Доклад №0700200114 за извършен одит на дейността на Българската агенция за инвестиции за периода от 01. 01. 2013 г до 31. 12. 2014 г декември 2015 г


глава Осма „а” от Закона за обществените поръчки чрез публични поканистраница3/10
Дата11.01.2018
Размер1.67 Mb.
ТипДоклад
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
глава Осма „а” от Закона за обществените поръчки чрез публични покани

А. Проверка за съответствие с изискванията на ЗОП при възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 14, ал. 4 от ЗОП с предмет „Доставка на автомобилно гориво, доставяно чрез карти за безналично плащане за нуждите на БАИ.”

При проверката е установено:

а) Изготвенaта покана за възлагане на обществените поръчки е по образеца, утвърден от изпълнителния директор на АОП.

б) Заповедта на изпълнителия директор на БАИ за назначаване на комисия е издадена след срока за получаване на офертите.88

в) Поканата е публикувана в Портала за обществени поръчки, но не и в профила на купувача на БАИ, както изисква чл. 101б, ал. 2 от ЗОП.

Като показател за оценка при критерий „икономически най-изгодна оферта” е включен „брой бензиностанции – собствени или наети на територията на страната, включени към системата за безналично картово разплащане чрез електронни карти”. Съгласно изискванията на възложителя участниците трябва да разполагат с разгърната мрежа от търговски обекти, като поне по един във всяка област от страната. Със заложения от възложителя показател е допуснато смесване на критерии за подбор с показатели за оценка на офертите, което е забранено от чл. 25, ал. 10 от ЗОП. Нарушението не се е отразило на класирането, тъй като има една подадена оферта.

Възложителят е изискал към офертите да се представят декларации за обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т.1-3 и ал. 5 от ЗОП, като не е съобразено правилото, че при възлагане на обществени поръчки по реда на глава осма „а” от ЗОП пречка за участие са само обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т.1 и по ал. 5 от ЗОП, както и че съгласно чл. 101е, ал.2 от ЗОП не всички участници, а само определеният за изпълнител участник представя преди сключването на договора документи от компетентните органи за обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т.1 от ЗОП и декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП. С така поставеното изискване е създадена необоснована административна тежест за участниците.

г) Получената оферта е разгледана от длъжностните лица, в резултат на което е съставен протокол и същият е утвърден от възложителя.

д) Сключен е договор, включващ всички предложения от офертата на определения изпълнител. При сключването на договора не е изискано и не е представено свидетелство за съдимост на изпълнителя за потвърждаване обстоятелствата по подписаната декларация, в нарушение на чл.101е, ал. 2 от ЗОП.89

е) Във връзка с изпълнението на договора в профила на купувача на БАИ не се намират публикувани информации за извършените плащания след 01.10.2014 г., в нарушение на чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП.Б. Проверка за съответствие с изискванията на ЗОП при възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 14, ал.4 от ЗОП с предмет „Осигуряване на авиотранспорт (самолетни билети) за превоз на пътници и багаж при служебните пътувания на служители на БАИ.”

При проверката е установено:

а) Изготвенaта покана за възлагане на обществените поръчки е по образеца, утвърден от изпълнителния директор на АОП.

б) Заповедта на изпълнителния директор на БАИ за назначаване на комисия за оценка на офертите е след срока за получаване на офертите.90

в) Поканата е публикувана в Портала за обществени поръчки на АОП и в профила на купувача на БАИ съгласно чл. 101б, ал. 2 от ЗОП.

Възложителят е изискал към офертите да се представят декларации за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1-3 и ал. 5 от ЗОП, като не е съобразено правилото, че при възлагане на обществени поръчки по реда на глава осма „а” от ЗОП пречка за участие са само обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и по ал. 5 от ЗОП, както и че съгласно чл. 101е, ал. 2 от ЗОП не всички участници, а само определеният за изпълнител участник представя преди сключването на договора документи от компетентните органи за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП. С така поставеното изискване е създадена необоснована административна тежест за участниците.

Възложителят е изискал представяне на гаранция за участие, без да е съобразил, че подобно право не е предвидено при възлагането на обществени поръчки чрез публична покана, с което са поставени необосновани административни пречки за участие.

Определен е критерий за оценка на офертите „икономически най-изгодна оферта”, като в методиката е предвидено, че по показател „Техническа оценка” се присъждат точки от 1 до 30 т. без да са определени ясни правила за присъждане на оценките от членовете на комисията. Този порок не се е отразил на класирането, тъй като има само една подадена оферта.

г) Получената оферта е разгледана от длъжностните лица, в резултат на което е съставен протокол и същият е утвърден от възложителя.

д) Сключен е договор, включващ всички предложения от офертата на определения изпълнител. При сключването на договора не е изискано и не е представено свидетелство за съдимост на изпълнителя за потвърждаване обстоятелствата по подписаната декларация в нарушение на чл. 101е, ал. 2 от ЗОП.91

е) Във връзка с изпълнението на договора в профила на купувача на БАИ не се намират публикувани информации за извършените плащания след 01.10.2014 г., в нарушение на чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП.

В. Проверка за съответствие с изискванията на ЗОП при възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 14, ал. 4 от ЗОП с предмет „Осигуряване на поддръжка на софтуерни и хардуерни системи, налични в БАИ.”

При проверката е установено:

а) Изготвенaта покана за възлагане на обществените поръчки е по образеца, утвърден от изпълнителния директор на АОП.

б) Заповедта на изпълнителния директор на БАИ за назначаване на комисия е след срока за получаване на офертите.92

в) Поканата е публикувана в Портала на обществени поръчки и в профила на купувача на БАИ съгласно чл. 101б, ал. 2 от ЗОП.

г) Получената оферта е разгледана от длъжностните лица, в резултат на което е съставен протокол и същият е утвърден от възложителя.

д) Сключен е договор, включващ всички предложения от офертата на определения изпълнител.

е) Във връзка с изпълнението на договора в профила на купувача на БАИ не се намират публикувани информации за извършените плащания след 01.10.2014 г., в нарушение на чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП.В нарушение на чл. 101е, ал. 2 от ЗОП при 66 на сто от обществените поръчки възложени чрез публична покана при сключването на договорите не са представени свидетелства за съдимост на изпълнителя за потвърждаване обстоятелствата по подписаната декларация. При всички проверени възлагания чрез публични покани съставът на комисиите за разглеждане на офертите е определен след срока за получаване на офертите. До 31 март 2014 г. е изпратена обобщената информация за възложените поръчки по чл. 14, ал. 4 и 5 от ЗОП за предходната година.

4.5. Изпълнение на договорите за външни услуги на стойност над 10 хил. лв.

Проследено е изпълнението на четири договора за външни услуги на стойност над 10 000 лв.93 Два от договорите са приключили. По договор за оперативен лизинг на автомобил е подписан протокол за техническо приемане на автомобила, по договорите са издавани документи – касови бонове, фактури, платежни нареждания и др. за удостоверяване на плащанията. Във връзка с изпълнението на договорите не са изплащани неустойки от страните.Изпълнението на договорите и извършените разходи по тях са в съответствие с договорените клаузи.

Съгласно нестатическата одитна извадка са извършени тестове на контрола на открита процедура “Организиране на 10 (десет) международни инвеститорски форума пред потенциални инвеститори в следните държави и градове: В Европа: 2 форума в Германия – Щутгарт и Хановер 1 форум в Швейцария – Женева, 1 форум в Дания - Копенхаген 1 форум в Русия – Москва, В Азия: 2 форума, в Китай – Пекин и Шанхай 1 форум в Южна Корея – Сеул, 2 форума в САЩ – Бостън и Ню Йорк ” УИН 01915-2013-0004 за предварителен контрол преди вземане на управленските решения за провеждане на процедурата, предварителен контрол преди поемане на задължението и извършване на разхода.

Установено е, че не се прилагат контролните процедури съгласно ВППВМОП в БАИ от 2012 г. при съгласуване на решението, обявлението и документацията за участие от главен секретар, директор дирекция „Административна“- финансов контрольор, отговорник по процедурата-юрист в нарушение на раздел III „Органи, дирекции и отдели, отговарящи за провеждане на процедурите по обществените поръчки“ от ВППВМОП. Осъществен е предварителен контрол преди сключване на договора по законосъобразността на поемане на задължение от отговорните длъжностни лица, приложена е системата на двоен подпис при сключване на договора за обществена поръчка от изпълнителния директор и главния счетоводител, съгласно Вътрешните правила за предварителен контрол в БАИ. Не е осъществен предварителен контрол за законосъобразност преди извършване на разхода и поемане на задължение от финансов контрольор и не е изготвян опис на досието на обществената поръчка. 94

При извършените тестове на контрола на обществената поръчка се установи, че контролните процедури не са прилагани непрекъснато и последователно.

При извършените тестове на контрола на обществена поръчка с предмет „Закупуване на автомобил за автопарка на БАИ“ чрез възлагане на публична покана по реда на ЗОП за наличие на контролни процедури по вътрешните правила за обществените поръчки и вътрешните правила за предварителен контрол в БАИ се установи, че в нарушение на чл. 39 от ВПВМОП в БАИ от 2014 г., преди вземане на управленските решения за провеждане на възлагането, не е извършено съгласуване от главния счетоводител, директор на дирекция „Административна“ и юрист. Осъществен е предварителен контрол преди сключване на договора и преди извършване на разхода от финансов контрольор. Има наличие на двоен подпис при сключване на договора и е покрит риска от недействителен договор.При извършените тестове на контрола на обществената поръчка се установи, че контролните процедури не са прилагани непрекъснато и последователно.

При извършените тестове на контрола на Договор № ФД-01-01 от 28.01.2014 г. за мобилна телефония с „М-тел“ ЕАД и Договор № 01-02 от 7.02.2014 г. за стационарна телефония с „М-тел“ ЕАД е установено, че е осъществен предварителен контрол преди сключване на договора и преди извършване на разхода, с изключение на дните в края на 2013 г., когато не е имало назначен финансов контрольор в БАИ. Има наличие на двоен подпис при сключване на договора, като по този начин е покрит риска от недействителен договор.При извършените тестове на контрола на откритата процедура липсва осъществен предварителен контрол преди извършване на разхода от финансов контрольор. Не е осъществен ефективен предварителен контрол при съгласуване публичната покана и документацията към нея от отговорните длъжностни лица. Контролът по изпълнението на двата договора не е осъществяван непрекъснато и последователно през одитирания период.

Нарушени са разпоредби на ЗОП, ЗФУКПС, Вътрешните правила за планиране, възлагане и мониторинг на обществените поръчки и Инструкцията за добро финансово управление и законосъобразно разходване на публичните средства, предоставени на БАИ и др. вътрешни актове – заповеди и длъжностни характеристики.

През 2013 г. няма изготвен и утвърден план-график за планираните обществени поръчки, в нарушение на чл. 8 от ВПВМОП от 2012 г. Има забавяне при изпращането на информацията за изпълнен договор по три от откритите процедури и информацията е изпратена със закъснение до АОП за вписване в РОП, в нарушение на чл. 44, ал. 9 от ЗОП. При две от обществените поръчки95 при сключването на договорите в резултат на възлагането на обществени поръчки, по реда и условията на глава Осма „а” от ЗОП чрез публична покана не е изискано свидетелство за съдимост на изпълнителя за потвърждаване обстоятелствата по подписаната декларация, в нарушение на чл.101е, ал. 2 от ЗОП. Съставът на комисиите за разглеждане на офертите при публичните покани е определен по реда на чл. 101г, ал. 1 от ЗОП след срока за получаване на офертите. При извършените тестове на контрола на откритите процедури е установено, че не са приложени съгласувателни процедури от отговорните длъжностни лица и не е осъществен предварителен контрол от финансов контрольор. Не са изготвяни описи на документите в досиетата на обществените поръчки, в нарушение на чл. 49 от ВППВМОП от 2012 г. и чл. 52 от ВППВМОП от 2014 г. За периода, в който не е имало назначен финансов контрольор в БАИ, не е осъществяван предварителен контрол за законосъобразност, в нарушение на Инструкцията за добро финансово управление и законосъобразно разходване на публичните средства, предоставени на БАИ.

Възложените доставки и услуги са в съответствие с потребностите на Агенцията за осъществяване на дейността й. Не всички управленски решения по планиране, възлагане и изпълнение на договорите за доставки и услуги съответстват на законовата, подзаконовата уредба, договорите и другите вътрешни актове. Допуснатите нарушения са в резултат на неефективен текущ контрол при провеждане на процедурите и възлаганията.

Организацията по управление на финансовите и човешките ресурсите в БАИ създава условия за осъществяване на законовите функции и постигане на поставените цели. Основната дейност на Агенцията е реализирана чрез финансовата подкрепа по проект от ОП на ЕС, чрез която е увеличена нейната ефективност.
ІІІ. Изпълнение на законовите функции на Българската агенция за инвестиции

  1. Планиране и отчитане на дейността

1.1. Стратегически документи

За да се определят целите на дейността на Агенцията и се планират начините за тяхното постигане, е разработена Стратегия на Българската агенция за инвестиции (2007-2013 г.). 96

Целта й е да се изгради и утвърди позитивен имидж на България като конкурентноспособна инвестиционна дестинация, подпомагайки развитието на благоприятна бизнес среда за инвеститорите и увеличаване обема на преките чуждестранни и местни инвестиции в страната. Утвърдената от изпълнителния директор Стратегия очертава основните насоки за развитието на Агенцията в четири стратегически направления:

- популяризиране на страната, като инвестиционна дестинация чрез средствата на инвестиционния маркетинг;

- подобряване на инвестиционния процес чрез създаване и поддържане на единна информационна система на БАИ в подкрепа на инвеститорите и за оптимизиране дейността й;

- познаване нуждите на инвеститорите и предлагане на пакет от услуги, които да отговарят адекватно;

- устойчиво институционално развитие на БАИ с постоянно натрупване на знания и умения на нейния екип.

За изпълнение разпоредбите на чл.18, ал. 1, т. 1, буква а) от УП на БАИ97 по време на одита от вътрешноведомствена работна група на БАИ е изработена нова Стратегия на БАИ за привличане на инвестиции (2014-2017 г.),98 утвърдена от изпълнителния директор през месец ноември 2014 г. В нея са формулирани същите цел и стратегически направления. Не е изготвена програма за изпълнението й по години.99, 100

Въз основа на изготвен от консорциум „Нови възможности“101 SWOT анализ,102 в който са очертани възможностите за увеличение на ефективността от работата на БАИ, в новата Стратегия на БАИ за периода 2014 - 2017 г. са анализирани силните и слаби страни в дейността й.

Стратегическата цел, стратегическите направления и мерките към тях, определени за периода (2007-2013 г) се запазват и за периода (2014-2017 г.). Стратегията за новия период не очертава нови тенденции и насоки. Съответствието между двете стратегии е представено в приложение № 3. 103

1.2. Годишни планове/програми за дейността

За изпълнение на чл. 11б, т. 4 от ЗНИ104 от изпълнителния директор е издадена заповед с отговорните длъжностни лица, които изготвят годишните планове. 1051.2.1. За 2013 г. и 2014 г. от Агенцията са изготвени работни планове106 за привличане и обслужване на инвеститори.107 Този за 2013 г. е представен в Министерство на икономиката (МИ), но видно от отговора им същият не е одобрен от министъра на икономиката.108 Работният план на БАИ за 2014 г. не е наличен в архива на МИ, но информацията съдържаща се в него е част от програмния бюджет на министерството.109

Годишните планове съдържат и дейностите по проекта по ОП „РКБИ“, срокове и количествени индикатори за измерване на продуктите и услугите, но не и показатели за постигнатите резултати/ползи от изпълнението на основните функции на Агенцията по стратегически направления.Формулираните дейности от работните планове са в съответствие с дейностите за постигане целите на администрацията и са представени в приложение № 2.110

1.2.2. През периода 2013 г.- 2014 г. планираните дейности по Програма № 8 „Привличане и насърчаване на инвестициите“,111 част от програмния бюджет на МИ са осъществявани в БАИ чрез изпълнявания проект по ОП „РКБИ“. Общите цели на проекта са: увеличаване на обема на привлечените преки чуждестранни инвестиции и икономическия ефект от тях; подобряване на бизнес средата и инвестиционния климат в България. За тяхното постигане са формулирани специфични цели, свързани с изграждането на положителен имидж на България като инвестиционна дестинация и повишаване на познаваемостта на страната сред чуждите инвеститори.Националното и финансирането от ЕС са предназначени да осигурят изпълнението на целите на проекта и на бюджетната програма.

Налице е съответствие и обвързаност между стратегическите цели, оперативните цели на бюджетната програма и дейностите за изпълнението им. Формулировката на оперативните цели е обща, а резултатите от изпълнението на бюджетната програма имат дългосрочен характер и могат да бъдат установени и отчетени след по-дълъг период от време. Целите на Програмата са постижими от БАИ. Планирани са количествени индикатори, чрез които не може пряко да се оцени ефекта от предоставените продукти и услуги.

1.3. Цели на администрацията

Съгласно чл. 33а и чл. 64 от Закона за администрацията112 от изпълнителния директор са утвърдени цели на администрацията на БАИ за 2014 г., както и отчетите за изпълнението им през 2013 г. и 2014 г. Същите са изпратени на министъра на икономиката в определените срокове. Целите са насочени основно към нарастване на инвестициите и подобряване на инвестиционния образ и рейтинг на България, чрез осъществяване на инвестиционен маркетинг.Определените годишни цели на администрацията на БАИ не кореспондират пряко с конкретните дейности за изпълнение. Формулирани са очакваните резултати, както и индикаторите за изпълнение, които са количествено измерими. 113

За одитирания период, целите на администрацията са в съответствие с формулираните дейности от работните планове за изпълнение на дейността на Агенцията и основните цели по Програма 8, които са представени в приложения № 1 и № 2 към доклада.114

1.4. Отчитане дейността на Българската агенция за инвестиции

1.4.1. В БАИ се изготвят тримесечни отчети за изпълнение на Работните планове115 вместо въведената терминология в чл. 11б, т. 6 от ЗНИ „доклади за дейността си във връзка с изпълнението на годишния план“. Необходимо е уеднаквяване на наименованията на документите с цел еднозначност с нормативно установените. 116

Отчетите съдържат информация за изпълнение на планираните в Работните планове през периода количествени показатели по видове, чрез което се извършва текущ мониторинг. В тях липсва анализ и оценка на възникналите трудности при изпълнението на дейността на БАИ, което не позволява предприемането на адекватни корективни мерки за тяхното преодоляване.

1.4.2. В изпълнение на чл. 11б, т. 5 от ЗНИ, ежегодно от БАИ се изготвят доклади за инвестициите в България, които се утвърждават от изпълнителния директор на БАИ и се изпращат на МИ.

В тях са включени конкретните резултати от извършените през съответната година дейности, свързани с изпълнението на планираните показатели в годишните планове; представена е информация за структурата на привлечените инвестиции по сектори; извършен е анализ на преките чуждестранни инвестиции, както и оценка на бизнес климата в България за насърчаване на инвестициите.

Годишните доклади на БАИ за инвестициите съдържат информация само за преките чуждестранни инвестиции в страната по данни на БНБ, без данни за извършените разходи за придобиване на дълготрайни материални активи от Националния статистически институт.117 На страницата на НСИ се публикуват годишни данни за страната по икономически дейности след сроковете за съставяне на годишните доклади на БАИ.118В резултат на това предоставената информация в Годишните доклади не отразява реално цялостния обем на инвестициите в страната поради неосъществен контрол от Главния секретар по реда на чл. 15, ал. 2, т. 6 от УП.Планирането и отчитането на дейността на БАИ се осъществява в съответствие с нормативните изисквания. Въведените количествени показатели са подходящи за измерване степента на изпълнение на планираните дейности, но не позволяват оценка на приноса им за повишаване на инвестициите в страната.

Чрез информацията в изготвените годишни планове и доклади БАИ подпомага министъра на икономиката и енергетиката при осъществяване на държавната политика в областта на инвестициите.
2. Насърчаване и привличане на инвестициите и подпомагане министъра на икономиката при осъществяване на държавната политика

2.1. Осъществяване на инвестиционен маркетинг

Функциите на Агенцията по насърчаване, привличане и подпомагане на инвестициите се изпълняват основно чрез инвестиционния маркетинг,119 който представя и рекламира в чужбина възможностите за инвестиране в страната.

Разработените и утвърдени от БАИ Стратегии за насърчаване на инвестициите за периода (2007 г. - 2013 г.) и за периода (2014 г. - 2017 г.), включват стратегически направления за популяризиране на страната, като инвестиционна дестинация чрез средствата на инвестиционния маркетинг.

В УП на БАИ са определени функциите и отговорностите на структурите за осъществяване на инвестиционен маркетинг - дирекция „Секторно инвестиционно обслужване“ („СИО“) и дирекция „Маркетинг“, които представят и рекламират в чужбина възможностите за инвестиране в страната, изнасят презентации, участват във форуми и семинари, издават и разпространяват печатни информационни материали и др. В длъжностните характеристики на служителите от дирекциите са определени основните задължения по извършване на инвестиционния маркетинг.120

От изпълнителния директор през месец януари 2011 г. са утвърдени Вътрешни правила за провеждане на инвестиционен маркетинг, които регламентират реда и конкретния инструментариум за инвестиционния маркетинг - планиране на дейностите, подготовка на информационни материали, възлагане на задачи за участие в дейности по инвестиционен маркетинг, отчитане на дейностите и др.

Дейността на БАИ по извършване на инвестиционния маркетинг се осъществява и финансира основно чрез проекта по ОП „РКБИ“,121 който включва 23 различни дейности. Целта на проекта е да се популяризира България, като инвестиционна дестинация. Средствата са насочени към провеждане на информационни кампании, рекламни дейности, изграждане на информационна система в подкрепа на инвеститорите и др.

Извършвана е маркетингова дейност, която включва: изготвяне на аналитични материали, издаване и разпространение на печатни информационни материали, документални филми, излъчване на видеоклипове по световни телевизии, публикуване на рекламни карета в световни издания, изнасяне на презентации, участия във форуми и семинари и др.


Каталог: articles -> download
download -> Закон за върховната сметна палата на 14 декември 2005 г се навършват 125 години от приемането на първия Закон за Върховната сметна палата
download -> Одитен доклад №0400005712 за извършен одит за съответствие на декларираните приходи
download -> Одитирани обекти и дейности от сметната палата І. Първостепенни и второстепенни разпоредители с бюджетни кредити
download -> Закон за върховната сметна палата на българия уважаеми господин председател на Народното събрание
download -> Указания за финансов одит
download -> За извършен финансов одит на годишния финансов отчет
download -> Сборник документи издател на поредицата "архивите говорят": главно управление на архивите при министерския съвет


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница