Доклад №0700200114 за извършен одит на дейността на Българската агенция за инвестиции за периода от 01. 01. 2013 г до 31. 12. 2014 г декември 2015 гстраница6/10
Дата11.01.2018
Размер1.67 Mb.
ТипДоклад
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

3.2.4. БАИ си сътрудничи и със следните международни организации:

а) БАИ е член на световната асоциация на инвестиционните агенции WAIPA, в която членуват повече от 85 подобни и по структура институции. През май 2014 БАИ е участвала на конгрес на WAIPA в гр. Истанбул, Република Турция.

б) Участва в срещи по линия на инициативата за сътрудничество между Китай и страните от Централна и източна Европа в сферата на инвестициите и учредяване на Контактен механизъм за сътрудничество между агенциите за инвестиции във формата „16+1“, както и конференция за насърчаване на инвестициите между Китай и Централна и Източна Европа.

в) През месец април 2014 г. в град Шанхай, Китайска народна република е подписан Меморандум за сътрудничество между БАИ и China Council for Promotion of International Trade Shanghai Sub – council. 152,153

г) През месец юни 2014 г. е подписан Меморандум за разбирателство и сътрудничество между БАИ и Италианската Търговска камара в България.154

д) Сътрудничеството с най-големите консултантски организации - Deloitte, Ernst & Young, McKinsey, KPMG се осъществява чрез въпросници, на които представители от БАИ отговарят и изпращат статистически данни.С дейностите по взаимодействие и сътрудничество с централната и местна власт, както и с международните организации, от БАИ е създадена широка мрежа от институционални контакти в страната ни и извън нея. С въведените регламенти и изисквания са създадени условия за поддържане на контакти с всички институции, работещи в областта на инвестиционния процес. Изпълнението на дейностите допринася за ефективно съдействие на инвеститорите за реализиране на инвестиционните им проекти и постигане целите на Агенцията за привличане на инвестиции.

4. Събиране и предоставяне информация относно инвестиционния процес в страната

4.1. Изграденост и пълнота на единната информационна система

В писмо на изпълнителния директор до министъра на икономиката и енергетиката се посочва, че Стратегията на БАИ (2007 г. - 2013 г.) е основана на проект на Стратегия за изграждане на единна информационна система (ЕИС) на БАИ. Новата Стратегия (2014 г. - 2017 г.) отново предлага изработването на Стратегия за изграждане на единна информационна система на БАИ.В БАИ не е разработена Стратегия за изграждане на единна информационна система.155

Съгласно регламентите на ЗНИ156, БАИ следва да попълва информационната си система с тримесечна информация от Националния статистически институт (НСИ), БНБ и Агенцията по вписванията157 и поддържа интернет страница с информация за: инвестиционния и бизнес климат в страната; терени и индустриални зони за осъществяване на инвестиции по региони в страната с икономически и инвестиционен профил на региона; интернет страниците на общините и друга информация.

В изпълнение на регламентираните функции:

4.1.1. Във вътрешната информационна система на БАИ се съхранява получената информация от БНБ, Агенцията по заетостта и Агенцията по вписванията, която се използва при изпълнение на нейните функции. Въведена е практика главният секретар на БАИ да получава периодично данните от БНБ по електронна поща. На 20.12.2013 г. е сключено споразумение с Агенция по вписванията за предоставяне на информация от търговския регистър, по което периодично се изпраща такава.

През одитирания период БАИ не получава от НСИ данни за извършените разходи за придобиване на дълготрайни материални активи.

Причината за това е, че няма подписано споразумение за обмен на информация, поради което не са получавани тези данни. Нарушен е чл. 11 „в“, ал. 2, т. 1 от ЗНИ. 158, 159

В резултат на това информационната система на БАИ не съдържа данни за общия обем на инвестициите в страната.

4.1.2. Уеб порталът на БАИ осигурява директна връзка със сайтовете на БНБ, с фирми разполагащи с информация за пазара на имоти и офис площи, с общините в България160. От страницата на БНБ се получават директно данни за преките чуждестранни инвестиции в България и на България в чужбина - по вид инвестиция (тримесечни и годишни данни в млн. евро); по географски регион (тримесечни и годишни данни в млн. евро); по икономически отрасъл (тримесечни и годишни данни в млн. евро).

4.1.3. При изпълнението на Проекта по ОП „РКБИ“ са извършени дейностите:

а) През месец април 2011 г. от БАИ е сключен договор с „Индъстри Уоч Груп ООД и БГ Уеб Софт ЕООД“ с предмет: „Проучване на наличните информационни източници и база данни, поддържани от различни институции и ведомства и анализ на възможностите за връзка с тях и автоматичното им инкорпориране в интегрираната информационна система /ИИС/ на БАИ“. Резултат от изпълнението на договора е разработен концептуален модел за постигане на максимално възможна автоматизация на процесите и дейностите при специфичните дадености на информационната инфраструктура в страната.

Хардуердната част на информационната система на БАИ е изградена от две основни подсистеми – подсистема за съхраняване на информацията от външни източници и подсистема за обработка на информацията. Информацията постъпва в автоматичен режим, по време на който след обхождане на зададени му сайтове се сваля и трансферира съответната информация.161

б) През месец януари 2012 г. е сключен договор с „Айсиджен Корпорейшън“ ООД с предмет „Дизайн, разработване и поддръжка на интернет страницата“. Интернет страницата е разработена на български, английски, немски и руски език. Структурата на уебпортала включва широк обхват информация.162

в) През месец ноември 2013 г. е сключен договор с „Контракс“ АД с предмет „Разработка (софтуер) и внедряване на информационни системи, бази данни и др.“ Крайният продукт от изпълнението на договора е разработена и въведена в експлоатация информационна система и внедрена система за автоматизирана обработка на документи.163

Направени са анализ на информационни източници и база данни, поддържани от различни институции и ведомства, и анализ на възможностите за връзка с тях и автоматичното им инкорпориране в интегрираната информационна система на БАИ.Степента на изграденост на единната информационна система е в рамките на въведената интегрирана информационна система.

Интегрираната информационна система обхваща всички аспекти на дейността на БАИ. Основните функции на системата са насочени към улесняване ежедневната работа на персонала на БАИ и предоставяне на услуги на инвеститорите – създадена е база данни с информация за инвеститори, за бизнес - партньори и поддоставчици по сектори, проучване на свободни терени, индустриални зони, социално-икономически показатели по региони и др.

    1. Предоставяне на информация

4.2.1. През 2013 г. са обслужени 25 потребители в категория Информационно обслужване; 15 потребители от категория Общ инвестиционен маркетинг; 54 потребители в категория Инвестиционен проект и 14 потребители в категория Слединвестиционно обслужване.

За 2014 г. няма събирана такава информация, тъй като не е попълвана ИИС164 и са въведени седмични отчети на дирекциите до изпълнителния директор.

Данни за потребителите, получили информация от сайта на БАИ, са представени в графиките за 2013 г. и 2014 г.165:
Фигура № 1 Потребители, получили информация

2013 г.2014 г.

Потребителите на информация от сайта на БАИ през 2014 г. намаляват, но в полза на повече посещения и с по-продължителен престой. През 2014 г. е увеличен броят на посетените страници, съдържащи информация за инвестиционния процес.4.2.2. В изпълнявания проект по ОП „РКБИ“ са планирани дейности, свързани с разработване на база данни с потенциални инвеститори в 8-те приоритетни индустрии и с български фирми, търсещи партньори - инвеститори в същите индустрии.

Не са изпълнени дейностите, в резултат на което не са разработени база данни с потенциални инвеститори в 8-те приоритетни индустрии и база данни с български фирми, търсещи партньори инвеститори в същите индустрии.166

4.2.3. През месец октомври 2013 г. БАИ започва разпространението на месечен информационен електронен бюлетин, който съдържа – събития, инициативи и актуалните проекти; Икономически новини и ключови макроикономически индикатори с отношение към бизнеса, инвестициите и търговията; Инвестиционните възможности на различни общини в България; Чуждестранни търговски камари в България; Макроикономически индикатори и Предстоящи събития.167

4.2.4. През 2013 г. от БАИ е съставен и издаден каталог,168 включващ потенциалните инвестиционни проекти. Целта на изданието е да събере на едно място привлекателните за инвеститорите проекти, които могат да се реализират от български и чуждестранни инвеститори. Каталогът съдържа информация за: инвестиционния климат и инфраструктурата в България; функциониращи и развиващи се индустриални зони; привлекателни сектори в българската икономика; примери за успешни инвестиции в България; потенциални инвестиционни проекти; юридическа рамка и насърчителни мерки.

4.2.5. През 2013 г. от БАИ е издаден правен справочник,169 съдържащ правната рамка в българското законодателство. Изданието представя в логическа последователност стъпките, които трябва да се предприемат от всеки инвеститор при сертифицирането и реализацията на инвестиционния проект. Справочникът съдържа информация за: инвестиционното законодателство; регулацията за влизане, престой и работа на територията на РБ на чуждестранни граждани; придобиване на недвижима собственост; създаването на фирма в България; възможността за придобиване на право на престой или гражданство чрез инвестиране в РБ; българската юридическа регулация на пазара на труда и социалната система; данъчната система; европейските структурни фондове в България; валутен борд; регулацията на свободната конкуренция; индустриална и интелектуална собственост и др.

Крайните продукти от изпълнените дейности, съдействат за по-пълно удовлетворяване потребностите на всички заинтересовани инвеститори и на всички институции, работещи в областта на инвестициите.

Част от дейностите не са изпълнени поради липса на финансиране.

Информационните материали, издавани от БАИ са стъпка към утвърждаването на позитивния образ на България като инвестиционна и бизнес дестинация.
5. Сертифициране на инвестиционни проекти

Сертифицирането на инвестициите по чл. 14, ал. 2 и ал. 3 от ЗНИ е допълнителна функция на БАИ, която не е включена в обхвата на чл. 7 от УП на БАИ за 2013 г. и 2014 г. Изпълнението й е вменено на дирекция „СИО“ съответно с чл. 18, ал.1, т. 1, буква „б“ и чл.19, ал.1, т. 1, буква „б“ от УП (отм.).5.1. Нормативна осигуреност

5.1.1. С ПМС № 57 от 06.03.2013 г. (ДВ бр. 24 от 12.03.2013 г.) са извършени промени в ППЗНИ относно сертифициране на инвестиционните проекти за клас А и клас Б:

а) намалени са наполовина минималните прагове за издаване на сертификат за клас А и клас Б; 170

б) въведен е критерий “брой разкрити работни места“, при което с нарастване на броя на новосъздадените работни места се намалява прага на инвестициите в дълготрайни активи;171

5.1.2. През одитирания период в БАИ се прилагат Вътрешни правила за процедурата по сертифициране на БАИ (ВПС) от 01.12.2012 г. и от 16.07.2014 г., които са актуализирани в съответствие с измененията на ЗНИ и ППЗНИ. В същите е определен реда за издаване на сертификати на инвестиционните проекти, отговорните длъжностни лица в БАИ и сроковете за изпълнение. 172

С извършените нормативни изменения са създадени по-привлекателни условия за инвестиране в страната. Вътрешната нормативна уредба е актуална и осигурява изпълнение на законовите изисквания по сертифициране на инвестиционните проекти.

5.2. Оценка на организацията на процеса по сертифициране

Сертифицирането е доброволен регистрационен режим за инвеститорите, които желаят да ползват предимства по ЗНИ. Нормативно регламентираните задължения на БАИ се свеждат до проверка на инвестиционния план и приложените документи; оценка на възможността за реализация на проекта; изготвяне на становище и мотивирано предложение до министъра на икономиката за издаване на сертификат.

Задълженията по сертифициране са вменени с Устройствените правилници на БАИ на дирекция „СИО“. Във ВПС са разграничени отговорностите между юридическите и секторните експерти, което създава условия за професионално изпълнение на тази функция от БАИ. Регламентираните задължения във Вътрешните правила за сертифициране на инвестиционните проекти в раздел „Общо съдържание на процедурата по сертифициране и разпределение на дейностите по дирекции и експерти“ не са включени в типовите длъжностни характеристики на старши и младши експертите от дирекцията. Екипът, който ще работи по проекта се определя с резолюция на изпълнителния директор. Не е спазено изискването на т. 2.5. от ВПС от 2014 г., тъй като в БАИ не е определена секторната специализация на експертите в дирекция „СИО“.173 Създадени са предпоставки за неравномерно натоварване на експертите от дирекцията и неспазване на срока по т. 4.1. от ВПС.174 Със заповед на изпълнителния директор № ОВ-139 от 11.11.2014 г. е определен списък на експертите и работни групи по проекти с оглед създаване на организация по разглеждане на постъпилите проекти към 01.11.2014 г.175 Контролът по изпълнението се осъществява от директора на дирекцията.

През одитирания период в БАИ са постъпили общо 33 заявления от инвеститори, издадени са 32 становища за сертифициране, а на един инвеститор е отказано сертифициране.176

В изпълнение на чл. 117, ал.1 и 3 от ППЗНИ в БАИ се поддържа електронна база данни за издадените сертификати, който е публично достъпен на интернет страницата на Агенцията.177

За двете години са издадени общо 31 сертификата за инвестиционни проекти, от които 42 на сто са на български и 58 на сто на чуждестранни инвеститори. Информацията за структурата на инвестициите по статут на инвеститора на общо сертифицираните проекти показва засилен интерес от чужди инвеститори. Разликата от близо 16 пункта показва приноса на Агенцията за привличането на чуждестранни инвестиции за периода.Таблица № 6 Структурата на сертифицираните проекти

Периоди

Чуждестранни инвеститори

Български инвеститори

Общо за периода

Относителен дял

к.2/к.4

к.3/к.4

1

2

3

4

5

6

2013 г.

5

10

15

33,0%

67,0%

2014 г.

13

3

16

81,0%

19,0%

О Б Щ О

18

13

31

58 %

42 %

Източник : Доклади за дейността на БАИ за 2013 г. и 2014 г.

От експертите в БАИ са обработени постъпилите заявления от инвеститорите и своевременно са издадени становища за сертифициране, които са изпратени на министъра на икономиката. Чрез сертифицирането на инвестиционните проекти се създава възможност при тяхното изпълнение инвеститорите да ползват регламентираните насърчителни мерки, което повишава значително ефективността на оказаните услуги от БАИ.
6. Мерки за насърчаване на сертифицираните инвестиционни проекти

Съгласно действащия ЗНИ, съществуват редица стимули, които могат да бъдат използвани активно за насърчаване на инвестициите в страната. В резултат от сертифицирането проектите с клас А и клас Б получават право за ползване на насърчителните мерки по чл. 15 от ЗНИ:6.1. По реда на чл. 21 и 22 от ЗНИ през одитирания период в съкратени срокове административно са обслужвани 148 през 2013 г. и 307 през 2014 г. проекта, а индивидуално административно е обслужен само един проект. Мерките са анализирани в т. 2.2 от доклада.

6.2. В програмния бюджет на МИ по Програма № 8 са планирани средства за прилагане на насърчителните мерки по реда на чл. 15, ал. 1, т. 4 - 6 от ЗНИ за финансово подпомагане в размер на 2 500 000 лв. за 2013 г. и 7 000 000 лв. за 2014 г. съответно на 15 и 20 инвестиционни проекта, които отговарят на условията по чл. 12, ал. 2 от ЗНИ.178

Размерът на насърчителните мерки, предоставени на инвеститорите като финансова помощ по чл. 22 „б“, ал. 1, т. 1 от ЗНИ през 2013 г. е в размер на 289 620 лв. и през 2014 г. -102 154 лв.179 Видно от информацията в следващата фигура е налице тенденция към значително и непрекъснато намаление размера на този стимул след 2008 г.


Фигура № 2 Финансова помощ на сертифицирани проекти / млн. лв./Източник : Доклади за дейността на БАИ за 2013 г. и 2014 г.
6.3. През одитирания период с финансови средсва в размер на 391 774 лв. за изграждане на елементи на техническата инфраструктура е подкрепено осъществяването само на един сертифициран проект на „ВИТТЕ Аутомотив“ за изграждане на завод за производство на електронни и механични части за автомобилната индустрия, който е на стойност 7,5 млн. лв. и 200 работни места. С РМС180 в съответствие с чл. 41, ал. 1 от ППЗНИ са одобрени проектите на договори с община Русе и е определен размера на средствата за тяхното изпълнение.

Между Република България, чрез министъра на икономиката са сключени договори по двете РМС в съответствие с чл. 17, ал. 1 от ЗНИ с инвеститора - „ВИТТЕ Аутмотив“, както и с лицето, което възлага по реда на Закона за обществените поръчки проектирането и изграждането на елементите на техническата инфраструктура (кмета на община Русе) за подпомагане и финансиране изграждането и рехабилитацията на елементи на техническата инфраструктура, необходими за реализацията на инвестиционния план на инвеститора. 181

Определените средства за финансови мерки за двете години са предоставени по бюджета на БАИ като трансфери и са преведени на същите дати по сметката на община Русе.182,183

Неизпълнението на планираните показатели за финансово подпомагане е намалило значително ефекта от насърчителните мерки.
7. Мониторинг при реализацията на сертифицираните инвестиционните проекти

7.1. При прегледа на действащата през периода нормативната уредба (ЗНИ и ППЗНИ) и вътрешните документи на БАИ е установено:

а) В чл. 19, буква „а“ от ППЗНИ 184 е въведено изискване в края на всяка година сертифицираните инвеститори да подават до изпълнителния директор на БАИ информация относно развитието на инвестиционния им проект, без да е определен срок и санкции при неизпълнение.

б) В т. 7.2 от ВПС са определени задължения на секторните експерти от дирекция „СИО“ да следят за реализацията на сертифицирани проекти по отношение на постигане на планираните технически и икономически показатели, които не са вменени в длъжностните им характеристики. През одитирания период в БАИ не е определена секторната специализация на експертите в дирекция „СИО“ според изискванията на т. 2.5. от ВПС от 2014 г.185

в) В БАИ не е регламентиран вътрешен ред за осъществяване и документиране на регламентираните задължения на дирекция “СИО“ в т. 7.2 от ВПС относно реализацията на сертифицираните инвестиционни проекти, обобщаване и анализиране на получената информация от инвеститорите относно степента на изпълнение на проектите, както и докладване на възникналите проблеми и констатирани отклонения.186Във вътрешните правила на БАИ липсват адекватни разпоредби, в резултат на което не е създадена необходимата организация за осъществяване на ефективен мониторинг относно развитието на инвестиционните проекти. Не е отчетен риска голяма част от инвеститорите да не предоставят информация за развитието на инвестиционните си проекти.

7.2. От направения анализ за осъществения мониторинг върху сертифицираните инвестиционни проекти е установено:

а) В изпълнение изискванията на т. 7. „Мониторинг на реализацията на сертифицираните инвестиционни проекти от Вътрешните правила за процедурата по сертифициране на БАИ 187 от експертите в дирекция „СИО“ са изпратени напомнителни писма до инвеститорите за предоставяне на необходимата информация по Приложение ІV към ВПС, в което са включени показатели за изискуемата информация по чл. 19а от ППЗНИ относно развитието на инвестиционния им проект, обема на вложените средства, спазването на графика, създадените работни места, ползваните насърчителни мерки и др.188

б) Получената информация за изпълнението към 31.12.2014 г. от 69 на сто от действащите инвестиционни проекти е обобщена в електронна таблица в дирекция „СИО“. Насърчителни мерки са ползвали 67 на сто от проектите, а при 23 на сто са установени проблеми и отклонения, които се докладват устно на Ръководството на БАИ за осъществяване на съдействие. 189

в) Резултатите от мониторинга се съхраняват от БАИ в досиетата на инвеститорите.Осъщественият мониторинг се извършва по предоставена информация от инвеститорите, без да се докладват писмено резултатите. Въведената система за мониторинг създава възможност от предприемане на корективни мерки при установяване на несъответствия и проблеми за изпълнението на инвестиционните проекти.
8. Контрол на договорите за финансово подпомагане

8.1. При анализа на нормативната уредба (ЗНИ и ППЗНИ) и вътрешните документи на БАИ е установено следното:

а) Контролът по изпълнението на проекти със сертификат за инвестиция клас А и клас Б се извършва съгласно чл. 28 от ЗНИ от органа, предоставящ насърчителната мярка. В РМС за финансова помощ този контрол, както и упражняването на правата по обезпечението на договорите е възложен на изпълнителния директор на БАИ.

б) Според изискванията на чл. 28, ал. 3 от ЗНИ размерът на извършените инвестиции за отчетния период се удостоверява документално.190 В нормативната уредба не са вменени законови правомощия на служителите на БАИ да извършват допълнителен контрол за достоверността на представяните от инвеститора документи.

в) В т. 7.3 от ВПС191 на БАИ са определени юридическите експерти в екипите по проектите да осъществяват мониторинг, вместо контрол на изпълнението на подписаните договори. В длъжностните характеристики на експертите от БАИ не са вписани контролни функции по изпълнение на инвестиционните проекти. 192

г) В чл. 4.2. от договорите с бенефициентите на финансовата помощ не е определен срок за възстановяване на неусвоените средства, както и санкции при неизпълнение.193

д) Изпълнителният директор на БАИ не е страна по договорите и няма законови правомощия да прекратява договори при неизпълнение на договорените условия. Във ВПС не е регламентиран ред за сезиране на министъра на икономиката и енергетиката при констатирани нарушения или неизпълнение на договорите за предприемане на предвидените санкциониращи действия. 194Регламентираният последващ контрол по изпълнение на договорите за финансово подпомагане не осигурява надеждна информация за целевото усвояване на предоставените бюджетни средства.

Каталог: articles -> download
download -> Закон за върховната сметна палата на 14 декември 2005 г се навършват 125 години от приемането на първия Закон за Върховната сметна палата
download -> Одитен доклад №0400005712 за извършен одит за съответствие на декларираните приходи
download -> Одитирани обекти и дейности от сметната палата І. Първостепенни и второстепенни разпоредители с бюджетни кредити
download -> Закон за върховната сметна палата на българия уважаеми господин председател на Народното събрание
download -> Указания за финансов одит
download -> За извършен финансов одит на годишния финансов отчет
download -> Сборник документи издател на поредицата "архивите говорят": главно управление на архивите при министерския съвет


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница