Доклад №0700200114 за извършен одит на дейността на Българската агенция за инвестиции за периода от 01. 01. 2013 г до 31. 12. 2014 г декември 2015 гстраница7/10
Дата11.01.2018
Размер1.67 Mb.
ТипДоклад
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

8.2. Вмененият с РМС контрол от БАИ на договорите за финансова помощ се извършва по отношение на минималния размер на инвестицията и договорения срок в съответствие с чл. 28, ал. 2 от ЗНИ, както и упражняването на правата по обезпечението на договорите.

а) През одитирания период от БАИ са изискани от инвеститорите и представени документите по чл. 28, ал. 3 от ЗНИ, удостоверяващи размера на извършените инвестиции, от които не са установени отклонения. 195

б) В резултат на извършения преглед от БАИ (по искане на МИ)196 относно целевото усвояване на предоставените финансови средства по време на одита на пет инвестиционни проекти, е установено, че от бенефициентите (общините, на чиято територия се инвестира) са предоставени необходимите документи, удостоверяващи изпълнението на договорените им задължения: копия от договори за възложени обществени поръчки, разходоопрадателни документи за извършените плащания и констативни актове за приемане на обектите. Установените по време на проверката от БАИ неусвоени средства в размер на 58 143, 87 лв. са възстановени по сметката на БАИ и съответно на МИ.197

в) През одитирания период е изпълнен договор № 659 от 18.12.2013 г. Въз основа на одиторски доклад, потвърждаващ съответствието на представените разходи за придобиване на дълготрайни активи, предвидени в инвестиционните планове на инвеститорите, от ИД на БАИ е изпратено писмо до инвеститора за освобождаването на документа, обезпечаващ изпълнението на инвестиционния проект в договорения размер.198 Последващият документален контрол, свързан със задължението на изпълнителния директор по обезпечението на договора е извършен в съответствие с нормативните разпоредби и включените в договора клаузи.8.3. През одитирания период от БАИ не са издавани документи, удостоверяващи изпълнението на инвестиционния план по чл. 11б, т. 8 от ЗНИ, тъй като не са постъпили искания от инвеститори или органи на местната или централната власт по повод прилагане на насърчителни мерки.199

Контролът по изпълнението на договорите по сертифицираните проекти, подкрепени с финансови мерки се извършва от БАИ в регламентирания ред по документи, предоставени от инвеститорите. Въведената система за контрол е достатъчно ефективна за да се гарантира използването на предоставените бюджетни средства по предназначение.

БАИ изпълнява законовите си функции в съответствие с действащите нормативни изисквания. Чрез финансирането им по проект на ОП на ЕС е компенсиран недостатъчния бюджет на Агенцията, като са създадени възможности за нейното пълноценно функциониране.Въведената система за мониторинг и контрол не е достатъчно ефективна поради ограничени правомощия на БАИ.

ІV. Анализ на резултатите и ефективността от дейността на БАИ

Във връзка с прилагането на резултатно- ориентирания подход за постигане целите на одита одитният екип е използвал и анализирал следните общи показатели:1. Показатели за резултати от изпълнението на дейността:

Таблица № 7 Показатели за резултати


Показатели


Показатели по години

Ръст

2014/2013/%


2012 г.

2013 г.

2014 г.

Общо 2013 г. и 2014 г.
1. Брой сертифицирани проекти

10

15

16

31

106
2. Стойност на декларираните инвестиции (млн. лв.)

813,7

115,8

1 805,6

  1. 921,4

1 556
3. Планирани нови работни места (бр.)

1 334

889

10 081

10 970

1 135


Източници: Доклади за дейността на БАИ за 2013 г. и 2014 г.

През одитирания период в БАИ не се отчита сериозен ръст на инвестиционната активност, като издадените сертификати са съответно 15 през 2013 г. и 16 през 2014 г. 200

Анализът на данните за броя на сертифицираните инвестиционни проекти за периода от приемане на ЗНИ показва, че пикът е през 2007 г., след което се наблюдава рязко спадане в резултат на последвалите законови промени за съкращаване на икономическите сектори, насърчавани със закона, като са отпаднали секторите добивна промишленост, търговия, туризъм, строителство, телекомуникации, транспорт, енергетика без възобновяемите източници. През 2010 г. от кръга на сертифицираните проекти са отпаднали „Възобновяемите източници на енергия”.
Фигура № 3- Брой сертифицирани инвестиционни проекти


Фигура № 4 Обем на инвестициите (млн. лв.)


През 2014 г. се наблюдава значително увеличение на обема на заявените инвестиции спрямо 2013 г. по сертифицираните инвестиционни проекти около 16 пъти.
Планираните работни места за 2014 г. превишават тези за 2013 г. над 11 пъти.

Фигура № 5 Брой работни места


Посочените данни дават основание да се направи извод, че през двете години преобладават инвестиционните проекти с голяма стойност и заетост в резултат на въведените промени в ЗНИ. В сравнителен аспект през одитирания период е налице възходяща тенденция и по трите показателя.
2. Показатели за ефективност

В стратегическите и вътрешните документи на БАИ не са въведени качествени показатели за измерване на ефективността от нейната дейност.

Сравняването на планираните и отчетените стойности по въведените количествени индикатори по дейности показва изпълнение и преизпълнение, което не свързано с ефективността на изпълнението на дейността на БАИ и нейното управление. 201

Осъществените дейности от агенцията се отразяват косвено върху обема на привлечените и реализирани инвестиции в страната. В годишните доклади на БАИ за инвестициите е отразена и анализирана информация само за Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) по данни от Българска народна банка.


Таблица № 6 ПЧИ В България в млрд. EUR, източник БНБ, 2015 (млн. Евро)

Във фигурата ясно са отразени периодите на нарастване и спадане на икономическата активност след началото на икономическата криза от 2007 г.

В периода 2007-2009 г. има спад с около 39 на сто, в периода 2009-2011 г. покачване с около 35 на сто, от 2012 година отново спад с 18 на сто, 2013 година отново покачване с 20 на сто. След големия спад след 2010 се наблюдава запазване потока на преките чуждестранни инвестиции на сравнително стабилни нива. По предварителни данни на БНБ преките чуждестранни инвестиции за 2014 г. са 1 186,6 млн. евро (2,8% от БВП) като са по-ниски с 93,5 млн. евро (7,3%) спрямо 2013 г. (1 275,1 млн. евро или 3,1% от БВП). По държави, най-големите преки инвестиции в страната за януари - декември 2014 г. са от Нидерландия (746,6 млн. евро), Автстрия (290,7 млн. евро) и Великобритания (180,1 млн. евро). Най-големите нетни отрицателни потоци за периода са към Германия (-338,4 млн. евро).

Това е резултат от продължаващото влошаване на средата за бизнес в България. По данни на НСИ за 2013 г. стойностите на общият показател на бизнес климата остават далеч под пиковите равнища, достигнати през 2007 г. и 2008 г., което показва трайните негативни последици на кризата у нас.

В редица международни доклади и класации, които оценяват икономическото развитие на страните и условията за правене на бизнес в тях страната ни заема незавидно място, което е важен ориентир за инвеститорите.202 Добрата бизнес среда е ключова предпоставка за привличането на преки инвестиции в България и са необходими целенасочени усилия от страна на правителството в тази област.ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В резултат на извършения анализ на условията и предпоставките за изпълнението на дейността може да се направят следните изводи:

По отношение на нормативната осигуреност е постигната висока степен на хармонизация на националното законодателство с европейското в областта на инвестициите, като периодично се въвеждат изискванията на новоприети актове на Европейския съюз. За насърчаване на инвестициите и подобряване на инвестиционния климат в България са разработени голям брой стратегически и вътрешни документи в БАИ.

Планираните бюджетни средства за одитирания период са намалени до минимум.поради въведените ограничения на разходите. Утвърдените бюджети на БАИ са недостатъчни за извършване на дейността й без допълнително финансиране. Не са планирани необходимите финансови средства за инвестиционен маркетинг, тъй като дейността се изпълнява по ОП на ЕС. Във връзка с планиране и възлагане на обществените поръчки са допуснати нарушения на нормативната база, вътрешните актове и сключените договори в БАИ поради неефективен контрол.

БАИ разполага със значителна по обем и качество информация от различни източници, която обхваща всички аспекти на инвестиционния процес. Чрез интегрираната вътрешна система е постигнато улесняване на ежедневната работа на агенцията и предоставянето на услуги на инвеститорите. Изграждането на единна информационна система не е приключено.

Основните изводи относно ефективността при изпълнение на основните функции са:

От Изпълнителния директор са утвърдени Стратегии на БАИ за периода 2007 – 2013 г. и 2014 - 2017 г., в които са определени основните насоки за развитието на Агенцията по стратегически направления, без да са разработени програми за изпълнението им по години. За одитирания период са разработени годишни планове за работата на БАИ с показатели по дейности, които не са утвърдени от Министерство на икономиката.

Изготвените инвестиционни анализи и прогнози са солидна база и имат съществен принос за ефективното изпълнение на маркетинговата дейност на Агенцията, както и за подпомагане министъра на икономиката и енергетиката при осъществяване на държавната политика в областта на инвестициите. С приключването на Проекта по ОП „РКБИ“ се подлага на риск изпълнението на дейността по изготвяне на анализи и прогнози в бъдеще, както и нейната ефективност. Към момента Агенцията няма възможност със собствени ресурси, ефективно и с високо качество да осигурява разнообразни анализи и разработки, както и да поддържа тяхната актуалност.

Чрез осъщественият инвестиционен маркетинг са създадени условия за повишаване интереса на инвеститорите, популяризиране условията за инвестиране в страната и утвърждаване положителен образ на България като инвестиционна дестинация. Провежданата политика на инвестиционен маркетинг и обслужване на инвеститорите от БАИ създават условия за успешно насърчаване и привличане на инвестиции в страната.

Чрез взаимодействието и сътрудничеството с централната и местна власт, както и с международните организации, от БАИ е създадена широка мрежа от институционални контакти в страната и извън нея с всички участници в областта на инвестиционния процес.

Процесът по сертифициране на инвестиционните проекти се осъществява в съответствие с предвидения в нормативните документи ред. Въведената система за мониторинг при изпълнението на сертифицираните проекти позволява предприемането на мерки при установяване на несъответствия и проблеми във връзка с изпълнението им. БАИ осъществява периодичен контрол по изпълнение на договорите за финансова помощ относно усвояването на предоставените целеви средства в съответствие с регламентирания ред.

Във връзка с определените в одитната задача цели и в резултат на извършения одит на дейността на БАИ се формира следното заключение:БАИ изпълнява законовите си функции в съответствие с действащите нормативни изисквания. Осъществените дейности през одитирания период по направления са довели до постигане на планираните резултати. Голяма част от дейностите са възложени на външни изпълнители чрез осъществяването на проект по ОП на ЕС, с което е създадена възможност за повишаване на тяхната ефективност. С дейността си БАИ ефективно съдейства на инвеститорите за реализиране на инвестиционните проекти и допринася за изграждане и утвърждаване на позитивен имидж на страната като конкурентноспособна инвестиционна дестинация.
ПРЕПОРЪКИ
За подобряване на организацията и повишаване ефективността от дейността одитният екип предлага за приемане от Сметната палата следните препоръки към изпълнителния директор на БАИ:
1. Да се приведат длъжностните характеристики на Главния секретар и на назначените експерти преди 2013 г. в съответствие с последния Устройствения правилник на БАИ, както и на секторните и юридическите експерти от дирекция „СИО“ с определените им задължения в т. 7 „Мониторинг на реализацията на сертифицираните инвестиционните проектиот ВПС.203

2. Да се въведе контролна дейност за уведомяване на експертите - юристи след приключване на изпълнението на договора за изпращане на информация до РОП.204

3. Да се разработи Програма по години за изпълнение на Стратегията на БАИ за периода 2014-2017 г.205

4. Да се уеднаквят наименованията на плановете и докладите, изготвяни в БАИ с тези по чл. 11б, т. 4 и т. 6 от ЗНИ. 206

5. Да се създаде механизъм за изготвяне на анализи и прогнози с конкурентно качество в областта на инвестициите. 207

6. Да се определят във вътрешни правила на БАИ, формите за осъществяване на сътрудничество и взаимодействие от служителите на Агенцията с държавните органи и органите на месната власт във връзка с процеса по насърчаване на инвестициите.208

7. Да се предприемат мерки за получаване на информация от НСИ за разходите за придобиване на дълготрайни активи по чл. 11 „в“, ал. 2 от ЗНИ. 209

8. Да се определи секторна специализация на експертите от дирекция „СИО“.210

9. Да се разработи вътрешен ред за осъществяване и документиране на регламентираните задължения на дирекция “СИО“ в т. 7 „Мониторинг на реализацията на сертифицираните инвестиционните проекти“ от ВПС относно реализацията на сертифицираните инвестиционни проекти и контрола на договорите за предоставяне на насърчителни мерки; обобщаване и анализиране на получената информация; както и докладване на възникналите проблеми и констатирани отклонения. 211

10. Във вътрешните правила за обществени поръчки да да се регламентира ред за: разглеждане на офертите при възлагане на обществени поръчки по глава осма „а” от ЗОП, удостоверяване датата на публикуване на електронните документи в профила на купувача и изпращане на документи за публикуване в РОП. 212

На основание чл. 50, ал. 2 от Закона за Сметната палата, в срок до шест месеца от получаването на одитния доклад изпълнителният директор на Българската агенция по инвестиции следва да предприеме мерки за изпълнение на препоръките и да уведоми писмено за това председателя на Сметната палата.

Настоящият одитен доклад е приет на основание чл. 48, ал. 1 от Закона за Сметната палата с Решение № 001 на Сметната палата от 14.01.2016 г. (Протокол № 1).В подкрепа на констатациите от одитния доклад са събрани 85 броя одитни доказателства, които заедно с работните документи, отразяващи отделните етапи на одитния процес, се намират в Сметната палата на адрес: гр. София, ул. „Екзарх Йосиф” № 37.ОПИС НА ПРИЛОЖЕНИЯТА КЪМ ОДИТЕН ДОКЛАД № 0700200114
Приложение

Брой страници

1

Сравнителна таблица между цели на администрацията и цели на Програма 8

2

2

Сравнителна таблица между цели на администрацията и работните планове

1

3

Сравнителна таблица на стратегиите за периода 2007-2013 и 2014-2017 г.

3

4

Сравнение между изготвените аналитични материали

2

5

SWOT анализ

3

Каталог: articles -> download
download -> Закон за върховната сметна палата на 14 декември 2005 г се навършват 125 години от приемането на първия Закон за Върховната сметна палата
download -> Одитен доклад №0400005712 за извършен одит за съответствие на декларираните приходи
download -> Одитирани обекти и дейности от сметната палата І. Първостепенни и второстепенни разпоредители с бюджетни кредити
download -> Закон за върховната сметна палата на българия уважаеми господин председател на Народното събрание
download -> Указания за финансов одит
download -> За извършен финансов одит на годишния финансов отчет
download -> Сборник документи издател на поредицата "архивите говорят": главно управление на архивите при министерския съвет


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница