Доклад №0700200114 за извършен одит на дейността на Българската агенция за инвестиции за периода от 01. 01. 2013 г до 31. 12. 2014 г декември 2015 гстраница2/10
Дата11.01.2018
Размер1.67 Mb.
ТипДоклад
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

ОДИТЕН ОБХВАТ И ПОДХОД
1. Цели на одита

Основната цел на одита е да се изготви оценка за законосъобразността и ефективността на дейността на БАИ за одитирания период.Подцели:

1.1. Да се оцени дали одитираната дейност и управленските решения (включително вътрешния контрол) съответстват на правната рамка, която ги урежда (нормативните и вътрешните актове, и договорите).

1.2. Да се оцени дали дейността на БАИ през одитирания период е ефективна.

2. Обхват на одита

2.1. Изследвани области

Като съществени са определени следните области, свързани с изпълнението на дейността:

2.1.1. Съответствие на дейността на БАИ с нормативните изисквания

2.1.2. Ресурсно осигуряване дейността на БАИ

2.1.3. Изпълнение на законовите функции на БАИ

2.2. Одитни въпроси

Основният въпрос на одита е: Законосъобразна и ефективна ли е дейността на БАИ?

На база идентифицираните рискове за основните области са формулирани следните специфични въпроси и подвъпроси:


Първи специфичен въпрос: Създадени ли са подходящи условия за дейността на БАИ? 4

Подвъпроси:

1. Действащата правна рамка осигурява ли осъществяване на законовите функции на БАИ?

2. Създадена ли е подходяща организационна структура?

3. Финансовите ресурси създават ли условия за функциониране на БАИ?

4. Възложени ли са доставките и услугите в съответствие с потребностите на Агенцията и нормативната уредба?
Втори специфичен въпрос: Изпълнява ли БАИ законовите си функции и постига ли планираните резултати?

Подвъпроси:

1. Има ли приет стратегически документ за дейността на БАИ за периода 2013 г. - 2014 г. и годишни планове/програми за дейността?

2. Агенцията пълноценно ли насърчава и привлича инвестициите в Република България?

3. Агенцията ефективно ли подпомага министъра на икономиката и енергетиката в провеждане на държавната политика в областта на инвестициите?

4. Ефективно ли е сътрудничеството с областните управители, с органите за местното самоуправление, държавните органи и международните организации за привличане на инвестиции?

5. Предоставя ли се информация на потребителите относно инвестиционния процес в България?

6. Способства ли сертифицирането на инвестиционните проекти за повишаване ефективността на работата в БАИ?

7. Ефективна ли е въведената система за мониторинг на инвестиционните проекти и контрол на договорите?


3. Одитни критерии и показатели за оценка

Критериите за оценка, използвани при одита са изведени от Програмния бюджет на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ), Стратегии и програми за насърчаване на инвестициите на МИЕТ и БАИ, ЗНИ, Правилника за прилагането му, Устройствения правилник на БАИ и други нормативни актове, регулиращи дейностите на БАИ.
Критерии

Показатели за оценка

3.1. Национално законодателство -законови, подзаконови, вътрешни актове

Пълнота и достатъчност на действащите разпоредби Извършени промени през одитирания период.

3.2. Определената организационна структура, в Устройствените правилници

Административен капацитет на дирекциите

3.3. Финансова осигуреност - Утвърдени бюджети от МИЕ и проект по ОП на ЕС

Обем на разходите за издръжка и основни дейности

Целеви средства.3.4. Изискванията на ЗОП, ППЗОП и Вътрешните правила

Брой процедури и възлагания, Брой нарушения,

Изпълнени договори.3.5. Приет стратегически документ, изготвени годишни планове за дейността на БАИ

Обвързаност между стратегическите направления, дейности и мерки за изпълнение със срокове и отговорности по години

Съответствие на целите на програма 8 и целите на администрацията по години.3.6. Индикатори за инвестиционен маркетинг в Работните планове на БАИ

Брой аналитични материали за маркетинговата дейност

Брой на изготвените на информационни материали за инвеститорите

Брой на публикуваните реклами в международни медии; Брой участия във форуми и семинари.


3.7. Създадени условия за обслужване на инвеститорите

Брой постъпили заявления, Брой обслужени инвеститори, Брой работни места

3.8. Предприети действия от БАИ за подпомагане на министъра при провеждане на политиката в областта на инвестициите

Брой изготвени анализи и прогнози

Наличие на документ с утвърдени приоритетни сектори

Секторна специализация на експертите


3.9. Правила и механизми за сътрудничество и взаимодействие

Брой контакти с институции

Обем на привлечени инвестиции

Брой разкрити работни места


3.10. Изградена единна информационна система за инвестиционния процес в България

Брой заинтересовани потребители, получили информация Брой заинтересовани потребители, получили он-лайн информация.

3.11. Сертифицирани проекти

Постъпили заявления, Брой изготвени становища за сертифициране

3.12. Планирани технически и икономически показатели в проектите

Брой на изпълняваните проекти

Брой на инвеститорите, изпратили информация

Резултати от контрола
4. Одитна методология

При извършването на одита като комбиниран е прилаган Наръчника за прилагане на международно признатите одитни стандарти и одитната дейността на Сметната палата – част „Одит за съответствие“ и част „Одит на изпълнението“.

Поради характера на одитната задача при одита за съответствие водещ е аспектът за редовност и въз основа на него са направени заключения и за правилност. Резултатите от тестовете по същество са използвани при оценките за ефективността на дейността на БАИ.


    1. Одитен подход

За постигане целите на одита са приложени при одита на съответствие - системно базирания подход в зависимост от риска на разкриване, а при одита на изпълнение - самостоятелно или в комбинация резултатно-ориентираният и системно-ориентираният подходи, в зависимост от спецификата на съответните критерии и показатели за измерване на постигнатите резултати по основните функции.

4.2. Методи и техники за събиране и анализ на данни и информация за получаване на одитни доказателства

За постигане на целите на одита са предвидени следните методи:

а) за събиране на информация – проверка на документи, въпросници, изследване на извадка от проекти за научна дейност;

б) за анализ на информацията – сравнителен и качествен анализ, систематизиране и обобщаване на информацията, установяване на тенденции, таблично/графично представяне на резултати и др.


КОНСТАТАЦИИ И ОЦЕНКИ

І. Нормативно осигуряване

1. Транспониране на общностното право в българското законодателство

Разпоредбите за насърчаване на инвестициите по глави трета и четвърта от действащия ЗНИ са в изпълнение на изискванията на Регламент (ЕО) № 800/2008 на Комисията от 06.08.2008 г. относно деклариране на някои категории помощи за съвместими с общия пазар в приложение на членове 87 и 88 от Договора (Общ регламент за групово освобождаване) (ОВ, L 214/3 от 09.08.2008 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕО) № 800/2008". Мерките за индивидуална помощ за насърчаване на инвестициите се прилагат като многосекторна схема за регионална помощ и схема за помощ за обучение, които изпълняват всички условия на глава I, както и всички съответни разпоредби на глава II от Регламент (ЕО) № 800/2008 за съвместимост с общия пазар. Схемите се освобождават от задължението за уведомяване по смисъла на чл. 87, параграф 3 от Договора за създаване на ЕО. ЗНИ и Правилника за неговото приложение (ППЗНИ) са в съответствие с Регламент № 800/2008 и Регламент № 1224/2013. От 1 юли 2014 г. е в сила Регламент (ЕО) № 651/2014 за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на чл. 87 и 88 от Договора, чието транспониране в ЗНИ и подзаконовата уредба предстои. Подготвени са проекти за промени в ЗНИ и ППЗНИ от Министерство на икономиката (МИ) за внасяне в Народното събрание.


2. Двустранни договори и спогодби в областта на насърчаване на инвестициите

Във връзка с дейността по насърчаване на инвестициите действат множество Двустранни договори за взаимно насърчаване и защита на инвестициите,5 както и Спогодби за избягване на двойното данъчно облагане.6 Законът за чуждестранните инвестиции (сега ЗНИ) регламентира, когато международен договор, по който страна е Република България, предвижда по-благоприятни условия за извършване на стопанска дейност от чуждестранни лица, същите да се прилагат според международния договор.7


3. Законова и подзаконова нормативна база

3.1. Закон за насърчаване на инвестициите

През 1992 г. в България е приет Закон за насърчаване и закрила на чуждестранните инвестиции, който впоследствие е отменен с приемането на Закон за чуждестранните инвестиции през 1997 г. Законът установява принципа за национално третиране на чуждестранните инвеститори, по силата на който те имат правото да извършват стопанска дейност в страната при същите условия, които се прилагат спрямо българските инвеститори, с изключение на изрично предвидени в законодателството случаи.

През 2004 г. заглавието на закона е изменено на ЗНИ,8 като в него терминът „чуждестранните инвестиции“ е заменен с „инвестиции в дълготрайни материални и нематериални активи и свързаните с тях нови работни места“. ЗНИ е съобразен с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 800/2008 на Комисията от 06.08.2008 г. относно деклариране на някои категории помощи за съвместими с общия пазар в приложение на чл. 87 и чл. 88 от Договора за създаване на ЕО (Общ регламент за групово освобождаване) в частта относно специалните условия, на които следва да отговарят инвестиционните помощи. От 2007 г. в ЗНИ е въведен ред за издаване на сертификат на инвестициите в зависимост от размера им - клас А, Б, В или сертификат за приоритетен проект.9 В ЗНИ и в ППЗНИ са определени конкретните условия, на които дадената инвестиция трябва да отговаря. Заложени са прагове за отделните класове инвестиции, свързани, от една страна, с техния размер, а от друга, с броя на създадените работни места. Като приоритет в закона е поставено насърчаването на инвестициите в по-изостаналите икономически региони на България, които се характеризират и с по-високи нива на безработица. По този начин е създадена ясна законова регламентация, съобразена с международните изисквания и с тенденциите в останалите държави-членки на ЕС.

3.1.1. С изменение в ДВ, бр. 16 от 19.02.2013 г. са въведени следните промени в разпоредбите на ЗНИ:

а) Въведена е нова насърчителна мярка - финансово подпомагане за частично възстановяване на направените от инвеститора за негова сметка в качеството му на работодател задължителни осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване, за допълнителното задължително пенсионно осигуряване и за задължителното здравно осигуряване за новоназначени работници и служители за период, не по-дълъг от 24 месеца от разкриването на съответното работно място.10

б) Въведен е нов раздел – "Инвестиционни проекти с общинско значение“.11 Проектите с общинско значение се насърчават като инвестиции клас В, когато се реализират в административните граници на определена община, и размерът на инвестициите за издаване на сертификат клас В не надвишава минималния размер от 2 млн. лв.

в) Създадена е нова глава Шеста "а“-"Контрол по изпълнението на инвестиционните проекти“, с която контролът по изпълнението на инвестиционнти проекти се осъществява от министъра на икономиката, енергетиката и туризма и министъра на труда и социалната политика12за инвестиции клас А и Б; и от Министерския съвет (МС) - при приоритетните инвестиционни проекти13 и кмета на общината - при инвестиционните проекти от общинско значение.143.1.2. С изменение в ДВ бр. 66 от 26 юли 2013 г. са въведени следните промени:

Направени са изменения в режима на продажбата на недвижим имот - частна собственост и учредяването на възмездно вещно право върху недвижим имот - частна държавна собственост по искане на инвеститор, получил сертификат за клас инвестиция. 153.2. Правилник за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите

С Постановление на Министерския съвет (ПМС) № 57 от 6 март 2013 г. (обн., ДВ, бр. 24 от 12.03.2013 г.) са направени редица промени в ППЗНИ, целящи приоритетно да се привличат инвестиции в производства и услуги с висока добавена стойност (в т.ч. в областта на аутсорсинга) и създаващи нови работни места за висококвалифициран персонал. Основните изменения са: включени са нови икономически дейности от сектора на услугите за издаване на сертификати клас А и клас Б; намалени са средно с два пъти праговете за издаване на сертификати клас А и клас Б; въведен е критерий брой разкрити работни места; намалени са праговете за сертифициране на приоритетни инвестиционни проекти за изграждане на индустриални зони.3.3. Устройствен правилник на Българската агенция за инвестиции

През одитирания период действат два Устройствени правилника (УП) на БАИ,16 в които са определени организацията, редът на дейност, функции и числеността на персонала на Агенцията и нейните административни звена.

В действащия през 2014 г. УП на БАИ (отм.) във функциите на дирекция „Секторно инвестиционно обслужване („СИО“) от специализираната администрация не са регламентирани дейностите, които БАИ изпълнява във връзка с промяната на Правилника за прилагане на Закона за чужденците в Република България.17 Със заповед на изпълнителния директор18 са приети Вътрешни правила за работа по Закона за чужденците в Република България и Правилника за неговото прилагане, които са актуализирани.19
4. Вътрешни актове на Българската агенция за инвестиции

В БАИ са приети и се прилагат множество вътрешни актове, които са разработени на основание чл. 2, ал. 2, т. 3 и чл. 13 ал. ал. 1, 2 и 3 от Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор (ЗФУКПС) и Указанията за осъществяване на предварителен контрол на Министерството на финансите. 20

През 2014 г. изцяло е променена вътрешната нормативна уредба във връзка ПМС № 264 от 22.11.2013 г., с което е приет нов УП на БАИ.21 При сравнителния анализ за съответствие на вътрешните нормативни актове с действащия Устройствен правилник на БАИ е установено, че промяната в наименованието на дирекциите не е отразено във вътрешните правила, посочени в таблицата:22


Устройствен правилник на БАИ в сила от 01.12.2013 г.

Вътрешни актове, несъответстващи с УП

Чл.12, ал.1 Агенцията е организирана в три дирекции:

ал. 2 Общата администрация е в дирекция „Административна“

ал. 3 Специализираната администрация е организирана в дирекция „Маркетинг“ и дирекция „Секторно инвестиционно обслужване“


Стратегия за управление на риска, утвърдена със заповед №РД-08/1 от 01.11.2013 г.

Към нея Риск регистър не е актуализиран съгласно новата структура. Структурно звено „Правно обслужване“ не е вече в организационната структура на БАИВътрешни правила за провеждане на инвестиционен маркетинг, утв. със заповед № РД 09.02 от 11.01.2011 г.

Чл. 3.2. Директорът на „Инвестиционен маркетинг и статистика“ дава…….

Чл. 4.3 Възлагането на дейностите по инвестиционния маркетинг се извършва от директора „Инвестиционен маркетинг и статистика“ след съгласуване с директора „Административно, финансово и информационно обслужване“…..

Вътрешни правила за мониторинг и контрол на програма „Насърчаване на инвестициите“ по Програмния бюджет на МИЕТ, утвърдени със заповед № РД 09-01 от 11.01.2011 г.

В чл. 5 Планиране на дейността на БАИ дирекциите на БАИ са със старите наименования.


Вътрешни правила за поддържане сайта на Агенцията в интернет, утвърдени на 31.01.2013 г.

Чл.1.1. Всички експерти и ръководители от специализираната администрация- дирекция ОИО и дирекция СИО имат задължение във връзка с подготвянето на информация за сайта.

Чл. 4.3. Директорът на дирекция ОИО осъществява общ контрол на съдържанието и функционирането на сайта.Нормативната уредба в областта на инвестициите е хармонизирана в съответствие с европейското законодателство. В БАИ са регламентирани вътрешни правила и процедури относно планирането, изпълнението и отчитането на основната й дейност. Вътрешната нормативна уредба е съобразена със законодателството на Република България и регулира цялостната дейност на БАИ във връзка с основните й функции, възложени й със ЗНИ и подзаконовата нормативна уредба. През одитирания период не са актуализирани четири вътрешни акта в съответствие със структурните промени в УП. Правната рамка в областта на инвестициите, която БАИ прилага създава условия за ефективно изпълнение на законовите й функции.

ІІ. Ресурсно осигуряване дейността на Българската агенция за инвестиции


  1. Организационна структура и човешки ресурси

1.1. Организационна структура

Изградената организационна структура на БАИ е в съответствие с регламентираната в Устройствените правилници на БАИ, които действат през одитирания период, в които е определена структурата на административните звена и числеността на персонала. 23

Агенцията се ръководи и представлява от изпълнителен директор, който се подпомага от заместник-изпълнителен директор. Изпълнителният директор организира, ръководи и контролира цялостната дейност на Агенцията; утвърждава структурата на административните звена и длъжностното разписание. С негова заповед № РД 04-21 от 17.12.2013 г. са определени правомощията на заместник – изпълнителния директор на БАИ, в съответствие с изискванията на чл. 6, ал. 1 от УП.24

Главният секретар осъществява административно ръководство на Агенцията като координира и контролира административните звена за точното спазване на нормативните актове и на законните разпореждания на изпълнителния директор; отговаря за планирането и отчетността при изпълнение на ежегодните цели на администрацията; осъществява общия контрол за изпълнението на възложените задачи.25 Част от задълженията по УП не са включени в длъжностната му характеристика от 10.01.2014 г.26

Съгласно УП27, Агенцията е организирана в три дирекции. Общата администрация е организирана в дирекция „Административна“. Специализираната администрация е организирана в дирекция „Маркетинг“ и в дирекция „Секторно инвестиционно обслужване“.

Дирекция „Административна“ изпълнява функции в следните области: човешки ресурси, административно обслужване и деловодна дейност, финансово – стопанска дейност и информационно осигуряване.

В чл. 7 от УП (отм.) са определени основните функции на двете специализирани дирекции. Дирекция „Маркетинг“ отговаря за инвестиционен маркетинг и статистика. Дирекция “СИО“ извършва сертифициране на инвестиционни проекти, съдейства за реализиране на инвестиционните проекти чрез информационно, административно и правно обслужване, осъществява международното и регионалното сътрудничество.

В УП (отм.) не е определен изпълнител на задълженията по чл. 9, т. 4 и т. 6 за изготвяне на годишен план за привличане и обслужване на инвеститори, и на тримесечни доклади за дейността във връзка с годишния план, което е уредено със заповед на изпълнителния директор на БАИ същите да се изготвят от директорите на специализираните дирекции.28Изградената организационна структура е подходяща за изпълнение на функциите на БАИ, определени със Закона за насърчаване на инвестициите. Отговорностите са ясно разграничени и вменени, което създава условия за постигане целите на БАИ.

1.2. Човешки ресурси

За изпълнение на дейността на БАИ от важно значение са числеността на персонала и назначаването на служители, чрез провеждане на конкурси, при които се поставят изисквания за подходяща квалификация.      1. Численост на персонала

Утвърдените щатни бройки от изпълнителния директор на БАИ с длъжностните разписания за 2013 г. и 2014 г. съответстват на определените щатни бройки с действащите Устройствени правилници за съответния период, съгласно изискванията на чл. 9, буква „а“ от ПМС № 67 от 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности.29

С УП от 2013 г. (отм.), в сила от 10.09.2013 г. е намалена общата численост на Агенцията от 34 на 32 щатни бройки, в т. ч. с две щатни бройки е намалена числеността на специализираната администрация, което не благоприятства осъществяването на дейността на БАИ.

През 2014 г. е запазена плановата численост на персонала.

Изготвени са поименни разписания на длъжностите въз основа на утвърдените длъжностни разписания, актовете за назначаване на държавните служители и сключените трудови договори в съответствие с изискването на чл. 11, ал. 3 от Наредбата за прилагане на класификатора на длъжностите в администрацията (НПКДА). 30

При утвърждаване на длъжностните разписания са спазени определените нормативи за численост на администрацията, съгласно чл. 12, ал. 1, т. т. 1, 4 и 5 от НПКДА.

Планираната численост на персонала обезпечава изпълнението на основните функции на БАИ. За одитирания период има промяна в структурата на администрацията . Броят на експертите в специализираните дирекции е намален, което създава риск за ефективно изпълнение на всички насърчителни мерки, предвидени в ЗНИ. Спазени са определените нормативи за численост на администрацията съгласно нормативните изисквания.

1.2.2. Текучество на персонала

През одитирания период се наблюдава голямо текучество на служителите в БАИ. През 2013 г. са постъпили пет служители, а са напуснали 14 служители или 41 на сто от общата численост, от които трима служители с ръководни функции, трима експерти, шест специалисти и двама изпълнители. Поради пенсиониране са напуснали двама служители, по взаимно съгласие - осем служители и по инициатива на работодателя срещу уговорено възнаграждение - четирима служители.

През 2014 г. са постъпили единадесет служители и са напуснали десет служители или 31 на сто от общата численост на персонала, от които един служител с ръководни функции, осем експерти и един специалист. Двама служители са напуснали по взаимно съгласие, трима с едностранно прекратяване на служебното правоотношение с предизвестие, двама са назначени на длъжности в други администрации, на един служител е прекратено служебното правоотношение без предизвестие и двама служители са напуснали по инициатива на работодателя срещу уговорено възнаграждение.

Освобождаването на служители по инициатива на работодателя срещу уговорено обезщетение съгласно чл. 107а от Закона за държавния служител (ЗДСл) и чл. 331, ал. 2 от Кодекса на труда (КТ) не е добра практика при ограничения финансов ресурс на БАИ. По този ред на напусналите служители за двете години е изплатено обезщетение в размер на 34 597 лв. 31

През одитирания период е сменен над половината от експертния състав. В Стратегията на БАИ за 2014 - 2017 г. е посочено, че „изтичането на експертен потенциал от БАИ е един от най-сериозните проблеми.“ От ръководството на БАИ е оценена необходимостта от адекватни мерки за задържане на служителите на работата в БАИ, но не са предприети конкретни действия за стимулиране поради ограничения финансов ресурс.

През периода 2013 г. – 2014 г. в БАИ не е определен вътрешен ред, регламентиращ приемствеността между напуснали и новоназначени служители, което създава рискове по отношение на пълнотата и съхраняването на документацията. Становището на главния секретар на БАИ е, че „изцяло в правомощията на съответния директор на дирекция, в качеството на пряк ръководител е да извърши преценка, дали при промяна в наличния състав или при напускане на служител е необходимо да се извърши приемо - предаване на документи с нарочен протокол или по друг подходящ начин.“32, 33Текучеството на служители през одитирания период показва сериозен пролем с административния капацитет, което е риск за своевременното и компетентно изпълнение на дейността.

1.2.3. Проведени конкурси за държавни служители

През одитирания период са проведени единадесет конкурса за държавни служители, от които два през 2013 г. и девет през 2014 г. При извършената проверка на четири конкурсни процедури за длъжностите директор на дирекция „Маркетинг“, главен експерт в дирекция „Маркетинг“, младши експерт и старши експерт в дирекция „Секторно инвестиционно обслужване“ по отношение спазване Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС) е установено:

а) Със заповеди на изпълнителния директор на БАИ, на основание чл. 10а, ал. 1 от ЗДСл и във връзка с чл. 13, ал. 1 от НПКДС, са обявени конкурси, в които са посочени конкретни изисквания за образование и професионален опит.

б) На основание чл. 10б, ал. 2 от ЗДСл и във връзка с чл. 6 от НПКДС, са назначени конкурсни комисии със заповеди на изпълнителния директор на БАИ.

в) От членовете на комисиите са подписани декларации за липса на личен интерес от провеждането на конкурса и липса на отношения с кандидатите по чл. 11 от НПКДС.

г) С протоколи на конкурсната комисия са определени времетраенето на етапа на конкурса по чл. 24, т. 1 от НПКДС – решаване на тест, по чл. 24, т. 4 от НПКДС – практически изпит и по чл. 25, ал. 4 от НПКДС – интервю. Посочена е и числеността на проверяващите членове от Комисията за етапите на конкурса.

д) Изготвени са протоколи за допуснатите и недопуснатите кандидати, формуляри за преценка на кандидатите от интервю за експертни длъжности от членовете на комисията.

е) Протоколите за провеждане на конкурсните процедури са подписани от председателите и членовете на комисиите, съгласно чл. 34, ал. 3 от НПКДС и са утвърдени от изпълнителния директор на БАИ.34Проверените конкурси за държавни служители са проведени в съответствие с изискванията на Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители.

1.2.4. Длъжностни характеристики

Длъжностните характеристики на служителите от БАИ са разработени в съответствие с определените функции в ЗНИ, ППЗНИ и УП 35на БАИ. При извършената проверка на 13 броя длъжностни характеристики е установено, че са разработени по определения формат, съгласно приложение № 2 от Наредбата за длъжностните характеристики на държавните служители. Определени са преките задължения на служителите, които се изпълняват в рамките на длъжността и осигуряват изпълнението на основните функции на БАИ по УП. Посочени са отговорностите, свързани с организацията на работа, както и изискванията за заемане на съответната длъжност, в т.ч. изискванията за професионален опит.

Допуснати са следните пропуски: една от длъжностните характеристики не е в съответствие със заеманата длъжност (за длъжността главен експерт, на която е преназначен бивш началник отдел);36 две от длъжностните характеристики не са актуализирани във връзка с промяна в УП на наименованието на дирекция „Общо инвестиционно обслужване“ в дирекция „Маркетинг“ и дирекция „Обща администрация“ в дирекция „Административна“, поради неосъществен контрол от главния секретар на Агенцията. 37

Длъжностните характеристики са утвърдени от главния секретар на БАИ, в съответствие с изискванията на чл. 25, ал. 1 от УП38 . Те са връчени на служителите и са подписани от тях. Екземпляри от длъжностните характеристики се съхраняват в служебните и трудовите досиета на служителите.39Разработените длъжностни характеристики създават условия за изпълнение функциите на Агенцията, регламентирани с Устройствените й правилници и за постигане целите на БАИ.

      1. Обучение на служителите:

От важно значение за осъществяване дейността на БАИ е повишаване квалификацията на служителите на БАИ. Съгласно чл. 16, т. 1, буква „л“ от УП,40 дирекция „Административна“ изготвя план за обучение на служителите в Агенцията.

През 2013 г. не е изготвен годишен план за обучение на служителите, с което не е спазено изискването на чл. 35, ал. 4 от ЗДСл и раздел VІІІ от Правилата за подбор, назначаване, обучение и освобождаване на служители в БАИ, утвърдени със Заповед № ЧР-05-03 от 10.08.2012 г.41 През годината един служител е участвал в курс по икономическа дипломация, а във връзка с изпълнението на проект на БАИ „Популяризиране на предимствата за инвестиране в България“ по Оперативна програма „Развитие на конкурентноспособността на българската икономика 2007-2013“ на Европейския съюз (ОП „РКБИ“) е проведено обучение на 12 служители на БАИ.42

За 2014 г. е изготвен план за задължително и специализирано обучение.43 Предвидено е обучение на трима новоназначени служители на ръководна и експертна длъжност и е планирано обучение във връзка с подготовка на проекти по оперативни програми и възможности за работа и кариера в институциите от ЕС на четирима служители, като са обучени шест. През 2014 г. извън плана е извършено обучение на осем служители и е проведено обучение на 22 – ма служители на БАИ на тема „Стратегии за формиране на екипи и единна работа с психологически методики и изменения на нормативни актове.“44 На всички участници са издадени сертификати за успешно завършени курсове.45

Обучението на експертния състав допринася за повишаване на неговата компетентност. Не е осъществен контрол от директора на дирекция „Административна“ относно изготвяне на годишния план за обучение на служителите за 2013 г.

Изградената организационна структура на Агенцията съответства на нормативно определените функции и е подходяща за постигане на поставените цели. През одитирания период в БАИ се наблюдава голямо текучество на кадри, което създава риск за ефективно изпълнение на дейността й. Чрез проведените общи и специализирани обучения е повишена квалификацията на служителите.
2. Планиране и разпределение на финансовите ресурси

2.1. Бюджетни прогнози за периода 2013 г.– 2015 г. и 2014 г. – 2016 г.

С писмо № Т 91-00-42 от 08.02.2012 г. на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) са дадени указания на БАИ за изготвяне на бюджетната прогноза за периода 2013 г.– 2015 г., съобразена с Решение на Министерския съвет (РМС) № 41 от 20.01.2012 г. за бюджетната процедура за 2013 г. и Указания46 на министъра на финансите за подготовка на бюджетните прогнози за периода 2013-2015 г. От МИЕТ е определен срок за представяне на предложенията и разчетите за бюджета на БАИ за тригодишния период, в програмен формат за програма 8 „Привличане и насърчаване на инвестициите“ (Програма 8) от програмния бюджет на Министерството по елементи на Единната бюджетна класификация47, както и доклад, в който да са посочени ясни и конкретни цели на програмата, продукти/услуги и дейности за тяхното предоставяне и показатели за изпълнение (Приложение № 3).

Бюджетната прогноза за периода 2013 г. - 2015 г., заедно с изискуемите приложения са представени в МИЕТ в определения срок, с писмо № ФД 14-16 от 17.02.2012 г. на изпълнителния директор на БАИ.48

За изпълнение на Указанията за подготовката на бюджетните прогнози за периода 2014 – 2016 г.49 с писмо на МИЕТ е изискано от БАИ в срок до 13.02.2013 г. да представи проект на бюджет и бюджетна прогноза за периода 2014 г. – 2016 г. със съответните приложения към нея50 при спазване на одобрените с РМС № 298 от 2012 г. на МИЕТ разходни тавани за периода 2012 – 2015 г. Прогнозите за 2016 г. следва да са съобразени с тенденциите в разходите от предходните две години, при елиминиране на еднократните разходи и отчитане на влиянието на влезлите в сила изменения на нормативната уредба, засягащи дейността на БАИ. В определения срок от БАИ е изпратена тригодишната бюджетна прогноза за 2014 – 2016 г. на БАИ по бюджетна Програма 8 на МИЕТ. От данните в прогнозите е видно, че предвидените средства по отделни години от тригодишните периоди са с еднакъв размер (814 952 лв.), поради въведените ограничения и не е предвидено увеличение на средствата, което намалява възможностите на Агенцията при изпълнение на нейната дейност. 512.2. Утвърдени бюджети на Българската агенция за инвестиции за 2013 г. и 2014 г.

От министъра на икономиката, енергетиката и туризма са утвърдени бюджетите на БАИ за 2013 г. и 2014 г.52 За 2013 г. общият размер на трансферите от МИ и на разходите е 814 952 лв. В натуралните показатели на определения бюджет на БАИ за 2013 г. са утвърдени 34 щатни бройки, от които 25 по служебни правоотношения и 9 по трудови правоотношения.

За 2014 г. планираните трансфери от МИ и на разходите са общо 807 657 лв. Общият размер на разходите е намален със 7 295 лв. спрямо 2013 г., а на издръжката с 84 000 лв. Увеличени са разходите за други възнаграждения и плащания на персонала с 53 600 лв., разходите за заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения с 18 905 лв. и разходите за осигурителни вноски с 4 200 лв.

В натуралните показатели на определения бюджет на БАИ за 2014 г. са утвърдени 32 щатни бройки, от които 24 по служебни правоотношения и 8 по трудови правоотношения.Бюджетите на БАИ са утвърдени от министъра на икономиката и енергетиката в съответствие с нормативните изисквания.

От анализа на данните за планираните ведомствени разходи по бюджета за периода


2010 г. – 2014 г. е видно, че е налице тенденция за намаляване на разходите за издръжка за дейността на БАИ, което ограничава изпълнението на определените й функции с УП53 и създава риск за постигане на нейните оперативни и стратегически цели. 54

2.3. Месечни разпределения на бюджета на Българската агенция за инвестиции за 2013 г. и 2014 г.

В чл. 1, ал. 5 от Постановление № 1 на МС от 09.01.2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2013 г. и с писма на МИЕТ са определени срокове за представяне в министерството на месечните разпределения на утвърдените годишни размери на приходите, разходите, трансферите, дефицит/излишък и финансирането, в съответствие с Единната бюджетна класификация за 2013 г. и за 2014 г.55

Месечните разпределения на утвърдените бюджети на БАИ за 2013 г. и 2014 г., със съответните приложения и подробни обяснителни записки, са изпратени на МИЕТ с писма на изпълнителния директор на БАИ в определените срокове.56 След всяка корекция по бюджета на БАИ е извършвана актуализация на месечното разпределение на бюджета.57

Спазени са нормативните изисквания при изготвяне на месечните разпределения на бюджетите за 2013 г. и 2014 г.

2.4. Извършени корекции по бюджета през 2013 и 2014 г.

През 2013 г. на основание чл. 34, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от Закон за устройство на държавния бюджет (отм.) и писма на Министерство на икономиката и енергетиката (МИЕ) са извършени пет корекции по бюджета на БАИ.58

През 2014 г., на основание чл. 109, ал. 3; чл. 110, ал. 3 и чл. 112, ал. 1 и ал. 2 от Закона за публичните финанси (ЗПФ), с писма на МИЕ са извършени четири корекции по бюджета на БАИ.59

След направените корекции уточненият план на разходите по бюджета на БАИ към 31.12.2013 г. е увеличен с 15 на сто, а към 31.12.2014 г. е намален с 2 на сто спрямо първоначалните бюджети.

Корекциите по утвърдените бюджети на БАИ за 2013 г. и 2014 г. са мотивирани, извършени са в съответствие с изискванията на нормативната уредба и са отразени по бюджета на БАИ за съответната година.

2.5. Други източници за финансиране дейността на Българската агенция за инвестиции

Дейността на БАИ през одитирания период се финансира и от други източници на средства:2.5.1. Администрирани разходи по бюджета

Планираните средства за изпълнение на финансови мерки по реда на чл. 15, ал. 1, т. 4 - 6 от ЗНИ в Програма 8 „Привличане и насърчаване на инвестициите“ от програмния бюджет на МИ в размер на 2 500 000 лв. за 2013 г. и 7 000 000 лв. за 2014 г. 602.5.2. Средства по Оперативни програми на ЕС

БАИ е бенефициент по сключен договор с идентификационен номер BG 161РО003-4.1.01-0001- СОС от 2009 г. за безвъзмездна финансова помощ по ОП „РКБИ 2007-2013 г.“ по проект „Популяризиране на предимствата за инвестиране в България“. През одитирания период по проекта са планирани съогветно 2 690 295 лв. и 4 055 494 лв. 61През одитирания период дейността на БАИ е обезпечена с необходимите допълнителни финансови ресурси за осъществяване на основните й функции.
3. Изпълнение на бюджета

Отчетените разходи към 31.12.2013 г. са в размер на 880 464 лв., а към 31.12.2014 г. - 778 999 лв., като актуализираните бюджети са изпълнени съответно 93 и 98 на сто.

При извършения анализ на извършените бюджетни разходи в БАИ за 2013 г. – 2014 г. е установено, че те са основно за заплати и осигуровки - 52 на сто и 53 на сто. Видно от годишните отчети за касово изпълнение на бюджета на Агенцията се наблюдава трайна тенденция на намаление на бюджета за издръжка съответно с 8 и 13 на сто спрямо 2012 г. и се свеждат само до създаване на най-необходимите условия за работа на администрацията. 62

Звачително са намалени администрираните разходи по бюджета на БАИ за финансово подпомагане на инвеститорите по чл. 22б от ЗНИ през 2013 г. са 9 на сто, а през 2014 г. – 3 на сто от тези през 2012 г. В годишните закони за държавния бюджет на Република България за 2013 г. и 2014 г. не са предвидени целеви средства за извършване на информационен маркетинг по чл.11а, ал. 4 от ЗНИ.633.1. Разходи за заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови и служебни правоотношения

За заплати на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения в БАИ са планирани за 2013 г. разходи в размер на 361 004 лв., а за 2014 г. – 351 257 лв. Отчетените разходи по бюджета на БАИ към 31.12.2013 г. са в размер на 357 918 лв., а към 31.12.2014 г. - 345 171 лв.64

За подобластта на изследване е определена същественост по характер и е формирана одитна извадка с избрани единици въз основа на случаен подбор. Извършена е проверка относно определянето на основните месечни заплати по нива и степени на 15 служители, което представлява 47 на сто от общия брой на служителите.

При проверката за съответствие на прилаганите разпоредби на чл. 3, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация (НЗСДА), приета с ПМС № 129 от 26.06.2012 г., в сила от 01.07.2012 г. е установено:

а) Определени са основните месечни заплати по нива и степени, съгласно Приложение № 1, към чл. 3, ал. 2 от НЗСДА, като е отчетено нивото на заеманата длъжност, квалификацията и професионалният опит на съответното лице.

б) Въз основа на длъжностните нива в Класификатора на длъжностите в администрацията са определени нивата на основните месечни заплати, в съответствие с изискванията на чл. 3, ал. 3 от НЗСДА.

в) Основните заплати на държавните служители са в рамките на определените минимални и максимални размери с Таблица, приложение № 1 към чл. 3, ал. 2 от НЗСДА.

При извършената проверка на ведомости за заплати за месец април 2013 г. и за месеците януари, април и октомври 2014 г. е установено, че са изготвени ежемесечни рекапитулации за начислените работни заплати за съответните месеци и са съставени ведомости. Не е осъществен предварителен контрол на изплатените средства за заплати и допълнителни възнаграждения за постигнати резултати на служителите за периода 01.01.2013 г. до 30.08.2014 г.65Извършените разходи за заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови и служебни правоотношения са в рамките на планираните средства по бюджета на БАИ. Определянето на основните месечни заплати на служителите е извършено в съответствие с нормативните изисквания.

3.2. Разходи за допълнителни възнаграждения на служителите по трудови и служебни правоотношения за постигнати резултати през 2013 г. и 2014 г.

Към 31.12.2013 г. са изплатени разходи за допълнителни възнаграждения за постигнати резултати на служителите в размер на 107 184 лв., а към 31.12.2014 г. - 81 613 лв.66

С НЗСДА са регламентирани условията и редът за определяне на допълнителни възнаграждения на служителите за постигнати резултати. Съгласно чл. 24, ал. 2 от НЗСДА допълнителното възнаграждение на служителите за постигнати резултати може да се изплаща четири пъти годишно – през април, юли и октомври за текущата година и през януари за предходната година.

От БАИ се прилагат Правила за определяне на допълнителните възнаграждения за постигнати резултати – ПОДВПР (приложение 2 към Вътрешните правила за заплатите (ВПЗ) на служителите в БАИ). Съгласно ПОДВПР се извършва индивидуална оценка на служителите от определени длъжностни лица по конкретни показатели, критерии и изисквания. Формулярите за индивидуална оценка на служителите се изготвят от директорите на дирекции.

Определена е извадка в размер на 107 000 лв., което представлява 57 на сто от общо отчетените разходи за одитирания период - 188 797 лв.

Извършена е проверка на изплатените допълнителни възнаграждения за постигнати резултати през месец април 2013 г. и месец януари, април и октомври 2014 г., при която е установено:

а) Изготвени са формуляри за индивидуална оценка на служителите по дирекции, които са подписани от оценяващия ръководител и оценявания служител. Въз основа на тях е изготвена таблица за изчисляване на допълнителните възнаграждения, която е утвърдена от изпълнителния директор на БАИ.67

б) На основание чл. 19, ал. 5, чл. 24, ал. 1 и 2 от НЗСДА и чл. 18, ал. 4 от ВПЗ на БАИ, със заповеди на изпълнителния директор са изплатени на служителите допълнителни възнаграждения за постигнати резултати за съответните периоди.68

в) С докладни записки на главния секретар на БАИ са направени предложения до министъра на икономиката и енергетиката за изплащане на допълнително възнаграждение на изпълнителния директор и заместник-изпълнителния директор във връзка с постигнати високи резултати в областта на организирането и ръководството на Агенцията за привличане на инвестиции в Република България. На основание чл. 13, ал. 1 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата и чл. 22, ал. 3 и ал. 4, т. 2 от Вътрешните правила за заплатите на служителите в БАИ са издадени заповеди от министъра на икономиката и енергетиката за изплащане на допълнителни възнаграждения за периода октомври – декември 2013 г. и януари – март 2014 г.69

г) През 2013 г. извършените разходи за допълнителни възнаграждения за постигнати резултати на персонала по трудови и служебни правоотношения са в размер на 107 184 лв. Те представляват 29,95 на сто от изплатените средства за възнаграждения на персонала по трудови и служебни правоотношения (357 918 лв.).

За 2014 г. извършените разходи за допълнителни възнаграждения за постигнати резултати на персонала по трудови и служебни правоотношения са в размер на 81 613 лв. Те представляват 23,64 на сто от изплатените средства за възнаграждения на персонала по трудови и служебни правоотношения (345 171 лв.)

Изплатените допълнителни възнаграждения за постигнати резултати са в съответствие с изискването на чл. 24, ал. 3 от НЗСДА - да не превишават 30 на сто от разходите за работна заплата.Разходите за допълнителни възнаграждения за постигнати резултати на персонала по трудови и служебни правоотношения за проверените периоди са в съответствие с изискванията на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и Правилата за определяне на допълнителните възнаграждения за постигнати резултати.

3.3. Разходи за възнаграждения на персонала по извънтрудови правоотношения в Българската агенция за инвестиции за 2013 г. и 2014 г.

Към 31.12.2013 г. извършените разходи за възнаграждения на персонала по извънтрудови правоотношения са в размер на 14 683 лв., а към 31.12.2014 г. са в размер на 37 765 лв.70 Разходите за възнаграждения на персонала по извънтрудови правоотношения за периода от 01.01.2013 г. до 04.04.2014 г. са били обект на проверка от дирекция „Вътрешен одит“ към МИЕ, поради което са проверени само сключените договори за периода от 04.04.2014 г. до 31.12.2014 г. С Правилника за организацията на документооборота в БАИ (ПОД) е регламентиран редът за сключване на договорите. При извършената проверка на осем броя договори е установено:

а) Сключени са договори във връзка с изготвяне на тримесечни електронни бюлетини на български и английски език за дейността на БАИ, подпомагане дейността на БАИ в областта на привличането и обслужването на инвеститори, провеждане на обучение на служителите на БАИ на тема „Стратегии за формиране на екипи и единна работа с психологически методики и изменения на нормативни актове“, подпомагане дейността на БАИ по отношение на проекта по ОП „РКБИ“ „Популяризиране на предимствата за инвестиране в България“ и други, свързани с дейността на Агенцията.71

б) Изготвени са докладни записки от главния секретар и от директорите на дирекции до изпълнителния директор с обосновка за необходимостта от сключване на договорите, съгласно изискванията на чл. 53, ал. 1 от ПОД в БАИ.

в) Представени са отчети от изпълнителите за извършената работа. Приемането на работата е документирано с предавателно – приемателни протоколи.

г) Възнагражденията по договорите са изплатени в рамките на договорените средства.

д) Договор № ФД 16-08 от 09.05.2014 г. не е съгласуван с главния секретар и с директора на съответната дирекция, а договор № ФД 16-10 от 18.08.2014 г. не е съгласуван с главния секретар, като не са изпълнени изискванията на чл. 53, ал. 2 от ПОД в БАИ.

е) По договор № ФД 16-08 от 09.05.2014 г., не е приложена системата на двоен подпис, в неизпълнение на чл. 13, ал. 3, т. 3 от ЗФУКПС.

ж) По три договора не е осъществен предварителен контрол преди поемане на задължение и предварителен контрол за законосъобразност преди извършване на разходите, съгласно изискванията на чл. 13, ал. 3, т. 5 от ЗФУКПС. (договори № ФД 16-07 от 11.04.2014 г., № ФД 16-08 от 09.05.2014 г. и № ФД 16-06 от 10.04.2014 г.), което не съответства на изискванията на ЗФУКПС.

Допуснатите пропуски са поради неосъществен ефективен контрол от директора на съответната дирекция, инициирала сключването на договора. Установени са единични случаи на несъответствия с нормативните изисквания при прилагането на ЗФУКПС.Разходите за възнаграждения на персонала по извънтрудови правоотношения са извършени на основание сключени договори и в рамките на планираните средства по бюджета на БАИ. Допуснати са частични отклонения при прилагането на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор.
Планираните средства по бюджета осигуряват само необходимите разходи за персонала и неговата издръжка. Утвърдените бюджети на БАИ са недостатъчни за извършване на дейността й без допълнително финансиране. Отчетените разходи по бюджетите на БАИ през одитирания период са в рамките на утвърдените. Същите са законосъобразни и документално обосновани.

4. Възлагане на обществените поръчки и изпълнение на договорите за доставки и услуги.

4.1. Обща информация

Изпълнителният директор на БАИ е Възложител по смисъла на чл. 7, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). През одитирания период не са извършвани действия по възлагане на обществени поръчки от упълномащени лица. През проверявания период са обявени пет обществени поръчки чрез открити процедури по ЗОП. Възложени и изпълнени са 3 от тях, които са по проект „Популяризиране на предимствата за инвестиране в България“, осъществен с финансовата подкрепа на ОП “РКБИ“. По една процедура по проекта по ОП “РКБИ“ е сключен договор, който не е приключил и по една процедура са приети оферти, но разглеждането им е след одитирания период. Възложени са 5 обществени поръчки чрез публична покана, по реда на глава осма „а” от ЗОП и са сключени 4 договора по тях. В резултат на възлагания по чл. 14, ал. 5 от ЗОП са сключени 13 договорa.

Извършена е проверка на документацията на обществените поръчки, относно тяхната законосъобразност. Проверено е изпълнението на договорите, относно срока на действие и изплатените средства по тях. Извършена е проверка на контролните дейности при възлагането на 2 обществени поръчки и 2 договора. Проверени са досиетата на всички обществени поръчки след проведени открити процедури по ЗОП със сключени договори; на публични покани, възложени по реда на глава Осма „а” от ЗОП в размер на 80 на сто и изпълнението на договори за външни услуги над 10 хил. лева – 85 на сто.72

4.2. Вътрешни актове

През одитирания период, в съответствие с изискванията на чл. 8б от ЗОП, са приети Вътрешни правила за планиране, възлагане и мониторинг на обществените поръчки (ВППВМОП).73 Спазени са изискванията на чл. 8б от ЗОП, като за периода от 01.01.2013 г. до 30.06.2014 г. са действали Вътрешни правила за планиране, възлагане и мониторинг на обществените поръчки (утвърдени на 01.07.2012 г.), а от 01.07.2014 г. са в сила нови вътрешни правила, утвърдени от изпълнителния директор на 30.06.2014 г.

В съответствие с чл. 8б от ЗОП в двата документа са предвидени текстове74, отнасящи се до трите задължителни елемента - планиране на потребностите, провеждане на процедурите и контрол по изпълнение на договорите. Правилата от 2014 г. са публикувани в профила на купувача на БАИ, с което е изпълнено законовото изискване на чл. 22б, ал. 2, т. 18 от ЗОП.

4.2.1. При прегледа на правилата от 2012 г. (действали до 30.06.2014 г.) е установено, че липсва достатъчно добре развита процедура за планиране на потребностите от обществени поръчки и за тяхното обобщаване. Предвидено е разработване на образци на гаранции към документациите, което е неправилно с оглед обстоятелството, че възложителят има право да определя само размера и условията на гаранциите, но не и тяхната форма. Използването на образец на банкова гаранция, разработена от възложителя и приложена към документацията крие риск от създаване на необосновани административни пречки за участие в процедурите. Допуснато е удължаване на срока за подаване на оферти при възлагане с публична покана по реда на глава осма „а” от ЗОП, което е недопустимо по закон, тъй като не съществува механизъм за реализирането му.

4.2.2. В действащите75 вътрешни правила за поръчките са определени редът и условията за осъществяване на превантивен, текущ и последващ контрол по отношение на всеки етап от възлагането на обществените поръчки по ЗОП. В тях са описани организацията и дейността на административните звена в БАИ по планирането, подготовката, провеждането и мониторинга на процедурите по възлагане на обществените поръчки по реда на ЗОП. Регламентирани са административното взаимодействие и контрол по сключените договори за обществените поръчки, съхранението на документацията и изготвянето на досие на обществените поръчки. Констатирани са следните пропуски:76

4.2.2.1. Не е изпълнено задължението по чл. 101г, ал. 1 от ЗОП (ред. ДВ, бр. 40 от 2014 г.) в правилата да е регламентиран ред за разглеждане на офертите при възлагане на обществени поръчки по глава осма „а” от ЗОП. В чл. 42, ал.1 от правилата е направено препращане към ред, определен в правилата, но без да е уточнено кои е той. По този начин не е изпълнено изискването на ЗОП възложителят да посочи конкретни правила, по които ще става разглеждането на офертите при възлагане с публична покана, доколкото такива не са предвидени в ЗОП.

4.2.2.2. В правилата е включен раздел относно профила на купувача, но същият преповтаря текста на чл. 22б и следв. от ЗОП (ред. ДВ, бр. 40 от 2014 г.), без да създава вътрешна организация за изпълнение на задълженията по поддържане на профила на купувача, без да е определен ред за удостоверяване датата на публикуване на електронните документи в профила на купувача и без да е определен ред за изпращане на документи за публикуване в Регистъра на обществените поръчки, в съответствие с изискванията на чл. 22г, ал. 1 и 2 от ЗОП (ред. ДВ, бр. 40 от 2014 г.).

Съгласно ВППВМОП, в БАИ изпълнителният директор отговаря за упражняване правата на Възложител при провеждане на обществени поръчки по ЗОП. Заявител на обществена поръчка е всяка дирекция на БАИ. Включен е раздел „Профил на купувача“ във връзка с измененията на ЗОП с ДВ, бр. 40 от 2014 г. Мониторинг на обществените поръчки и наблюдението върху изпълнението на договорите се осъществява от директора на дирекция „Административна“ и главния секретар.77 Текущият контрол по приложението и изпълнението на правилата е възложен на главния секретар на БАИ.78

Във връзка с дейността по възлагане на обществените поръчки са прилагани и Инструкция за добро финансово управление и законосъобразното разходване на публичните средства, предоставени на БАИ - отменена, Вътрешни правила за добро финансово управление и контрол за законосъобразност при разходване на публични средства, предоставени на БАИ.79

В типовите длъжностни характеристики във връзка с дейността по възлагане на обществените поръчки за „длъжността старши експерт /юрист/“ в „Преки задължения“ се изисква участие в преговори, изготвяне, сключване и парафиране на договори, подготовка и провеждане на процедури по ЗОП, следене сроковете на действие на сключени договори, по които страна е БАИ, и съхраняване на документацията на обществените поръчки. В индивидуалните длъжностни характеристики на конкретните длъжностни лица за тази длъжност са вменени задълженията във връзка с възлагането на обществените поръчки.Действащите Вътрешни правила за планиране, възлагане и мониторинг на обществените поръчки в БАИ са в съответствие с нормите на Закона за обществените поръчки и отразяват спецификата на организационната структура на Агенцията при осъществяване на дейността по възлагане на обществените поръчки. Осигурено е разпределение на функциите и отговорностите в процеса по възлагане на обществени поръчки и сключването на договори между различните административни звена в структурата на БАИ.

4.3. Планиране на обществени поръчки

През 2013 г. не е изготвен и утвърден график за планираните обществени поръчки, в нарушение на чл. 8 от ВППВМОП от 2012 г.80 През 2013 г. със средства в размер на 413 548 лв. с ДДС по Проект на БАИ по ОП “РКБИ“ са обявени пет открити процедури по ЗОП.

През 2013 г. са изпратени предварителни обявления по чл. 23 от ЗОП за обществените поръчки до Агенцията за обществени поръчки (АОП), възложени чрез открити процедури.81

През 2014 г. са планирани 10 обществени поръчки по Плана за обществените поръчки,82 на обща стойност 101 549 лв. с вкл. ДДС от бюджета на БАИ за осигуряване на условия за работа на администрацията, които са възложени.Управленските решения в БАИ за планиране на обществените поръчки през 2013 г. не са в съответствие със ЗОП и Вътрешни правила за планиране, възлагане и мониторинг на обществените поръчки, утвърдени от изпълнителния директор на 01.07.2012 г. – отменени.

Вътрешните правила от 2014 г. са актуализирани, но не създават вътрешна организация за прилагане на промените по ЗОП.

4.4. Процедури по реда на Закона за обществените поръчки

4.4.1. Открити процедури

А. Обществена поръчка с предмет „Доставка на специализиран софтуер за интернет страници и бази данни Доставени и инсталирани Web Server, Application Server, Data Base Server и свързани с тях продукти, произведени от водещ световен производител – cluster type, с включени лицензи за ползване“ УИН 01915-2013-0001, открита с Решение № пр-к-04-20 от 29.01.2013 г. на изпълнителния директор на БАИ и приключила със сключване на договор.

При проверка на досието на обществената поръчка е установено:

а) Обявлението за обществената поръчка е изпратено за публикуване в Регистъра на обществените поръчки (РОП) на АОП в законоустановения срок. Обществената поръчка е обявена в „Официален вестник” на ЕС и се финансира със средства от ЕС. Използвани са съкратени срокове за подаване на оферти съгласно чл. 64, ал. 2 от ЗОП, тъй като поръчката е публикувана в Предварително обявление по чл. 23 от ЗОП, изпратено на 29.02.2012 г. до АОП.

б) Комисията за провеждане на процедура за обществената поръчка е съставена съгласно изискванията на разпоредбите на чл. 34 от ЗОП и заповедта за назначаването й е след срока за подаване на офертите. Съдържанието на протоколите за работа на комисията е в съответствие с изискванията на чл. 72 от ЗОП.

в) В резултат на проведената процедура на 26.04.2013 г. е сключен договор с единствения участник - ДЗЗД „Консорциум „Прокон“, със срок на изпълнение 06.06.2013 г. Информацията за сключването на договора е изпратена на 07.05.2013 г., като не е спазен 7-дневния срок по чл. 44, ал.1 от ЗОП (ред. ДВ, бр. 37 от 2006 г.).

г) На 14.12.2013 г. от изпълнителя е подадена нотариална покана за плащане след забавяне срока на плащане и подписване на приемо-предавателните протоколи. Осъществена е среща на представителите на страните по договора и подписан протокол с приет нов срок за плащане – 15.02.2014 г.83

д) На 13.01.2014 г. е направено плащането по договора. Информацията за изпълнен договор е изпратена на 22.05.2014 г. след законоустановения срок в нарушение на чл. 44, ал. 9 от ЗОП.

Б. Обществена поръчка с предмет „Разработка (софтуер) и внедряване на информационни системи, база данни и др.“ УИН 01915-2013-0003, открита с Решение № пр-к-04-166 от 20.08.2013 г. на изпълнителния директор на БАИ и приключила със сключване на договор.

При проверка на досието на обществената поръчка е установено:

а) Обявлението за обществената поръчка е изпратено за публикуване в РОП на АОП в законоустановения срок. Обществената поръчка е обявена в „Официален вестник” на ЕС и се финансира със средства от ЕС. Използвани са съкратени срокове за подаване на оферти съгласно чл. 64, ал. 2 от ЗОП, тъй като поръчката е публикувана в Предварително обявление по чл. 23 от ЗОП, изпратено на 29.02.2012 г. до АОП.

б) Подадени са оферти от двама участници.

в) Комисията за разглеждане и оценка на офертите по обществената поръчка е съставена съгласно изискванията на разпоредбите на чл. 34 от ЗОП, като заповедта за назначаването й е след срока за подаване на офертите. Съдържанието на протоколите за работа на комисията са в съответствие с изискванията на чл. 72 от ЗОП.

г) В резултат на проведената процедура е сключен договор с Контракс“ АД, класиран на първо място на 13.11.2013 г. Информацията за сключения договор не е изпратена до ОВ на ЕС в нарушение на чл.45а, ал. 1, т. 5 от ЗОП.

д) Плащането по договора е на 22.04.2014 г. и в едномесечния срок е изпратена информация до РОП за приключването му.

В. Обществена поръчка с предмет „Информационни кампании сред българите в чужбина с цел популяризиране на инвестиционния климат и връщане на нашите емигранти и учещи в чужбина български студенти в България” УИН 01915-2013-0002, открита с Решение № пр-к-162 от 14.08.2013 г. на изпълнителния директор на БАИ и приключила със сключване на договор.

При проверка на досието на обществената поръчка е установено:

а) Осъществен е предварителен контрол от АОП по чл. 19, ал. 2, т. 22 от ЗОП на 12.08.2013 г. и обявлението е съобразено с направените констатации и препоръки. В него не е поставено изискване за доказване на положителен финансов резултат, но е запазено изискването за представяне на доказателства по чл. 50 от ЗОП, които не кореспондират с минимални изисквания и в този смисъл са безпредметни. Обявлението за обществената поръчка е изпратено за публикуване в Регистъра на обществените поръчки на АОП и Официален вестник на Европейския съюз (ОВ на ЕС) в законоустановения срок. Обществената поръчка е обявена в „Официален вестник” на ЕС и се финансира със средства от ЕС . Използвани са съкратени срокове за подаване на оферти съгласно чл. 64, ал. 2 и 3 от ЗОП, тъй като поръчката е публикувана в Предварително обявление по чл. 23 от ЗОП, изпратено на 29.02.2012 г. до АОП. Публикувана е промяна в първоначалното решение - град Милано е заменен с град Брюксел в т.II.1.5 „Кратко описание на поръчката“.

б) Стойността на поръчката е 331 848 лв. без ДДС. Подадени са оферти от седем участници.

в) Комисията за разглеждане и оценка на офертите по обществената поръчка е съставена съгласно разпоредбите на чл. 34 от ЗОП като заповедта за назначаването й е след срока за подаване на офертите. Съдържанието на протоколите за работа на комисията са в съответствие с изискванията на чл. 72 от ЗОП. Отстранени са двама участници поради непредставени документи. Сдружение „Български икономически форум“ е отстранено от участие поради съмнение за безпристрастност на основание чл. 10 раздел IV от Общите условия за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в изпълнение на ОП „РКБИ“ 2007 г.-2013 г.

г) В резултат на проведената процедура на 13.01.2014 г. е сключен договор с Консорциум „Ламбаджиев-Кръстев“, класиран на първо място. Информацията за това е изпратена за публикуване на 07.02.2014 г., след срока по чл. 44, ал. 1 от ЗОП (ред. ДВ, бр. 37 от 2006 г.);

д) Изпълнението на договора е удължено с писмо от Ръководителя на Договарящия орган по ОП „РКБИ“ във връзка с промяна на екипа за изпълнение на проекта. Платени са 167 568 лв. с ДДС и неверифицирани разходи в размер на 7 704 лв. с ДДС.84

е) Последното плащане е на 09.07.2014 г. Изпратена е информация за изпълнен договор на 21.01.2015 г., в нарушение на чл. 44, ал. 9 от ЗОП.Г. Обществена поръчка с предмет “Организиране на 10 (десет) международни инвеститорски форума пред потенциални инвеститори в следните държави и градове: В Европа: 2 форума в Германия – Щутгарт и Хановер, 1 форум в Швейцария – Женева, 1 форум в Дания - Копенхаген 1 форум в Русия – Москва, В Азия: 2 форума в Китай – Пекин и Шанхай, 1 форум в Южна Корея – Сеул В САЩ: 2 форума в САЩ – Бостън и Ню Йорк ” УИН 01915-2013-0004, открита с Решение № пр-к-04-208 от 01.11.2013 г. на изпълнителния директор на БАИ и приключила със сключване на договор.

При проверка на досието на обществената поръчка е установено:

а) Осъществен е предварителен контрол от АОП по чл.19, ал. 2, т. 22 от ЗОП на 12.08.2013 г. и има становище на АОП. На втория етап от контрола е установено, че не е определен правилно крайния срок за достъп до документацията за участие, като същият е 9, а не 10 дни преди крайният срок за подаване на оферти. Възложителят не е публикувал решение за промяна за отстраняване на установеното несъответствие. Обявлението за обществената поръчка е изпратено за публикуване в РОП на АОП и ОВ на ЕС в законоустановения срок. Използвани са съкратени срокове за подаване на оферти съгласно чл. 64, ал. 2 и 3 от ЗОП, тъй като е публикувано предварително обявление в ОВ на ЕС, изпратено на 09.07.2013 г.85 На 01.11.2013 г. е изпратено обявление до ОВ на ЕС на основание чл. 45а, ал. 2 и ал. 10 от ЗОП.

б) Стойността на поръчката е 1 316 666 лв. без ДДС. Подадени са оферти от седем участници.

в) Комисията за разглеждане и оценка на офертите по обществената поръчка е съставена съгласно изискванията на разпоредбите на чл. 34 от ЗОП и заповедта за назначаването й е след срока за подаване на офертите. Съдържанието на протоколите за работа на комисията са в съответствие с изискванията на чл. 72 от ЗОП. Решението за класиране и определяне на изпълнител е обжалвано пред КЗК и ВАС, като жалбата е окончателно отхвърлена с решение от 04.07.2014 г. Сключен е Договор № МДП-05-02 от 28.07.2014 г. на стойност 1 437 816,32 лв. с ДДС с изпълнител Консорциум „Ви плюс Ви“, а за информацията за това е изпратена за публикуване на 19.08.2014 г., в нарушение на чл. 44, ал. 1 от ЗОП (ред. ДВ, бр. 37/2006 г.).86

г) Представена е гаранцията за изпълнение на договора, съгласно договорените клаузиа.87

д) Не са направени задължителните по чл. 22б от ЗОП публикации за обстоятелства, настъпили след 01.10.2014 г. и до края на одитирания период - информация за извършеното плащане, което е в нарушение на чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП (ред. Дв, бр. 40 от 2014 г.).

При 75 на сто от проверените открити процедури не са спазени сроковете за изпращането на информацията за сключен и изпълнен договор до РОП. В останалата част откритите процедури са проведени законосъобразно.

4.4.2 Обществени поръчки, възложени по реда на


Каталог: articles -> download
download -> Закон за върховната сметна палата на 14 декември 2005 г се навършват 125 години от приемането на първия Закон за Върховната сметна палата
download -> Одитен доклад №0400005712 за извършен одит за съответствие на декларираните приходи
download -> Одитирани обекти и дейности от сметната палата І. Първостепенни и второстепенни разпоредители с бюджетни кредити
download -> Закон за върховната сметна палата на българия уважаеми господин председател на Народното събрание
download -> Указания за финансов одит
download -> За извършен финансов одит на годишния финансов отчет
download -> Сборник документи издател на поредицата "архивите говорят": главно управление на архивите при министерския съвет


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница