Доклад №0400104516 за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на Българско национално радио за 2015 г. София, 2016 г. Съдържание част първа 4Дата07.08.2018
Размер83.53 Kb.
ТипДоклад
ОДИТЕН ДОКЛАД

0400104516


за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на Българско национално радио за 2015 г.

София, 2016 г.


СЪДЪРЖАНИЕ

Част първа 4

І. ВЪВЕДЕНИЕ 4

ІІ. Отговорност на ръководството на одитираната организация за финансовия отчет 5

ІІІ. Отговорност на одитора 5

Част втора:
КОНСТАТАЦИИ или База за изразяване на становище 6

І. Некоригирани отклонения, които оказват влияние върху достоверността на ГФО 6

IІ. Некоригирани отклонения, които не оказват влияние върху достоверността на ГФО 6

Не са установени отклонения 6

ІІІ. Отклонения, коригирани по време на одита 6

ОДИТНО СТАНОВИЩЕ 8

ЗА ЗАВЕРКА БЕЗ РЕЗЕРВИ 8

8


СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТАГФО

Годишен финансов отчет

БНР

Българско национално радио

МФ

Министерство на финансите

СЕС

Средства от Европейския съюз

РРС

Регионална радиостанция

ДЕС

Други средства от Европейския съюз

СчП

Счетоводна политика

СБО

Сметкоплан на бюджетните организации

ЕБК

Единна бюджетна класификация

ЗПФ

Закон за публичните финанси

Част първа

І. ВЪВЕДЕНИЕ

1. Правно основание за извършване на одита


Одитът е извършен на основание чл. 54 от Закона за Сметната палата, Програмата за одитната дейност на Сметната палата на Република България за 2016 г. и в изпълнение на Заповед № ОД-04-01-045 от 23.03.2016 г. на Тошко Тодоров, заместник-председател на Сметната палата.

2. Предмет на одита


Предмет на одита е Годишният финансов отчет (ГФО) на Българското национално радио за 2015 г.
3.
Елементи на одитирания годишен финансов отчет:

Финансовият одит се извърши на годишния финансов отчет, който включва:3.1. Баланс;

3.2. Отчет за приходите и разходите;

3.3. Отчети за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от ЕС и сметките за чужди средства;

3.4. Приложение, което съдържа:

а) пояснения за прилаганата счетоводна политика;

б) подлежаща на оповестяване допълнителна информация за състоянието и изменението на активи, пасиви, приходи и разходи, и задбалансови позиции съгласно съответните указания и стандарти, издавани по реда на чл. 164, ал. 1 и 3 и чл. 170 от ЗПФ;

в) информация за изпълнението на показателите по бюджета и сметките за средствата от ЕС, включително и предоставяне на агрегирана информация за касовите разходи по функции и групи съгласно ЕБК и по политики и програми, доколкото информация в такива разрези не се съдържа в отчетите за касовото изпълнение или не е публикувана отделно.4. Обхват


Основните области, които са обхванати при изпълнение на одитната задача са:

4.1. Проверка на годишните отчети за касово изпълнение на бюджета, на сметките за средствата от Европейския съюз и на сметките за чужди средства относно:

  • съответствие на формата, съдържанието и представянето на отчета с приложимите изисквания;

  • вярно и честно представяне на информацията в отчета, в съответствие с приложимата рамка за финансово отчитане;

  • взаимовръзка между счетоводни сметки от СБО и параграфи от ЕБК за одитираната година.


4.2. Проверка на баланса и отчета за приходите и разходите към 31 декември относно:

  • съответствие на отразените в баланса стопански, финансови и счетоводни операции с приложимата рамка за финансово отчитане;

  • вярно и честно представяне на финансовото състояние и имуществото на одитираната организация;

  • последователност при прилаганата счетоводна политика и индивидуален сметкоплан;

  • съответствие на извършената годишна инвентаризация на активите и пасивите и осчетоводяването на резултатите от нея в съответствие с действащото счетоводно законодателство и вътрешни актове на одитираната организация;

  • съответствие на формата, съдържанието, изготвянето и представянето на годишния баланс и приложенията към него с нормативните изисквания.


4.3. Проверка на приложенията към Годишния финансов отчет

4.3.1. Пояснения за прилаганата счетоводна политика;

4.3.2. Подлежаща на оповестяване допълнителна информация за състоянието и изменението на активи, пасиви, приходи и разходи, и задбалансови позиции съгласно съответните указания и стандарти, издавани по реда на чл. 164, ал. 1 и 3 и чл. 170 от ЗПФ;

4.3.3. Информация за изпълнението на показателите по бюджета и сметките за средствата от ЕС, включително и предоставяне на агрегирана информация за касовите разходи по функции и групи съгласно ЕБК и по политики и програми, доколкото информация в такива разрези не се съдържа в отчетите за касово изпълнение или не е публикувана отделно.

Приложенията към ГФО са проверени относно съответствието на включената в тях информация със съдържанието на баланса, отчета за приходите и разходите, отчетите за касово изпълнение и други източници на информация, както и с приложимата рамка за финансово отчитане.
4.4. Системата за вътрешен контрол в одитираната организация

Системата за вътрешен контрол е оценена от гледна точка на способността й да осигури изготвянето на финансов отчет, който не съдържа съществени отклонения, независимо дали те се дължат на измама или грешка.ІІ. Отговорност на ръководството на одитираната организация за финансовия отчет


Ръководството е отговорно за изготвянето и достоверното представяне на информацията в този финансов отчет, в съответствие с приложимата обща рамка за финансово отчитане, както и за функционирането на система за вътрешен контрол, необходима за изготвянето на финансов отчет, който да не съдържа съществени отклонения, независимо дали се дължат на измама или грешка.

ІІІ. Отговорност на одитора


Отговорността на Сметна палата се свежда до изразяване на независимо одитно становище по този финансов отчет, основаващо се на резултатите от извършения одит. Одитът бе проведен в съответствие със Закона за Сметната палата и основните одитни принципи на Международните стандарти на Върховните одитни институции. Тези стандарти налагат спазване на етичните изисквания, както и одитът да бъде планиран и проведен така, че одиторите да се убедят в разумна степен на увереност, доколко финансовият отчет не съдържа съществени отклонения.

Одитът включи изпълнението на процедури с цел получаване на одитни доказателства относно сумите и оповестяванията, представени във финансовия отчет. Избраните процедури са въпрос на независима одитна преценка, включително оценка на рисковете от съществени отклонения във финансовия отчет, независимо дали те се дължат на измама или на грешка. При извършването на тези оценки на риска се взе под внимание системата за вътрешен контрол, свързана с изготвянето и достоверното представяне на финансов отчет, за да се разработят одитни процедури, които са подходящи при тези обстоятелства, но не с цел изразяване на становище относно ефективността на цялостната система за вътрешен контрол на организацията. Одитът също така включи оценка на уместността на прилаганите счетоводни политики и разумността на приблизителните счетоводни оценки, направени от ръководството, както и оценка на цялостното представяне във финансовия отчет.Част втора:
КОНСТАТАЦИИ или База за изразяване на становище
І. Некоригирани отклонения, които оказват влияние върху достоверността на ГФО


Активи (леки автомобили и микробуси) за 5 790 лв., с единична стойност под определения праг на същественост за признаване на ДМА, са осчетоводени неправилно по сметки от подгрупа 205 „Транспортни средства“, вместо да се изпишат на разход1.

Не са спазени изискванията на т. 16.16. от ДДС №20 от 14.12.2004 г. на МФ и
т. 16.9.2. от Счетоводната политика на БНР.


С размера на отклонението неправилно е завишен шифър 0012 „Компютри, транспортни средства, оборудване“ и занижен шифър 0350“Задбалансови активи“в отчетна група „Бюджет“от актива на баланса.

IІ. Некоригирани отклонения, които не оказват влияние върху достоверността на ГФО

Не са установени отклонения

ІІІ. Отклонения, коригирани по време на одита


Не са коригирани отклонения.

Настоящият одитен доклад е изготвен в 2 еднообразни екземпляра, по един за Българското национално радио и един за Сметната палата и е неразделна част от одитното становище.


В подкрепа на констатациите са събрани 1 брой одитно доказателство, което заедно с работните документи, отразяващи отделните етапи на одитния процес, се намират в Сметната палата. При необходимост можете да се запознаете с тяхното съдържание на адрес: гр. София ул. Екзарх Йосиф № 37.

ОПИС НА ОДИТНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА КЪМ ОДИТЕН ДОКЛАД № 0400100416
Одитни доказателства

Брой странициРД № 2.15-1 – тест на детайлите относно отчитането на ДМА и справка, МО № 16/78

5
ОДИТНО СТАНОВИЩЕ

ЗА ЗАВЕРКА БЕЗ РЕЗЕРВИ


на Годишния финансов отчет на Българско национално радио за 2015 г.

София, 2016 г.

Настоящото одитно становище е изготвено на основание чл. 54, ал. 8 от Закона за Сметната палата и отразява резултатите от извършения финансов одит на годишния финансов отчет на Българското национално радио за 2015 г.

Резултатите от извършения от Сметна палата финансов одит, представени в Одитен доклад № 0400104516, предоставят достатъчна и подходяща база за изразеното одитно становище.

Независимо одитно становище

Сметна палата изразява становище, че финансовият отчет дава вярна и честна представа за финансовото състояние и имуществото на Българското национално радио към 31 декември 2015 година, в съответствие с приложимата обща рамка за финансово отчитане.Финансовият отчет на Българското национално радио за 2015 г. се заверява без резерви.


1 ОД №1


Каталог: search -> download
download -> Доклад №0700010614 за извършен одит Изпълнение на Националната стратегия за научни изследвания за периода от 01. 08. 2011 г до 31. 12. 2014 г юли, 2015 година
download -> Доклад №0200000411 за извършен одит за съответствие при финансовото управление на община Белоградчик за периода от 01. 01. 2010 г до 31. 12. 2010 г
download -> Доклад №0400308215 за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на община Белица за 2014 г. София, 2015 г. Съдържание част първа 3
download -> Списък на съкращенията
download -> Доклад №0000000709 1 за извършен одит на финансовото управление на бюджета и имуществото на
download -> Доклад №0200008813 за извършен одит за съответствие при възникването и управлението на общинския дълг на Община Кюстендил за периода от 01. 01. 2012 г до 30. 09. 2013 г


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница