Доклад №0400010112 за извършен одит на финансовата дейност и управлението на предоставеното имущество на Национална политическа партия „Българе за периода от 01. 01. 2011 г до 31. 12. 2011 гДата05.08.2018
Размер144.75 Kb.
ТипДокладОДИТЕН ДОКЛАД

0400010112


за извършен одит на финансовата дейност и управлението на предоставеното имущество на Национална политическа партия „Българе” за периода от 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г.


Настоящият окончателен одитен доклад е издаден с Разпореждане № 096 от 22.03.2013 г. на председателя на Сметната палата


СЪДЪРЖАНИЕ

Списък на съкращенията

3

Част първа Резюме

4

Част втора Въведение

5

I. Основание за извършване на одита

5

II. Одитиран обект

5

III. Одитиран период

5

IV. Кратка информация за одитирания обект

5

V. Цели на одита

5

VI. Обхват на одита

5

VII. Критерии за оценка

6

Част трета Констатации

6

І. Съответствие на финансовата дейност на политическата партия с нормативните изисквания

6

1. Изготвяне и представяне на годишния финансов отчет за 2011 г. в Сметната палата

6

2. Организация и функциониране на счетоводната система

6

3. Забрана за извършване на стопанска дейност и учредяване и участие в търговски дружества и кооперации

7

ІІ. Законосъобразност на набраните приходи и извършените разходи от политическата партия

7

1. Приходи, в т.ч. набрани приходи за предизборните кампании за изборите през 2011 г.

7

2. Разходи, в т.ч. извършени разходи за предизборните кампании за изборите през 2011 г.

7

ІІІ. Управление на предоставеното под наем имущество – държавна и/или общинска собственост

8

ІV. Създаване и поддържане на публичен регистър на интернет страницата на политическата партия

8

Част четвърта Заключение

8

Част пета Препоръки

8

Опис на одитните доказателства

10

СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА

ГФО

Годишен финансов отчет

ЗСч

Закон за счетоводството

ЗПП

Закон за политическите партии

ПП

Политическа партия

СС

Счетоводен стандарт

СП

Сметна палата

НППБ

Национална политическа партия „Българе”

НСФОМСП

Национални стандарти за финансовите отчети на малките и средни предприятия


Част първа

РЕЗЮМЕ
Одитът е осъществен на основание чл. 5, ал. 1, т. 4 и чл. 6, ал. 2, т. 10 от Закона за Сметната палата, одитна задача № 218 от Програмата за одитната дейност на Сметната палата за 2012 г. и в изпълнение на Заповед № ОД-04-101 от 04.05.2012 г. на
г-н Валери Апостолов, заместник – председател на Сметната палата.

Целите на одита са:

1. Да се анализира и оцени финансовата дейност и управлението на предоставеното имущество на политическата партия в съответствие с изискванията на Закона за политическите партии и Закона за счетоводството.

2. Да се осигури публичност и прозрачност на приходите и разходите на политическата партия и управлението на предоставеното й имущество - държавна и/или общинска собственост.

Одитната задача обхвана проверка и оценка на ГФО за 2011 г. и представянето му пред Сметната палата, в съответствие с изискванията на ЗПП, набраните приходи и извършените разходи, съобразно нормативно регламентирания ред, управлението на предоставеното под наем имущество държавна и/или общинска собственост и създаване и поддържане на публичен регистър от ПП.

Съгласно Закона за политическите партии, „Национална политическа партия „Българе” е регистрирана в регистъра на политическите партии на Софийски градски съд с Решение по фирмено от 18.17.2007 г.

Партията придобива качеството на юридическо лице, което на основание чл. 25 от Устава и се представлява от Златко Радинов Марчев и със адрес на управление
гр. Хасково, бул. ”България”, Бизнес сграда ХХІ век , ет. 3, стая 301.

Годишният финансов отчет на „Национална политическа партия „Българе” е представен в Сметната палата на 02.04.2012 г. с вх. № 48-00-755 при спазване на нормативно определения срок по чл. 34, ал. 4 от ЗПП. Отчетът е окомплектован с всички съставни части и отговаря изцяло по форма и съдържание на изискванията на чл. 34 от ЗПП.

Организацията на счетоводната система на Национална политическа партия „Българе” е в съответствие със изискванията на ЗСч. и Националните стандарти за финансовите отчети за малки и средни предприятия.

Спазени са забраните на чл. 22, ал. 2 от ЗПП за осъществяване на стопанска дейност и за участие в търговски дружества и кооперации.

Отчетените приходи за 2011 г. са в размер на 7 400 лв., отчетени като събрани от

членски внос.

Получените собствени приходи на НППБ са в съответствие с чл. 23 от ЗПП. Не са от стопанска дейност, осчетоводени са своевременно и правилно.

В годишния финансов отчет за одитирания период Национална политическа партия „Българе” отчита разходи в размер на 5 850 лв., извършени за осъществяване дейността на партията за участие в предизборната агитация за избори на кметове и общински съветници през 2011 г., като не са отчетени 1 500 лв., платени на вестник „Хасковска Марица” по ф-ра № 651 от 05.10.2011 г.

Спазени са изискванията на чл. 29, ал. 2 от ЗПП за създаване, водене и актуализиране на публичен регистър на партията. Осигурена е публичност на регистъра чрез интернет страницата на партията чрез спазване разпоредбите на чл. 29, ал. 4 от ЗПП.
Част втора

ВЪВЕДЕНИЕ
І. Основание за извършване на одита
Одитът се осъществява на основание чл. 5, ал. 1, т. 4 и чл. 6, ал. 2, т. 10 от Закона за Сметната палата, одитна задача № 218 от Програмата за одитната дейност на Сметната палата за 2012 г. и в изпълнение на Заповед № ОД-04-101 от 04.05.2012 г. на
г-н Валери Апостолов, заместник – председател на Сметната палата.
ІІ. Одитиран обект

Обект на одита е финансовата дейност, приходите, разходите и управлението на предоставеното имущество на „Национална политическа партия „Българе”.


ІІІ. Одитиран период

Одитираният период е от 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г.


ІV. Кратка информация за одитирания обект

Съгласно Закона за политическите партии, „Национална политическа партия „Българе” е регистрирана в регистъра на политическите партии на Софийски градски съд с Решение по фирмено от 18.17.2007 г.

Партията придобива качеството на юридическо лице, което на основание чл. 25 от Устава и се представлява от Златко Радинов Марчев и със адрес на управление
гр. Хасково, бул.”България”, Бизнес сграда ХХІ век, ет. 3, стая 301.

Основният документ, на който се подчинява дейността на организацията е нейният Устав.

Структурата на партията включва централно управление в гр. Хасково и местни структури в региона.

През одитирания период партията участва в произведените местни избори за избор на кметове и общински съветници.


V. Цели на одита

Целите на одита са:

1. Да се анализира и оцени финансовата дейност и управлението на предоставеното имущество на политическата партия в съответствие с изискванията на Закона за политическите партии и Закона за счетоводството.

2. Да се осигури публичност и прозрачност на приходите и разходите на политическата партия и управлението на предоставеното й имущество - държавна и/или общинска собственост.


VІ. Обхват на одита

Одитната задача обхвана проверка и оценка на:

1. Изготвяне на Годишния финансов отчет за 2011 г. и представянето му пред Сметната палата в съответствие с изискванията на ЗПП.

2. Набраните приходи и извършените разходи, съобразно нормативно регламентирания ред.Ограничение в обхвата – набраните приходи и извършените разходи във връзка с изборите през 2011 г. се оценяват в одита по Изборния кодекс. В одита на финансовата дейност на НППБ тези приходи и разходи се проверяват от гледна точка на счетоводното им отчитане и отражението им в отчета за приходите и разходите.

3. Управлението на предоставеното под наем имущество държавна и/или общинска собственост на НППБ (изпълнение на сключените договори за наем и заплащане на наемните вноски).Ограничение в обхвата – изключват се проверките относно ползването по предназначение на предоставеното имущество на политическата партия поради ограничения човешки ресурс и големия брой одитирани политически партии по ЗПП и ИК.

4. Организацията и функционирането на счетоводната система съгласно изискванията на Закона за счетоводството (ЗСч).

5. Създаване и поддържане на публичен регистър от НППБ, съгласно изискванията чл. 29, ал. 2 от Закона за политическите партии (ЗПП).
VІІ. Критерии за оценка

При одита на финансовата дейност и управлението на предоставеното имущество на НППБ са използвани следните критерии за оценка:

1. Съответствие на формата и съдържанието на Годишния финансов отчет (ГФО) за 2011 г. с изискванията на ЗСч и Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия.

2. Представяне на Годишния финансов отчет за 2011 г. в законоустановения срок.

3. Съответствие на формираните приходи и извършените разходи от Национална политическа партия „Българе” и счетоводното им отчитане, съгласно ЗПП, ЗСч и сключените договори.

4. Изпълнение на сключените договори за наемане на имущество държавна и/или общинска собственост от НППБ и регулярно заплащане на наемните вноски.

5. Наличие на изискванията на чл. 31, ал. 1 и ал. 2 от ЗПП при използването на предоставено държавно и/или общинско имущество.

6. Спазване на изискванията, регламентирани в чл. 29, ал. 2 от ЗПП, за създаване и поддържане на публичен регистър от НППБ и съответствието му с регистъра по


чл. 158, ал. 1 от Изборния кодекс.
Част трета

КОНСТАТАЦИИ
І. Съответствие на финансовата дейност на политическата партия с нормативните изисквания

1. Изготвяне и представяне на годишния финансов отчет за 2011 г. в Сметната палата

Годишният финансов отчет на „Национална политическа партия „Българе” е представен в Сметната палата на 02.04.2012 г. с вх. № 48-00-755, при спазване на нормативно определения срок по чл. 34, ал. 4 от ЗПП. Отчетът е окомплектован с всички съставни части и отговаря изцяло по форма и съдържание на изискванията на чл. 34 от ЗПП.1

Отчетът е съставен от лице, което отговаря на изискванията на чл. 35 от ЗСч и е подписан от съставителя и представляващия партията.

Реализираните приходи на НППБ са в размер на 7400 лв. и партията не попада под разпоредбите на чл. 34, ал. 2 от ЗПП и не е извършван независим финансов одит на ГФО за 2011г.Спазени са нормативните изисквания при изготвянето и представянето пред Сметната палата на годишния финансов отчет на партията за 2011 г.
2. Организация и функциониране на счетоводната система

При текущото счетоводно отчитане и изготвянето на ГФО се прилагат изискванията на НСФОМСП. През одитирания период партията има действаща счетоводна политика, утвърден индивидуален сметкоплан, в съответствие с изискванията на чл. 5, ал. 1 от ЗСч. 2

За обработка на счетоводната информация се прилага автоматизирана система.

Извършените стопански операции са документално обосновани. Съставените първични счетоводни документи са оформени в съответствие с изискванията на ЗСч и съдържат всички изискуеми се реквизити. При извършване на директни съществени проверки на предоставени от партията първични счетоводни документи е установено, че те са подписани от представляващия партията. Банковите платежни документи са подписани от лицето, което може да се разпорежда с банковата сметка, с цел минимизиране на възможността за допускане на грешки.

Контролът на финансовата дейност на партията, съгласно Устава се осъществява от Контролен съвет, който веднъж в годината извършва ревизия на финансовата дейност на Националния съвет и неговите органи.

За финансовата 2011 г., в нарушение на чл. 22, ал. 1 от ЗСч не е извършвана инвентаризация на активите и пасивите на партията.3


Организацията на счетоводната система на „Национална политическа партия „Българе” в съответствие със изискванията на ЗСч. и Националните стандарти за финансовите отчети за малки и средни предприятия. Не е спазено изискването на чл. 22, ал. 1 от ЗСч.3. Забрана за извършване на стопанска дейност и учредяване и участие в търговски дружества и кооперации

В годишния финансов отчет за 2011 г. не са отразени дялове и участия в търговски дружества и кооперации.

При проверката на предоставените документи не е установено извършването на стопанска дейност от партията.

Спазени са забраните на чл. 22, ал. 2 от ЗПП за осъществяване на стопанска дейност и за участие в търговски дружества и кооперации.
ІІ. Законосъобразност на набраните приходи и извършените разходи от политическата партия

1. Приходи, в т.ч. набрани приходи за предизборните кампания през 2011 г.

Отчетените приходи за 2011 г. са в размер на 7 400 лв., набрани от членски внос. Събирането на членски внос е регламентиран от Устава на НППБ.

За одитирания период няма отчетени приходи от дарения от физически лица, както и предоставени от издигнати кандидати, при участието на партията в изборите през 2011 г.

Получените собствени приходи на НППБ са в съответствие с чл. 23 от ЗПП. Не са от стопанска дейност, осчетоводени са своевременно и правилно.
2. Разходи, в т.ч. извършени разходи за предизборните кампании за изборите през 2011 г.

В годишния финансов отчет за одитирания период Национална политическа партия „Българе” отчита разходи в размер на 5 850 лв., извършени за осъществяване дейността на партията за участие в предизборната агитация за избори на кметове и общински съветници през 2011 г.

При извършения одит за участието на партията в изборите се установи, че в отчета не са включени 1500 лв., платени на вестник „Хасковска Марица” по фактура
№ 651 от 05.10.2011 г. Установените разходите са в размер 7 350 лв.4

Всички включени в отчета разходи са подкрепени с разходно оправдателни документи.

Извършените разходи са намерили правилно счетоводно отразяване.5

Установените разходи са извършени при спазване изискванията на чл. 29, ал. 1 от ЗПП и са присъщи дейности на партията.


ІІІ. Управление на предоставеното под наем имущество – държавна и/или общинска собственост

През одитирания период „Национална политическа партия „Българе” не ползва предоставено й под наем имущество – държавна и/или общинска собственост. 6


ІV. Създаване и поддържане на публичен регистър на интернет страницата на политическата партия
При извършената проверка за спазване изискванията на чл. 29, ал. 2 от ЗПП е установено, че „Национална политическа партия „Българе” има създаден и поддържа публичен регистър на интернет страницата на партията.

В регистъра няма информация за лицата по чл. 23, ал. 1, т. 3 от ЗПП, видът, размерът, стойността и целта на направените дарения, поради липса на такива.

Не са посочени наименования на социологически и рекламни агенции, както и на такива за осъществяване на връзки с обществеността, съгласно чл. 29, ал. 2, т. 3 от ЗПП, тъй като партията не е ползвала услугите на такива агенции.

През одитирания период регистърът е актуализиран с оповестяване на годишния финансов отчет за 2011 г., отчета за предизборната кампания.7Спазени са изискванията на чл. 29, ал. 2 от ЗПП за създаване, водене и актуализиране на публичен регистър на партията. Осигурена е публичност на регистъра чрез интернет страницата на партията.
Част четвърта

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Формираните приходи и извършените разходи за 2011 г. от „Национална политическа партия „Българе” са в съответствие с разпоредбите на Закона за политическите партии. В счетоводните регистри не са отразени извършените разходи в размер на 1 500 лв. за медийна услуга за участие в изборите за кметове и общински съветници. Същите не са намерили отражение в представения в Сметната палата ГФО.

За постигане на публичност и прозрачност на финансовата дейност и задоволяване на обществения интерес партията подържа публичен регистър с необходимата информация, съгласно изискванията на ЗПП.


Част пета

ПРЕПОРЪКИ
В резултат на извършения одит и направените констатации, към представляващия „Национална политическа партия „Българе” се правят следните препоръки:

1. При съставяне на ГФО в същият да намерят отражение всички извършени операции, свързани с осъществяване на дейността на партията.

2. Да се осигури осъществяване на годишна инвентаризация на активите и пасивите на партията.

В подкрепа на констатациите от одитния доклад са събрани шест броя одитни доказателства, които заедно с работните документи, отразяващи отделните


етапи на одитния процес, се намират в Сметната палата на адрес: гр. София, ул. „Екзарх Йосиф” № 37.
Настоящият окончателен одитен доклад е издаден с Разпореждане № 096 от 22.03.2013 г. на председателя на Сметната палата.


ОПИС НА ОДИТНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА КЪМ ОДИТЕН ДОКЛАД

0400010212

Документ №

Наименование на одитното доказателство

Брой листа1.

РД-И-2 18.09.2012

За извършена проверка на представения пред Сметната палата ГФО към 31.12.2011 г. на ПП „Българе”

2

2.
Счетоводна политика

6

3.

РД-И-7

19.09.2012гТест но контрола на разходите

1

4

РД-И-03 19.09.2012

Извършена проверка на платени наеми

2

5.

РД-И- 04 19.09.2012 г

Проверка на получените приходи

2

6.

РД-И-5

18.09.2012г.Проверка на даренията

2

7.

РД-И-06

21.09.2012 гПроверка на чл.29 ал.2 от ЗПП за създаване и водене на публичен регистър

2

8.

РД- К- 1 24.10.2012 г.

РД за качество на изпълнение на одитната задача

2

9.

РД-Д-1

24.10.2012 г.Изпълнение на одитната задача1 Одитно доказателство 1 – РД-И-2

2 ОД № 2 Счетоводна политика за 2011 г.

3 Препоръка 1.

4 Препоръка 2

5 ОД № 3 РД-И- 05

6 ОД № 4 РД-И 03

7 ОД № 5 РД-И- 06


Каталог: files -> bg
bg -> Закон за политическите партии в сила от 01. 04. 2005 г
bg -> Интервю партии още плащат наем от 10 ст на квадратен метър
bg -> Закон за публичните финанси Глава първа общи положения чл. (1) Този закон урежда бюджетната рамка, общото устройство и структурата на публичните финанси и включва: обхвата на публичните финанси
bg -> Закон за експортното застраховане (Обн., Дв, бр. 61 от 29. 05. 1998 г.; изм и доп., бр. 112 от 2001 г., бр. 92 от 15. 10. 2004 г.) Глава първа общи разпоредби
bg -> Доклад за резултатите от извършения одит на изпълнението на ефективността и ефикасността на дейността на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол като институция за осъщeствяване на вътрешен одит на публичните средства
bg -> Съдържание представяне на интосай 4
bg -> Указания за финансов одит
bg -> Закон за Националния дарителски фонд "13 века България"
bg -> Доклад за резултатите от извършения одит на дейността на Националния дарителски фонд "13 века България" за периода от 01. 05. 2005 г до 31. 12. 2006 г


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница