Доклад №0700200114 за извършен одит на дейността на Българската агенция за инвестиции за периода от 01. 01. 2013 г до 31. 12. 2014 г декември 2015 гстраница1/10
Дата11.01.2018
Размер1.67 Mb.
ТипДоклад
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


ОДИТЕН ДОКЛАД

0700200114


за извършен одит на дейността на Българската агенция за инвестиции

за периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2014 г.

декември 2015 г.

Настоящият одитен доклад е окончателен и е приет с Решение № 001 на Сметната палата от 14.01.2016 г. (Протокол № 1)

СЪДЪРЖАНИЕ

Списък на съкращенията

3

Терминологичен речник

4

Резюме

6Въведение

9

Одитен обхват и подход

9

  1. Цели на одита

9

  1. Обхват на одита

10

  1. Одитни критерии и показатели за оценка

10

  1. Одитна методология

11Констатации и оценки

12

І. Нормативно осигуряване

12

ІІ. Ресурсно осигуряване дейността на Българската агенция за инвестиции

1. Организационна структура и човешки ресурси

2. Планиране и разпределение на финансовите ресурси


15
15

19


3. Изпълнение на бюджета

4. Възлагане на обществените поръчки и изпълнение на договорите за доставки и услуги21
24

ІІІ. Изпълнение на законовите функции на Българската агенция за инвестиции

32

1. Планиране и отчитане на дейността

32

2. Насърчаване и привличане на инвестициите и подпомагане министъра на икономиката при осъществяване на държавната политика

35


3. Взаимодействие с органите на изпълнителната власт и с органите на местното самоуправление в областта на обслужване на инвеститорите

4. Събиране и предоставяне информация относно инвестиционния процес в страната

5. Сертифициране на инвестиционни проекти

6. Мерки за насърчаване на сертифицираните инвестиционни проекти

7. Мониторинг при реализацията на сертифицираните инвестиционни проекти

8. Контрол на договорите за финансово подпомагане


ІV. Анализ на резултатите и ефективността от дейността на Българската агенция за инвестиции

46

4851

52
53

54

56


Заключение

59

Препоръки

60

Опис на приложенията към одитен доклад № 0700200114

62

Опис на одитните доказателства към одитен доклад № 0700200114

63Приложение 1

67

Приложение 2

68

Приложение 3

70

Приложение 4

73

Приложение 5

75

СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА

АОП

БАИ


Агенция за обществени поръчки

Българска агенция за инвестиции, АгенциятаВПЗ

ВППВМОП


Вътрешни правила за заплатите

Вътрешни правила за планиране, възлагане и мониторинг на обществените поръчкиВПС

ДДС


ДПБФП

ЕИС


Вътрешни правила за сертифициране

Данък добавена стойност

Договор за получаване на безвъзмездна финансова помощ

Единна информационна системаЕО

Европейска общност

ЕС

Европейски съюз

ЗА

Закон за администрацията

ЗДСл

Закон за държавния служител

ЗНИ

ЗПФ


ЗОП

ЗФУКПС


Закон за насърчаване на инвестициите

Закон за публичните финанси

Закон за обществените поръчки

Закон за финансовото управление и контрол в публичния секторИД

ИИС


КЗК

КТ


Изпълнителен директор

Интегрирана информационна система

Комисия за защита на конкуренцията

Кодекс на трудаМИ

Министерство на икономиката

МИЕ

Министерство на икономиката и енергетиката

МИЕТ

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

МС

Министерски съвет

НЗСДА
НПКДА

Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация

Наредба за прилагане на класификатора на длъжностите в администрациятаНПКДС

НСИ


Наредба за провеждане на конкурси за държавни служители

Национален статистически институт„ОА“

„ОИО“


ОП на ЕС

ОП „РКБИ“


ОВ на ЕС

„Обща администрация“

„Общо информационно обслужване“

Оперативна програма на Европейския съюз

Оперативна програма „Развитие на конкурентноспособността на българската икономика“

Официален вестник на Европейския съюз


Програма 8

ПМС


ПОД

Програма 8 от програмния бюджет на Министерството на икономиката

Постановление на Министерски съвет

Правилник за организацията на документооборота


ППЗНИ

Правилник за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите

ПЧИ

РМС


РОП

„СИО“


Преки чуждестранни инвестиции

Решение на министерския съвет

Регистър за обществени поръчки

„Секторно инвестиционно обслужване“УИН

УП


Уникален идентификационен номер

Устройствен правилникSWOT

Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats

ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК

Административно обслужване


Всяка дейност по извършване на административни услуги от структурите на администрацията и от организации, предоставящи обществени услуги.

Администрирани разходни параграфи

Ресурси, които се администрират от разпоредител с бюджетни кредити от името на правителството и допринасят за постигането на конкретна полза/ефект.


Аутсорсинг


Аутсорсинг е износ на производство, което е концепция за взимане на вътрешни функции на дадена компания и предоставянето им за изпълнение от външна компания


Безвъзмездна финансова помощ

Средства, предоставени от оперативната програма, включително съответното национално съфинансиране, с цел изпълнението на одобрен проект, насочен към постигане на определени резултати.


Бенефициент

Изпълнител, организация или търговец, независимо дали публични или частни, отговорни за инициирането и изпълнението на операциите - публични или частни фирми, изпълняващи индивидуален проект и получаващи държавна помощ;


Ведомствени разходи

Извършените разходи за производството/предоставянето на продукти/услуги по програмите, включени в програмния бюджет.


Директива


Акт, който обвързва по отношение на постигането на даден резултат от държавите- членки, до която е адресиран, като оставя на националните власти свобода при избора на формата и средствата за постигане на този резултат.” (Чл. 288, ал. 3 ДФЕС).


Индивидуално административно обслужване

Всяка дейност, извършвана от служители на Българската агенция за инвестиции или от определени длъжностни лица от администрацията на териториалните органи на изпълнителната власт, свързана с подаване и получаване от компетентните органи на всички необходими според действащото законодателство документи за осъществяване на определена инвестиция.


Инвестиция 


Дългосрочно влагане на парични средства или капитал за придобиване на финансови инструменти или други активи с цел да се постигнат печелившо възвръщане във формата на лихва, друг доход или повишаване на стойността на инструмента


Инвестиционен маркетинг


Изготвяне на инвестиционни анализи и прогнози; подготовка и издаване на печатни информационни материали, в това число презентации, компакт дискове, документални филми; организиране и участие в семинари, форуми и др. масови мероприятия; поддържане на страница в интернет; подготовка и излъчване на реклами в средствата за масово осведомяване, както и преки контакти с потенциални инвеститори.


Индивидуално административно обслужване

Всяка дейност, извършвана от служители на Българската агенция за инвестиции или от определени длъжностни лица от администрацията на териториалните органи на изпълнителната власт, свързана с подаване и получаване от компетентните органи на всички необходими според действащото законодателство документи за осъществяване на определена инвестиция.


Информационно обслужване

Предоставяне от Българската агенция за инвестиции на устна и писмена информация на лице, заинтересовано да инвестира и желаещо да се информира за инвестиционния климат или да получи информация за потенциални партньори в страната, както и за всички административни процедури по осъществяване на инвестицията.


ПолитикаИзраз на стремежите, ценностите, намеренията, ангажиментите и приоритетите на управляващите относно развитието на обществото


Проактивен маркетинг

Намиране на нови начини за удовлетворяване на съществуващите потребности. Целта е създаване на нови пазари.


Преки чуждестранни инвестиции

Всяко вложение или увеличение на вложението на чуждестранно лице или негов клон, конкретизирано в някоя от следните форми: Акции или дялове в търговски дружества; Право на собственост върху сгради и ограничени вещни права върху недвижими имоти; Право на собственост и ограничени вещни права върху движими вещи с характер на дълготрайни материални активи; Право на собственост върху обособени части от търговски дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие; Ценни книжа, Кредити, включително под форма на финансов лизинг, за срок не по-кратък от 12 месеца; Интелектуална собственост; Права по концесионни договори и по договори за възлагане на управление.


Регламент

Акт с общо приложение, задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки. (Чл. 288, ал. 2 ДФЕС).


Стратегически ц

ли
Представят дългосрочните приоритети и отразяват крайния ефект за обществото резултат от провежданата политика.


РЕЗЮМЕ

Настоящият проект на одитен доклад е резултат от извършения комбиниран одит на дейността на Българската агенция за инвестиции (БАИ, Агенцията), като основна цел е да се установи нейната законосъобразност и ефективност. В обхвата на одита са включени анализ и оценка за законосъобразност на ресурсната осигуреност и ефективното изпълнение на законовите функции.

При извършения преглед на нормативното осигуряване в областта на инвестициите е установена висока степен на хармонизация на националното законодателство, чрез периодична актуализация с актовете на Европейския съюз, което създава предпоставки за благоприятен инвестиционен климат в страната. Основните аспекти на инвестиционната дейност в България са регламентирани в Закона за насърчаване на инвестициите.

Българската агенция за инвестиции е създадена да подпомага министъра на икономиката, енергетиката и туризма при осъществяване на държавната политика в областта на насърчаване на инвестициите. Дейността на Агенцията е регламентирана със Закона за насърчаване на инвестициите и Правилника за неговото прилагане, както и с Устройствения правилник на Българската агенция за инвестиции. Основната й задача е да съдейства на местните и чуждестранните инвеститори на всички етапи от реализацията на инвестиционните проекти.

Изградената организационна структура на Българската агенция за инвестиции съответства на определената в Устройствените правилници и е подходяща за изпълнение на нормативно регламентираните й функции. В нея отговорностите са ясно разграничени, което създава условия за постигане основните й цели.

Планираната численост на персонала обезпечава изпълнението на основните функции на Българската агенция за инвестиции. Спазено е нормативното съотношение между специализираната и общата администрация. През одитирания период в Българската агенция за инвестиции се наблюдава голямо текучество на ръководни и експертни кадри, което създава риск за качествено изпълнение на дейността й. Компетентността на служителите е повишена чрез проведени общи и специализирани обучения.

Планираните средства по бюджета на Българската агенция за инвестиции осигуряват само необходимите разходи за персонала и неговата издръжка. Дейностите по изпълнение на функциите й са обезпечени основно с безвъзмездна финансова помощ по проект по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ на Европейския съюз. Разчетените финансови ресурси създават условия за нормално функциониране на Българската агенция за инвестиции, осъществяване на законовите й функции и постигане на поставените цели.

Проверените бюджетни разходи за възнаграждения на персонала по трудови, извънтрудови и служебни правоотношения са законосъобразни и документално обосновани.

Планирането и възлагането на обществените поръчки се осъществява в съответствие със законовата, подзаконовата уредба и другите вътрешните актове в Българската агенция за инвестиции. Допуснати са единични нарушения на Закона за обществените поръчки и Вътрешните правила за планиране, възлагане и мониторинг на обществените поръчки поради неефективен текущ контрол. Възложените доставки и услуги са осигурили необходимите условия за работа на администрацията и изпълнение на функциите й.

От изпълнителния директор са утвърдени Стратегии на Българската агенция за инвестиции за периода 2007 – 2013 г. и 2014 - 2017 г., в които са определени основните насоки за развитието на Агенцията по стратегически направления, без да са разработени програми за изпълнението им по години. Стратегическата цел на Агенцията е да допринася за изграждането и утвърждаването на позитивен имидж на България като конкурентноспособна инвестиционна дестинация. За одитирания период са разработени годишни планове за работата на Българската агенция за инвестиции с показатели по дейности, които не са утвърдени от Министерството на икономиката.

Агенцията работи по привличане на инвестициите чрез инвестиционен маркетинг, като представя и рекламира в чужбина възможностите за инвестиране в страната. През одитирания период са извършени различни по вид и обем дейности за привличане на инвеститори от целия свят чрез печатни и електронни информационни материали, организиране на семинари и форуми, публикации на реклами в средства за масово осведомяване и директни контакти с потенциални инвеститори. Осъществените маркетингови дейности в областта на инвестициите са свързани с изграждането на привлекателен образ на страната като добро място за инвестиране. За 2013 г. и 2014 г. в Законите за държавния бюджет на Република България не са предвидени целеви средства за инвестиционен маркетинг, поради което дейностите са осъществени чрез изпълнението на проект по Оперативна програма на ЕС.

Българската агенция за инвестиции съдейства на инвеститорите за реализиране на инвестиционните им проекти, като осъществява информационно и индивидуално обслужване; както и слединвестиционно съдействие на инвеститорите за решаване на проблеми, възникващи при редовната експлоатация на инвестиционното предприятие.

При осъществяване на дейността си Българската агенция за инвестиции активно взаимодейства с органите на изпълнителната власт и с органите на местното самоуправление в областта на обслужване на инвеститорите, като използва различни форми за разясняване на действащото законодателство в областта на инвестициите и на възможностите за инвестиране; поддържа контакти и сътрудничи с централните и териториалните органи на изпълнителната власт при осъществяване на информационно и индивидуално административно обслужване на инвеститорите; както и с неправителствени организации и международни организации и институции, чиято дейност е свързана с привличането на инвестиции.

Агенцията предоставя информация относно инвестиционния процес в страната, като за целта води и поддържа за статистически цели Единна информационна система за инвестициите в страната, която не включва извършените разходи за придобиване на дълготрайни материални активи от Националния статистически институт.

Процесът на сертифициране на инвестиционните проекти се осъществява по нормативно определения ред. От експертите в Българската агенция за инвестиции са обработени постъпилите заявления от инвеститорите и своевременно са издадени становища за сертифициране, които са изпратени на министъра на икономиката. Чрез сертифицирането на инвестиционните проекти е създадена възможност при тяхното изпълнение да се ползват регламентираните насърчителни мерки. През одитирания период само един сертифициран проект е получил финансова подкрепа с решения на Министерския съвет за изграждане на елементи на техническата инфраструктура.

Мониторингът при изпълнението на сертифицираните проекти се осъществява от Българската агенция за инвестиции по предоставената информация от инвеститорите. Въведената система позволява предприемане на корективни мерки при установяване на несъответствия и проблеми при изпълнението на инвестиционните проекти.

Контролът по изпълнението на договорите по сертифицираните проекти, подкрепени с финансови мерки се извършва от Българската агенция за инвестиции в регламентирания ред по документи от инвеститорите, който не осигурява достатъчно информация относно усвояването на предоставените бюджетни средства.

Отговорност за управленските решения по смисъла на чл. 6, ал. 1 от Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор през одитирания период носят изпълнителните директори на Българската агенция за инвестиции Борислав Бисеров Стефанов (10.05.2010 г. - 02.09.2013 г.) и Светослав Емануилов Младенов (02.09.2013 г. - 19.01.2015 г. ). 1

Отговорността на Сметната палата се свежда до изразяване на обосновано заключение по законосъобразността и ефективността от дейността на Българската агенция за инвестиции.

Одитът е извършен в съответствие с Международно признатите одитни стандарти, издадени от Комитета за одитни стандарти на Международната организация на върховните одитни институции – ИНТОСАЙ.ВЪВЕДЕНИЕ

Одитът на дейността на Българската агенция за инвестиции за периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2014 г. е извършен на основание чл. 37, ал. 4 от Закона за Сметната палата (отм.) и в изпълнение на заповеди № ОР7-02-01 от 03.11.2014 г., и № ОР7-02-01 от 13.01.2015 г., издадени от Ръководителите на отделения ІІ „Одит за съответствието“ и VІІ „Одит на изпълнението“ на Сметната палата. Одитната задача е включена под № 209 в Програмата за одитната дейност на Сметната палата за 2014 г.

Обект на одита е дейността на Българската агенция за инвестиции за периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2014 г.

Българската агенция за инвестиции (БАИ, Агенция) е създадена с чл. 11а от Закона за нъсърчаване на инвестициите (ЗНИ) (ДВ, бр. 37 от 04.05.2004 г.) и е правоприемник на Агенция за чуждестранни инвестиции. Българската агенция за инвестиции има статут на изпълнителна агенция към министъра на икономиката и енергетиката, която го подпомага при осъществяване на държавната политика в областта на насърчаване на инвестициите. Изпълнителният директор на БАИ е второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на икономиката и енергетиката.

В съответствие с чл. 18, ал. 1, т.1, буква „а“ от Устройствения правилник (УП)2, от изпълнителния директор е утвърдена Стратегия на Българската агенция за инвестиции за периода 2007 – 2013 г., в която e определена мисията на БАИ – „Да работи за популяризиране на възможностите за инвестиции в България и да предоставя качествени услуги за инвеститорите, като по този начин допринася за повишаване конкурентноспособността на българската икономика в рамките на Европейския съюз и увеличаване на преките чуждестранни и местни инвестиции в България.“3

Агенцията осъществява дейността си съгласно дадените й правомощия в ЗНИ, Устройствения правилник и други външни и вътрешни актове, с които са й възложени специфични дейности в областта на инвестициите. Основните функции на БАИ са привличане и насърчаване на инвестициите в страната, инвестиционен маркетинг, сертифициране на инвестиционни проекти, както и оказване на помощ и взаимодействие с органите на изпълнителната и местната власт в областта на информационното и индивидуално административно обслужване на инвеститорите.

Целите на БАИ са насочени към нарастването на инвестициите в страната чрез повишаване на инвестиционната активност; подобряването на отрасловата и регионалната структура чрез привличане на инвестиции в страната; насърчаването на значими инвестиции „на зелено”; насърчаването на инвестиции в производства и услуги с висока добавена стойност; както и за разширяване на високопроизводителните сектори на икономиката, включително информационни технологии.

Очакваните резултати от изпълнението на дейността на Агенцията са свързани с: увеличаване обема на привлечените инвестиции; постигане на висок и устойчив икономически растеж през следващите години чрез стимулиране на инвестициите и подобряване на инвестиционния образ и рейтинг на България.


Каталог: articles -> download
download -> Закон за върховната сметна палата на 14 декември 2005 г се навършват 125 години от приемането на първия Закон за Върховната сметна палата
download -> Одитен доклад №0400005712 за извършен одит за съответствие на декларираните приходи
download -> Одитирани обекти и дейности от сметната палата І. Първостепенни и второстепенни разпоредители с бюджетни кредити
download -> Закон за върховната сметна палата на българия уважаеми господин председател на Народното събрание
download -> Указания за финансов одит
download -> За извършен финансов одит на годишния финансов отчет
download -> Сборник документи издател на поредицата "архивите говорят": главно управление на архивите при министерския съвет


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница