общинския съвет за определяне на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в съответствие със законовите изисквания.

От кмета на общината е внесено в общинския съвет предложение11 № 00-08-12 от 08.02.2013 г. за приемане на бюджета на Община Гоце Делчев за 2013 г., в т.ч. предложение за определяне на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити за 2013 г., в съответствие с изискванията на чл. 28, ал. 1 от Закона за общинските бюджети.

Със Заповед12 № 205 от 11.03.2013 г. на кмета на общината, на основание чл. 28, ал. 2 от Закона за общинските бюджети са определени правата и отговорностите на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити.

Препоръка 3 е изпълнена.
По препоръка 4: Да се актуализира Стратегията за управление на риска.

Със Заповед13 № 74 от 31.01.2013 г. на кмета на Община Гоце Делчев е назначена комисия, с председател заместник-кмет, която да актуализира Стратегията за управление на риска.

От комисията е изразено становище, документирано с Протокол14 от 26.02.2013 г., че не са настъпили съществени изменения в тригодишния период и до настъпване на съществени изменения в действащото законодателство Стратегията за управление на риска няма да се актуализира.

Препоръка 4 не е изпълнена.
По препоръка 5: Да се актуализират Вътрешните правила за реда за планиране и организация на провеждане на процедурите и за контрол на изпълнението на сключените договори за обществени поръчки в Община Гоце Делчев в съответствие с действащото законодателство.

Със Заповед15 № 882 от 27.12.2012 г. на кмета на са утвърдени Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки на Община Гоце Делчев, в сила от 01.01.2013 г. Във Вътрешни правила са определени конкретни раздели за реда за планиране, организация на провеждане, възлагане, сключване на договори за възлагане, контрол на изпълнението на договора за възлагане и мониторинг. Съгласно т. 2 от заповедта на кмета, контрол по прилагането на Вътрешните правила е възложен на секретаря на общината.Препоръка 5 е изпълнена.
По препоръка 6: Да се въведат адекватни контролни дейности, съответстващи на спецификата на общината и гарантиращи:

а) своевременното въвеждане на данни за актуализация на промила за местните данъци и такси;

б) своевременното издаване на разрешения за въвеждане в експлоатация на готови строителни обекти (акт образец 16);

в) законосъобразност на управленските решения при сключване на граждански договори;

г) възлагането на обществени поръчки и сключването на договори за дейностите по озеленяване да бъдат самостоятелен обект за възлагане и да не бъдат смесвани с дейностите по чистотата;

д) сключване на договори за възлагане на дейностите с обект – строителство;

е) правилното изчисляване на цената на документациите за участие в процедурите по ЗОП, когато такава цена се определя.

Със Заповед16 № 70 от 29.01.2013 г. на кмета на Община Гоце Делчев е разпоредено преди годишното облагане да се извършва контролна дейност относно актуализацията на промилите за местните данъци и такси при евентуално промяна на същите, което се извършва с решение на Общинския съвет - Гоце Делчев.

Със Заповед17 № 70 от 29.01.2013 г. на кмета на Община Гоце Делчев е възложено веднъж на полугодие Звеното за вътрешен одит18 да извършва проверки за съответствие на платежните документи, относно постъпилите суми в касата на общината, със заведените в регистрите на издадените разрешителни за строеж, скици и визи, удостоверения за въвеждане в експлоатация и разрешителни за прокопаване на улици и тротоари, издадени от служителите на Дирекция „Устройство на територията“.

Издадена е Заповед19 № 163 от 19.03.2012 г. от кмета на Община Гоце Делчев, съгласно която при възлагане на услуги по граждански договори всички възложители - кметове на кметства, кметски наместници и второстепенни разпоредители с бюджетни кредити, които не прилагат системата на „делегирани бюджети“ да изготвят мотивирано искане до кмета за необходимостта от назначаване на лице на граждански договор, вида на извършваната дейност и срока за изпълнението, положително становище от кмета на общината, положително становище от директора на Дирекция „Финансово стопански дейности“, оформени граждански договори.

Не са предприети действия за въвеждане на адекватни контролни дейности, съответстващи на спецификата на общината и гарантиращи възлагането на обществени поръчки и сключването на договори за дейностите по озеленяване,20 които да бъдат самостоятелен обект на възлагане и да не бъдат смесвани с дейностите по чистотата. . Изплатените разходи през 2011 г. по договор21 за озеленяване, в размер на 31 619 лв. са сторнирани от план-сметката за дейностите по „Чистота“ съгласно чл. 62 от Закона за местните данъци и такси и през 2011 г. са планирани и отчетени по бюджета в Дейност 622 „Озеленяване“.

В отчета за изпълнението на бюджета на Община Гоце Делчев за периода от 01.01.2012 г до 31.12.2012 г. разходите за озеленяване са отчетени във Функция 6 „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“, Дейност 622 „Озеленяване“.

В бюджета на Община Гоце Делчев за 2013 г. разходите за озеленяване са планирани правилно във Функция 6 „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“, Дейност 622 „Озеленяване“.

Със Заповед22 № 717 от 15.11.2012 г. на кмета на общината е въведена контролна процедура за възлагане на дейностите с обект строителство, текущ или основен ремонт. Със заповедта е възложено на заместник-кмет на общината да упражнява контрол за изпълнението на заповедта.

Със Заповед23 № 70 от 29.01.2013 г., на кмета на общината е разпоредено ценообразуването на документацията за провеждане на възлагания на обществени поръчки да бъде в съответствие с фактическите разходи по тяхното изготвяне и отпечатване.

Препоръка 6 е изпълнена.

При осъществения последващ контрол за изпълнението на препоръките, дадени на Общинския съвет – Гоце Делчев, е установено24:
По препоръка 1: Да се актуализира Наредба № 11 за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета и Наредба № 16 за условията и реда за провеждане на обсъждане на проекти, финансирани чрез дългосрочен общински дълг в съответствие с действащото законодателство.

На 20.05.2013 г. и на 28.05.2013 г. от кмета на общината са внесени в общинския съвет мотивирани предложения за актуализиране на Наредба № 11 за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета и Наредба № 16 за условията и реда за провеждане на обсъждане на проекти, финансирани чрез дългосрочен общински дълг.

Проектите за актуализиране на двете наредби не са разглеждани на заседание на общинския съвет, поради внасянето на предложението от кмета на общината по време на проверката.

Препоръка 1 не е изпълнена.

По препоръка 2: Да се актуализира Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с измененията в Закона за общинската собственост през 2011 г

На 28.05.2013 г. от кмета на общината е внесено предложение за изменение и допълнение на Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с измененията на Закона за общинската собственост..

От общинския съвет не е прието изменение на наредбата, поради внасянето на предложението от кмета на общината по време на проверката.

Препоръка 2 не е изпълнена.
По препоръка 3: Да се определят второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в съответствие със законовите изисквания.

С Решение25 № 162 от 27.02.13 г. на Общинския съвет Гоце Делчев са определени второстепенните разпоредители с бюджетни кредити за 2013 г.Препоръка 3 е изпълнена.

ІІІ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
При осъществената проверка за изпълнението на препоръките, дадени при извършения одит за съответствие при финансовото управление на Община Гоце Делчев за периода от 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. е установено, че са предприети мерки и действия за тяхното изпълнение.

От общо шест препоръки дадени на кмета на общината, от които пет препоръки са изпълнени и една препоръка не е изпълнена.От дадените три препоръки на Общинския съвет – Гоце Делчев, една препоръка е изпълнена и две не са изпълнени.1 Писмо изх 07-02-810 от 07.11.2012 г.на Сметната палата

2 Писмо изх. № 04-00-383 от 06.02.2013 г.

3 Одитно доказателство № 1

4 Писмо изх. № 00-02-811 от 07.11.2012 г. на Сметната палата

5 Писмо изх. № 08-00-09 от 07.02.2013 г.

6 Одитно доказателство № 2

7 Одитно доказателство № 3

8 Одитно доказателство № 4

9 Одитни доказателство № 5 и № 6

10 Одитно доказателство № 7

11 Одитно доказателство № 8

12 Одитно доказателство № 9

13 Одитно доказателство № 10

14 Одитно доказатгелство № 11

15 Одитно доказателство № 12

16 Одитно доказателство № 13

17 Одитно доказателство № 13

18 Одитно доказателство № 14

19 Одитно доказателство № 15

20 Одитно доказателство № 16

21 ЕТ „Астер-С-Тодор Стефанов Иванов“

22 Одитно доказателство № 17

23 Одитно доказателство № 13

24 Одитно доказателство № 18

25 Одитно доказателство № 19


Каталог: files -> bg
bg -> Закон за политическите партии в сила от 01. 04. 2005 г
bg -> Интервю партии още плащат наем от 10 ст на квадратен метър
bg -> Закон за публичните финанси Глава първа общи положения чл. (1) Този закон урежда бюджетната рамка, общото устройство и структурата на публичните финанси и включва: обхвата на публичните финанси
bg -> Закон за експортното застраховане (Обн., Дв, бр. 61 от 29. 05. 1998 г.; изм и доп., бр. 112 от 2001 г., бр. 92 от 15. 10. 2004 г.) Глава първа общи разпоредби
bg -> Доклад за резултатите от извършения одит на изпълнението на ефективността и ефикасността на дейността на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол като институция за осъщeствяване на вътрешен одит на публичните средства
bg -> Съдържание представяне на интосай 4
bg -> Указания за финансов одит
bg -> Закон за Националния дарителски фонд "13 века България"
bg -> Доклад за резултатите от извършения одит на дейността на Националния дарителски фонд "13 века България" за периода от 01. 05. 2005 г до 31. 12. 2006 г


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница