Доклад №0400104116 за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчетДата14.08.2018
Размер222 Kb.
ТипДоклад
ОДИТЕН ДОКЛАД

0400104116


за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет

на Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на

Българската народна армия за 2015 г.

София, 2016 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

Част първа 4

І. ВЪВЕДЕНИЕ 4

ІІ. Отговорност на ръководството на одитираната организация за финансовия отчет 5

ІІІ. Отговорност на одитора 5

Част втора:
КОНСТАТАЦИИ или База за изразяване на становище 6

І. Некоригирани отклонения, които оказват влияние върху достоверността на ГФО 6

IІ. Некоригирани отклонения, които не оказват влияние върху достоверността на ГФО 6

ІІІ. Отклонения, коригирани по време на одита 6

ОДИТНО СТАНОВИЩЕ 8

ЗА ЗАВЕРКА БЕЗ РЕЗЕРВИ 8

8


СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТАКРДОПБГДСРСБНА

БО-3


Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия

Отчет за касовото изпълнение на бюджетаГФО

Годишен финансов отчет

ЕБК

Единна бюджетна класификация

ДДС

Данък добавена стойност

ДМА

Дълготрайни материални активи

ДСД

Други стопански дейности

ЗПФ

Закон за публичните финанси

МОЛ

Материално – отговорно лице

МФ

Министерство на финансите

ПМС

Постановление на Министерски Съвет

СБО

Сметкоплан на бюджетните организации

СМР

Строително монтажни работи

РД

Работен документ


Част първа

І. ВЪВЕДЕНИЕ

1. Правно основание за извършване на одита


Одитът е извършен на основание чл. 54 от Закона за Сметната палата, Програмата за одитната дейност на Сметната палата на Република България за 2016 г. и в изпълнение на Заповед № ОД-04-01-041 от 23.03.2016 г. на Тошко Тодоров, заместник-председател на Сметната палата.

2. Предмет на одита


Предмет на одита е Годишният финансов отчет (ГФО) на Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия за 2015 г.
3.
Елементи на одитирания годишен финансов отчет:

Финансовият одит се извърши на годишния финансов отчет, който включва:3.1. Баланс;

3.2. Отчет за приходите и разходите;

3.3. Отчети за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от ЕС и сметките за чужди средства;

3.4. Приложение, което съдържа:

а) пояснения за прилаганата счетоводна политика;

б) подлежаща на оповестяване допълнителна информация за състоянието и изменението на активи, пасиви, приходи и разходи, и задбалансови позиции съгласно съответните указания и стандарти, издавани по реда на чл. 164, ал. 1 и 3 и чл. 170 от ЗПФ;

в) информация за изпълнението на показателите по бюджета и сметките за средствата от ЕС, включително и предоставяне на агрегирана информация за касовите разходи по функции и групи съгласно ЕБК и по политики и програми, доколкото информация в такива разрези не се съдържа в отчетите за касовото изпълнение или не е публикувана отделно.4. Обхват


Основните области, които са обхванати при изпълнение на одитната задача са:

4.1. Проверка на годишните отчети за касово изпълнение на бюджета, на сметките за средствата от Европейския съюз и на сметките за чужди средства относно:

  • съответствие на формата, съдържанието и представянето на отчета с приложимите изисквания;

  • вярно и честно представяне на информацията в отчета, в съответствие с приложимата рамка за финансово отчитане;

  • взаимовръзка между счетоводни сметки от СБО и параграфи от ЕБК за одитираната година.


4.2. Проверка на баланса и отчета за приходите и разходите към 31 декември относно:

  • съответствие на отразените в баланса стопански, финансови и счетоводни операции с приложимата рамка за финансово отчитане;

  • вярно и честно представяне на финансовото състояние и имуществото на одитираната организация;

  • последователност при прилаганата счетоводна политика и индивидуален сметкоплан;

  • съответствие на извършената годишна инвентаризация на активите и пасивите и осчетоводяването на резултатите от нея в съответствие с действащото счетоводно законодателство и вътрешни актове на одитираната организация;

  • съответствие на формата, съдържанието, изготвянето и представянето на годишния баланс и приложенията към него с нормативните изисквания.


4.3. Проверка на приложенията към Годишния финансов отчет

4.3.1. Пояснения за прилаганата счетоводна политика;

4.3.2. Подлежаща на оповестяване допълнителна информация за състоянието и изменението на активи, пасиви, приходи и разходи, и задбалансови позиции съгласно съответните указания и стандарти, издавани по реда на чл. 164, ал. 1 и 3 и чл. 170 от ЗПФ;

4.3.3. Информация за изпълнението на показателите по бюджета и сметките за средствата от ЕС, включително и предоставяне на агрегирана информация за касовите разходи по функции и групи съгласно ЕБК и по политики и програми, доколкото информация в такива разрези не се съдържа в отчетите за касово изпълнение или не е публикувана отделно.

Приложенията към ГФО са проверени относно съответствието на включената в тях информация със съдържанието на баланса, отчета за приходите и разходите, отчетите за касово изпълнение и други източници на информация, както и с приложимата рамка за финансово отчитане.
4.4. Системата за вътрешен контрол в одитираната организация

Системата за вътрешен контрол е оценена от гледна точка на способността й да осигури изготвянето на финансов отчет, който не съдържа съществени отклонения, независимо дали те се дължат на измама или грешка.ІІ. Отговорност на ръководството на одитираната организация за финансовия отчет


Ръководството е отговорно за изготвянето и достоверното представяне на информацията в този финансов отчет, в съответствие с приложимата обща рамка за финансово отчитане, както и за функционирането на система за вътрешен контрол, необходима за изготвянето на финансов отчет, който да не съдържа съществени отклонения, независимо дали се дължат на измама или грешка.

ІІІ. Отговорност на одитора


Отговорността на Сметна палата се свежда до изразяване на независимо одитно становище по този финансов отчет, основаващо се на резултатите от извършения одит. Одитът бе проведен в съответствие със Закона за Сметната палата и основните одитни принципи на Международните стандарти на Върховните одитни институции. Тези стандарти налагат спазване на етичните изисквания, както и одитът да бъде планиран и проведен така, че одиторите да се убедят в разумна степен на увереност, доколко финансовият отчет не съдържа съществени отклонения.

Одитът включи изпълнението на процедури с цел получаване на одитни доказателства относно сумите и оповестяванията, представени във финансовия отчет. Избраните процедури са въпрос на независима одитна преценка, включително оценка на рисковете от съществени отклонения във финансовия отчет, независимо дали те се дължат на измама или на грешка. При извършването на тези оценки на риска се взе под внимание системата за вътрешен контрол, свързана с изготвянето и достоверното представяне на финансов отчет, за да се разработят одитни процедури, които са подходящи при тези обстоятелства, но не с цел изразяване на становище относно ефективността на цялостната система за вътрешен контрол на организацията. Одитът също така включи оценка на уместността на прилаганите счетоводни политики и разумността на приблизителните счетоводни оценки, направени от ръководството, както и оценка на цялостното представяне във финансовия отчет.Част втора:
КОНСТАТАЦИИ или База за изразяване на становище
І. Некоригирани отклонения, които оказват влияние върху достоверността на ГФО


Не са установени отклонения.

IІ. Некоригирани отклонения, които не оказват влияние върху достоверността на ГФО


Не са установени отклонения.

ІІІ. Отклонения, коригирани по време на одита


В отчетна група „Други сметки и дейности“ при ръчното нанасяне на данните в макета на баланса за 2015 г., таблица „Retain & Еarnings data-2014 г.“, е допусната техническа грешка. По сметка 1101 „Акумулирано изменение на нетните активи“ е нанесена неправилно сума в размер на 687 742 лв., вместо по сметка 7609 „Коректив за капитализирани активи в отчетна група „Други сметки и дейности“ сумата от 7 376 лв. и по сметка 7992 „Увеличение на нефинансови дълготрайни активи от други събития“ – 680 365 лв. По време на одита допуснатата грешка е коригирана.
На основание т. 27 от ДДС № 16 от 13.12.2014 г. по време на финансовия одит са извършени корекции в оборотната ведомост и баланса на Комисията.

Коригираните баланс и оборотна ведомост са представени в Министерство на


финансите и Сметната палата на 12.04.2016 г. 1
Настоящият одитен доклад е изготвен в 2 еднообразни екземпляра, по един за Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия и един за Сметната палата и е неразделна част от одитното становище.
В подкрепа на констатациите са събрани 1 брой одитни доказателства, което заедно с работните документи, отразяващи отделните етапи на одитния процес, се намират в Сметната палата. При необходимост можете да се запознаете с тяхното съдържание на адрес: гр. София, ул. Екзарх Йосиф № 37.

ОПИС НА ОДИТНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА КЪМ ОДИТЕН ДОКЛАД
Одитни доказателства

Брой страници

1

РД № 1.14.2 Тестване на начални и крайни салда по счетоводни сметки в отчетна група ДСД

27
ОДИТНО СТАНОВИЩЕ

ЗА ЗАВЕРКА БЕЗ РЕЗЕРВИ
на Годишния финансов отчет на Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия за 2015 г.

София, 2016 г.

Настоящото одитно становище е изготвено на основание чл. 54, ал. 8 от Закона за Сметната палата и отразява резултатите от извършения финансов одит на годишния финансов отчет на Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия за 2015 г.

Резултатите от извършения от Сметна палата финансов одит, представени в Одитен доклад № 0400104116, предоставят достатъчна и подходяща база за изразеното одитно становище.

Независимо одитно становище

Сметна палата изразява становище, че финансовият отчет дава вярна и честна представа за финансовото състояние и имуществото на Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия към 31 декември 2015 година, в съответствие с приложимата обща рамка за финансово отчитане.Финансовият отчет на Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия за 2015 г. се заверява без резерви.

1 ОД № 1


Каталог: articles -> download -> 9962
download -> Закон за върховната сметна палата на 14 декември 2005 г се навършват 125 години от приемането на първия Закон за Върховната сметна палата
download -> Одитен доклад №0400005712 за извършен одит за съответствие на декларираните приходи
download -> Одитирани обекти и дейности от сметната палата І. Първостепенни и второстепенни разпоредители с бюджетни кредити
download -> Закон за върховната сметна палата на българия уважаеми господин председател на Народното събрание
download -> Указания за финансов одит
download -> За извършен финансов одит на годишния финансов отчет
download -> Сборник документи издател на поредицата "архивите говорят": главно управление на архивите при министерския съвет
9962 -> Доклад №0400104116 за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница